אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ק

גיהנם שפיה צר וכו' שמא תאמר אין בה עצים? – [מול המתחילים ברישעות, ומול המרחיבים ברישעות. שמא תאמר אי אפשר לכלות נפשו של אדם?] - אגדות ד' 87-88

שמא תאמר כשם שגיהנם פיה צר, כך כולה צרה? תלמוד לומר "העמיק הרחיב מדורתה אש ועצים" (ישעיה ל, לג) – [הנמשל של ציור זה, בבסיס המיכל יש הרבה עצים ואש, אבל בגובה המיכל המקום צר, ממילא העשן המצטבר הוא סמיך ודחוס ומצער הרבה את הנמצא שם] - מהרש"א

דף קג

ולא תאמין בחייך, הלוקח מהפלטר – [כי עיקר האמונה כשהחקלאי ממתין לגשמי שמים, ולא שסומך על אדם, פלטר] - דברי שאול

ולא תאמין בחייך, הלוקח מהפלטר – [כשהיו בארצם היתה לכל יהודי חלקת אדמה סמוך לביתו לגדל בה מזונו ההכרחי. אבל בגלותם הם מחוסרי קרקע] – מהרש"א

ולא תאמין בחייך, הלוקח מהפלטר – תורה תמימה, דברים כח, סו

ולא תאמין בחייך, הלוקח מהפלטר – ר"ח שמואלביץ (ח"ב סוף י"ז; ח"ג, י)

דף קד

מנחה שנאמר בה "נפש" – [צ"ע כי גם אצל חטאת עולה ויורד (ויקרא ה, א) גם כן כתוב "ונפש כי תחטא"? אבל שם הוא לענין חטא, וכאן במנחה הוא לענין "ונפש כי תקריב"] – מהרש"א