אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ל

בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו וכו' – עיין מפרשים על קידושין כ ע"א

עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר – [מדוע דוקא ב' פעמים] - אגדות ד' 143

דף לב

בעי על יצרא דע"ז – [בקשו שלא יתעצם כ"כ, אלא ישאר בחירה חפשית] - דברי שאול
ואגין זכותא עלייהו כי סוכה -

בכל דוכתא כתיב "יהושע" וכאן כתיב "ישוע" – [משה רבינו התפלל על יהושע שלא יתקלקל מעצת המרגלים והוסיף לו אות י' (יה יושיעך מעצת מרגלים, סוטה לד ע"ב), וכאן הוחסר משמו אות ה', כי שם י"ה היא שם ההשגחה השייכת לארץ ישראל, ויהושע כאן לא השתמש בזכות זו להתפלל על ביטול יצר הרע] – נ"ל המלקט, ע"פ מהרש"א כאן

בכל דוכתא כתיב "יהושע" וכאן כתיב "ישוע" - דברי שאול