אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף לג

שמע מינה ירא שמים הוא – [צ"ע הרי בתחילה רצה ללכת אליו כי צורבא מרבנן הוא, ומה נתחדש לו עכשיו? אלא בתחילה חשב ללכת אליו לבית המדרש, ואין בזה פחיתות כבוד לרב פפא, שהיה מופלג ומפורסם. אבל כעת עלה בדעתו ללכת לביתו, כי זהו כבוד יותר גדול] - בן יהוידע

איכא הכא צורבא מרבנן ורב שמואל שמיה, יהא רעוא דתיהוי כוותיה. אמר מדקמברכי לי בגויה, שמע מינה ירא שמים הוא. אזל לגביה – [ממה שאמרו כי הוא צורבא מרבנן, מזה לא התפעל. אבל ממה שהבין שהוא ירא שמים הבין כי מדריגה גדולה לו וראוי לקבל ממנו ברכה. וכן אמרו "אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא, ואמרת לי את בר אוריין הוא?" (שבת לא ע"ב) כלומר המעטת בשבחו] – נ"ל המלקט

דף לו

זיל צנעיה - אגדות ד' 164

זיל צנעיה ואי לא ציית גרייה – מהרש"א, מביא דברי ערוך

רב אמי חליש - פתח עינים

דלא ליזיל ולימא מילי עלי – [צ"ע כיצד ענין זה שייך למתים] – אגדות ד' 164

חזו דפרחה אסא מהאי פוריא להאי פוריא – אגדות ד' 164 ד"ה ויש לפרש

דף לח

לא משמשים אלא מליל רביעי ואילך - ספר חסידים, תקי"ז

"כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי" (ישעיה נו, ד) – [מהו לשון "סריסים"? במסכת נדה (לח.) אמרו אלו חסידים הראשונים שלא היו משמשים מטותיהם בכל שבוע בימים שלפני יום רביעי, כדי שהלידה לא תחול בשבת ויצטרכו לחלל שבת עבור היולדת. ומקשה מהרש"א אם למדו ממלת "שבתותי" לשון רבים, הרי כלל מצות שבת ג"כ כתוב "אך את שבתותי תשמורו" לשון רבים? והיישוב לזה] – מהרש"א