אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף סא

ויאמר ה' אל משה - ערוך לנר

סיחון ועוג בני אחיה - ערוך לנר

זכותו של עוג - רבנו בחיי (במדבר כא, לד)

זכותו של עוג – [צ"ע מדוע לא תעמוד זכות אברהם לבניו?] - אגדות ד' 165; [אין הכרח לומר שזהו אותו עוג שהיה בימי אברהם, כי לפעמים קוראים האב והצאצאים שלו באותו השם. וע"פ סוד מדובר בבני המלאך שמחזי] - גור אריה, בראשית יד, יג (מהד' מכון ירושלים, פסקא כא); ועל במדבר כא, לה (מהד' מכון ירושלים, פסקא לג, עמ' שנ-שנא)

זכותו של עוג – ערוך לנר (על התוספות ד"ה זה עוג)

ויבא הפליט - מהרש"א על סנהדרין קח ע"א ד"ה ולא דגים (מפרש שהתיבה שטתה בשטח הים הגדול, ולכן לא נכוה עוג ברותחים)

ויבא הפליט - ערוך לנר

ויבא הפליט - תורה תמימה בראשית יד, יג (ס"ק ו)

בגדי כלאים תכריך למת - תפארת ישראל 63, 159 (כ, נב)

מצוות בטלות לעתיד לבוא – [הביטוי "לעתיד לבוא הוא על זמן הבא, אפילו קרוב ממש, כמו בעירובין (דף מה ע"א, חוזרין בכלי זיינן) וכן לענין לעבור במים ביום הכפורים, כדי לא להכשילן לעתיד לבוא. וכאן מדובר בתקופה שיהיה מת, כמו קטן אע"פ שלא הוזהר, נצטוינו לא להכשילו בידים. ועוד שהצדיקים קמים לתחיית המתים בלבושיהם, והרי מכשילן. וראיה דאינן בטילות ממתים שהחיה יחזקאל, שאמרו 'אלו תפילין שהניח לי אבי אבא'] - רשב"א, "תשובות הרשב"א לפי סדר המקרא והמדרש", הוצ' מוסד הרב קוק, שנת תש"ן, ח"א עמ' קצב-קצג; וכן פסקאות רשב"א שהובאו ב"עין יעקב השלם", על ברכות דף יב

מצוות בטלות לעתיד לבוא - ר"י אברבנאל, ישועות משיחו, סוף הספר

מצוות בטלות לעתיד לבוא – מהר"ל, תפארת ישראל 63, 159 (כ, נב)

מצוות בטלות לעתיד לבוא - יערות דבש (ח"ב עמ' קנד, דרש ט')

מצוות בטלות לעתיד לבוא - ערוך לנר (על התוספות ד"ה שמצוות בטלות)

מצוות בטלות לעתיד לבוא – [כי המצוות ניתנו רק לצרף הבריות, ולשיבטל יצה"ר כבר אין צורך] - דברי שאול

מצוות בטלות לעתיד לבוא - גליון מהר"ץ חיות

מצוות בטלות לעתיד לבוא - משך חכמה (במדבר טו, מ)