פרק ד / אהרן יעללינעק
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פרק ד

מחבר: אהרן יעללינעק

פרק ד

 

 א. ושבתי אני ועוד חזרתי לראות את כל העשוקים שנאנס ממונם מידם, והנה הםבוכים ואין להם מנחם להחזיר ממונם.
ומיד עושקיהם,[ שהם בעלי כח אין להם מנחם, כך הוא נופל לשונו, והכל הבל כי מה פשע זהשנאנס ממונו מידו.
 
ב. ושבח אני, כמו ולשבח, ועוסק אני לשבח את המתים שמתו כבר, יותר מן החיים
שהם חיים עדיין הנה, שהמתים נפטרו כבר מכל צרה ומחשבה רעה, אבל החיים עדיין טרודיםבהבלי עולם.
עדנה, כמו עד הנה.
  
ג. וטוב משניהם, זהו משובח יותר משניהם את אשר עדיין לא היה בעולם, שלא ראה  מעשים רעים הללו אשר בעולם.
  
ד. כשרון,תקון המעשה.
כי היא קנאת איש, שיש לו לאיש מרעהו.
גם זה הבל, כי מפני מה הוא מקנא בו בחכמתו ובעשרו, איזה דבר אנס וגזל ממנו. אםהקב"ה נתן לו טובה, מה יש לו לזה שהוא מקנא בו, ומה פשע לו בכך.
  
ה. הכסיל חובק את ידיו, שאינו עושה מלאכה להתפרנס בה, ואוכל את בשרו, ואין לומה יאכל בשביל כך כי אם בשרו, שהוא מתגאה והולך, לפי שלא עשה מלאכה להתפרנס בה.ועל כן יש לו לאדם לעשות מלאכה למען יתפרנס בכבוד.
 
ו. טוב מלא כף נחת, נוח ומוטב לו לאדם שיהיה לו מלא כף ממון בנחת כדי שיתפרנסבכבוד, ממלא חפנים עמל. שטוב לו ממון מועט מממון גדול בעמל שלא יתפרנס בו בכבוד.
 
ז-ח. ושבתי אני, ועוד ראיתי בעולם מעשה של הבל, שהרי יש לך אחד בעולם שהואטורח ולהוט בעמלו ואינו רוצה שיהיה עמו אדם שני לסייעו, שיקח חלקו עם סחורתו ועמלו.
גם בן ואח אין לו, כופל לשונו, שאינו רוצה שיהיה לו ריע שיעזור לו ויחלוק עמו, לא יהיהקץ לעמלו לאותו היחידי, ולא ישיג תאות לבו, וגם עינו לא תשבע לראות בעשרו שיהיה לו,לחשוב בעצמו למי אני עמל כל כך להיות מחסר נפשי מטובה.
גם זה הבל, שאינו מחשב כל כך וטורח ועמל יותר מדי וחסר נפשו מטובה.
 
ט. טובים השנים, משובחים הם שני בני אדם שמתחברים זה עם זה לעסוק בסחורתןובעמלם, יותר מן היחידי שהוא עמל וטורח ביחידות.
שכר טוב, שהם מוציאים ריוח גדול
 
י. כי אם יפולו, שהרי אם יפול או זה או זה, האחד יקים את חבירו, ואוי לו לאחדשהוא עמל יחידי, שאם יפול ואין שני להקימו, ועל כן אוי לו ליחידי. ואם הם שנים, בימותהצינה אז יתחממו אם ישכבו שניהם ביחד, ואם הוא שוכב יחידי איך יחם, על כן נאמר טוביםהשנים מן האחד.
ואילו, כמו אוי לו, וכן 'אי לך ארץ שמלכך נער', ופתרונו אוי לך ארץ.
 
יב. ואם יתקפו האחד, שהרי אם יבא אחד מן השוק, כגון גנב וליסטם שיבא על זהלגזול ממנו ממונו, אילו שנים לנגדו ולא יכול נגד שניהם, שלא יהיה לו נצחון עם שני בני אדם,ואם הם שלשה רעים שנתחברו ביחד, כמו חוט משולש, יתקיימו עד מאוד ולא ינתקו מהרה.
יתקפו, כמו התוקף עבדו של חברו )בלשון המשנה(, וכמו שנאמר חיזקתני ותוכל.
 
יג. טוב ילד מסכן וחכם. משובח הוא בחור אחד שהוא עני וחכם, יותר ממלך שהואעשיר והוא זקן והוא כסיל, שאינו יודע ומבין עוד להיות זהיר וחכם מחמת שהוא כסיל.דוגמות ב': 'אוי עמי אותי לא ידעו, בנים סכלים המה' וגו'.
מסכן, ואיני יכול לפותרו כמו חכם לעשותו כפל מלה ושם דבר של חכם, כמו 'המסוכןתרומה', 'הלאל יסכון גבר', לפי שיש בו תחת מסכן טפחא, להפליגו מן וחכם. 'ילד', מוסבעל 'זקן'. 'מסכן' מוסב על 'ממלך', ו'חכם' מוסב על ו'כסיל'.
 
יד. כי מבית הסורים, שהרי מלך זקן וכסיל זה יצא מבית האסורים מבטן אמו להיותעתיד למלוך, שלאחר שנולד נפל לו כבוד של מלוכה, ילד מסכן וחכם זה, גם הוא יצא מבטןאמו, ושמא היום או מחר יפול לו כבוד של מלוכה כמו שנפל לזה, ונמצא שהילד משובח ממנושהוא חכם ואותו מלך כסיל הוא.
הסורים, כמו 'האסורים', ועל כן סמ'ך נרפי"ת, ופעמים אלף נופלת מן התיבה, כמו 'לא יהלשם ערבי', שהוא כמו 'יאהל'.
כי גם במלכותו נולד, שהרי גם במלכותו של מלך זקן כסיל זה נולד לו בן רש וכסיל כמותו.
 
טו-טז. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד, זה שני אשר עמדלהיות מלך תחת אביו, והוא כסיל כאביו, וראיתי שאין קץ לכל העם לכל אותו דור ראשוןשהיה בימי אביו של זה, שהם לא היו שמחים עליו מחמת סכלות, שאותו דור היו לפניהם שלאלו אחרונים שהם משועבדים לבנו של זה שהוא רש וכסיל, וגם אלו אחרונים לא ישמחו בובבנו ברוב כסילותו, שגם זה הבל, שהם מלכים כסילים והדורות משועבדים להם.עם הילד השני, בנו זה שנולד קורא שני, על שם שהוא מלך כסיל שני תחת אביו.
 
יז. שמור רגלך, שמור את רגלך שתלך בטהרה ובנקיות ובענוה, וגם תלך יחף כאשרתלך לדרוש אלקים להתפלל בבית המקדש, כענין שנאמר ' של נעליך מעל רגליך כי המקום'וגו'.
וקרוב לשמוע, והקב"ה יהיה לך קרוב לשמוע תפילתך יותר מנתינת זבחי הכסילים. שהריאינם יודעים כסילים הללו לעשות מעשים טובים, ועל כן הם מזומנים לעשות רע: