אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קכג
קרקפלין - שו"ת רדב"ז ח"א סי' רסב

קרקפלין - מנחת חינוך, מצוה רס"ג

דף קכד
עורבא פרח – מאירי (על ביצה דף כא)

עורבא פרח - פתח עינים

דף קכז

יש לך בריות גדלות בים, ויש לך בריות גדלות ביבשה וכו' – [הוזכרו כאן ד' חלוקות לפי יחסודות עפר, מים, אש ואויר] – מהרש"א

כל שיש ביבשה יש בים - אור הישר

"האזינו כל יושבי חלד" (תהלים מט, ב) – [מדוע האדם דומה לחולדה? כי בשאר הברואים של יבשה אם יבוא מבול לעולם, לכל הפחות ישאר דוגמת המין שלהם בים. אבל גם האדם וגם החולדה, אם ישטפו אותם מי המבול, לא ישאר מהם כלום אפילו בים. וציינו זאת כדי שלא יסמוך האדם על עושרו, כמפורש במזמור זה] – מהרש"א

האזינו כל יושבי חלד - לב אריה

ביברי דנרש אינן מן היישוב – [ביאור מפני מה הביאו חז"ל מאמר זה סמוך למאמר על החולדה הדרה ביבשה] – מהרש"א

בשמתא נרש, תרביה משכיה ואליתא – [למה ג' לשונות] - בניהו

נרשאה נשקיך מני ככיך - לב אריה

נהר פקודאה לוייך -

פומבדיתאה לוייך, אשני אושפיזך - אור הישר

ראיתי נחש שהוא כרוך על הצב –

נס בתוך נס – [כיצד יש כאן ב' נסים] – בניהו

דף קל

כל המחזיק בתורת ה' יש לו מנת –