פרק ו / אהרן יעללינעק
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פרק ו

מחבר: אהרן יעללינעק

פרק ו

 

 א. ורבה היא, ורעה רבה היא על האדם.
 
 ב. איש, שנותן לו הקב"ה עושר גדול, ואין לו יכולת ורשות שיאכל ויהנה ממנו, אלאאיש נכרי יאכלנו שלא טרח בו, זה מעשה הבל, כי על מה טרח זה בו.
 
ג. אם יוליד איש, זה שאכל איש נכרי ממונו, עד מאה בנים, ויחיה שנים רבות,
ורב שיהיו ימי שניו, כופל מלתו, שהיו ימי שניו רבים. ולא היתה נפשו שבעה מן הטובהשבידו, ואף לעת מיתתו לא ניתן לקבורה, אמרתי עליו שהנפל, אשר לו ראה אור ולא נולד חימשובח יותר ממנו. שהרי הוא בא בעולם בהבל, והלך מן העולם בחושך, ושמו מכוסה בחושך.שכל תולדותיו של זה שאבד ממונו ולא ניתן לקבורה היו בהבל ובחושך, שלא ראה בטוב. אבלנפל זה, לא היה לו לא טוב ולא רע.
אם יוליד איש מאה, לפי שמזכיר בסוף המקרא הנפל שילדתו בהבל ומכוסה, אחז לשונובילדות רבות וחשיבות של מאה בנים.
 
ה. גם שמש לא ראה, שנפל זה לא בא כלום ולא ידע מאומה, ואעפ"כ משובח הוא יותרממנו. שלא ראה נפל זה לא טוב ולא רע, וזה לא ראה רק רע כל היום. וגם שמש לא ראה, וגםכנפל בל יחזה שמש.
 
ו. ואלו חיה, ואם חיה זו אלפים שנה, ולא ראה בטובה, אינו משובח כלום, שהרי אלמקום אחד הכל הולכים.
 
ז. כל עמל האדם לפיהו, שאינו טורח כי אם על אודות אכילתו.
וגם הנפש לא תמלא, שבכל יום ויום הוא מתאוה לאכול.
 
ח. כי מה יותר, שהרי מה יתרון לחכם יותר מן הכסיל בעולם, ששניהם חיין ועומדיןבעולם באחד, ועל כן אמרתי הכל הבל.
מה לעני יודע, באיזה דבר התחיל עני זה גרוע מן החכם, שהרי הוא יודע לילך בעולם עםשאר החיים כאחד מן החכמים.
 
ט. טוב מראה עינים, יש לך אדם בעולם שטוב לו ראות עיניו בממונו שהוא רואהומסתכל בו, יותר ממה שהוא אוכל ומשביע נפשו, גם זה הבל.
 
י. מה שהיה כבר, אותו שהיה גביר, ונקרא שמו ונודע שהוא אדם חשוב וגבור, בשעתהמיתה לא יכול לדין ולהלחם עם מלאך המות שהוא תקיף ממנו, ועל כן אמרתי הכל הבל.
 
יא. כי יש דברים, שהרי יש דברים בעולם, שמדברים בני האדם רוב דברים שמביאיםאת האדם לידי עניות, שכל המרבה דברים מביא חטא, ומה יתרון ברוב דברים, ועל כן אמרתיהכל הבל.
 
יב. כי מי יודע, שהרי מי הוא היודע איזה דבר טוב לו לאדם לעשות בעולם הזה. שאילוהיה יודע לבחור מעשה הטוב, היה לו לעשות. והם אינם עושים כך, שהם עושים ימי חיי הבלםכצל עובר, שאינם רוצים לילך בדרך הטוב. ועל כן הם מתים קודם זמנם, ומעשים טובים יש לולעשות, אשר מי הוא שיגיד מה שיהיה אחרי מותו בעולם, ולבניו אשר יהיו אחריו, ועל כן ישלו לעשות מעשים טובים למען אשר ימצאו בניו אחריו ברכה: