אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף סד

כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרין בידכם –

העלו להם חזיר. כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ת' פרסה על ת' פרסה -

ארור מי שמלמד בנו חכמה יונית – [כלומר חכמת הטבע. אבל חכמת אסטרונומיה מותרת] – אגדות ד' 84-85 (ויש סתירה מכאן לדבריו בתיב התורה, פרק יד, שהתיר ללמוד חכמות כדי להשיג אמונה בהקב"ה)

חכמה יוונית - ע"ע ב"ק פב:

משה שבא העומר מגינות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר – [ע"פ מה שרש"י מפרש שזה היה מקום רחוק מירושלים אפשר להוסיף שבכוונה החריבו תבואות החטים ושעורים שמהם באים העומר ושתי הלחם, כדי לבטל ישראל מעבודת המקדש כדלעיל. וקראו למקום "צריפים" כי כיסו את התבואה בצריפים כדי להסתיר מקומם מעיני הגוים. ולשון "סוכר" מלשון "סוגר" ומכסה (כמו סכר מים). והיהודים מסרו ידיעת מקומם רק לחרשים, שלא יוכלו לדבר לאחרים ולגלות. ורק מרדכי הבין את רמיזותיהם] – מהרש"א

הנהו שלש נשים דאייתי ג' קינים. חדא אמרה לזיבתי וחדא אמרה לימתי וכו' – [בירושלמי פירשו באופן אחר. ועיין ערוך, ערך: זב, פירוש הענין] – מהרש"א

דף סה

היו בייתוסין אומרים כי עצרת אחר השבת. נטפל להם ר' יוחנן בן זכאי – מהר"ל, תפארת ישראל 24 (פרק ו)

דף סט ע"ב

חטים שירדו בעבים –

דף עא

ששה דברים עשו אנשי יריחו, ג' ברצון חכמים וג' שלא ברצון חכמים – עיין מפרשים על פסחים נו ע"א