אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף כח

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם – [ארבע מסכתות מסתיימות במאמר זה: ברכות, יבמות, נזיר וכריתות. ומה הטעם לסיים אותם בכך] – מהרש"א על סוף יבמות

ת"ח מרבים שלום - אגדת אליהו, ירושלמי ברכות פ"ט פסקא ל"א

ת"ח מרבים שלום - גר"א (דברים א, י)

ת"ח מרבים שלום - ערוך לנר (בסוף מסכת יבמות, לשון "מרבים")

רב שלום בניך - (למה סיימו בכך ארבע מסכתות: ברכות, נזיר, יבמות, כריתות. עיין מהרש"א בסוף יבמות, וערוך לנר שם)

אל תקרי בניך אלא בוניך - נפש החיים ח"א, ג; ח"א, יב

אל תקרי בניך אלא בוניך - קורא באמת, ברכות ס"ק ט"ז

אל תקרי בניך אלא בוניך – [חז"ל דרשו כאן כי כתיב פעמיים בפסוק מלת "בניך"] - מגיד תעלומה, לברכות ח.

ה' יברך את עמו בשלום – [תורה תביא שלום גם בעת העדר בית המקדש] - קדושה וברכה (הוא ספר "סמיכת חכמים") על סוף מסכת ברכות