אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף כז
שפוך ואח"כ תן לתלמידך – [מדוע דוקא הרב ישפוך, ולא התלמיד] - אגדות ד' 145

דף כח

איזו היא דרך ישרה – [כי המוכיח את חברו, מוציא אותו מהעיקום] – אגדות ד' 145; נתיב ב' 189 (תוכחה, א)

איזו היא דרך ישרה? אהוב את התוכחות – [צ"ע הרי לשאלה זו ענה רבי באבות תחילת פרק ב'? אלא כאן הביאו סמך מהמקרא. ועוד, כאן הדגישו כי לא רק יקבל "תפארת מן האדם" אלא מוטל על כל מי שיכול להוכיח את הזולת ולתקן אותם כמה שאפשר. ויש מפרשים "אוהב את התוכחות" הוא לענין לקבל תוכחה מהזולת, ולא רק להוכיח לאחרים] – אור הישר

יחזיק באמונה יתרה – אגדות ד' 146

יחזיק באמונה יתרה – [דרגא של דעת, שבלבו מכיר ולא די בדיבור שפתיו] - פרי צדיק (ח"ג 70 פסח, ל"ז)

"ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב" (משלי כד, כה) – [מוטל על המוכיח לדבר במעימות ולהיות נוח לבריות, ואז יצייתו לו השומעים ותבוא עליו ברכת טוב] – מהרש"א