עקידת יצחק לרבי יצחק ערמה

עקידת יצחק לרבי יצחק ערמה

פירוש פילוסופי לתורה . נכתב בדור גירוש ספרד ע"י אחד המגורשים.

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים