פרק יא / אהרן יעללינעק
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פרק יא

מחבר: אהרן יעללינעק

פרק יא

א. שלח לחמך, על פני המים, לאותו אדם שתהיה סבור שלא תיהנה ממנו לעולם, עשהלו טובה, שהרי לרוב הימים גם הוא יעשה לך טובה.

 
ב. תן חלק לשבעה, לכמה בני אדם לשבעה בני אדם או אפילו לשמונה תן חלקיםמשלך, אפילו כשתהיה סבור שלא תיהנה מהם, שהרי אינך יודע איזה מעשה של רעה יהיהרעה על הארץ, והיום או מחר תיהנה מהם ותצטרך להם.
 
ג. כשם שאם מלאו העבים גשם, שהם יריקו וישפכו על הארץ, וכשם שאם יפול עץבדרום או בצפון, מקום שיפול שם יהיה הוא, כך אי אפשר שלא תיהנה מאותן שתתן להןחלקים משלך.
יהוא, יהא הוא.
 
ד. שומר רוח, מי שהוא שומר ומצפה שיבא רוח בעולם, לפי שזריעה יפה בשעת נשיבתרוח, לא יזרע הרבה, שהרוח לא בא לנשב כי אם לפעמים, ומי שהוא רואה ומסתכל בעבים בשעתהקציר לא יקצור שבכל בקר ובקר אי אפשר שלא יראה העבים ולא יפחד מגשם וממטר. אבלאת אשר יוכל לקצור יקצור, ולא יתעצל מפני העבים אשר יראה בבוקר ביום זה. ואם ימנעביום מלקצור, לפי שמתיירא ממטר, שמא היום לא ירדו גשמים כי אם למחר, וכן יום ויוםנמצא שהוא בטל ועומד.
 
ה. כאשר אינך יודע, כי כאשר אינך יודע עצמים שבבטן האדם שהוא מליאה, כך אינךיודע מעשיו של הקב"ה אשר יעשה, שהרי לא תוכל להבחין מתי ירדו גשמים, ולא תהיה שומררוח ורואה בעבים, אבל תהיה
 
ו. בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח מלאכתך, ואל תרף ממנה, ועשה כל אשר תוכללטרוח ולעשות במלאכתך, שהרי אינך יודע אם זמן זה טוב לזרוע או זה, או אם שניהם טוביםכאחד, ועל כן אין לך להתעצל.
כעצמים, לשון ועוצם עיניו, והן מחשבותיו של אדם.
 
ז-ח. ומתוק האור, טוב מאור לעינים לראות מאור השמש אשר בעולם, שהרי אם יחיהאדם שנים הרבה, בכולם יש לו לשמוח, ובלבד שיהא צדיק ויזכור בעולם הזה ימי החושך שלמיתה, למען לא יהיה חוטא בעולם הזה. כי הרבה יהיה ימי החושך והמיתה, כל הימים שיבאבהם לעת המיתה יהיה לו להבל ורעה אם חטא בחייו.
 
ט. שמח בחור בילדותך, תהיה שמח בעת ילדותך, ותהיה טוב לב בשמחתך בימיבחורותיך, ללכת בדרכי לבך ובמראה עיניך, ותדע שלבסוף יביאך הקב"ה במשפט על על כלאלה.
בחורותיך, אונטי"ין בלעז.
 
` והסר כעס מלבך. , שלא תהיה רגזן, ולא תעשה רעה, שהרי יצר לב האדם רע מנעוריו
והשחרות, כפל מלה על הילדות ונקרא זמן בחרות, על שם שערו שהוא שחור: