אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף פה

יוחנן וממרא – [זה עושה ע"י שדים, וזה ע"י כשפים] - אגדות ד' 85

יוחנן וממרא - אור רש"ז (קעלם), שמות, דף נח

תבן אתה מכניס לעפריים, אמר ליה מרי אינשי למתא ירקא, ירקא שקול – [ביאור הנמשל מה התכוונו ומה ענה להם] – מהרש"א

תבן אתה מכניס לעפריים – [רק במקום שיש מומחים אפשר לבחון מה בין כישוף לנס] - דברי שאול

תבן אתה מכניס לעפריים - נצי"ב, העמק דבר, שמות ז, יא הרח"ד

"וטובל בשמן רגלו" - תורה תמימה, דברים לג, כד (ס"ק עד)

לא תקלסו לי אלא לזה שעמי – [שמראה את עצמו כעני לעבוד עבודת שכיר, ויש לו הון רב] – מהרש"א

לקיים "יש מתעשר ואין כל, מתרושש והון רב" (משלי יג, ז) – [מעלה של עשיר המתנהג בהליכותיו של עני] - בניהו

דף פו

לא לאורה אני צריך - אגדות ד' 85

לא לאורה אני צריך – [צ"ע. והרי כל העולם נהנה מהשמש? אלא כאן בא להודיע אפילו כאשר היו נזופים במדבר] - דברי שאול

עדות הוא לכל באי העולם – [כי הנר מוציא כח הראייה אל הפועל] - אגדות ד' 85

"ויעש לבית חלוני שקופים אטומים" (מל"א ו, ד) – מהרש"א

עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל – עיין מפרשים שבת כב ע"ב

דף פז

מביאים כבשים שגובהן כרוחבן – [הקשו התוספות שהרי כבשים של התמידים היו גבוהים הרבה? ועוד צ"ע כי א"כ נראים כננסים. אלא פירוש מאמר חז"ל כשם שהיו עדיפים משאר כבשים בשומנם (וזה ברוחב) כך היו עדיפים מהם בגובהם] - בן יהוידע

על חומותיך ירושלים, בונה ירושלים ה' – [כיון שהיא נרכז העולם, לשם יקובצו הנידחים] - אגדות ד' 85

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים – [מציין למדרש שמות רבה יח, ה] - אור הישר