אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף לח:

כד סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא שתתקבל – [ואח"כ אמר דבר שגרם להם לצחק ממנו. והלימוד לדורות מהענין הזה שאין לאדם ללמוד תורה כדי שאחרים יקבלו את דעתו אלא ילמד לשם שמים, בין יקבלו ובין לא יקבלו] - שו"ת חתם סופר על או"ח, רח

כד סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא שתתקבל – הקדמה לשו"ת מרחשת, הרב חנוך הניך אגיש

כד סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא שתתקבל – [אמנם גם כאשר טועה בדבריו יש לו שכר על לימוד תורה, אבל הוא בקש שיכוין לאמיתה של תורה. וסימן לזה הוא שיקבלו את דבריו] – ר' מאיר אריק, מובא ב"לקוטי בתר לקוטי"

כד סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא שתתקבל – [כאשר האדם רואה ששומעי דברי תורתו שמחים בדבריו, הלב שלו מתעורר לחדש עוד ולהבין דברים נוספים. לכן בקש בקשה זו] – ילקוט אליעזר, מובא ב"לקוטי בתר לקוטי"