אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ו

הבכור יוחנן - גר"א (לדהי"א ג, טו)

כי יתביתו קמי רבכון, חזו לפומיה דרבכון - שו"ת רדב"ז ח"ג סי' תתקי (תעב)

כי יתביתו קמי רבכון, חזו לפומיה דרבכון - מהרש"א, עירובין יג: ד"ה מחדדנא טפי

כי יתביתו קמי רבכון, חזו לפומיה דרבכון – אשתשר [בזה מובן מה שהתאונן רבי על שלא שמע תורתו של ר' מאיר אלא מאחוריו, ולא שמע ממנו כשראה את פניו (עירובין יג ע"ב) ומפני זה אמרו בירושלמי (שבת פ"א ה"ב) איננו סומכים על שמועות שמוסר רב ששת, כי היה סגי נהור. כי לא הבין כל הבעות פניו של הדורש. ובזה מוסבר מדוע כעס רב יהודה על רב יצחק בנו שלא הלך לראות מעשיו של עולא (פסחים קד ע"ב, עיי"ש הבאנו דבריו). ולכן בעדות הבא לפני בית דין גזרו "מפיהם, ולא מפי כתבם"] - אור הישר, ד"ה כי יתביתו; וד"ה והנה בירושלמי (עי"ש שהאריך)

יהא רגיל למיכל בריש שתא – אוצר הגאונים (בעריכת רב"מ לוין), ראש השנה, חלק התשובות, דף לב; סי' צג-צד

יהא רגיל למיכל בריש שתא - המאירי, חיבור התשובה, משיב נפש ח"ב, פרק ב 266

יהא רגיל למיכל בריש שתא – של"ה, ראש השנה, סוף עמוד הדין (דף ריד ע"ב)
ע"ע סימנא מילתא (הוריות יב.)

קול יפה לבשמים – [הקול מיוחס ליעקב, "הקול קול יעקב", ומעשיהם הטובים מעלים ריח טוב למעלה כמו הקטורת. אבל זה רק כאשר מהדקים אותם במצב לחץ של גלות "הדק היטב, היטב הדק" (תוספת המלקט: ואז מתפללים לה'. כמו שאמרו חז"ל על "ופרעה הקריב" הקריב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים, שמות רבה, פרשה כ"א)] - רמ"א, תורת העולה, ח"ב פל"ו עמ' קכד

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל - בית אלהים (תפלה, י"ג)

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל – [זה נאמר דוקא בתענית, ולא בתפילה בציבור] - אגדות ד' 145

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל – [מדוברבפ]ושע כזה שאינו פורש מהציבור. ועוד מוכח מכאן שיש מנין של עשרה כשרים מבלעדיו, אבל אין לצרף אותו לחשבון מנין העשרה] – מהרש"א

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל – [הקטורת הוא סמל לעם ישראל, וכל רוחות רעות שבעולם לא יזיזו אותם ממקומם, שהקב"ה אוהב אותם. "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה". ולזה הסוד מצטרפים גם הפושעים שבהם. (אמר המלקט: מדובר כאן בפושעים כאלו הבאים להצטרף עם הציבור בתענית הציבור. אבל פושעים גמורים הפורשים מדרכי הציבור אינם בכלל זה (עיין רמב"ם, הל' תשובה פ"ג הי"א)] - רמ"א, תורת העולה ח"ב פל"ו

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל – [כדי לעורר רחמי ה' צריכים להכנעה. ואלו שהם צדיקים אין בהם הכנעה כל כך כמו מי שהיה רחוק ונתקרב לה' (כמו הפושעים)] - גור אריה, שמות ל, לד (מהד' מכון ירושלים, פסקא כד)

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל - כלי יקר (שמות ל, לד)

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל - פתח עינים

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל - ערוך לנר

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל - ר' צדוק, לקוטי מאמרים 106 ח'; רסיסי לילה 102, 104; פרי צדיק (ח"ב 116-117 שקלים, ד')

כל תענית שאין בו מפושעי ישראל - משך חכמה (הפטרה לפ' דברים)

דף ז

כאדם שאומר לחבירו גרפת הקערה – [דרשו ר' מתחלפת באות ד', כמו "גדפת"] – רש"י עיין פירוש מהרש"א