אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ח
ראיה לדבר, זכר לדבר - תורה תמימה, בראשית לח, כד (ס"ק כא)

דף ט

דם נעכר ונעשה חלב -

מי יתן טהור מטמא? – [ביאור ב' הדיעות, של ר' יוחנן ור' אלעזר] - אגדות ד' 152

מי יתן טהור מטמא? לא אחד? – [מאמר זה הוא נגד המאמינים בשניות, ששני דברים הפוכים זה מזה נוצרו ע"י ב' יוצרים. ובא המאמר ללמד שהבורא הוא אחד בלבד] – מהרש"א

דף יג

דבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא – [עת גלותו של יכניה לקחו עמהם אבנים מבית המקדש והקימו להם בית כנסת בבבל, ושם שרתה שכינה] - מהרש"א בשם הערוך