אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קלט

דרך נשר בשמים - אור הישר

מצא קן בראשו של אדם - אור חדש 50

מצא קן בראשו של אדם - דברי שאול

מצא קן בראשו של אדם – [מדוע אמרו "ראשו" ולא "גבו", ורמזים שונים שיש בשאלות אלו] - בן יהוידע

מצא קן בראשו של אדם - אור הישר

משה מן התורה מניין – [הקשר בין משה לדור המבול] - אגדות ד' 115-116; אור חדש 50 הקדמה

משה מן התורה מניין; המן מן התורה מניין; אסתר מן התורה מניין; מרדכי מן התורה מניין – [שאלו על ארבעה אלו כי היו להם שמות נוספים, ושמא יבוא המפקפק ויטען שנקרא בשמות ההם, לכן ענו כאן כי שמות אלו הם העיקר, ומן התורה.ועוד ביאורים לזה] – מהרש"א

משה מן התורה מניין – [כי לכאורה שם זה מבוסס על מקרה שאירע לו, ומניין שזה שמו מימי קדם, עוד טרם נולד?] - בן יהוידע

משה מן התורה מניין - פרי צדיק (ח"ב 189, פורים, ב')

משה מן התורה מניין - אור הישר

המן מן התורה - אגדות ד' 116

המן מן התורה - דברי שאול

המן מן התורה – [באותו פסוק ששמו נרמז, שם כתוב מה יהיה לו בסופו] - בן יהוידע

המן מן התורה - ר' צדוק, דברי סופרים, ל"ח; רסיסי לילה, ל"ב; פרי צדיק (ח"ב 189 פורים, ב')

המן מן התורה - תורה תמימה, בראשית ג, יא (ס"ק ו); ו, ג (ס"ק ה); תוספת ברכה, בראשית ג, יט

המן מן התורה - אור הישר

אסתר מן התורה מנין - גר"א על אסתר (א, ב) ע"ד פשט

אסתר מן התורה מנין - פרי צדיק (ח"ב 193 פורים, ד', גם הסתר פנים הוא מאת ה')

אסתר מן התורה מנין - אור הישר

מרדכי מן התורה מנין – [כי מרדכי עוצר מיתה מהעולם, כמו הקטורת] - אגדות ד' 116

מרדכי מן התורה מנין – מהר"ל, אור חדש 51 הקדמה

מרדכי מן התורה מנין - דברי שאול (ג' קטעים)

מרדכי מן התורה מנין - תורה תמימה אסתר ב, ה (ס"ק יא-יא*)

מרדכי מן התורה מנין - אור הישר, ד"ה מרדכי, וד"ה רש"י ד"ה מר דרור

מרדכי מן התורה מנין – [יש כאן לימוד זכות, מדוע מרדכי נתן עצמו להיות מהמשרתים למלך אחשורוש, כי ראה שמו "מר דרור"] – בניהו

על שם הורדוס – [העופות דיברו בלשון העופות] - אגדות ד' 116

אמרי קירי בירי – [כך היא הנוסחא הנכונה (וכן כתב "לב אריה") וביאור לזה] – בניהו

אלא אימא במילין – [כלומר בלשון שיחת העופות] – ערוך, מובא במהרש"א

דף קמב

אפילו לטהר את המצורע - לב אריה

מצוה שהיא כאיסר - דרך 66 (תחילת פרק שני)

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – [צ"ע מכל ההבטחות שהתורה הבטיחה והם לכאורה רק בעניני עולם הזה? אלא שהם אופני סיוע שהעושה מצוה אחת תומכים בידיו להמשיך ולקיים עוד מצוות. ואינם עצם השכר] - רמב"ם (הל' תשובה פרק ט ה"א)

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – [כי לגודל השכר שיש למצוות, אין שכרם בעוה"ז. שאין לומר שישלם מקצת שכר בעוה"ז ומקצת לעוה"ב, זה אינו כי אין תשלומין למחצה. וכו' אבל לרשע יש לו תשלומין למצוה שעשה, שאין שכרו הרבה כל כך] - מהר"ל, אגדות ח"ב 140; דרך חיים 107 (סוף פ"ב); תפארת ישראל 43, 179, 181-182, 186 (פרקים יג, נט, ס, סב)

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – [צ"ע כיצד ר' יעקב ידרוש ענין הכפול בפסוק "למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך" שאמרו במשנה בפאה שהוא לענין עוה"ז ועוה"ב? אפשר שידרוש שמקיימי המצוה יקומו לתחיית המתים גם בגוף וגם בנפש] – מהרש"א

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – [צ"ע מכל ההבטחות שהתורה הבטיחה והם לכאורה רק בעניני עולם הזה? וכן כל עונשי התורה מדובר בם בעניני עולם הזה. אלא דברי התורה הם לעניני הרבים העושים מצוות ועבירות (וכן משמע ברמב"ן על ויקרא כו, יא) אבל דברי ר' יעקב הם לענין יחיד המקיים מצוה או עבירה] – מהרש"א על קידושין לט ע"ב

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – גר"א על דברי הימים ב (טו, ז) וכן רות (ב, יט)

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – [השוכר ע"י שליח אינו מחויב לשלם שכר ביומו. והרי אנו קבלנו תורה ע"י משה רבנו והוא שליח, ולכן "היום לעשותם ומחר לקבל שכרם"] - מראית העין (למסכת ע"ז ב: ד"ה והאמר ר"י אשר אנכי מצוך היום)

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – [אי אפשר לצייר תוכן השכר של עוה"ב כי אנו בעולם מגושם, ולכן ג"כ התורה לא הזכירה הייעוד לעוה"ב] - דברי שאול

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – נצי"ב, העמק דבר, דברים כב, הרח"ד

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא - לב אריה

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא – [אבל יש בעוה"ז שכר עבור חסידות] - פרי צדיק (ח"א 161 חנוכה, י"ג); צדקת הצדיק, קעא

ודלמא מהרהר בע"ז – [כי ה' שולט גם על המחשבות, והאיש הזה מורד בה' במחשבותיו] – אגדות ב' 140

ודלמא מהרהר בע"ז – [טעם שהזכיר ע"ז ולא הזכיר מהרהר בזנות] – אגדות ב' 142, סוף ד"ה מחשבה טובה; מהר"ל, דרשה על תשובה 78

ודלמא מהרהר בע"ז – [על מחשבה אין עונש, אבל על התשוקה יש עונש] - הכתב והקבלה, ויקרא כו, לט

שלוחי מצוה אינן ניזוקין – [כי המתנועע והולך אל המצוה, מתקרב אל הקב"ה] - אגדות ב' 140

שלוחי מצוה אינן ניזוקין - לב אריה

סולם רעוע היה – [כיצד היה המעשה. כי בירידתו מהסולם לא היתה מצוות כבוד אב] - בן יהוידע

עולם שכולו ארוך - תפארת ישראל 127 (מא); דרך 195 (פ"ד, עוה"ז כפרוזדור); באר הגולה 92 (באר ה)

למען יאריכון ימיך - [מדוע דרשו גם לעולם שכולו ארוך, ועולם שכולו טוב] - מהרש"א ד"ה אלא למען יאריכון ימיך

עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך – [מדוע לא דרשו המקרא לפי הסדר, קודם הרישא ואח"כ הסיפא? והישוב לזה] - בן יהוידע

למען ייטב לך והארכת ימים - נצי"ב, העמק דבר, דברים כב, ז. הרח"ד

למען יאריכון ימיך – [מפרש ע"פ רש"י בראשית יח, יט, כאשר מעמיד בן שהוא צדיק, כאילו האב לא מת. ובבבא בתרא קטז. דרשו שיהא הבן כמותו] - אור הישר