םיטפוש רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהייללכ אובמ - םיטפוש
ארג ןב דוהא :ג םיטפוש
ארסיסו קרב ,הרובד :ה-ד םיטפוש
ןועדג תמחלמ :ח-ו םיטפוש
חתפי :בי-אי םיטפוש
?רוביג וא טפוש :ןושמש :זט-גי םיטפוש
םיטפוש רפס םויס :אכ-זי םיטפוש