אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ד

בכ"ד מקומות נקראו כהנים לויים – [נסיון למצוא חשבון כ"ד הפסוקים] - בן יהוידע

בכ"ד מקומות נקראו כהנים לויים – [עיין הצעה לחשבון בספר "אוצרות האגדה" (מ. צוריאל), חלק הביאורים, עמ' תתשנז]

בשלשה מקומות קדשו בכורות, במצרים, במדבר, ובכניסתם לארץ – [טעם ע"פ סוד] – בניהו

דף ה:

גנב או קוביוסטוס – [קוביוסטוס הוא גונב נפשות. וביאור מדוע לשון כפולה "גנב או קוביוסטוס"] – מהרש"א

נשתנו פטרי חמורים – [כיצד אפשר להבין מתן שכר לחמורים?] - אגדות ד' 117

מהו רפידים? רפידים שמה – [צ"ע מדוע שאל דוקא על מקום זה, ולא על שאר מ"ב מסעות? אלא שאל מפני מה הוא בלשון רבים ולא בשם היחיד] - בן יהוידע

מהו רפידים? שריפו עצמם מדברי תורה – [כלומר חללו את השבת השקולה ככל התורה כולה] – מהרש"א על סנהדרין קו ע"א ד"ה רפידים

דף ח

משמשים פנים כנגד פנים, ה' דבר אתם – [כלומר שיש להם מה' השגחה גדולה יותר] - גר"א, אדרת אליהו, בראשית א, כח

סבי דבי אתונא - אגדות ד' 117-128

סבי דבי אתונא – [התווכחו נגד ר' יהושע וענה להם בדרך של אמירת רמזים] - מהרש"א

סבי דבי אתונא - כפתור ופרח (ר' דוד ב"ר אריה ליב, חמ"ד שנת תקט"ו)

סבי דבי אתונא - פי' גר"א (נדפס ב"אור יעקב", ירושלים, תרנ"ט)

סבי דבי אתונא - ליקוטי מוהר"ן (אדמו"ר ברסלב) ח"א כג-לא

סבי דבי אתונא - קדושת לוי (אדמו"ר ברדיצ'וב) בסוף הספר

סבי דבי אתונא - באר רחובות (מפי ר' אהרן פשקס, מה ששמע מרבי יוסף שאול נתנזון, לבוב, תרל"ד)

סבי דבי אתונא - עצת יהושע (הרב יהושע איזק שפירא, וילנא תר"ל)

סבי דבי אתונא - אשתשר נזר הנצחון (ר' חיים ירמיה פלנסברג, בדרך הפילוסופיא, וילנא, תרמ"ג)

סבי דבי אתונא - חכימא דיהודאי (ר' עזריאל גולדשמידט, תרס"ב)

ינוקי מלעיל וסבי מלתתא - אגדות ד' 122

ינוקי מלעיל וסבי מלתתא - דברי שאול

ההוא גברא דאזל ובעי איתתא – מהרש"א

ההוא גברא דאזל ובעי איתתא - קדושת לוי

ההוא גברא דאזל ובעי איתתא - הנצי"ב, דברים ל, יא; ועל שאלתות, קדמת העמק ג, ה

גברא דאוזיף וטריף מאי חזי דהדר אוזיף? - מהרש"א

גברא דאוזיף וטריף מאי חזי דהדר אוזיף? - קדושת לוי

גברא דאוזיף וטריף - אגדות ד' 118

גברא דאוזיף וטריף - גר"א על משלי כב, ז

גברא דאוזיף וטריף - אמת ליעקב

אימא לן מילי דכדיבי - קדושת לוי

אימא לן מילי דכדיבי - אמת ליעקב

אימא לן מילי דכדיבי – [תמוה הדבר שיבקשו מחכם היהודים להביע דבר שקר? ומה יועיל כאשר יקשו עליו "וכודנייתא מי ילדה?" אלא ידעו כי הוא חכם גדול בכל דבר חכמה. אבל חשבו שבכל זאת לא יחכם כיצד לשקר בצורה משכנעת. כי אדם שהוא ישר כאשר נכשל פעם לספר סיפור של שקר, מיד עוצרים אותו בשאלות ותמיהות ואינו יודע כיצד לבסס את שקרו, ונתפש בקלונו. אבל השקרן המועד יודע כיצד לרפד את סיפוריו בפרטים שונים אשר גם כשישאלוהו שאלות ותמיהות, יתרץ את דברי עצמו בדברים משכנעים. כי בהיותו עוד מדבר, מעלה בדעתו מה עלולים הם לשאול, ושותל בדבריו פרטים המצילים אותו משאלותיהם. וחשבו כי ר' יהושע לא ידע בדברים כאלו. והוא בחכמה רבה פתח להגיד דבר שקר, לחזור על שקר המפורסם בעולם, שבתולה אחת [בשם מרים] ילדה למרות שבעלה לא בא עליה [כוונתו ילדה ליש"ו]. וזה דומה לחמור היולד. והם התפרצו לשאול כלום חמור יולד? ענה להם: ישמעו אזניכם מה שאתם מוציאים בפיכם, כיצד אתם מאמינים בלידת הבתולה? אלו הם "מילי דכדיבי" שאתה מפיצים בעולם. וזה גם מה שהוסיף ר' יהושע על הנולד המוזר זה "והוה תלי ביה פיתקא וכתב בה דמסיק בבי אבא מאה אלפי זוזי". כלומר הוא עושה צרות רבות ל"בית אביו" הם אומתו ישראל, שסבלו צרות רבות מהנולד הזה] - אור הישר

כודנייתא דילדה – מהרש"א

כודנייתא מיילדה – מהרש"א

מילחא כי סריא - אגדות ד' 124

מילחא כי סריא – מהרש"א

מילחא כי סריא - אמת ליעקב

מילחא כי סריא - ר' צדוק, ישראל קדושים 38

בני לן ביתא באוירא וכו' קם ותלא בין שמיא לארעא – מהרש"א

בני לן ביתא באוירא - קדושת לוי

בני לן ביתא באוירא - ר' צדוק, דובר צדק 140

מציעותא דעלמא היכא? זקפה לאצבעתיה אמר להו הכא – מהרש"א

אית לן בירא בדברא – מהרש"א

אית לן בירא בדברא - קדושת לוי

אית לן ריחיא דתבירא וכו' כרכו לי מינה גרדי ואחייטה - מהרש"א

אית לן ריחיא דתבירא - קדושת לוי

משרא דסכיני – מהרש"א

משרא דסכיני - קדושת לוי

אייתו ליה תרתי ביעי – מהרש"א

אייתו ליה תרתי ביעי - קדושת לוי

רצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה? - אגדות ד' 126

רצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה? – מהרש"א

רצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה? - פתח עינים

רצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה?- קדושת לוי

מנא דלא שוו חביליה - קדושת לוי