םיידוהיה דיה יבתכב רויאהו רוטיעה

ןמדירפ הרימ 'פורפ

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

,םינושה םירויאה יגוס תאו ,םיריואמה םיידוהיה דיה יבתכ ןווגמ תא רקוס רמאמה :תיצמת
.תוצרא יפל תונונגס ןייפאל ןויסינ ךות

;הבותכ ;ך"נת ;חספ לש הדגה ;היפרגורקימ ;די יבתכ ;תידוהי תונמא :חתפמ תולימ

תוליגמה ןיב ולגתנ ,הריפסל הנושארה האמהמ ,ודרשש רתויב םימדקומה םיירבעה דיה יבתכ
םירויאה .םיירבעה דיה יבתכ לש םרויאו םרוטיע תישאר תא עובקל ,תאז םע ,השק .תוזונגה
קלח) ך"נתה לש די בתכ וניה רתויב םדקומה .ריהקב הזינגב ואצמנ ודרשש רתויב םימדקומה
,םיבר די יבתכב םג ומכ ,וירויאב .םתריפסל (895) תיעישתה האמה ףוסמ (םיאיבנה ירפסמ
יפרגורקימו ירטמואיג ,חיטשה ןיעכ רוטיע אלא ,היח וא םדא תויומד ןיא ,חרזמה תוצראמ םרוקמש
,929 -מ ,דרגנינל לש ןושארה ך"נתב ,תירישעה האמב .(םיריעז בתכ יקוספ יושעה רוטיע) דבלב
הנושארה ותעפוה תורמל ,הז רוטיע .שדקמה ילכו הרונמה ,תירבה ןורא ,ןכשמה לש רואית עיפומ
רבכ תובמוקטקב ריק ירויצבו הריעזה תידוהיה תונמאב החיכשה תרוסממ קלח וניה ,די יבתכב
עיפוהלו רוזחל ךישמיו ,תסנכה יתבב הקיאזומ תופצרב ןכמ רחאלו ,תישילשה דע הנושארה תואמב
דיתעה שדקמה תיב תא גצייל רואיתה אב הלא לכב .ך"נת ירפסב רקיעב ,די יבתכב רחואמ רתוי
.חישמה אוב םע םוקל

תא םיבר םירקוח ולעה ,תיעישתה האמה יהלש ינפל םירטועמ םיידוהי די יבתכ לש םרדעה תורמל
.ךרעל הריפסל 200 תנשמ הארנכ ,םמויק לע הרעשהה

ארוד לש תסנכה תיב תוריק לכ לע ך"נתה ירופיסמ תוזחמ םיראותמ הריפסל תישילשה האמהמ
ךות םיתעל ,רופיס ותואל תוזחמ ףצר שדקומ ובש ,טרופמהו בחרנה רואיתה .הירוסבש ,סופורא
.די בתכ הארנכ היה םירויצל רוקמהש ךכ לע עיבצמ ,תחא תבכרומ הנומתל םידמעמ המכ לש גוזימ
םיידוהיה הדגאהו שרדמהמ םאצומ רשאו ארקמב םירכזנ םניאש תוזחמו םיטרפ ,תויומד םירויצה ןיב
הנשמב תוחיכשה תודגאה ,רזעילא 'רד יקרפ ,אבר שרדמ ,"םימוגרת"ה לש תונוש תואסרג םהיניב -
.דועו דומלתבו

דיה בתכש ןאכמ .ידוהי היה םהלש םגדהש ךכ לע העיבצמ ארוד ירויצב הלאכ םירואית לש םתוחיכש
,ידוהיה שרדמב םרוקמש תוזחמו תויומד .ידוהי הארנכ היה ,דבא רשאו ,םגד םהל תווהל היה לוכיש
םיירצונה דיה יבתכבש ך"נתה ירויאב םג םייוצמ ,תופוקתה לכב םיידוהי די יבתכב םיעיפומו םירזוחה
האירקל םאתהב ,םיירבע די יבתכב םיחיכשה רויצהו האירקה ךרדכ ,לאמשל ןימימ םימדקומה
איה ףא הדיעמ ,וירויצב ומכ ,יזעולה בתכב ןימיל לאמשמ האירקה תמועל ,תימראה וא תירבעה
םיירצונה םינמואה וקיתעה ונממ רשא ,סופיטיכראכ שמישש ידוהי די בתכ לש ומויק תורשפא לע
(הנומתה לש ינכתה בוציעה תרוסמ) היפרגונוקיאה לע םג ךכ הארנכ עיפשה רשאו ,םתריצי תישארב
.תירצונה תונמאב ך"נתה ירויצ לש


,סוגרוב ,סוגרוב לש ך"נתה ,חיטש ףד
םירפסה תיב ,םילשורי .1260 ,דרפס
.יאטיסרבינואהו ימואלה

תעה יהלשב הארנכ לבגוה ,בותכה תויתואל בהז לש תפסות וליפאו רוטיעו טושיק לכ לע רוסיאה
לכבש ,ןבומכ .םירחא םירפסל אלו ,תסנכה תיבב האירקל שמישש הרותה רפסל קר הקיתעה
תניוצמ סופורא ארודב רבכ .יפרומופורטנא יומידב לאה לש וירואית לע טלחומ רוסיא לח תופוקתה
ומכ ,רוא ינרק ידי לע ןיוצת איה רתוי רחואמ .םימשהמ תאצויה די תועצמאב תיהולאה תוברעתהה
לש ורבד השועו וחילש ,ךאלמ תועצמאב תובורק םיתעל וא ,וביירס לש הדגהב האירבה ירואיתב
.לאה


הדגהה ךותמ ,"ךללהי"ו ,"ודוה" החיתפה תולימ
. ,הרשע-שולשה האמה ,דרפס ,ןוטלימה לש רודיסב
תיסורפה תיתכלממה הירפסה ,ןילרב

תונמאב םיעיפומ םניאש ,תידוהיה תונמאל םיידוחיי תוזחמ םיתעל אוצמל ןתינ םיירבע די יבתכב
ףאו תרוסמב ,יווהב ,םיגהנמב םרוקמש םירחאו ,הדגאהו שרדמהמ הלאכ םהיניב ,תירצונה
תיפרגונוקיא תרוסמ לש המויק לע הדיעמש ,תכשמנ תרוסמ לע םירמוש הלא .תידוהיה היגרותילב
.םדקומ ידוהי די בתכב אוה ףא תויהל לוכי וז לש הרוקמ .תדחוימ תידוהי

לע עיפשהל ךכ ולכיו ,שרדמהו הדגאה לש תידוהיה תורפסהמ בר קלח םנמא וריכה הייסנכה תובא
,תאז תמועל .םיירצונ ך"נת ירואיתב הלא לע השגדהה תא ןיבהל השק ,תאז םע .רואיתה תרוסמ
ידי לע וננושו ודמלנ םהו ,הפ לעבש הרותה לש ינגרוא קלח תויונשרפהו םישרדמה םיווהמ תודהיב
םיידוהיה תורוקמה תא םויה םישיגדמ םירקוח רתויו רתוי .תסנכה יתבב תורידתב וארקנ ףאו ידוהי לכ
.םיירצונ ך"נת ירויצ לש תיפרגונוקיאה תוחתפתהב

לכ םיללושה םירקוחה םיבר ,םדקומ ריואמ ידוהי די בתכ ףא אצמנ אלש רחאמש ,ןייצל תאז םע יואר
.ומויק לש תורשפא

ובו ,ירטמואיג ,חיטש רוטיע ,רומאכ ,םיללוכ ,חרזמב םרוקמ רשאו ודרשש םימדקומה דיה יבתכ
המודב ,םיחרפו הוולע ,םיגירש לש תובולשת ןכו ,היפרגורקימב םג ומכ ,בתכו תויתוא ירוטיעב שומיש
לחה תידוהיה תונמאב םיחיכש היחו םדא תויומדב םיריואמה די יבתכ .וז הפוקתב םאלסיאה תונמאל
םימדקומה .הרשע שמחהו הרשע עבראה תואמב הלודג החירפ םהלו הרשע שולשה האמה עצמאמ
.תוינושאר תוריציכ םיארנ םניאו ,תמדוק תרוסמ לע םידיעמ םהבש

סופדה תאצמהל דע ,תירצונה הפוריאב המוד החירפל הליבקמ תודהיב דיה יבתכ תונמא תחירפ
םירפסה .וז תונמא לש התעיקשל האיבהש ספדומה רפסה תצופתו הרשע שמחה האמה עצמאב
ידוהיה םלועב םיכשמנ סופדה תאצמה תורמל .דיה יבתכ לש םמוקמ תא זא םיספות םיריואמה
םיאור ונא הרשע הנומשהו הרשע עבשה תואמבו ,הריציה לש םימיוסמ םיגוסב דיב רויאהו הביתכה
.רתוי תלבגומ יכ םא ,תשדוחמ החירפ

תוצראמ םאצומש םירויצה .םיבושח םיזכרמ המכב החתפתה םידוהיה לצא די יבתכב רויצה תונמא
לכב םאלסיאה תוצראב.םהלש חיטשה יפדבו םיטשפומה םהירוטיעב ,רומאכ ,םינייפואמ ,םאלסיאה
רואיתמ ,םוקמה ינב תובקעב ,םידוהיה וענמנ םזלקונוקיאה תפוקתב ןויטנזיבב םג ומכ ,תופוקתה
יבתכ םג םנשי ,םימלסומה לצא םג תויומד רויצ חיכש היה הב סרפ ומכ ץראב םלוא ,םדא תויומד
.הרשע עבשה האמהמ םיריואמ םיידוהי די
.תוירבע תויתואב ,תידוהי - תיסרפ אלא תירבע םיבותכ םניא הלא


,רבד ,בורע ,םיניכ ,עדרפצ :םירצמ תוכמ
. .1320-1330 ,דרפס ,הינולטק ,בהזה תדגה
תיטירבה הירפסה ןודנול

תפקתשמ שוריגל דע דרפס תודהי לש תיתוברתה החירפה .דרפס הניה הריצי לש בושח זכרמ
רויאה חרופ ,םאלסיאה תוצרא ראשבכ הריציה תנייפואמ ימלסומה הקלחב דועב .וז הריציב
תוליהקה תא םג תינכתו תינונגס הניחבמ תללוכה ,תירצונה דרפס לכבו הינולטקב יביטרוגיפה
.דועו וביירס תדגה ,בהזה תדגה ומכ תוראופמה תודגהה ןה היתוריצימ תומסרופמה ןיב .סנבורפב

ודרש הינמרגמ .תדרפנ הבושח הלוכסא םיווהמ הינמרגמ רקיעבו תפרצ ןופצמ םיזנכשאה דיה יבתכ
י"שר לש תונשרפה וניה םהיניב םדקומהש ,רתויב םימדקומה םייביטרוגיפה םיריואמה דיה יבתכ
הנשי ,הנש האממ הלעמל ךשמב ,הרשע עבראהו הרשע שולשה תואמב הינמרגב .1233 -מ ך"נתל
תדגהב ,לשמל ,ךכ .תויח וא םירופצ ישאר םהלו םדא תויומד רויצ לש תיטמגינאו הרזומ העפות
שי םירואיתב .םינפ יוות לכ םירסח םהש וא ,םהינפ םירתסומ םיתעל .גיצפייל רוזחמב וא םירופצה
םיסחיימה שי .הגירחה הרוצב תונייפואמ תויומדהמ קלח קר םיתעלשכ ,תויתטישו תויבקע לש רסוח
,תסנכ יתב לש םטושיקלו די יבתכ לש םרויאל ודגנתה םהמ המכש ,םינברה לש הרמחהל וז העפות
השיגל םימיאתמ םירכזנה םירויצה ןיאש ונל הארנ .הליפתה תעב זוכירהו בלה תמושת תייטה ששחמ
.ארוקה לש ובל תמושת תא םיענומ םה ןיאו רחאמ ,וז

תוילילש תויומד לש ןרואית ךא ,םיקידצ לש טובירטא םירפצהו תויחה ישארב תוארל וסינ םירחא
תונוש םיכרדב העפותה תא ריבסהל וסינ םירחא םינוש םירקוח .וז החנה תרשפאמ הניא המוד ךרדב
.המולעתה תא רותפל השק יחכונה רקחמה בצמבש ונל הארנו ,היעבה לע הנוע הניא ןהמ תחא ףאש

,זנכשאו דרפסמ םידוהי םג תימוקמה הליהקה דבלמ טלקש ,בושח זכרמ איה ףא הווהמ הילטיא
תוברתה םלועמ דואמ תעפשומ הילטיאב תידוהיה תונמאה .תירויצה םתרוסמ תא םמיע םיאיבמה
דיה יבתכש דועב .יסאלקה םלועה ןמ םילואשה םייומיד הב םיחיכשו ,סנסנרה לש תונמאהו
שמחה האמב ירה ,םייניבה ימי תרוסמל םאתהב ,חוטשה םנונגסב םינייפואמ םימדקומה םיידוהיה
חפנ תריסמ לש תוחתפתה ,םינמאה לש םבשומ תוצראב ןונגסה ייונישל םאתהב ,םיאור ונא הרשע
תידוהיה תונמאה .תוזחמל עקר םיתעל םיווהמ ףונ ירואיתשכ ,םזילאיר םע הביטקפסרפו קמועו
רקיעב היוטיב תא תאצומ איהשכ ,הרשע הנומשהו הרשע עבשה תואמב בוש תחרופ הילטיאב
,תורחא תוידרפס תוליהק המכל םג ומכ ,וז ץראל תוינייפואה תוראופמהו תורישעה תובותכה תריציב
.הינמרגבו דנלוהב ומכ

לש התחירפל הרשע הנומשה האמב םידע ונא הינמרג ןופצבו היברומבו הימהובב ,הפוריא זכרמב
תוליגמ רייאל םיכישממ ולא תופוקתב .תוכרבו הליפת ירפסבו ,הדגהה ירויאב תזכרתמה הלוכסא
.םהיכרוצל די יבתכ ןימזהל וגהנ םוקמ לכב הליהקה ירישע .תוצופתה לכב רתסא


רוזחמ ,רופיכ םויב החנמ תליפתל רויא .(הדגאה ןמ) רוכב םהרבא
.הרשע-עבראה האמה 'א עבר ,ןוילעה ןיהרה רוזא ,הינמרג ,גיצפייל
.סכרמ לרק םש-לע הטיסרבינואה תיירפס ,גיצפייל

רקיעבו ,תידוהיה תונמאהמ הריפסל תונושארה תואמב ובאש םירצונהש ןכתיי םנכות תניחבמש דועב
ןמ תופוקתה לכב תידוהיה תונמאה העפשוה תינונגס הניחבמ ירה ,הלש ך"נתה ירויצ תרוסממ
ויהו ,םייוג לש הכאלמ יתבב ודמלו ונמוא םידוהיה םינמאהמ קלחש רעשל שי .תימוקמה תוברתה
.ץראה ינב םהירבח לש םנונגסמ ךכ ועפשוהו ,םירייאמה תדליגב םירבח ףא ויהש םהיניבמ
וא תירצונ ,הפוקתה תב תימוקמה תונמאה לש התעפשה תרכינ םיירבעה םיריואמה דיה יבתכב
,םייתרוסמל וכפהש םידוהי םיידוחיי תודוסי הב םיחיכש ,תאז םע .הנכותב ףאו הנונגסב ,תימלסומ
ילדבה תורמל .םידוהי םינמאל קר םירכומ ויהש תרוסמהו גהונה לש הקומע העידי לע םידיעמ םהו
ומתחש םינמאה םה םיטעמ .םידוהי ויה םיירבע די יבתכ ורייאש םינמאה תיברמש חינהל ןתינ ןונגסה
,ךרעל 1300 -ל ביבסמ םינשב דרפסב לעפש ,יתפרצה ףסוי לשמל םהיניב .םהיתוריצי לע םמש תא
הברה עפשוהו .הרשע שמחה האמה לש ינשה יצחב דרפסב אוה ףא דבעש םייח ןבא ףסוי וירחאלו
הרשע שמחה האמה לש הינשה תיצחמב רצי ,ןלק וא ןובמ יזנכשא שוביו אוה ןועמש ןב לאוי .ומדוקמ
טרחו רייצ ,הילטיא םולש םג והומכ .תוריצי לש המלש הרדס וירחא ריאשהו ,הילטיאבו הינמרגב
.הריציה ןונגס לש ותדידנל ךכ אוה םג םרתו הרשע עבשה האמב דנלוהל הילטיאמ רבעש ,תשוחנ
,היברומב רשא שטיווגמ ןגנילרהא ףלוו ןרהא תא ריכזהל ןתינ הרשע הנומשה האמב ,רתוי רחואמ
םינורחאה לש םהירויא .הינמרג ןופצב דבעש ,היברומבש קינפיילמ דוד ןב ףסויו ,הניוב כ"חא דבעש
בתכנ הרשע שמחה האמב ,לגוטרופב ,ןכ לע רתי .תספדומה םדרטסמא תדגהמ םקלחב םיעפשומ
תיזגוטרופ בתכנ רפסה .םייח ןבא הדוהי ןב םהרבא ידי לע דיה יבתכ רויא תונמא לע רוביח ףא
.םיידוהי םינמאל דעוימ היהש ןאכמו ,תוירבע תויתואב

ןוגכ ,םינושה םיסקטה ,חספה יגהנמ ,הליפתה יגהנמ לש םרואית ומכ ,םינוש םייגרותיל תוזחמ
םיאבומ םיתעל .ידוהי היה ןמאהש ךכ לע םידיעמ ,םהיטרפב תואיקבהו ,דועו הפוחה תכירע ,הלימה
ןבה לש רויאב לשמל ךכ .טסקטה לש תינושלה הרופאטמה תא תילולימ םירייאמה תוזחמ םירויצה ןיב
יפ תא וידי יתשב חתופה םדא םיתעל ראותמ ,"ול חתפ תא" וילע רמוא בותכהש ,לואשל עדוי וניאש
תראותמ ,"וניבא בקעיל תושעל ימראה ןבל שקיב המ דמלו אצ" קוספל רויאב ,רחא םוקמב .ןבה
תולא תא ןמאה ךפוה רתסא תליגמב .ודיב רפסו הדשב ךלהמה שיא לש ותומד יטיסניס תדגהב
רכזו לרוגה גח וניהש םירופה גח תאו לפוהש רופה תא תוגציימה ,תושנאהל תויסאלקה לרוגה
תירבעה ןושלב ןרוקמש תוירויצ תורופטמו הלאכ ןושל ידודיח .איהה תעב םידוהיה לש םלרוג ךופיהל
ידי-לע ונמזוה דיה יבתכמ המכ יכ ןייצל יואר ,תאז םע .םידוהי םינמא ידי-לע קרו ךא רצוויהל ולכי
.םידוהי םניאש םינמא לש תואנדסב םג םידוהי םינורטפ


,דרפס ,הנולצרב תדגה ,"וז הצמ"
.תיטירבה הירפסה ,ןודנול .הרשע-עבראה האמה

שומישה וניה תידוהיה תונמאל דחוימו חיכש .םינוש םיגוסל םיקלחתמ םיידוהיה דיה יבתכב םירוטיעה
,הרוסמה יקוספמ חתפתהש תוריעז תויתוא יושעה רוטיע איהש ,היפרגורקימב ןכו ,טושיקכ תויתואב
בחרנ רוטיעל הכפה ןמזה ךשמב .טסקטה תודומע ןיבו ףדה ילושב תוריעז תויתואב הבותכ התיהש
.תויביטרוגיפ ףאו תוירטמואיג תורוצב םיכורעה ,תונשרפהמ וא ארקמהמ םימלש םיקוספ לש
תאזו ,לשמל ך"נתהמ תוזחמ ףא תראתמה היפרגורקימ החיכש הרשע שמחה האמה לש הינמרגב
אל םיחיכש םיירטמואיגה םירוטיעה .םאלסיאה תוצראב םיצופנ בהזב חיטש יפד .ך"נת ירפסב רקיעב
םיחמצ לש עפש יוצמ םירפסהמ םיברב .יביטרוגיפ רויאמ ןמאה ענמנ םהבש ,חרזמה תוצראב קר
םיתעל ,תוידירביה תויח ירויצ םהיניבו תויחו םירופצ ,הוולע ,םיגירש לש תועוצרו םיחטשמ ,םיחרפו
.םינוש םייקסטורג םירויצו ,םדא תויומד ףאו לשמל םינוקרד ומכ ,תוינוימד תויח ,היח יצחו םדא יצח
תויפרומואוז תויתואב םיתעל םיבלתשמ םהו ,םילמ יטושיקכ וא ,םיילוש ירוטיעכ םיעיפומה שי
.ולוכ לע ףאו ףדה לש ותיברמ לע םיערתשמ םקלח .תויפרומופורטנאו

היצרטסוליאל עקר םיווהמה םינבמה דבלמ .הרוטקטיכרא ףאו ףונ ירואית םיתעל םיללוכ םירוטיעה
ןיעכ ,םידומעב תוכמתנה תותשק ירויצ רקיעב םהיניבו םיינוטקטיכרא םירוטיע ףא םיחיכש ,רופיסל
.רויאל ףאו בותכל תרגסמ םיווהמ םהו ,םירחא םיפדב םג םלוא דיה בתכ רעשב ןה םיעיפומה ,רעשה

לאיציניאה רוטיעל ליבקמש החיתפה תולמ רוטיע וניה םיידוהיה דיה יבתכל ידוחיי אוהש ףסונ טושיק
לאיציניאה רוטיע ירה ,תיזעולבכ הלודג תישאר תואל םוקמ ןיא תירבעבו רחאמ .יזעולה דיה בתכב
החיתפה תולמ דבלמ .המלש הלימ לש רוטיעל ירבעה דיה בתכב ךפה תויניטל תויתואב חיכשה
וא ,"רורמ"ו ,"הצמ" ,"חספ" ומכ ,תודחוימ םילימ לש השגדה םשל םיתיעל םג הלאכ םירוטיע םיעיפומ
תולימ .תורחא םילימ ןכו ,חספ לש הדגהב ,ונייד עדונה טויפב "וליא" הלימה לש רזוחה רוטיעה לשמל
.ולוכ תא ףאו ףדהמ לודג קלח םיתיעל תוספות החיתפה

ירויצ ןיב .תוליגמו שמוח ירפסב לשמל ומכ ,םינוש םירפסל רעשכ םישמשמ םידחוימ החיתפ יפד
המודב ,בותכל רשק אלל יווה ירויצ םיתעל םיעיפומ ,תויקסטורג תויומדלו םירוטיעל ףסונב ,םיילושה
ראשב םג םלוא ,הילטיאב רקיעב ,האלהו סנסנרה ןמל .הפוקת התואב הפוריאב םיילושה ירויצל
.םיכאלמו םימוריע םיטופ םג םייוצמ ,הפוריא יקלח

םה .םינוש םהיאשונש םיירופיסה םירויצה םה םיבר ,רקיעב תיטושיק םתרטמש םירוטיעל ףסונב
ירפכ םיארנש םירחאו וילא םיסחייתמו טסקטה לש היצרטסוליא םיווהמש ,םיילוש ירויאל םיקלחנ
.רפסה יפד ןיב םיתעל תורזופמו ,ולוכ ףדה יבג לע תוריוצמה תורוטאינימלו ,ןמאה לש ונוימד

םיפד לש הרדס היוצמ ופוסב וא רפסה תישארב ןהבש ,תוידרפסה תודגהב ולאל שי דחוימ םוקמ
םינווגמו םיבר םה תידוהיה תונמאב ך"נתה ירויצ .ך"נתה ירופיסמ תוזחמ םהיניבו ,םימלש םיריואמ
,הליפת ירפס ,םירודיסב ,םינוש םייגרותיל םירפסב םיחיכש םה .ך"נת ירפסב קרו ךא םיעיפומ םניאו
דימת אל םלוא .םיטויפבו תוליפתב םנשי ך"נתהמ םירוכזא .חספ לש הדגהבו םירוזחמב רקיעבו
הדקעה רואית ומכ ,תירוגלא םיתעל איה םתועמשמ .טסקטל היצרטסוליא הרואכל םירויצה םיווהמ
םג םיעיפומ ךכ .םהרבא םע התרכנש תירבה תועצמאב ,ומעל לאה ןיבש תירבה תא אטבל אבש
ריבס ,הרוקמש הרדסמ הארנכ ולאשוה רשא ,חספ לש תודגהב םייוצמה תישארב ירופיסמ תוזחמ
אובב שדקמה תיב תיינבל הווקתה יתוזח יוטיבל האב םהבש םירואיתה םיחיכש .ך"נת רפסב ,חינהל
םירחאה תוזחמה םג םה םיבר .חישמה רשבמ והילא לש ורואית וא שדקמה רואית ידי לע ,חישמה
.ימוי םויה יווההמ ףאו םייגרותיל ,םייתד ,םינווגמו םינוש םיאשונב

,הנשה תונוע ,תובוט תודימ - םיטשפומ םיגשומ לש תושנאה ירואיתמ ףא םיענמנ אל םירייאמה
רשא םיירצונ וא םיינגפ םייומידב ןרוקמש תושנאה ףא ןה ולא ןקלחב .קאידוזה ינמיסו שדוחה תודובע
,םירואטנק ומכ יסאלקה םלועהמ תולואשה תוירוטיע תויומד םג .תידוהי ףאו תינוליח תועמשמ ולביק
הצוחמ םג ךא ,הילטיאב רקיעבו ,סנסנרה ןמל רקיעב ןבומכ תאזו ,תורדענ ןניא 'דכו םיטופ ,תוזודמ
.הל


,"ךתמח ךופש"ל רויא ,חישמה וא ,חישמה רשבמ והילא
,ןוכיתה ןיהרה רוזא ,הינמרג , תיזנכשאה גרובמה תפוסאבש הדגהה ךותמ
.תיאטיסרבינואהו תיתכלממה הירפסה ,גרובמה .הרשע-שמחה האמה 'ב עבר

,הליפת ירפס ,ך"נת ירפס םירטעמ םירויצה .םירפס לש םינוש םיגוס םיללוכ םיירבעה דיה יבתכ
,תד ירפס ןכ ומכ ."חרזמ"ו הכוס ירוטיע וליפאו ,תובותכ ,רתסא תוליגמ ,חספ לש תודגה ,םירוזחמ
ם"במרה יבתכ ןהיניב ,תויפוסוליפו תויתד תוסמ ,תוליהק יסקנפ ,תוכרב ירפס ,היגרותילו תונשרפ
ןבא לש ןונאקה לשמל ומכ ,האופרו היגולורטסא ,עדמ ירפס ןוגכ ,םינוש םיינוליח םירפסו ,םירחאו
ןבא המלש ןב קחצי לש ינומדקה לשמ רפס תא וא ןופיסוי רפס תא ריכזנ םיינוליחה םירפסה ןיב .הניס
תוערואמלו הנותחל הכרב יריש ףא ןכו ,םהל םירויאו תויח ילשמ הברה ובו תוירוגלא רפס ,הלוהאס
.םייגיגח

םיבר םירפסל ולאשוהו וצופנ וירויאו רחאמ ,רתויב ריואמה רפסה הארנכ ורוקמב היה ך"נתה רפס
חספ לש הדגהה .ארקמה ירפסמ המכ קר םיללוכ םבורב ,ודרש םיבר םיריואמ ך"נת ירפס .םירחא
ןהש וא תוליפתה ירודיסמ קלח תווהמ תודגהה תיברמ .ורמתשנש דיה יבתכבש םיצופנה ןיבמ איה
תללכנ איהשכ םג ,םירויצב רתויב תעפושמה בורל איה הדגהה .םינוש די -יבתכ לש תופוסאב תולולכ
הדעונו רחאמ םג ילוא ,יתיב שומישל דרפנ די-בתכ התשענשכ רקיעבו ,םינוש די-יבתכ לש תופוסאב
.םידלילו םישנל םג ,החפשמב האירקל

הדגהה .תויקלטיאו תויזנכשא ,תוידרפס תודגהל רקיעב םייניבה ימי לש תודגהה תא קלחל ןתינ
יגהנמו גחה יסקט תא ,גחל תונכהה תא םיראתמ םהו ,טסקטל רישי רשק םירושקה םירוטיע תללוכ
, קרב-ינב ינברו לאילמג ןבר ,םינבה תעברא ומכ בותכה טסקטב םירכזנה תוזחמו תויומד ;רדסה
רשק לכ םהל ןיאש ,ך"נתהמ םירויא ,רומאכ ,ופסונ תודגההמ קלחב .םירצמ תאיצי רופיס תא ןבומכו
ירויא ןיב .ריואמ ך"נת רפסמ הארנכ םרוקמו ,השמ לש ותומ דעו םלועה תאירבמ ,הדגהה רופיסל
תיב לש ורואית תא םג ראשה ןיב םיללוכש ,תיחישמ תועמשמ ילעב םירויצ םג םיחיכש הדגהה
,טסקטל ביבסמ םיילוש ירוטיעכ םירויצה לכ םיאב תויזנכשאה תודגהב דועב .תונביהל דיתעה שדקמה
קרו ,הדגהה לש הפוסב וא התישארב םלש ףד לע םירויצ לש הרדס תזכורמ תוידרפסה תודגהב ירה
.הב םיעיפומ םיטעמ םיילוש ירויצ

הארנכ ושמיש םהמ המכ .זנכשאב רקיעב תאזו , םירוטיעו םירויצ עפש ובש ףסונ רפס וניה רוזחמה
רוזחמב םינוש םירויצ .םלדוג תמחמ ףאו ,ןזחה תרישמ םיעטק םיללוכ םהו רחאמ ,תסנכה תיבב
םילקש תשרפל רויאכ .עובשה תושרפל החיתפה יפד תא םג ומכ ,םיגחה יטויפ תא רייאל םיאב
םילקשה תא לקושו םינזאמב קיזחמה שיא ,לשמל ,ראותמ גיצפייל לש הזב וא ,סמרו לש רוזחמב
םישדקומה םיקרפב םיעיפומ ך"נת ירויצ .ןידה םויב תומשנה תליקשל ילוא זמר םע ,שדקמה רובע
המלש טפשמ ; תועובשה גחב םיארקנה הליגמה יקרפ תא רטעל תור רופיס אב ךכ .םינושה םיגחל
הכונח יטויפ .רופיכ םוי תא קחצי לש ותירבו הנשה שאר תא תגציימ הדקעה ; םירישה ריש תא רטעמ
םיוולמ קאידוזה ילמס .תידוהי רפסמ תוזחמבו םשה שודיק לע םינועמה לש םירואיתב םיתעל םיוולמ
ך"נתב ןדע-ןגב םיקידצה תדועס ומכ ,םייחישמ םירואית םיעיפומ ןאכ םג .לטה תליפת תא ללכ-ךרדב
.ןודנול תפוסאב וא הניזורבמאה לש


.1797 ,אמור ,תובוטה תודימה לש תושנאה תללוכ ,הבותכ
.יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב םילשורי

רקיעב םיחיכש ,תספדומה םדרטסמא תדגהמ תועפשומה תודגהה דצב ,םירחואמה דיה יבתכ ןיבמ
בתכה ילושב םניה םיטושיקה בור רתסא תליגמב .תובותכו רתסא תוליגמ הרשע-עבשה האמה ןמל
,תויחו םירופצ ,םייחמצו םייחרפ םירוטיע םיללוכ םהו ,תודומעה ןיבו הטמל ,הלעמל ,טסקטל ביבסמ
םיראתמה הלאכ םנשי םייביטרוגיפה םירויאה ןיבמ .ינוטקטיכראה טושיקה חיכש ןכו , םיחרפ ילטרגא
.תוירוגלא תויומד םג ומכ ,גחה יגהנמ תא ,הירופיסו הליגמה תויומד תא

הבו ,(1391) א"נקה תנשמ הירטסואבש סמרקמ איה הדרשש רתויב תמדקומה תריואמה הבותכה
ודרש הרשע-עבשה האמה דע ,םלוא .רתכ השארלש ותלכל תעבטה תא דנועה ןתחה םיראותמ
ירטמואיג רוטיעב קר תוטשוקמ לארשי תוליהקב תובותכה תיברמ .תוטעומ תוריואמ תובותכ
תובותכ לש הלודגה החירפה .רעש לש הנבמ ךותב תובורק םיתעל יוצמ בתכהשכ ,םיחרפבו
תוליהקל ורבע םשמו ,הרשע-הנומשהו הרשע-עבשה תואמב הילטיאב הניה םירויצב תועפושמ
ינמיס רקיעב םיחיכש םהיניבמ .םייביטרוגיפ םירוטיע לש עפש תוללוכ ןה .תורחא תוצראב תוידרפסה
ןתחה תומשל תוסחייתהב םיתעל ,ך"נתהמ תוזחמו םילשורי רואית ,םיטבשה רשע-םינש ,תולזמה
עברא לש ,תושנאהו תוירוגלא תויומד תוחיכש ןכ .הלכהו ןתחה תויומד ףא תועיפומו שי .הלכהו
התומדב הבהאה לש וליפאו ,תובוטה תודימה לש רקיעבו ,םישוחה תעברא לש ףא םיתעלו תונועה
.םיבר םיכאלמו םינודיפוק ףא ןכו ,סונו לש

טעמכו ,בזכא אל רוקמ םיווהמ םהש ןוויכ םג ךכ לע ףסונב איה םיירבעה דיה יבתכ לש םתובישח
ייח לע ,ידוהיה םלועה לע םהמ םידמל ונא .רתוי רחואמו םייניבה ימיב םידוהיה ייח לע עדיל ,דיחי
.תסנכה תיבבו תיבב ,גחבו תבשב ,לוחב םיגהנמה לע ,תונושה תופוקתב היגהנמו היסקט ,תדה
, םיבר השודק ישימשת לעו ,תונושה תודעב וטוהירו תסנכה תיב הנבמ לע דומעל ןתינ תונומתהמ
תוארל םילוכי ונא .םתרוצל תודע םיווהמ םהירויצו רתוי תורחואמ תופוקתמ קר ורמתשנ םהמ קלחש
תודובע ,ולש החפשמה ייח ,ותרובקו ותומ דעו ותנותחו ותלימ ,ותדילמ ,ידוהיה לש םייחה ךלהמ תא
וקסע ןהבש תונושה תודובעה ,םוי-םויה יגהנמ ,ויצפחו וטוהיר ,ידוהיה תיבה .םידליה ךוניחו השאה
יבתכב בר טוריפבו תויחב םיראותמו םיפקתשמ הלא לכ ,תונושה תוצראב םהיתושובלתו םידוהיה
.דיה

ןיב ,התובישחו תידוהיה תונמאה לש הלודגה הריציהמ קלח קר הווהמ םיירבעה דיה יבתכ תונמא
תועפשהה .תורחא תובר תוריצי ודרש אל הנממש הפוקתב , םייניבה ימיב התעפוהב איה ,ראשה
לע םידיעמ ,הלש היפרגונוקיאה תא םיתעלו הנונגס תא ובציעש הפוקתהו םוקמה תונמא לש תוברה
,םתועיגפו םתושיגר תורמל ,ודרשש דיה יבתכ עפש .הביבסה תוברתב םידוהיה לש םתובלתשה
,הריצי חוכ לע ,תיתוברת החירפ לע םידיעמ םהב םיברה םירויאהו ,םידודנהו תופידרה רואל רקיעב
.תידוחיי תידוהי תיתוברת תרוסמו הרופ ןוימד