אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף סה

כיון שנתקו שיניו, נתמעטו מזונותיו - אגדות ד' 165

כיון שנתקו שיניו, נתמעטו מזונותיו – [מזה יש ללמוד שלא יפזר אדם כל ממונו לצאצאיו אלא ישאיר לעצמו למען פרנסתו לעת זיקנה] – מהרש"א

כיון שנתקו שיניו, נתמעטו מזונותיו – [כאשר כבר אין לאדם שיניים במה ללעוס, אינו יכול לאכול מרוב המאכלים אלא אם כן יטחנו אותם או ימיסו אותם. וכאן עמוס קילל אותם שיפלו מהם שיניהם גם בגיל צעיר ויסבלו מזה רעבון] – נ"ל המלקט

דף סט

י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריה – [מחולקים הדברים כאן לארבע מחלקות. "דברי חכמה" הם מהנגלות שבתורה; "דברי אגדה" הם מהנסתרות בתורה של דרכי ה' ומדותיו; "חכמת היצירה" שבזה טעו כמה מחוקרי הטבע וקרא לדבריהם "דברי בורות"; "דרך ארץ" כיצד יתנהג האדם במדותיו, ולומדים אלו מדברי התורה. והם ד' חלקים המוזכרים בעירובין (כא ע"א) לענין מגילה עפה הכתובה פנים ואחור, עיי"ש פי' מהרש"א] – מהרש"א

י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריה - דורש לציון, דרוש ה'

דף ע

כי לא אחפוץ במות המת – [ואם אין עושים תשובה, הקב"ה חפץ במיתתם] - אגדות ד' 165-166

כי לא אחפוץ במות המת – [ולא כתוב "במות הרשע" כי מדובר כאן בסוד הגלגול, כי ימות פעם נוספת על מה שמת בגלגול הקודם] – מהרש"א

כי חפץ ה' להמיתם - דברי שאול

ישא ה' פניו אליך – [מדוע אינו מתרץ כאן כמו שתירצו בברכות כ' ע"ב?] - אגדות ד' 166

ישא ה' פניו אליך – [חולק על פירוש התוספות] – מהרש"א

ישא ה' פניו אליך - דברי שאול

לאחר שנשא שלמה את בת פרעה – [כי היא הוסיפה צד כישוף וטומאה לעיר ירושלים. עיין סנהדרין כא ע"ב] – מהרש"א

לאחר שנשא שלמה את בת פרעה - ערוך לנר

אשתו של לוט, מהו שתטמא? בן השונמית מהו שיטמא? מתים לעתיד לבוא צריכים הזאה שלישי ושביעי? – מהרש"א

בן השונמית - ערוך לנר

מתים לע"ל אם צריכים הזאה, יבוא משה - דברי שאול

ג' בדרך ארץ – [אמרו כאן על ג' חלוקות שנגזרים על אדם בתחילת יצירתו (נדה טז ע"ב): חכם או טיפש, עשיר או עני וכו' כי בהשתדלות גדול וע"י סיוע דשמיא בתפילה ובזכויות אפשר לשנות הגזירה] – מהרש"א (אמר המלקט: צ"ע כי שם במסכת נדה גם גזרו "גיבור או חלש" וכאן תמורת זה דנים בחלק השלישי כיצד ירבה האדם לעצמו "בנים זכרים"? ואפשר שמהרש"א מכליל זה במושג "יקדש עצמו בשעת תשמיש" שלזה צריכים גבורת נפש עילאית להשיג קדושת המחשבה, וכדברי הראב"ד ("בעלי הנפש", שער הקדושה, במהד' מוסד הרב קוק עמ' קיב-קטז). ואפשר שזה נכלל בדברי ההמשך בגמרא (עא ע"א) "בשכר שמשהים עצמם בבטן עד שתזריע אשתו תחילה" ומפרש רש"י "שמשהין להוציא אתהזרע". ולזה בודאי צריכים "גבורה").

מה יעשה אדם ויחכם – רסיסי לילה (נב) 127

ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה – [אין כוונתו שלא יגנוב ולא ישקר, כי זה כבר כתוב בתורה. אבל כוונתו שיאמין שהקב"ה הוא הזן ומפרנס אותו, ולא יאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"] - בן יהוידע

יקדש עצמו בשעת תשמיש – [כי הזכר בא ממדריגה עליונה נסתרת] - אגדות ד' 166

יקדש עצמו בשעת תשמיש – [כלומר, ישהה] - ערוך לנר

משהין עצמם על הבטן - ראב"ד, בעלי הנפש, שער קדושה (מהד' מוסד הרב קוק,דף ק"כ)

משהין עצמם על הבטן - גר"א, אדרת אליהו (דהי"ב טו, ז)]

דף עג
שונה הלכות – [כי הלכה פסוקה אינה נוטה מנקודת האמת, לא לימין ולא לשמאל (לא להקל ולא להחמיר שלא כראוי)] - נתיב א' 7 (תורה, א); אגדות ד' 167; תפארת ישראל 38, 46 (יא, יד); מהר"ל, דרשה על התורה 47 סוף הדרוש

שונה הלכות - שו"ת באר שבע סי' עו

שונה הלכות - פתח עינים (לסוגיתנו וכן בסוף מסכת קנים)

שונה הלכות – [ההבדל בין השכר של "חלק לעולם הבא" אל "בן עולם הבא"] - בן יהוידע

שונה הלכות, מובטח לו - תפארת ישראל, 46 (יג); דרך חיים 49, 158 (א', ודאשתמש בתגא: וסוף פרק ג)

שונה הלכות, מובטח לו - קורא באמת, מגילה, פסקא ח' (אל תקרי הליכות אלא הלכות)