אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף פז

מביאים כבשים שגובהן כרוחבן – [הקשו התוספות שהרי כבשים של התמידים היו גבוהים הרבה? ועוד צ"ע כי א"כ נראים כננסים. אלא פירוש מאמר חז"ל כשם שהיו עדיפים משאר כבשים בשומנם (וזה ברוחב) כך היו עדיפים מהם בגובהם] - בן יהוידע

על חומותיך ירושלים, בונה ירושלים ה' – [כיון שהיא נרכז העולם, לשם יקובצו הנידחים] - אגדות ד' 85

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים – [מציין למדרש שמות רבה יח, ה] - אור הישר