אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף כו
חלה חזקיה והושיב ישעיה ישיבה על פתחו – [צ"ע כי בברכות (י.) מובא שישעיה אמר "כבר נגזרה גזירה" (שימות חזקיה), ובכן מה תועלת בישיבה על פתחו? הישוב לזה, אחרי שחזקיה דחה דבריו ואמר "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו אל ימנע אדם עצמו מן הרחמים" קבל דבריו ישעיה] - בן יהוידע

חלה חזקיה והושיב ישיבה על פתחו. ולאו מילתא היא – [מניין להם לחז"ל להכריע נגד מעשה רב של ישעיה? אלא מצאנו כי גם דוד היה בסכנת מיתה בשבת, ולא פסק מפיו מגירסא כדי למנוע ביאת מלאך המות. אבל לכאורה אי אפשר ללמוד כל רגע ורגע, כי צריכים לאכול ולשתות בשבת ואסור להתענות. ומדוע לא קבע שחבורת ת"ח ילמדו על פתחו, וכאשר מפסיק זה מלימודו, ימשיך השני? אלא "לאו מילתא היא" ואדרבה יכול להזיק "דילמא אתי לאיגרויי בהו". ומזה למדו חז"ל לשלול מעשה של ישעיה] - אור הישר

דילמא אתי לאיגרויי בהו – ["דכי חזי דמינצי בהדי הדדי, מיגרי בהו"] – רש"י (כלומר כאשר נוהגים זה בזה בחוסר כבוד, זה מעורר עליהם קטרוג מלמעלה ויכולים להסתכן)

דף כט
שהשעה צריכה לו (כלומר, זכות הרבים) – [צ"ע כי אפילו אין הדור צריך לו, יש לבקש עבורו כי חסיד גדול היה] - בן יהוידע

דף מא

ג' דברים מעבירים האדם על דעתו ועל דעת קונו, גוים ורוח רעה ודקדוקי עניות – [צ"ע הרי מיד אח"כ אמרו "אין רואין פני גיהנם" ואם מעביר על דעת קונו, כיצד ינצל מגיהנם? אלא מדובר שישמור על עצמו שלא להתקלקל, וזהו בקושי גדול] – מהרש"א

למיבעי עליה רחמים – [ צ"ע כי גם על שאר יסורים יש לבקש רחמים. אבל על אלו יש לבקש לפני בוא היסורים, לפני שתיטרף עליו דעתו ולא יוכל אז להתפלל] - בן יהוידע

ג' אין רואים פני גיהנם – [תמיד מלמדים שבזכות המצוות אדם ניצול מגיהנם, וכאן אמרו מפני צערו. עוד יש לחלק שהמקיים מצוות ניצול מדין של גיהנם אבל בכל זאת עובר על פניו (כמ"ש שאברהם אבינו יושב שם ומציל כל מי שנימול (עירובין יט ע"א) אבל אלו שלושה אפילו אינם עוברים שם] – מהרש"א

ג' אין רואים פני גיהנם, מי שיש לו אשה רעה – [גם כאשר היא תתנגד לו בכל דבר, גם זו לטובתו של הבעל, כי ינצל ע"י זה מגיהנם. ולכן כל זה נכלל במאמר הפסוק "אעשה לו עזר כנגדו". הכנגדו הוא עצמו "עזר"] – ילקוט סופר, מובא ב"לקוטי בתר לקוטי" על יבמות סג ע"א (אמר המלקט: הרי לכן כתב "פלא יועץ", ערך: אהבת איש ואשה: "עול יסבול ויהיה עלוב ולא עולב ויקבל עליו דין שמים בשמחה, כי מה' אשה לאיש (מועד קטן יח ע"ב) ולפי מאמר חז"ל (עירובין מא ע"ב) שאמרו שמי שיש לו אשה רעה אינו רואה גיהנם, היה ראוי לבקש אשה רעה, אם היה יכול לעמוד בנסיון, לפי חומר דין גיהנם. וכיון שעמד בנסיון, לא יירש תרתי גיהנם, אלא יקבל באהבה ויקבל שכר טוב בעמלו" עכ"ל)