אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ג

אשר ישא את שמו לשוא - תפארת ישראל 119 (לט)

מניין שנשבעים לקיים את המצוות? שנאמר "נשבעתי ואקיימה" (תהלים קיט, טו) – [האם זו רשות, או חובה ומצוה?] - אור הישר

דף יד

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב, ושבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה – עיין מפרשים על גיטין ס ע"ב