מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיחלק שני: שיטות בחלוקת המצוות

ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהןהלכות גדולות

בעל 'הלכות גדולות', בה"ג, ובדומה לו רב סעדיה גאון, מחלקים את המצוות לפי דרגות העונש המוטל על העובר עליהן, ולפי קבוצת האנשים שהמצוות מוטלות עליהם:

א. מצוות לפי שכר ועונש

בהקדמת בה"ג לספרו מחלק הוא את המצוות בחלוקה הבאה:
71 עבירות שעונשן מיתה, בידי אדם או בידי שמים
277 איסורי לאו המוטלים על היחיד
200 מצוות עשה המוטלות על היחיד

ב. מצוות לפי המחויבים בהן

65 פרשיות המוטלות על הציבור
בסך הכל: 613

[המונח 'פרשיות המוטלות על הציבור' הוא מונח עמום שיש לו פירושים שונים: מצוות שפירושן על ידי חכמים; או: פרשה הכוללת את כל המצווה ופרטיה במצווה אחת – דעת רמב"ם; או: פרשה בתורה הכוללת מצוות שונות כאחת – דעת רמב"ן.

וראה פירוט בנושא זה: הילדסהיימר, הלכות גדולות - הקדמה - , ירושלים תשמ"ז, 1987, מהדורת נפתלי צבי הילדסהיימר, עמוד 94 הערה 421.

וראה עוד בספר: 'בחינת המצוות', מאת יחיאל מיכל הכהן גוטמן, עמוד 36, הספר כלול במדור זה].


 לפרק הבא