מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיספר מצוות ה'

מצווה א: מצוות עשה פרו ורבו

(עשה א) מצוות עשה לישא אשה לפרות ולרבות.
שנאמר: "ויאמר להם אלהים פרו ורבו" בראשית א, כח.

מראי מקומות:
יבמות דף ס"א ואילך; מסכת אבות פרק א'; ברכות דף טז;
רמב"ם הלכות אישות פרק טו;
רמב"ם, ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה רי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ט;
שו"ע אבן העזר סימן א';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רפ"ד;

מצווה ב: מצוות עשה למול כל זכר לח' ימים

(עשה ב) מצוות עשה למול כל זכר בן שמונת ימים.
שנאמר: "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר" בראשית יז, יב.

מראי מקומות:
שבת פרק י"ט; יבמות פרק ד' ופרק ח'; קדושין דף כ"ט;
רמב"ם הלכות מילה, פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות, מצוות עשה רט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ח;
שו"ע יורה דעה סי' ר"ס;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ז, קנ"ח, קנ"ט-רפ"ט;
ומילת גר ושאר ע ניניו ברמב"ם הלכות איסורי ביאה פי"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ח.

מצווה ד: מצוות עשה לקדש חדשים

(עשה ג) מצוות עשה לקדש חדשים ולחשב חדשים.
שנאמר: "החדש הזה לכם ראש חדשים כו'" שמות יב, ב.

מראי מקומות:
ראש השנה דף י"ח; סנהדרין דף י' ואילך; ברכות דף ס"ג;
רמב"ם הלכות קדוש החדש פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ג:
רמב"ן מנה קידוש החודש ועיבור שנים לשני מצוות;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ו, מ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קג.

מצווה ה: מצוות עשה לשחוט הפסח ביד' בניסן

(עשה ד) מצוות עשה לשחוט קרבן פסח בי"ד בניסן בין הערבים.
שנאמר: "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" שמות יב, ו.

מראי מקומות:
פסחים דף נח ואילך, דף ס"ט;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א', ופרק י;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ג.

מצווה ו: מצוות עשה לאכול בשר הפסח בליל טו' בניסן

(עשה ה) מצוות עשה לאכול הפסח ליל ט"ו בניסן.
שנאמר: "ואכלו את הבשר בלילה הזה" שמות יב, ח.

מראי מקומות:
ברכות דף ט'; זבחים דף נ"ז; פסחים דף סו ואילך; מגילה דף כ"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ה.

מצווה ט: מצוות עשה לבער חמץ בערב פסח

(עשה ו) מצוות עשה להשבית חמץ בי"ד בניסן.
שנאמר: "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" שמות יב, טו.

מראי מקומות:
פסחים דף ה';
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ט;
שו"ע אורח חיים סימן תל"א עד סימן תמ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן צד, וצ"ח.

מצווה י: מצוות עשה לאכול מצה בליל ראשון של פסח

(עשה ז) מצוות עשה לאכול מצה בלילה ראשונה של פסח.
שנאמר: "בערב תאכלו מצוות" שמות יב, יח.

מראי מקומות:
פסחים דף ק"כ;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ';
שו"ע אורח חיים סימן תע"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ט.

מצווה יח: מצוות עשה לקדש כל בכור

(עשה ח) מצוות עשה לקדש בכורות פטר רחם הזכרים.
שנאמר: "קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא" שמות יג, ב.

מראי מקומות:
תמורה כ"א; חלה פרק ד'; ערכין נ"ט; זבחים צ"ו; חולין ס"ט, קל"ב; בכורות נ"ג;
רמב"ם הלכות בכורות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ש"ו עד סימן ש"כ;
ומה שכתוב ברמב"ם, ספר המצוות שמצווה זו אין נוהג בארץ ישראל עיין ברמב"ן אחר השגת השרשים בתחלת השגותיו על העשין, ועיין השגת הראב"ד וכסף משנה וסוף מסכת חלה ופ"ג דתמורה.

מצווה כא: מצוות עשה לספר יציאת מצרים בליל פסח

(עשה ט) מצוות עשה לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן.
שנאמר: "והגדת לבנך ביום ההוא כו'" שמות יג, ח.

מראי מקומות:
פסחים דף קט"ז;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכות א-ה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"א;
שו"ע אורח חיים סימן תע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ד.

מצווה כב: מצוות עשה לפדות פטר חמור בשה

מצווה כב: מצוות עשה לפדות פטר חמור בשה
(עשה י) מצוות עשה לפדות פטר חמור זכר בשה.
שנאמר: "וכל פטר חמור תפדה בשה" שמות יג, יג.

מראי מקומות:
בכורות דף ט';
רמב"ם הלכות בכורים פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן שכ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ב.

מצווה כג: מצוות עשה לערוף פטר חמור אם לא פדאו

(עשה יא) מצוות עשה לערוף פטר חמור זכר אם לא פדהו.
שנאמר: "ואם לא תפדה וערפתו" שמות יג, יג.

מראי מקומות:
בכורות דף י"ג;
רמב"ם הלכות בכורים פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן שכ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ג.

מצווה כה: מצוות עשה לידע ולהאמין שיש אלוה

(עשה יב) מצוות עשה להאמין שיש אלוה נמצא.
שנאמר: "אנכי ה' אלהיך וגו'" שמות כ, ב.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ד;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה א';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין א';
שו"ע אורח חיים סימן ס"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן א'.

מצווה לא: מצוות עשה מצוות קידוש בשבת

(עשה יג) מצוות עשה לקדש יום שבת בדברים.
שנאמר: "זכור את יום השבת לקדשו" שמות כ, ח.

מראי מקומות:
פסחים דף ק"ו; בבא בתרא דף צ"ו; ברכות דפים כ', נ"ב; שבת דפים קי"ח, קי"ט;
רמב"ם הלכות שבת פרק כ"ט ופרק ל';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ט;
שו"ע אורח חיים סימן רס"ב, רע"א, רפ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ס, רפ"א, רפ"ג.

מצווה לג: מצוות עשה לכבד אב ואם

(עשה יד) מצוות עשה לכבד אב ואם.
שנאמר: "כבר את אביך ואת אמך" שמות כ, יב.

מראי מקומות:
קידושין דף ל"א;
רמב"ם הלכות ממרים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ר"מ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ'.

מצווה מב: מצוות עשה לדון דין עבד עברי

[לא תעשה טו] מצוות עשה לדון עבד עברי.
שנאמר: "כי תקנה עבד עברי וגו'" שמות כא, ב.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ד;
רמב"ם הלכות עבדים פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ז.

מצווה מג: מצוות עשה ליעד אמה העבריה

(עשה טז) מצוות עשה על האדון ליעד אמה עבריה לו או לבנו.
שנאמר: "אשר לא (לו קרי) יעדה כו' ואם לבנו ייעדנה" שמות כא, ח-ט.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ד ואילך;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ו.

מצווה מד: מצוות עשה, אם לא יעדה - והפדה

(עשה יז) מצוות עשה לפדות אמה העבריה אם לא יעדה.
שנאמר: "אשר לא יעדה והפדה" שמות כא, ח.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ט;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצווות עשה רל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ה.

מצווה מח: מצוות עשה להרוג בחנק המחויב מיתה בחנק

(עשה יח) מצוות עשה על הבית דין לדון בחנק את המחויב.
שנאמר: "מכה איש ומת מות יומת" שמות כא, יב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף מ"ט;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ו;
(עשה והרמב"ן משיג בשורש י"ד, ועיין בסוף ספר זה במצוות עשה של הרמב"ן סימן כ"ו);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק'.

מצווה מט: מצוות עשה לדון קנסות לחובל בחברו

(עשה יט) מצוות עשה על הבית דין לדון דין חובל בחברו.
שנאמר: "וכי יריבון אנשים וגו'" שמות כא, יח. כאשר עשה כן יעשה לו" ויקרא כד, יט.

מראי מקומות:
בבא קמא דף פ"ג ואילך;
רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע';
שו"ע חושן משפט סימן א' וסימן ת"כ.

מצווה נ: מצוות עשה להרוג בסייף המחויב מיתה בסייף

(עשה כ) מצוות עשה על הבית דין להרוג בסייף לרוצח ולאנשי עיר הנדחת.
שנאמר: "נקם ינקם" שמות כא, כ.

מראי מקומות:
סנהדרין דף מ"ט, עמוד ב' עד דף נ' עמוד ב', ודף ע"ו עמוד ב';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י"ד ופרק ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ו;
(עשה רמב"ן משיג בשורש י"ד עיין לקמן במצוות עשה של רמב"ן סימן כ"ו);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשי o צ"ט.

מצווה נא: מצוות עשה לדון דין בהמה שהזיקה שלא כדרכה

(עשה כא) מצוות עשה על הבית דין לדון בנזקי שור שהזיק בנגיחה או בנגיפה.
שנאמר: "וכי יגח שור וגו'" שמות כא, כח, וכי יגוף וגו'" שמות כא, לה.

מראי מקומות:
מסכת בבא קמא בששה פרקים ראשונים;
רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק א' ופרק ו' ואילך;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ו;
שו"ע חושן משפט סימן שפ"ט עד סימן ת'.

מצווה נג: מצוות עשה לדון דין נזקי בור

(עשה כב) מצוות עשה על הבית דין לדון דין נזקי בור.
שנאמר: "כי יפתח איש בור כו' ונפל שמה שור או חמור בעל הבור ישלם וגו'" שמות כא, לג-לד.

מראי מקומות:
בבא קמא דף מ"ט עד דף נ"ג;
רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק יב', ופרק יג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ח;
שו"ע חושן משפט סימנים ת"י, תי"א, תי"ב.

מצווה נד: מצוות עשה לדון דין גנב לתשלומים או למיתה

(עשה כג) מצוות עשה על הבית דין לדון דין גנב.
שנאמר: "כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה" שמות כא, לז.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ז'; סנהדרין דף ע"ב;
רמב"ם הלכות גניבה פרקים א, ג', ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"א;
שו"ע חושן משפט סימן שמ"ח ואילך.

מצווה נה: מצוות עשה לדון דין הבער, הוא נזקי שן ורגל

(עשה כד) מצוות עשה על הבית דין לדון דין נזקי בהמה שהזיקה ברגל או בשן.
שנאמר: "ושלח את בעירה ובער בשדה אחר" שמות כב, ד.

מראי מקומות:
בבא קמא פרקים א', ב', ג'; גיטין דף פ"ה;
רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק א' ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ז;
שו"ע חושן משפט סימן ש"צ.

מצווה נו: מצוות עשה לדון דין נזקי אש

(עשה כה) מצוות עשה על הבית דין לדון דין נזקי אש.
שנאמר: "כי תצא אש כו' שלם ישלם המבער כו'" שמות כב, ה.

מראי מקומות:
בבא קמא דף כ"ה, ודף ס';
רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק יד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ט;
שו"ע חושן משפט סימן תי"ח.

מצווה נז: מצוות עשה לדון דין שומר חינם

(עשה כו) מצוות עשה על הבית דין לדון דין שומר חנם.
שנאמר: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגו'" שמות כב, ו.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ט', בבא מציאה פרק ג';
רמב"ם שאלה ופקדון פרק ד', שכירות פרק א', גניבה פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן רצ"א.

מצווה נח: מצוות עשה לדון דין טוען ומודה וכופר

(עשה כז) מצוות עשה על הבית דין לדון דין טוען ונטען.
שנאמר: "על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה" שמות כב, גח.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ג; בבא מציאה פרק ג' ופרק ח'; שבועות פרק ה';
רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ה;
שו"ע חושן משפט סימן פ"ז, וסימן ע' ואילך.

מצווה נט: מצוות עשה לדון דין שומר שכר ושוכר

(עשה כח) מצוות עשה על הבית דין לדון דין שומר שכר ושוכר.
שנאמר: "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה" שמות כב, ט.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ו' ופרק ח'; בבא מציאה פרק ג' ופרק ה'; שבועות פרק ח';
רמב"ם הלכות שכירות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן ש"ג ואילך.

מצווה ס: מצוות עשה לדון דין שואל

(עשה כט) מצוות עשה על הבית דין לדון דין שואל.
שנאמר: "כי ישאל איש מעם רעהו וגו'" שמות כב, יג.

מראי מקומות:
בבא מציאה פרק ח'; שבועות פרק ח';
רמב"ם הלכות שאלה ופקדון פרק א' ופרק ו', והלכות שכירות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ב;
שו"ע חושן משפט סימנים ש"מ - שמ"ו.

מצווה סא: מצוות עשה לדון דין מפתה בתולה

(עשה ל) מצוות עשה על הבית דין לדון דין מפתה בתולה כמו.
שנאמר: "כי יפתה איש בתולה וגו'" שמות כב, טו.

מראי מקומות:
כתובות פרק ג', ופרק ד';
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ג;
שו"ע אבן העזר סימן קע"ז.

מצווה סו: מצוות עשה להלוות לעניי ישראל

(עשה לא) מצוות עשה להלות לעניי ישראל.
שנאמר: "אם כסף תלוה את עמי" שמות כב, כד.

מראי מקומות:
כתובות דף ס"ז; בבא מציאה דף ע"א;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ג;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ח.

מצווה עח: מצוות עשה אחרי רבים להטות

(עשה לב) מצוות עשה על הבית דין להטות דין אחרי רבים.
שנאמר: "אחרי רבים להטות" שמות כג, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ב'; בבא מציאה דף נ"ט; חולין דף י"ד;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן י"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ה.

מצווה פ: מצוות עשה לפרוק משא מהנכשל בדרך

(עשה לג) מצוות עשה לפרוק מבהמת חברו הרובצת תחת משאו.
שנאמר: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו' עזב תעזב עמו" שמות כג, ה.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים לב-לג;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק יג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ';
שו"ע חושן משפט סימן רע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ"ד.

מצווה פד: מצוות עשה להשמיט הארץ בשביעית

(עשה לד) מצוות עשה להפקיר כל תבואות ופירות שהוציא הארץ בשנת השמיטה.
שנאמר: "והשביעית תשמטנה ונטשתה" שמות כג, יא.

מראי מקומות:
מסכת שביעית;
רמב"ם הלכות שמיטה פרק ד' הלכה כד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ח.

מצווה פה: מצוות עשה לשבות ממלאכה בשבת

(עשה לה) מצוות עשה לשבות בשבת ממלאכה.
שנאמר: "וביום השביעי תשבות" שמות כג, יב.

מראי מקומות:
שבת נ"א, קנ"ד; בבא קמא י"ד; עבודה זרה י"ד; יבמות מ"ח; כריתות פ"א;
רמב"ם הלכות שבת פרק א' ופרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל';
שו"ע אורח חיים הלכות שבת סימנים רמ"ו, ש"ח.

מצווה פח: מצוות עשה לחוג בג' רגלים

(עשה לו) מצוות עשה לחוג בשלש רגלים.
שנאמר: "שלוש רגלים תחג לי בשנה" שמות כג, יד.

מראי מקומות:
חגיגה דף י;
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ז.

מצווה צא: מצוות עשה להפריש ביכורים ולהביאם במקדש

(עשה לז) מצוות עשה להביא בכורים לבית המקדש.
שנאמר: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" שמות כג, יט.

מראי מקומות:
תרומות פרק י"א; בבא בתרא דף כ"ו; מסכת ביכורים;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ט.

מצווה צה: מצוות עשה לבנות בית מקדש

(עשה לח) מצוות עשה לבנות בית המקדש.
שנאמר: "ועשו לי מקדש [שמות כה, ח.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ'; מסכת מדות;
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ג.

מצווה צז: מצוות עשה לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד

(עשה לט) מצוות עשה שיסדרו כהנים בהיכל לחם הפנים.
שנאמר: "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" שמות כה, ל.

מראי מקומות:
מנחות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספים פרק ד', ופרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ו.

מצווה צח: מצוות עשה לערוך נרות במקדש

(עשה מ) מצוות עשה שיערוך הכהן נרות המנורה וידליק אותן בהיכל בכל יום.
שנאמר: "ויקחו אליך שמן זית כו' להעלת נר תמיד באהל מועד כו' יערך אותו אהרן ובניו" שמות כז, כא.
ונאמר: בהטיבו את הנרות כו' ובהעלות אהרן א ת הנרות.

מראי מקומות:
יומא דף י"ד, ודף ל"ג; מנחות דפים פ"ח, פ"ט; תמיד פרק ו';
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ג; לה
רמב"ם הטבת נרות היא הדלקתה.
אבל רוב המפרשים סבורים דהטבה בבוקר הוא תקון הפתילות, וההדלקה אינה אלא בערב.

מצווה צט: מצוות עשה שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד

(עשה מא) מצוות עשה שילבשו כהנים בגדי כהונה בשעת עבודה.
שנאמר: "ועשו בגדי קדש לאהרן וגו'" שמות כח, ד.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ה; זבחים דפים ט"ו-י"ט;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרקים ח'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ג.

מצווה קב: מצוות לא תעשה, שלא יאכלו הכהנים בשר קדשי קדשים

(עשה מב) מצוות עשה שיאכלו כהנים בשר חטאת ואשם.
שנאמר: "ואכלו אותם אשר כפר בהם" שמות כט, לג.

מראי מקומות:
פסחים דף נ"ט; זבחים דף נ"ה;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"ט
(עשה רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ד.

מצווה קד: מצוות עשה להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב

(עשה מג) מצוות עשה להקטיר קטרת בכל יום בבקר ובערב על מזבח הזהב בהיכל.
שנאמר: "והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר כו'" שמות ל, ז. בין הערבים יקטירנה" שמות ל, ח.

מראי מקומות:
כריתות דף ו'; מנחות דף מ"ט;
רמב"ם הלכות תמידין פרק ג';
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ח;
(עשה רמב"ן מנה קטרת בקר וערב לשני מצוות עשה);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ז, ובסוף עשין קצ"ב.

מצווה קו: מצוות עשה לתת מחצית שקל בכל שנה

(עשה מד) מצוות עשה שיתן כל אחד מישראל מחצית שקל לצורך קרבנות צבור.
שנאמר: "זה יתנו כו' מחצית השקל" שמות ל, יג.

מראי מקומות:
שקלים פרק א';
רמב"ם הלכות שקלים פרק א' ואילך;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ה.

מצווה קז: מצוות עשה שיקדש כהן ידיו ורגליו לעבודה

(עשה מה) מצוות עשה שיקדשו כהנים ידיהם ורגליהן לעבודה.
שנאמר: "ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם" שמות ל, יט.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ח; זבחים דפים ט"ו, י"ט;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ה.

מצווה קח: מצוות עשה למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה

(עשה מו) מצוות עשה לעשות שמן המשחה.
שנאמר: "ועשית אותו שמן משחת קדש" שמות ל, כה.

מראי מקומות:
כריתות דף ה'; הוריות דף י"א;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ו.

מצווה קיג: מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ בשמיטה

(עשה מז) מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ בשביעית.
שנאמר: "בחריש ובקציר תשבות" שמות לד, כא.

מראי מקומות:
שביעית פרק ג';
רמב"ם הלכות שמיטה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ז.

מצווה קטז: מצוות עשה לעשות מעשה קרבן עולה

(עשה מח) מצוות עשה לעשות מעשה קרבן עולה כמשפט.
שנאמר: "אם עולה קרבנו וגו'" ויקרא א, ג.

מראי מקומות:
זבחים דף נ"ג; יומא דף כ"ה; תמיד;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ג
(עשה רמב"ן השיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"פ.

מצווה קיז: מצוות עשה לעשות מעשה מנחה

(עשה מט) מצוות עשה לעשות מעשה קרבן מנחה כמשפט.
שנאמר: "וכי תקריב קרבן מנחה וגו'" ויקרא ב, ד.

מראי מקומות:
מנחות פרק ה', ו', ט';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרקים יב', יג', יז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ז
(עשה רמב"ן משיג בשורש י"ב ע"ש);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ו.

מצווה קכ: מצוות עשה למלוח כל הקרבנות

(עשה נ) מצוות עשה להקריב מלח על כל קרבן.
שנאמר: "על כל קרבנך תקריב מלח" ויקרא ב, יג.

מראי מקומות:
מנחות דפים יט', כ';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ה' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות עשה ס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ט.

מצווה קכא: מצוות עשה להקריב פר העלם דבר של הציבור

(עשה נא) מצוות עשה שיקריבו בית דין קרבן אם טעו בהוראה.
שנאמר: "ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל וגו' והקריבו וגו'" ויקרא ד, יג-יד.

מראי מקומות:
הוריות פרקים א'-ב';
רמב"ם הלכות שגגות פרק י"ב - פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ז.

מצווה קכב: מצוות עשה קרבן חטאת על שגגת כרת

(עשה נב) מצוות עשה שיקריב היחיד קרבן חטאת קבוע על שגגתו.
שנאמר: "ואם נפש אחת תחטא בשגגה וגו'ויקרא ד, כז.

מראי מקומות:
כריתות דף ב', ופרק ג'; שבת דף ס"ח, ע"ש בתוספות ד"ה אבל תינוק, ובדף ע"ג; מסכת הוריות;
רמב"ם הלכות שגגות פרקים ו', ז, ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות גדול מצוות עשה ס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ג.

מצווה קכג: מצוות עשה להעיד בבי"ד עדות שיודע

(עשה נג) מצוות עשה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע בין לזכות בין לחוב.
שנאמר: "והוא עד או ראה וגו'" ויקרא ה, א.

מראי מקומות:
בבא קמא דף נ"ה; שבועות דף פ"ה; סנהדרין דף ל"ז;
רמב"ם הלכות עדות פרק א', והלכות שבועות פרק א' ופרק ט', והלכות שגגות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ח;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ח מנאו ללאו.

מצווה קכד: מצוות עשה להקריב קורבן עולה ויורד

(עשה נד) מצוות עשה להקריב קרבן עולה ויורד.
שנאמר: "ואם לא תגיע ידו וגו'" ויקרא ה, ז.

מראי מקומות:
שבועות פרק ב'; כריתות דפים י', כ"ו;
רמב"ם הלכות שגגות פרק י' ופרק יא';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רט"ז.

מצווה קכח: מצוות עשה המועל בקדשים יתן קרן וחומש ואשם

(עשה נה) מצוות עשה שהנהנה מן ההקדש בשוה פרוטה או אכל תרומה בשוגג ישלם קרן וחומש.
שנאמר: "ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסיף עליו" ויקרא ה, טז.

מראי מקומות:
בבא קמא דף קי"א; מעילה דף י"ח; מסכת תרומות פרק י';
רמב"ם הלכות מעילה פרק א' ופרק ה', והלכות תרומה פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קי"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"י.

מצווה קכט: מצוות עשה להביא אשם תלוי על ספק

(עשה נו) מצוות עשה שיביא קרבן אשר תלוי מי שנסתפק לו אם חטא.
שנאמר: "ואם נפש כי תחטא וגו' ולא ידע ואשם וגו' והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם" ויקרא ה, יז-יח.

מראי מקומות:
מסכת כריתות פרק ד';
רמב"ם הלכות שגגות פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רט"ו.

מצווה קל: מצוות עשה להשיב את הגזילה אשר גזל

(עשה נז) מצוות עשה להשיב גזילה אשר גזל.
שנאמר: "והשיב את הגזילה אשר גזל ויקרא ה, כג.

מראי מקומות:
בבא קמא דפים צ"ד, ק"ג, ק"ט;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרקים א'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ג;
שו"ע חושן משפט סימנים ש"ס, שס"ו, שס"ז וע"ש דין גוזל לרבים;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ו.

מצווה קלא: מצוות עשה שיקריב חוטא אשם ודאי

(עשה נה) מצוות עשה להביא קרבן אשר ודאי.
שנאמר: "ואת אשמו יביא לה' וכו'" ויקרא ה, כה.

מראי מקומות:
הוריות דף ט'; כריתות דף ט'; זבחים דף נ"ד;
רמב"ם שגגות פרק ט' הלכות א'-י', מעילה פרק א', גזילה ואבידה פרק ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רס"ו.

מצווה קלב: מצוות עשה להרים הדשן מהמזבח בכל יום

(עשה נט) מצוות עשה להרים הדשן מעל המזבח בכל יום.
שנאמר: "והרים את הדשן וגו'" ויקרא ו, ג.

מראי מקומות:
פסחים דף כ"ו; יומא דפים כ'-כ"ב; מסכת תמיד פרק א';
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ב' הלכות י'-טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ב.

מצווה קלג: מצוות עשה שתוקד אש על המזבח תמיד

(עשה ס) מצוות עשה להבעיר אש על המזבח תמיד.
שנאמר: "אש תמיד תוקד על המזבח" ויקרא ו, ו.

מראי מקומות:
מסכת תמיד פרק ב';
יומא דפים כ"א-כ"ו;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ב' הלכות א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"א.

מצווה קלה: מצוות עשה שיאכלו כהנים שיורי מנחות

(עשה סא) מצוות עשה שיאכלו כהנים זכרים שיורי מנחות.
שנאמר: "והנותרת ממנה יאכלו אהרן בניו וגו'" ויקרא ו, ט.

מראי מקומות:
זבחים דף נ"ג; מנחות דף ע"ב;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ה.

מצווה קלז: מצוות עשה שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום

(עשה סב) מצוות עשה שיקריב כהן גדול בכל יום עשירית האיפה מחציתה בבוקר ומחציתה בערב.
שנאמר: "זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' וגו' עשירית האיפה סולת וגו'" ויקרא ו, יג.

מראי מקומות:
מנחות דף נ';
רמב"ם תמידין ומוספין פרק ג' הלכות יח'-כב'; מעשה הקורבנות פרק יג' הלכות א'-ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ד.

מצווה קלט: מצוות עשה סדר קרבן חטאת

(עשה סג) מצוות עשה לעשות מעשה קרבן חטאת.
שנאמר: "וזאת תורת החטאת וגו'" ויקרא ו, יח.

מראי מקומות:
זבחים דף נ"ג;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרקים א', ה', ז', ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ד,
(עשה רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"א.

מצווה קמא: מצוות עשה סדר קרבן אשם

(עשה סד) מצוות עשה לעשות מעשה קרבן אשם.
שנאמר: "וזאת תורת האשם וגו'" ויקרא ז, א.

מראי מקומות:
מסכת זבחים פרק ה';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ט' הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ה;
(עשה רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ב.

מצווה קמב: מצוות עשה סדר קרבן שלמים

(עשה סה) מצוות עשה לעשות מעשה קרבן שלמים.
שנאמר: "וזאת תורת זבח שלמים" ויקרא ז, יא.

מראי מקומות: זבחים דף נ"ה;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ו,
(עשה רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ג.

מצווה קמד: מצוות עשה לשרוף הנותר מקדשים

(עשה סו) לשרוף הנותר.
שנאמר: "והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף" ויקרא ז, יז.

מראי מקומות:
חולין דף פ"ג; סוף מסכת זבחים; פסחים דפים ל"ד, פ"א; סוף מסכת תמורה;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ט;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ז.

מצווה קמז: מצוות עשה לשרוף קדשים שנטמאו

(עשה סז) מצוות עשה לשרוף קדשים שנטמאו.
שנאמר: "והבשר אשר יגע בכל טמא וגו' באש ישרף" ויקרא ז, יט.

מראי מקומות:
שבת דף כ"ה; פסחים דף פ"ב;
רמב"ם פסולי המוקדשין פרק י"ט, קרבן פסח פרק ד', תרומה פרק יב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ח.

מצווה קנד: מצוות עשה לבדוק סימני בהמה וחיה

(עשה סח) מצוות עשה לבדוק סימני בהמה וחיה להבדיל בין טמאה לטהורה לאכילה.
שנאמר: "זאת החיה אשר תאכלו וגו'" ויקרא יא, ב
ונאמר: והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה" ויקרא כ, כה.

מראי מקומות:
חולין דפים נ"ט, ק"ב; עבודה זרה דף ה'; בכורות דף ו''; כתובות דף ס';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א' הלכות א'-יג', פרק ב', ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"ט,
(עשה רמב"ן משיג בשורש ו' ע"ש מל"ת קע"ב); ספר מצוות גדול עשין נ"ט לאוין קנ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן עט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר, ר"י, רכ"ג.

מצווה קנו: מצוות עשה לבדוק בסימני דגים

(עשה סט) מצוות עשה לבדוק סימני דגים לאכילה.
שנאמר: "את זה תאכלו מכל אשר במים וגו'ויקרא יא, ט.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ב,
(עשה רמב"ן משיג בשורש ו'), מצוות לא תעשה קע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ב, לאוין קנ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"א .

מצווה קנט: מצוות עשה לבדוק סימני חגבים

(עשה ע) מצוות עשה לבדוק סימני חגבים לאכילה.
שנאמר: "את אלה מהם תאכלו גו'" ויקרא יא, כב.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א' הלכה א' והלכות כא'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"א,
(עשה רמב"ן משיג בשורש ו');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ח' מנאו ללאו.

מצווה קס: מצוות עשה להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים

(עשה עא) מצוות עשה להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים.
שנאמר: "וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ החולד והעכבר והצב למינהו ואנקה והכח והלטאה והחומט והתנשמת" ויקרא יא, כט-ל.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ב;
רמב"ם הלכות אבות הטומאות פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ז,
(עשה רמב"ן משיג במצוות עשה צ"ו, ע"ש שסובר שכל דיני טומאות אין למנותן שהם ביאור מצווה קס"ח ושס"ד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ה.

מצווה קסא: מצוות עשה לדון דין טומאת אוכלין ומשקין

(עשה עב) מצוות עשה לדון דין טומאת אוכלין ומשקין.
שנאמר: "מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה וגו'" ויקרא יא, לד.

מראי מקומות:
חולין דף קכ"א; מסכת עוקצין פרק ג';
רמב"ם הלכות טומאת אוכלין פרק א' והלכות כלים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ו.

מצווה קסב: מצוות עשה להיות נבלה טמאה ומטמאה

(עשה עג) מצוות עשה להיות הנבילה טמאה ומטמאה.
שנאמר: "וכי ימות מן הבהמה וגו' הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב" ויקרא יא, לט.

מראי מקומות:
מסכת כלים פרק א'; חולין דפים ע', קי"ז;
רמב"ם הלכות אבות הטומאות פרקים א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ד.

מצווה קסז: מצוות עשה שתהא יולדת טמאה ומטמאה

(עשה עד) מצוות עשה להיות היולדת טמאה ומטמאה.
שנאמר: "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימם וגו'" ויקרא יב, ב.
ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה" ויקרא יב, ד.
ואם נקבה תלד וטמאה שבועים וגו' וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה" ויקרא יב, ה.].

מראי מקומות:
שבת דף ס"ד; נדה דפים ל"ה, מ"ב, ע"א; מסכת זבים פרק ה';
רמב"ם איסורי ביאה פרק ד' הלכות ב'-ח' ופרק ו' הלכה א', פרק י', ופרק יא'. מטמאי משכב ומושב פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן קצ"ד.

מצווה קסט: מצוות עשה שתקריב יולדת קרבן כשתטהר

(עשה עה) מצוות עשה שתקריב יולדת קרבן במלאת ימי טהרה.
שנאמר: "ובמלאת ימי טהרה וגו' תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת וגו'" ויקרא יב, ו.
ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תורים וגו' אחד לעולה ואחד לחטאת" ויקרא יב, ח.

מראי מקומות:
כריתות דף ז'; מסכת קינים;
רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"כ.

מצווה קע: מצוות עשה שיהא המצורע טמא ומטמא

(עשה עו) מצוות עשה שיהא המצורע טמא ומטמא.
שנאמר: "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת וגו'" ויקרא יג, ב.

מראי מקומות:
מסכת נגעים; שבועות דף ב';
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק א' הלכות א'-ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ד.

מצווה קעב: מצוות עשה מצוות פריעה ופרימה במצורע

(עשה עז) מצוות עשה שהמצורע מוחלט יקרע את בגדיו ויגדל שער ראשו ויכסה ראשו כאבל ויקרא ויודיע שהוא טמא.
שנאמר: "והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא" ויקרא יג,מו.

מראי מקומות:
פסחים דף פ"ז; ערכין דף ט"ז; מגילה דף ח'; מועד קטן דפים ז', ט"ו; סוטה דף כ"ג; חולין דף ע"ח; מסכת נגעים פרק י"ג;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ה.

מצווה קעג: מצוות עשה לדון טומאת צרעת בגדים

(עשה עח) מצוות עשה לדון דין נגעי בגדים שיהיו טמאים ומטמאים.
שנאמר: "והבגד כי יהיה בו נגע צרעת וגו'" ויקרא יג, מז.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"א; זבחים דף צ"ה;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרקים י"ב-"ג;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ח.

מצווה קעד: מצוות עשה מצוות טהרת מצורע

(עשה עט מצוות עשה לטהר מצורע המוחלט ביום טהרתו.
שנאמר: "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגו'" ויקרא יד, ב.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"ד; סוטה דף ט"ז;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ו.

מצווה קעה: מצוות עשה שיגלח המצורע כשיטהר

(עשה פ) מצוות עשה לגלח המצורע המוחלט ביום השביעי לטהרתו.
שנאמר: "והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו וגו'" ויקרא יד, ט.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"ד; סוטה דף ט"ז; נזיר דף מ';
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י"א הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קי"א
(עשה וע"ש הטעם למה מנה תגלחת מצורע והבאת קרבנותיו לשני מצוות, ובסימן שע"ח תגלחת הנזיר והבאת קרבנותיו מצווה אחת);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ז.

מצווה קעו: מצוות עשה מצוות קרבן מצורע כשיטהר

(עשה פא) מצוות עשה שיביא המצורע המוחלט קרבנות ביום השמיני.
שנאמר: "וביום השמיני יקח שני כבשים וכבשה אחת" ויקרא יד, י.

מראי מקומות:
כריתות דף ח'; מסכת נגעים פרק י"ד; נזיר דף ס';
רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק ב' הלכה ג', פרק ד', והלכות שגגות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"א.

מצווה קעז: מצוות עשה שיטבול טמא במי מקוה

(עשה פב) מצוות עשה שיטבול טמא בארבעים סאה מים ליטהר.
שנאמר: "ורחץ את בשרו במים" ויקרא יד, ט.

מראי מקומות:
מסכת מקוואות;
רמב"ם הלכות מקואות פרקים א', ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ח;
שו"ע יורה דעה סימנים קצ"ז, קצ"ח, ר"א.

מצווה קעח: מצוות עשה טומאת נגעי בתים

(עשה פג) מצוות עשה לדון דין טומאת נגעי בתים.
שנאמר: "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם וגו'" ויקרא יד, לד.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"ג;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרקים יד' - טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ט.

מצווה קעט: מצוות עשה מצוות טומאת הזב

(עשה פד) מצוות עשה שיהא הזב טמא ומטמא.
שנאמר: "איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא וזאת תהיה טומאתו מזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמאתו הוא" ויקרא טו, ג-ד.

מראי מקומות:
מסכת זבים; מגילה דף ח'; זבחים דף קמ"ג; ערכין דף ג'; כריתות דף ח'; נדה דף ס"ה;
רמב"ם מטמאי משכב ומושב פרק א', ופרקים ה'-ט'. מחוסרי כפרה פרקים ב'-ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"מ.

מצווה קפ: מצוות עשה שיקריב הזב קרבן כשיטהר

(עשה פה) מצוות עשה שיקריב זב בעל שלש ראיות קרבן.
שנאמר: "וביום השיני יקח לו שתי תורים וגו' אחד חטאת והאחד עולה" ויקרא טו, יד-טו.

מראי מקומות:
מסכת זבים; מגילה דף ח';
רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ח.

מצווה קפא: מצוות עשה שיהא שכבת זרע טמא ומטמא

(עשה פו) מצוות עשה שתהא שכבת זרע טמא ומטמא.
שנאמר: "ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע וגו' וטמא עד הערב" ויקרא טו, טז.

מראי מקומות:
שבת דף פ"ו; מסכת כלים פרק א'; נדה דפים כ"ב, ל"ה, מ"ג;
רמב"ם הלכות אבות הטומאות פרק ה' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ז;
שו"ע אורח חיים סימן פ"ט.

מצווה קפב: מצוות עשה שתהא נדה טמאה ומטמאה

(עשה פז) מצוות עשה שתהא נדה טמאה ומטמאה.
שנאמר: "ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה וגו'" ויקרא טו, יט.

מראי מקומות:
נידה דפים מ"א, מ"ג, נ"א, נ"ו; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ים א'-ו'. והלכות איסורי ביאה פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ג.

מצווה קפד: מצוות עשה שתקריב זבה קרבן כשתטהר

(עשה פט) מצוות עשה שתקריב זבה גדולה קרבן ביום שמיני.
שנאמר: "וביום השמיני תקח לה שתי תורים וגו' אחד חטאת ואחד עולה"
ויקרא טו, כט-ל.

מראי מקומות:
מסכת כריתות פרק א' ופרק ב';
רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק א' הלכות א'-ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ט.

מצווה קפו: מצוות עשה שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור

(עשה צ) מצוות עשה שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור.
שנאמר: "בזאת יבא אהרן אל הקודש וגו'" ויקרא טז, ג.

מראי מקומות:
מסכת יומא, ועיין דף ח';
רמב"ם הלכות עבודת יום הכפורים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ט.

מצווה קפח: מצוות עשה לכסות דם שחיטת חיה ועוף

(עשה צא) מצוות עשה לכסות דם שחיטה חיה או עוף הטהורים.
שנאמר: "חיה או עוף וגו' ושפך את דמו וכסהו בעפר" ויקרא יז, יג.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק ו';
רמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ד;
שו"ע יורה דעה סימן כ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ו.

מצווה ריג: מצוות עשה איש אמו ואביו תיראו

(עשה צב) מצוות עשה לירא מאב ומאם.
שנאמר: "איש אמו ואביו תיראו" ויקרא יט, ג.

מראי מקומות:
קידושין דף ל'; כתובות דף ק"ג;
רמב"ם הלכות ממרים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רי"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ר"מ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ז'.

מצווה ריח: מצוות עשה לעזוב פאה בשדה לעניים

(עשה צג) מצוות עשה לעזוב הפאה לעניים.
שנאמר: "לעני ולגר תעזור אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרקים א' -ג;
רמב"ם, ספר המצוות עשה ק"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה רכ: מצוות עשה לעזוב הלקט לעניים

(עשה צד) מצוות עשה לעזור לעניים הלקט.
שנאמר: "לעני ולגר תעזוב אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ד', פרק ה', פרק ח'; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה רכב: מצוות עשה לעזוב העוללות לעניים

(עשה צה) מצוות עשה לעזוב לעניים העוללות.
שנאמר: "לעני ולגר תעזור אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות יז'-כז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה רכד: מצוות עשה לעזוב הפרט לעניים

(עשה צו) מצוות עשה לעזוב הפרט לעניים.
שנאמר: "לעני ולגר תעזוב אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' ופרק ד' הלכות ט"ו, ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ס;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה רלו: מצוות עשה לשפוט בצדק

(עשה צז) מצוות עשה לשפוט בצדק.
שנאמר: "בצדק תשפוט עמיתך" ויקרא יט, טו.

מראי מקומות:
שבועות דף ל';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ו;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ד.

מצווה רמ: מצוות עשה להוכיח את החוטא

(עשה צח) מצוות עשה להוכיח לחוטא.
שנאמר: "הוכח תוכיח את עמיתך וגו' [ויקרא, יט, יז.

מראי מקומות:
ברכות דף ל"א; שבת דף נ"ו; ערכין דף ט"ז; בבא מציעא דף ל"א;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכות ו'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ב.

מצווה רמד: מצוות עשה לאהוב כל אדם מישראל

(עשה צט) מצוות עשה לאהוב כל אחד מישראל כגופו.
שנאמר: "ואהבת לרעך כמוך" ויקרא יט, יח.

מראי מקומות:
שבת דף ל"א;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ט';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ח'.

מצווה רמח: מצוות עשה להיות נטע רבעי קודש

(עשה ק) מצוות עשה להיות נטע רבעי קודש.
שנאמר: "ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה'" ויקרא יט, כד.

מראי מקומות:
מעשר שני פרק ה'; קדושין דף נ"ד; ברכות דף ל"ה; ראש השנה דף ב';
רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ז;
שו"ע יורה דעה סימןרצ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ט.

מצווה רנה: מצוות עשה לירא מן המקדש

(עשה קא) מצוות עשה לירא מן המקדש.
שנאמר: "ומקדשי תיראו" ויקרא יט, ל.

מראי מקורות:
בכות דף ס"ב; יבמות דף ז'; מגילה דף כ"ח;
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז' הלכות א'-י'; והלכות תפילה פרק יא';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ד;
שו"ע אורח חיים סימן קנ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ו'.

מצווה רנח: מצוות עשה לכבד לומדי תורה וזקן

(עשה קב) מצוות עשה לקום מפני שיבה ולכבד תלמיד חכם ולקום מפניו.
שנאמר: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ויקרא יט, לב.
מראי מקומות:
קדושין דפים ה', ל"ב; ערובין דף ס"ב; בבא מציעא דף ל"ג; סנהדרין דפים ה', ק"ט;
רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרקים ה'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ג;
שו"ע יורה דעה סימנים ר"מ-רמ"ד;
ספר מצוות קט ן חילק מצווה זו לשתים בסימן נ"א כתב לקום מפני זקן, ובסימן נ"ב כתב להדר פני זקן.

מצווה רס: מצוות עשה לצדק מאזנים ומשקולות ומדות

(עשה קג) מצוות עשה לצדק המאזנים ומשקלות ומדות.
שנאמר: "מאזני צדק אבני צדק והין צדק יהיה לכם וגו' (ויקרא יט, לו.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים ס"א, ק"ז; בבא בתרא דפים פ"ח, פ"ט, צ;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ב;
שו"ע חושן משפט סימן רל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ג.

מצווה רסב: מצוות עשה לדון בשריפה למחויב

(עשה קד) מצוות עשה על הבית דין לדון בשריפה למחויב.
שנאמר: "באש ישרפו וגו'" ויקרא כ, יד.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ח;
והרמב"ן משיג בשורש י"ד ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ה.

מצווה רסה: מצוות עשה שיטמא כהן הדיוט לקרובים ולהתאבל על קרובים

(עשה קה) מצוות עשה שיטמא כהן הדיוט לקרובים.
שנאמר: "לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו
ולאחותו הבתולה וגו' לה יטמא" ויקרא כא, ב-ג'.

מראי מקומות:
זבחים דף ק'; מועד קטן דף י"ד, ובפרק ג';
רמב"ם הלכות אבל פרקים א'-ב'; והלכות טומאת מת;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ח (מצוות אבל מנה ספר מצוות גדול למצווה דרבנן);
שו"ע יורה דעה סימן שע"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ"ט.

מצווה רע: מצוות עשה לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד

(עשה קו) מצוות עשה לחלוק כבוד לכהן.
שנאמר: "וקדשתו וגו'" ויקרא כא, ח.
מראי מקומות:
גיטין דף נ"ט;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"א;
שו"ע אורח חיים סימן קל"ה, קס"ז, ר"א.

מצווה רעג: מצוות עשה שישא כהן גדול בתולה בנערותה

(עשה קז) מצוות עשה שיקח כהן גדול בתולה לאשה.
שנאמר: "והוא אשה בבתוליה יקח" ויקרא כא, יג.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ט; הוריות דף י"ב;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז הלכות יג'-יז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ז.

מצווה רפו: מצוות עשה, שיהיה כל קורבן תמים

(עשה קח) מצוות עשה שיהיה כל קרבן תמים בלא מום.
שנאמר: "תמים יהיה לרצון" ויקרא כב, כא.

מראי מקומות:
מסכת מנחות פרק ט';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ו.

מצווה רצד: מצוות עשה שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים

(עשה קט) מצוות עשה שיהיה קרבן בן ח' ימים.
שנאמר: "ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'" ויקרא כב, כז.

מראי מקומות:
זבחים דף קי"ב; חולין דף פ"א;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ג' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קעח.

מצווה רצז: מצוות עשה ונקדשתי בתוך בני ישראל

(עשה קי) מצוות עשה לקדש את השם ברבים.
שנאמר: "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ויקרא כב, לב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ד;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ט';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ה';
שו"ע יורה דעה סימן קנ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"ד.

מצווה רצח: מצוות עשה לשבות ביום ראשון של פסח

(עשה קיא) מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום א' של פסח.
שנאמר: "ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם וגו'" ויקרא כג, ז.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ג;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.

מצווה ש: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח

(עשה קיא) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף כל שבעת ימי הפסח.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה' שבעת ימים וגו' (ויקרא כג, ח.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות תמידין פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ח.

מצווה שא: מצוות עשה לשבות ביום השביעי של פסח

(עשה קיב) מצוות עשה לשבות ממלאכה בשביעי של פסח.
שנאמר: "ביום השביעי מקרא קדש" ויקרא כג, ח.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שג: מצוות עשה להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן

(עשה קיג) מצוות עשה להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן.
שנאמר: "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן וגו'ויקרא כג, י.

מראי מקומות:
מסכת מנחות פרק ו';
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז' הלכות ג'-כא';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ט.

מצווה שז: מצוות עשה לספור ספירת העומר ז' שבועות

(עשה קטו) מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר.
שנאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' שבע שבתות תמימות תהיינה" ויקרא כג, טו.

מראי מקומות:
מנחות דף ס"ו;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז' הלכות כב'-כה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר';
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ה.

מצווה שח: מצוות עשה להביא שתי הלחם בעצרת

(עשה קטז) מצוות עשה להביא שתי הלחם בעצרת.
שנאמר: "והקרבתם מנחה חדשה לה' ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפינה בכורים לה'" ויקרא כג, טז-יז.

מראי מקומות:
מנחות דף ס"ח;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ב.

מצווה שט: מצוות עשה לשבות ממלאכה בעצרת

(עשה קיז) מצוות עשה לשבות ממלאכה בחג השבועות.
שנאמר: "וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש" ויקרא כג, כא.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ה;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שי: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בעצרת

מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בחג השבועות.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, כא.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה, שכ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ב;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שיא: מצוות עשה לשבות ממלאכה בראש השנה

(עשה קיח) מצוות עשה לשבות ממלאכה יום ראשון בתשרי.
שנאמר: "בחודש השביעי באחד לחדש מקרא קודש" ויקרא כג, כד.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שיב: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בראש השנה

מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בראש השנה.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, כה.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה, שכ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ג;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שיג: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בראש השנה

(עשה קיט) מצוות עשה הקריב קרבן מוסף בראש השנה.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, כה.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ט'הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ג.

מצווה שיד: מצוות עשה להתענות ביום הכיפורים

(עשה קכ) מצוות עשה להתענות בעשירי בתשרי.
שנאמר: "אך בעשור לחודש השביעי הזה יוה"כ ועיניתם את נפשותיכם" ויקרא כג, כז.

מראי מקומות:
יומא דף פ"ח; ראש השנה דף ט';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ב;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"א.

מצווה שיח: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף ביום כפור

(עשה קכב) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף ביום כפור.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, כז.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ד.

מצווה שיט: מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות

(עשה קכג) מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום א' של סוכות.
שנאמר: "ביום הראשון מקרא קודש" ויקרא כג, לה.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ז;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שכו: מצוות עשה לישב בסוכות בשבעת ימי הסוכות

(עשה קכח) מצוות עשה לישב בסוכה בשבעת ימי החג.
שנאמר: "בסוכות תשבו שבעת ימים" ויקרא כג, מב.

מראי מקומות:
מסכת סוכה פרק ב';
רמב"ם הלכות סוכה פרקים ד'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ג;
שו"ע אורח חיים סימנים תרל"ג, תרל"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן צ"ג.

מצווה שלב: מצוות עשה לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל

(עשה קל) מצוות עשה לתקוע בשופר ביום כפור בשנת היובל.
שנאמר: "ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם" ויקרא כה, ט.

מראי מקומות:
ראש השנה דפים ט', כ"ו, ל'; קדושין דף ל"ה; ערכין דפים י"ב, ל"ב;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ב.

מצווה שלג: מצוות עשה לקדש שנת החמישים

(עשה קלא) מצוות עשה שיקדשו בית דין הגדול שנת החמשים.
שנאמר: "וקדשתם את שנת החמשים שנה" ויקרא כה, י.

מראי מקומות:
ראש השנה דפים ה', כ"ד;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"א.

מצווה שלז: מצוות עשה לדון דין מקח וממכר

(עשה קלב) מצוות עשה לדון דין מקח וממכר.
שנאמר: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך" ויקרא כה, יד.

מראי מקומות:
קדושין דף כ"ה; מסכת בבא קמא פרקים ד, ח', ט; מסכת בבא בתרא פרקים ג', ד', ה', ו', ז';
רמב"ם הלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ב;
שו"ע חושן משפט סימן wנ"ג עד רכ"ו, וסימן רמ"א עד רנ"ט.

מצווה שמב: מצוות עשה לגאול בתי ערי חומה עד שנה

(עשה קלד) מצוות עשה לדון דין בתי ערי חומה.
שנאמר: "ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה וגו'" ויקרא כה, כט.

מראי מקומות:
מסכת ערכין פרק ט';
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ד.

מצווה שמג: מצוות לא תעשה, שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה

[לא תעשה רט] מצוות לא תעשה, שלא לשנות בערי הלוים.
שנאמר: "ושדה מגרש עריהם לא ימכר" ויקרא כה, לד.

מראי מקומות:
ערכין דף ל"ג;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ח.

מצווה שמט: מצוות עשה לעבוד בעבד כנעני לעולם

(עשה קלה) מצוות עשה לעבוד בעבד כנעני לעולם שנאמר לעלם בהם תעבדו" ויקרא כה, מו.

מראי מקומות:
ברכות דף שמ"ז; גיטין דף ל"ה; קידושין דף כ"ד; בבא קמא דף כ"ו;
רמב"ם הלכות עבדים פרקים ה'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"ה.
רמב"ן מנה לשחרר בראשי אברים מצוות עשה בפני עצמו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ז;
שו"ע חושן משפט סימן קצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס'.

מצווה שנא: מצוות עשה לדון דין ערכי אדם

(עשה קלו) מצוות עשה לדון דין ערכי אדם.
שנאמר: "איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה'" ויקרא כז, ב.

מראי מקומות:
מסכת ערכין פרק א', פרק ה';
רמב"ם הלכות ערכין פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ח.

מצווה שנג: מצוות עשה להיות התמורה קודש

(עשה קלז) מצוות עשה אם המר ימיר והיה הוא ותמורתו יהיה קודש" ויקרא כז, י.

מראי מקומות:
מסכת תמורה פרק א';
רמב"ם הלכות תמורה;
רמב"ם, ספר המצוות עשה פ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ב.

מצווה שנד: מצוות עשה לדון דין ערכי בהמה

(עשה קלח) מצוות עשה לדון דין ערכי בהמה.
שנאמר: "והעמיד את הבהמה וגו' והעריך" ויקרא כז, יא-יב.

מראי מקומות:
בכורות דף י"ד; תמורה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות ערכין פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ט.

מצווה שנה: מצוות עשה לדון ערכי בתים

(עשה קלט) מצוות עשה לדון דין ערכי בתים.
שנאמר: "ואיש כי יקדיש את ביתו וגו'" ויקרא כז, יד.

מראי מקומות:
ערכין דף פ"ט;
רמב"ם הלכות ערכין פרק ה' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קט"ז; סמג עשין ק"ל.

מצווה שנו: מצוות עשה לדון דין ערכי שדות

(עשה קמ) מצוות עשה לדון דין ערכי שדות.
שנאמר: "ואם משדה אחוזתו יקדיש איש וגו' זרע חומר שעורים בחמשמים שקל כסף" ויקרא כז, טז.

מראי מקומות:
מסכת ערכין פרק ו', ז', ח';
רמב"ם הלכות ערכין פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"א.

מצווה שנח: מצוות עשה לדון דין מחרים נכסיו

(עשה קמא) מצוות עשה לדון דין חרמים.
שנאמר: "אך כל חרם וגו'" ויקרא כז, כח.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ח;
רמב"ם הלכות ערכין פרק ו' ופרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ב.

מצווה שסא: מצוות עשה להפריש מעשר בהמה

(עשה קמב) מצוות עשה להפריש מעשר מבהמות טהורות שיולדו בכל שנה.
שנאמר: "כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'" ויקרא כז, לב.

מראי מקומות:
מסכת בכורות פרק ט'; ראש השנה דף ב';
רמב"ם הלכות בכורות פרקים ו'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ב.

מצווה שסג: מצוות עשה לשלח טמאים מן המחנה

(עשה קמג) מצוות עשה לשלוח טמאים מן המחנה.
שנאמר: "וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" במדבר ה, ב.

מראי מקומות:
שבועות דף כ"א; מסכת הוריות; מכות דף י"ד; פסחים דף ס"ז; נזיר דף נ"ו; זבחים דף קי"ד; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ד.

מצווה שסה: מצוות עשה לשוב מהעונות ולהתודות

(עשה קמד) מצוות עשה שהחוטא ישוב מחטאו ויתודה חטאיו לפני השם יתברך.
שנאמר: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וכו' והתודו את חטאתם" במדבר ה, ו-ז.

מראי מקומות:
יומא דפים ל"ו, פ"ב;
רמב"ם הלכות תשובה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ט"ז;
שו"ע אורח חיים סימן תר"ו, תר"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ"ג.

מצווה שסו: מצוות עשה לעשות לסוטה כמשפט הכתוב

(עשה קמה) מצוות עשה לעשות לסוטה כמשפט.
שנאמר: "איש כי תשטה אשתו וקנא וכו' והביא האיש את אשתו אל הכהן וכו'" במדבר ה, יב-טו.

מראי מקומות:
מסכת סוטה;
רמב"ם הלכות סוטה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ו;
שו"ע אבן העזר סימן יא' וקע"ח.

מצווה שעה: מצוות עשה שיגדל נזיר שערו

(עשה קמו) מצוות עשה שיגדל הנזיר שערו.
שנאמר: "גדל פרע שער ראשו" במדבר ו, ה.

מראי מקומות:
מסכת נזיר פרק ו'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ג', ופרק ה' הלכות יא'-יד' ופרק ו' הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה, צ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ו.

מצווה שפ: מצוות עשה לשאת הארון בכתף

(עשה קמט) מצוות עשה שישאו הכהנים את הארון בכתף.
שנאמר: "כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו" במדבר ז, ט.

מראי מקומות:
סוטה דף ל"ח; מנחות דף צ"ח;
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק ב', כתב סתם לשאת הארון בכתף;
ובספר המצוות מצוות עשה ל"ד כתב, כהנים ישאו ארון בכתף;
רמב"ן בשורש ג' כתב כל שבט לוי כשר למשא ארון;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ח.

מצווה שפא: מצוות עשה לשחוט פסח שני בי"ד באייר

(עשה קנ) מצוות עשה מי שהיה טמא או בדרך רחוקה או נאנס או שגג ולא עשה פסח ראשון יעשה פסח שני בי"ד באייר.
שנאמר: "איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה וגו' ועשה פסח וגו' בחדש השני בארבעה עשר יום וגו'" במדבר ט, י-יא.

מראי מקומות:
פסחים פרק ט';
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרקים ה'-ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ד.

מצווה שפב: מצוות עשה לאכול פסח שני ליל טו' באייר

(עשה קנא) מצוות עשה לאכול בשר בפסח שני בליל ט"ו באייר על מצוות ומרורים.
שנאמר: "על מצוות ומרורים יאכלהו" במדבר ט, יא.

מראי מקומות:
פסחים פרק ט';
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ח' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ו.

מצווה שפה: מצוות עשה לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא

(עשה קנב) מצוות עשה לתקוע בחצוצרות על קרבנות במקדש.
שנאמר: "וביום שמחתכם וגו' ותקעתם בחצוצרות על עלותיכם ועל זבחי שלמיכם וגו'" במדבר י, י.

מראי מקומות:
ראש השנה דף כ"ו; תענית דף י"ח;
רמב"ם הלכות תעניות פרק א' הלכות א'-ד', והלכות כלי המקדש פרק ג' הלכות ה'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ע;
שו"ע אורח חיים סימן תקע"ו.

מצווה שפו: מצוות עשה להפריש חלה וליתנה לכהן

(עשה קנב) מצוות עשה להפרשי חלה מעיסה וליתנה לכהן.
שנאמר: "ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה וגו'" במדבר טו, כ.

מראי מקומות:
מסכת חלה, ומסכת תרומה פרק ב'; חולין דף קל"ה;
רמב"ם הלכות בכורים פרקים ה'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ג;
רמב"ן בשורש י"ב מנה ההפרשה והנתינה לכהן ב' מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"א;
שו"ע יורה דעה
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ה.

מצווה שפז: מצוות עשה לעשות ציצית על כנפי הבגד

(עשה קנד) מצוות עשה לעשות ציצית על כנפי בגדיהם.
שנאמר: "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" במדבר טו. לח.

מראי מקומות:
מנחות דף ל"ז - מ"ד;
רמב"ם הלכות ציצית;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ו;
שו"ע אורח חיים סימן ח'-כז';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"א.

מצווה שפט: מצוות עשה לשמור המקדש

(עשה קנה) מצוות עשה לשמור את בית המקדש.
שנאמר: "ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל וגו'במדבר יח, ג.
ושמרו את משמרת אהל מועד וגו'" במדבר יח, ד.

מראי מקומות:
תמיד פרק א'; מדות פרק א';
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ה, וכלל ב' מצוות אלו למצווה אחת.

מצווה שצג: מצוות עשה לפדות בכור אדם וליתן פדיונו לכהן

(עשה קנו) מצוות עשה שהישראל יפדה את בנו הבכור לאמו הישראלית.
שנאמר: "אך פדה תפדה את בכור אדם" במדבר יח, טו.

מראי מקומות:
קדושין דף כ"ט; בכורות דף כ';
רמב"ם הלכות בכורים פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן ש"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ד.

מצווה שצה: מצוות עשה שהלויים יעבדו במקדש

(עשה קנז) מצוות עשה שהלוים יעבדו במקדש.
שנאמר: "ועבד הלוי הוא וגו'" במדבר יח, כג.

מראי מקומות:
מסכת מדות פרק א'; סוכה דף נ"א; בכורות דף ל'; ערכין דפים י"א, י"ג;
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ט.

מצווה שצו: מצוות עשה להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי

(עשה קנה) מצוות עשה להפריש מעשר ראשון וליתן ללוי.
שנאמר: "כי את מעשה בני ישראל וגו' נתתי ללוים" במדבר יח, כד.

מראי מקומות:
מסכת מעשרות;
רמב"ם הלכות מעשר פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ז,
רמב"ן שורש י"ב מנה ההפרשה והנתינה לשתי מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ה;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה שצז: מצוות עשה שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן

(עשה קנט) מצוות עשה שהלוי יפריש מעשה מן המעשר ויתר לכהן.
שנאמר: "ואל הלוים תדבר וגו' והרמותם תרומת ה' מעשר מן המעשר" במדבר יח, כו.

מראי מקומות:
מעשר שני; גטין דף ל';
רמב"ם הלכות תרומות פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ד;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה שצח: מצוות עשה לעשות מעשה פרה אדומה

(עשה קס) מצוות עשה לעשות מעשה פרה אדומה.
שנאמר: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" במדבר יט, ב.

מראי מקומות:
מסכת פרה;
רמב"ם הלכות פרה אדומה פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ב.
מצווה שצט' - מצוות עשה טומאה של מת
(עשה קסא) מצוות עשה שיהא המת טמא ומטמא.
שנאמר: "אדם כי ימות באהל וגו'" במדבר יט, יד.

מראי מקומות:
מסכת אהלות;
רמב"ם הלכות טומאת מת;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ז;
רמב"ן משיג במצוות עשה צ"ו מטעם שבסימן ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"א;
שו"ע יורה דעה סימנים שס"ט, שע"ד.

מצווה שצט: מצוות עשה שיהא המת טמא ומטמא

(עשה קסא) מצוות עשה שיהא המת טמא ומטמא

שנאמר: "אדם כי ימות באהל" גו'

מראי מקומות:
מסכת אהלות;
רמב"ם הלכות טומאת מת;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ז;
רמב"ן משיג במצוות עשה צ"ו מטעם שבסימן ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"א;
שו"ע יורה דעה סימנים שס"ט, שע"ד.

מצווה ת: מצוות עשה שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים

(עשה קסב) מצוות עשה שיהיו מים של אפר פרה מטמאין את הטהור ומטהרין לטמא מת.
שנאמר: "והזה הטהור על הטמא וגו' ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנוגע במי הנדה יטמא עד הערב" במדבר יט, יט-כ.

מראי מקומות:
מסכת פרה פרק י"א; מסכת כלים פרק א, פרק ד';
רמב"ם הלכות פרה אדומה פרקים ו'-טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ח;
רמב"ן משיג במצוות עשה צ"ו מטעם שבסימן ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ג;

מצווה תא: מצוות עשה לדון דין סדר נחלאות

(עשה קסג) מצוות עשה לדון דין נחלות.
שנאמר: "איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבנו וגו'" במדבר כז, ח.

מראי מקומות:
מסכת בבא בתרא פרק ה', פרק ט';
רמב"ם הלכות נחלות;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"ח;
רמב"ן חשב ירושת פי שנים לבכור למצווה בפני עצמה, ושלא להעביר חלק בכורה מבכור לא תעשה בפ"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ו;
שו"ע חושן משפט סימן רע"ו-רפ"ט.

מצווה תב: מצוות עשה להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום

(עשה קסד) מצוות עשה להקריב שני קרבנות תמידין בכל יום אחד בבוקר ואחד בערב.
שנאמר: "שנים ליום עולה תמיד, את הכבש אחד תעש בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים" במדבר כח, ג-ד.

מראי מקומות:
מסכת תמיד;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל"ט;
רמב"ן מנה תמיד הבוקר ותמיד הערב לשתי מצות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"צ.

מצווה תג: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בשבת

(עשה קסה) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בשבת.
שנאמר: "וביום השבת שני כבשים וגו' ושניהם עולות" במדבר כח, ט.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ד' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ה.

מצווה תד: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בראש חודש

(עשה קסו) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בראש חדש.
שנאמר: "ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה' פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים וגו' ושעיר אחד חטאת" במדבר כח, יא-טו.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ו.

מצווה תה: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בעצרת

(עשה קסז) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בחג השבועות הנקרא עצרת ונקרא יום הבכורים.
שנאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בבעתיכם וגו' והקרבתם עולה לריח ניחוח לה' פרים בני בקר שנים אייל" במדבר כח, כו-כז.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ח' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"א.

מצווה תו: מצוות עשה לשמוע קול שופר בראש השנה

(עשה קסח) מצוות עשה לשמוע קול שופר באחד בתשרי.
שנאמר: "יום תרועה יהיה לכם" במדבר כט, א.

מראי מקומות:
מסכת ראש השנה פרק ג, פרק ד';
רמב"ם הלכות שופר פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ב;
שו"ע אורח חיים סימן תקפ"ה- תק"צ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן צ"ב.

מצווה תז: מצוות עשה לדון דין הפרת נדרים

(עשה קסט) מצוות עשה לדון דין הפרת נדרים.
שנאמר: "איש כי ידור נדר לה' וגו'" במדבר ל, ג.

מראי מקומות:
מסכת נדרים; מסכת שבועות פרק ג';
רמב"ם הלכות שבועות פרק ו'; והלכות נדרים פרקים י"א-י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ה;
רמב"ן משיג במצוות עשה צ"ו לא תעשה קנ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן ר"ג, רכ"ח - רל"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"א.

מצווה תט: מצוות עשה לתת ללויים ערים לשבת

(עשה קע) מצוות עשה לתת ללוים ערים לשבת בארץ ישראל.
שנאמר: "ונתנו ללוים מנחלת אחוזתם ערים לשבת" במדבר לה, ב.

מראי מקומות:
סוטה דף כ"ו; מכות דף ט'; סוף ערכין;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ג; סמ"ג עשין קנ"ה.

מצווה תיא: מצוות עשה להגלות הורג נפש בשגגה

(עשה קעא) מצוות עשה להגלות לעיר מקלט את ההורג נפש בשגגה.
שנאמר: "והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו" במדבר לה, כה.

מראי מקומות:
מסכת מכות פרק ב';
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ה.

מצווה תיח: מצוות עשה ליחד השי"ת ולהאמין בו שהוא אחד

(עשה קעב) מצוות עשה ליחד השם יתברך להאמין אמונה שלמה שהוא אחד בלי שום שיתוף.
שנאמר: "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" דברים ו, ד.

מראי מקומות:
ברכות דפים י"ד, ט"ז; פסחים דף ל"ו;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ב';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ב';
שו"ע אורח חיים סימן ס"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ב'.

מצווה תיט: מצוות עשה לאהוב השי"ת בכל לב

(עשה קעג) מצוות עשה לאהוב השם יתברך בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו.
שנאמר: "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" דברים ו, ה.

מראי מקומות:
ברכות דפים נ"ד, ס"א; ספרי פסחים כ"ה;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב' וסוף הלכות תשובה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ג';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ג'.

מצווה תכ: מצוות עשה ללמוד תורה וללמדה

(עשה קעד) מצוות עשה ללמוד תורה וללמדה.
שנאמר: "וששנתם לבניך" דברים ו, ז.

מראי מקומות:
שבת קי"ט; יומא ל"ה; קדושין כ"ט; סוטה כ"א; נדרים ל"ו; בבא קמא י"ז; בבא בתרא כ"א; סוכה מ"ב;
רמב"ם הלכות תלמוד תורה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ב;
שו"ע יורה דעה סימן רמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ה, ק"ו.

מצווה תכא: מצוות עשה לקרות קריאת שמע שחרית וערבית

(עשה קעה) מצוות עשה לקרות קריאת שמע שחרית וערבית.
שנאמר: "ודברת בם וגו' ובשכבך ובקומך" דברים ו, ז.

מראי מקומות:
מסכת ברכות פרקים א'-ג';
רמב"ם הלכות קריאת שמע;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י';
רמב"ן מנה קריאת שמע שחרית וערבית לשני מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ח;
שו"ע אורח חיים סימן ס"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ד.

מצווה תכב: מצוות עשה לקשור תפילין על היד

(עשה קעו) מצוות עשה לקשור תפילין על היד.
שנאמר: "וקשרתם לאות על ידך" דברים ו, ח.

מראי מקומות:
מנחות פרקים ג'-ד'; עירובין דף צ"ה;
רמב"ם; הלכות תפילין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"א;
שו"ע אורח חיים סימן כ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ג.

מצווה תכג: מצוות עשה להניח תפילין על הראש

(עשה קעז) מצוות עשה להניח תפילין על הראש.
שנאמר: "והיו לטוטפות בין עינך" דברים ו, ח.

מראי מקומות:
מנחות פרקים ג'-ד'; ערובין דף צ"ה;
רמב"ם; הלכות תפילין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ב;
שו"ע אורח חיים סימן כ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ג.

מצווה תכד: מצוות עשה לקבוע מזוזה בשערים

(עשה קעח) מצוות עשה לקבוע מזוזה בפתח.
שנאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" דברים ו, ט.

מראי מקומות:
יומא דף י"א; מנחות דפים לא'-לד';
רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רפ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ד.

מצווה תכו: מצוות עשה להחריב שבעה אומות

(עשה קעט) מצוות עשה להחרים שבעה אומות.
שנאמר: "החרם תחרים אותם" דברים ז, ב.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ז.

מצווה תלא: מצוות עשה לברך ברכת המזון

(עשה קפ) מצוות עשה לברך ברכת המזון אחר אכילה.
שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך וגו'דברים ח, י.

מראי מקומות:
ברכות דף כ' ופרקים ו'-ח';
רמב"ם הלכות ברכות פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ז;
שו"ע אורח חיים סימן קפ"ד-כ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ט.

מצווה תלב: מצוות עשה לאהוב את הגר

(עשה קפא) מצוות עשה לאהוב את הגר.
שנאמר: "ואהבתם את הגר וגו'דברים י, יט.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף נ"ט;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י'.

מצווה תלג: מצוות עשה לירא את ה'

(עשה קפב) מצוות עשה לירא את ה'.
שנאמר: "את ה' אלהיך תירא" דברים י, כ.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ו;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ד';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ד'.

מצווה תלד: מצוות עשה להתפלל בכל יום להשית'

(עשה קפג) מצוות עשה להתפלל בכל יום להשם יתברך.
שנאמר: "אותו תעבוד" דברים י, כ.

מראי מקומות:
ברכות פרקים ג'-ה'; ריש תענית;
רמב"ם הלכות תפילה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ה';
רמב"ן משיג שתפלה דרבנן כי אם בעת צרה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ט;
שו"ע אורח חיים סימן פ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"א.

מצווה תלה: מצוות עשה להתדבק בתלמידי חכמים

(עשה קפד) מצוות עשה להתדבק בחכמים ותלמידיהם.
שנאמר: "ובו תדבק" דברים י, כ.

מראי מקומות:
כתובות דף קי"ד;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ו',
ועיין השגת רמב"ן במצוות עשה ז';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ח';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"ה.

מצווה תלו: מצוות עשה לישבע באמת בשמו יתברך

(עשה קפה) מצוות עשה לשבע באמת בשמו יתברך.
שנאמר: "ובשמו תשבע" דברים י, כ.

מראי מקומות:
נדרים דף ח'; סנהדרין דף ס"ג; תמורה דף ג';
רמב"ם הלכות שבועות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ז';
רמב"ן משיג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רל"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ח.

מצווה תלז: מצוות עשה לאבד ע"ז ומשמשיה

(עשה קפו) מצוות עשה לאבד עבודה זרה ומשמשיה.
שנאמר: "אבד תאבדון את כל המקומות וגו'." דברים יב, ב. כי אם כה תעשו להם מזבחותם תתצו וגו'" דברים ז, ה.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ז' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין י"ד;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ז-מ"ג, מנה ז' מצוות עשה באיבוד עבודה זרה מפסוקי ם אלו.

מצווה תלט: מצוות עשה להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש

(עשה קפז) מצוות עשה להביא כל קרבנות חובה ונדבה לבית המקדש ברגל ראשון שפגע בו.
שנאמר: "ובאת שמה, והבאתם שמה עולותיכם וגו' ונדריכם ונדבותיכם וגו'"
דברים יב, ה-ו.

מראי מקומות:
ראש השנה דף ו';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ז.

מצווה תמא: מצוות עשה להקריב כל הקורבנות בבית המקדש

(עשה קפה) ומצוות עשה להקריב כל הקרבנות בבית המקדש.
שנאמר: "במקום אשר יבחר ה' שם תעלה עולותיך" דברים יב, יד.

מראי מקומות:
זבחים פרק י"ג, ודפים י"ב, י"ט; ריש כריתות;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ח.

מצווה תמב: מצוות עשה לפדות קודשים שנפל בהם מום

(עשה קפט) מצוות עשה לפדות קדשים שנפל בהם מום.
שנאמר: "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר וגו'דברים יב, טו.

מראי מקומות:
בכורות דפים ט"ז, ל"ז; תמורה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ז.

מצווה תנד: מצוות עשה להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש

(עשה קצא) מצוות עשה להטפל בהבאת קרבנות בהמה גם מחוץ לארץ לבית המקדש.
שנאמר: "רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת" דברים יב, כו.

מראי מקומות:
תמורה דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה פ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ט.

מצווה תסד: מצוות עשה לדרוש ולחקור העדים היטב

(עשה קצב) מצוות עשה על הבית דין לדרוש ולחקור עדים היטב.
שנאמר: "ודרשת וחקרת ושאלת היטב וגו'דברים יג, טו.

מראי מקומות:
מסכת סנהדרין פרקים ד'-ה';
רמב"ם הלכות עדות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ט;
שו"ע חושן משפט סימן ל'.

מצווה תסה: מצוות עשה לשרוף עיר הנדחת

(עשה קצג) מצוות עשה לשרוף עיר הנדחת.
שנאמר: "ושרפת באש את כל העיר ואת כל שללה" דברים יג, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף קי"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ט"ו.

מצווה תעא: מצוות עשה לבדוק בסימני העוף

(עשה קצד) מצוות עשה לבדוק סימני עופות איזה טמא ואיזה טהור לאכילה.
שנאמר: "כל צפור טהורה תאכלו" דברים יד, יא.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק ג'; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"נ;
והרמב"ן משיג בשורש ו' מטעם שבסימן קנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס';
שו"ע יורה דעה סימן פ"ב.

מצווה תעד: מצוות עשה להפריש מעשר שני

(עשה קצה) מצוות עשה להפריש מעשר שני אחר שהפריש מעשר ראשון.
שנאמר: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך" דברים יד,כב.

מראי מקומות:
מעשר שני; ראש השנה דף י"ב;
רמב"ם הלכות מעשר שני;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ו;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה תעה: מצוות עשה להפריש מעשר עני וליתן לעניים

(עשה קצו) מצוות עשה להפריש מעשר עני וליתן לעניים.
שנאמר: "מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך וגו'" דברים יד, כח.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק א'; ראש השנה דף י"ב; ערובין דף כ'; יבמות דף פ"ו;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"ל;
רמב"ן בשורש י"ב חשב הפרשה ונתינה לשתי מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"א;
שו"ע יור ה דעה סימן של"א.

מצווה תעו: מצוות עשה להשמיט הלואה בשמיטה

(עשה קצז) מצוות עשה להשמיט מלוה בשנת השמטה.
שנאמר: "שמוט כל בעל משה ידו" דברים טו, ב.

מראי מקומות:
מסכת שביעית פרק י'; גיטין דף ל"ז; מכות דף ג'; שבועות דף מ"ח;
רמב"ם הלכות שמיטה פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן ס"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ח.

מצווה תעח: מצוות עשה לנגוש את הנכרי

(עשה קצח) מצוות עשה לנגוש הנכרי להכריחו לפרוע חובו.
שנאמר: "את הנכרי תגוש [דברים טו, ג.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק א' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"ב;
רמב"ן בשורש א' ובשורש ו' סובר שזה הוא לאו הבא מכלל עשה "לנכרי תגוש" ולא לישראל, והנוגש לישראל עובר בלאו הבא מכלל עשה, שהוא עשה. גם הסמ"ג לא מנה זה במנין העשין.

מצווה תפ: מצוות עשה ליתן צדקה כפי יכולתו

(עשה קצט) מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל שנאמר פתוח תפתח את ידך וגו'" דברים טו, יח והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" ויקרא כה, לה.

מראי מקומות:
בבא בתרא דף ט'; כתובות דף נ, ס"א; שבת דף ק"ח;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרקים ז'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן רמ"ז-רנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ו.

מצווה תפג: מצוות עשה להעניק לעבד עברי בצאתו לחפשי

(עשה ר) מצוות עשה להעניק עבד עברי.
שנאמר: "הענק תעניק לו מצאנך מגרנך ומיקבך" דברים טו, יד.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ד;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ד.

מצווה תפח: מצוות עשה לשמוח ברגלים

(עשה רא) מצוות עשה לשמוח ברגלים.
שנאמר: "ושמחת בחגיך" דברים טז, יד.

מראי מקומות:
פסחים דף ק"ט; חגיגה דף ו'; קדושין דף ל"ד;
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א, והלכות שביתת יום טוב פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ט;
שו"ע אורח חיים סימן תקכ"ט.

מצווה תפט: מצוות עשה להראות בעזרה ברגלים

(עשה רב) מצוות עשה להראות כל זכר בבית המקדש בשלש רגלים.
שנאמר: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך" דברים טז, טז. ומחויב להביא קרבן עולת ראייה.

מראי מקומות:
חגיגה פרק א';
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ח.

מצווה תצא: מצוות עשה למנות שופטים ושוטרים

(עשה רג) מצוות עשה למנות שופטים לדון ולהעמיד שוטרים לכפות ולרדות במקל ולהעמיד הדת על פני השופטים.
שנאמר: "שופטים ושוטרים תתן לך וגו'" דברים טז, יח.

מראי מקומות:
מסכת סנהדרין פרק א'; מכות דף ז';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ז;
שו"ע חושן משפט סימן א'.

מצווה תצה: מצוות עשה לשמוע לבית דין הגדול בכל זמן

(עשה רד) מצוות עשה לעשות כמו שיאמרו בית דין הגדול.
שנאמר: "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך וגו' על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה" דברים יז, י'-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ו;
רמב"ם הלכות ממרים פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"א; ובית דין הגדול שבזמן הזה עיין ט
שו"ע חושן משפט סימן י"ד.

מצווה תצז: מצוות עשה למנות עלינו מלך

(עשה רה) מצוות עשה למנות עלינו מלך.
שנאמר: "שום תשים עליך מלך" דברים יז, טו.

מראי מקומות:
סוטה דף ק"ז; סנהדרין דף יט'-כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ד.

מצווה תקב: מצוות עשה שיכתוב לו המלך ספר תורה

(עשה רו) מצוות עשה שיכתוב לו המלך ספר תורה לעצמו.
שנאמר: "וכתב לו את משנה התורה" דברים יז, יח.

מראי מקומות:
סנהדרין דף כ"א;
רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ז' הלכות ב'-ג', מלכים פרק ג' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ה.

מצווה תקו: מצוות עשה לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה

(עשה רז) מצוות עשה שכל זובח בהמה טהורה יתן לכהן זרוע ולחיים וקיבה.
שנאמר: "ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה" דברים יח, ג.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ל;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ס"א.

מצווה תקז: מצוות עשה להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן

(עשה רח) מצוות עשה להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן.
שנאמר: "ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו" דברים יח, ד.

מראי מקומות:
מסכת תרומות;
רמב"ם הלכות תרומות;
רמב"ם, ספר המצוות סימן קכ"ו;
רמב"ן בשורש ו' מנה ההפרשה והנתינה לשתי מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ג;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה תקח: מצוות עשה לתת לכהן ראשית הגז

(עשה רט) מצוות עשה ליתן לכהן ראשית הגז.
שנאמר: "וראשית גז צאנך תתן לו" דברים יח, ד.

מראי מקומות:
חולין קל"ה;
רמב"ם הלכות בכורים פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן של"ג.

מצווה תקט: מצוות עשה שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש

(עשה רי) מצוות עשה שיהיו כל המשמורות שוות ברגלים במקדש.
שנאמר: "וכי יבא הלוי מאחד שעריך" דברים יח, ו.

מראי מקומות:
סוכה דף נ';
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ב.

מצווה תקטז: מצוות עשה להשמיע לנביא אמת

(עשה ריא) מצוות עשה לשמוע לנביא אמת כל מה שיצוה.
שנאמר: "נביא מקרבך וגו' אליך תשמיעון" דברים יח, טו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ק"ט;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרקים ז'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ו';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן כ"ה.

מצווה תקכ: מצוות עשה להפריש ערי מקלט

(עשה ריב) מצוות עשה להכין ולהבדיל ערי מקלט בארץ ישראל.
שנאמר: "שלש ערים תבדיל לך וגו'" דברים יט, ב.

מראי מקומות:
מכות דף ט';
רמב"ם הלכות רוצח פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ו.

מצווה תקכד: מצוות עשה לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו

(עשה ריג) מצוות עשה לעשות לעדים זוממין כאשר זמם לעשות לאחיו.
שנאמר: "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" דברים יט, יט.

מראי מקומות:
בבא קמא דף ע"ב; מכות דף ה';
רמב"ם הלכות עדות פרקים יח'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"פ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"י;
שו"ע חושן משפט ל"ח.

מצווה תקכו: מצוות עשה למשוח כהן למלחמה

(עשה ריד) מצוות עשה למנות כהן משוח מלחמה שידבר אל העם במלחמה.
שנאמר: "והיה בקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם וגו'" דברים כ, ב.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ח';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"כ.

מצווה תקכז: מצוות עשה לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה

(עשה רטו) מצוות עשה לקרא לשלום כשעושין מלחמה.
שנאמר: "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה שלום" דברים כ, י.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ח';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"צ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ח.

מצווה תקל: מצוות עשה לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו

(עשה רטז) מצוות עשה לערוף עגלה בנחל איתן כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו.
שנאמר: "כי ימצא חלל באדמה וגו' נופל בשדה לא נודע מי הכהו וגו'" דברים כא, א.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ט'; כריתות דף כ"ו;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ט'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ח.

מצווה תקלב: מצוות עשה מצוות יפת תואר במלחמה

(עשה ריז) מצוות עשה לעשות כדין ביפת תואר שבמלחמה.
שנאמר: "כי תצא למלחמה וגו' וראית בשביה אשת יפת תואר וגו'" דברים כא, י-יא.

מראי מקומות:
יבמות דף מ"ז; קדושין דף כ"א;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ב.

מצווה תקלז: מצוות עשה לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים

(עשה ריט) מצוות עשה לקבור הרוגי בית דין ביום שנהרגו.
שנאמר: "כי קבור תקברנו ביום ההוא" דברים כא, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים מ"ה, מ"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו הלכה ח', והלכות אבל פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ד;
שו"ע .

מצווה תקלח: מצוות עשה להשיב אבדה לישראל

(עשה רכ) מצוות עשה להשיב אבדה לישראל.
שנאמר: "השב תשיבם לאחריך" דברים כב, א.

מראי מקומות:
מסכת בבא מציעא פרק ב'; עבודה זרה דף כ"ו;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ד;
שו"ע חושן משפט סימן רנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"א.

מצווה תקמא: מצוות עשה לטעון משא על בהמה שנפלה

(עשה רכא) מצוות עשה לטעון עמו להקים המשא על הבהמה.
שנאמר: "הקם תקים עמו" דברים כב, ד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ל"ב;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"א;
שו"ע חושן משפט סימן רע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ"ד.

מצווה תקמה: מצוות עשה לשלח האם וליקח הבנים

(עשה רכב) מצוות עשה שישלח את האם ויקח את הבנים.
שנאמר: "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" דברים כב, ז.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק י"ב;
רמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ג; מצוות עשה קמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ה;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"נ.

מצווה תקמו: מצוות עשה לעשות מעקה לגגו

(עשה רכג) מצוות עשה לעשות מעקה לגגו ולהסיר כל מכשול מביתו.
שנאמר: "ועשית מעקה לגגך וגו' כי יפול הנופל ממנו" דברים כב, ח.

מראי מקומות:
חולין דף קל"ו; יומא דף י"א; סוכה דף ג'; בבא קמא דף ט"ו, נ"א;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ט;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ב.

מצווה תקנב: מצוות עשה לישא אשה בקידושין

(עשה רכד) מצוות עשה לישא אשה בקדושין.
שנאמר: "כי יקח אשה ובא אליה" דברים כב, יג.

מראי מקומות:
מסכת קדושין פרק א'; וע"ש דף ט';
רמב"ם הלכות אישות פרק א' ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"א;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ג.

מצווה תקנג: מצוות עשה שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו

(עשה רכה) מצוות עשה שהמוציא שם רע על אשתו שלא מצא לה בתולים
והיה שקר שתשב תחתיו כל ימיו.
שנאמר: "ולו תהיה לאשה" דברים כב, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ח'; כתובות דף מ"ד;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק ג', והלכות אסורי ביאה פרק א'; ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רי"ט,;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ה.

מצווה תקנה: מצוות עשה לשקול המחויב סקילה

(עשה רכו) מצוות עשה לסקול את המחויב סקילה.
שנאמר: "וסקלתם אותם באבנים" דברים כב, כד.

מראי מקומות:
סנהדרין דף מ"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ט; והרמב"ן משיג בשורש י"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ב.

מצווה תקנז: מצוות עשה שישא המאנס את אנוסתו

(עשה רכז) מצוות עשה שישא המאנס את אנוסתו.
שנאמר: "ולו תהיה לאשה" דברים כב, כט.

מראי מקומות:
כתובות דף ל"ט;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רי"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ד;
שו"ע אבן העזר סימן קע"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ב.

מצווה תקסו: מצוות עשה לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא

(עשה רכח) מצוות עשה לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא מחוץ למחנה.
שנאמר: "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ" דברים כג, יג.

מראי מקומות:
ספרי,
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ט.

מצווה תקסז: מצוות עשה לתקן יד לחפור לכסות צואתו

(עשה רכט) מצוות עשה לתקן יתד עם הכלי זיין לחפור בה לכסות צואתו.
שנאמר: "ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך" דברים כג, יד.

מראי מקומות:
ספרי,
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ט מנה ב' מצוות אלו למצוות עשה אחת.

מצווה תקעג: מצוות עשה ליקח ריבית מעכו"ם

(עשה רל) מצוות עשה ליקח רבית מעובדי כוכבים ומזלות.
שנאמר: "לנכרי תשיך" דברים כג, כא.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ח; רמב"ן משיג וסובר שלישראל הוא לאו הבא מכלל עשה כמו בסעיף תע"ח ע"ש, וכן ב
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה מצוות עשה זו.

מצווה תקעה: מצוות עשה לקיים מוצא שפתיו בנדר

(עשה רלא) מצוות עשה לקיים מוצא שפתיו מה שקיבל עליו בנדר או שבועה.
שנאמר: "מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת" דברים כג, כד.

מראי מקומות:
ראש השנה דף ו'; שבועות פרק ג'; נדרים;
רמב"ם הלכות נדרים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ד;
רמב"ן חשב שני חלקי הנדרים לשני מצוות עשה ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ד;
שו"ע יור הדעה סימן ר"ד.

מצווה תקעו: מצוות עשה להניח השכיר לאכול

(עשה רלב) מצוות עשה שהבעל הבית יניח לפועל לאכול ממה שהוא עושה בדבר שגדולו מן הארץ.
שנאמר: "כי תבא בכרם רעך ואכלת וגו" דברים כג, כה. ונאמר: כי תבא בהקמת רעך וקטפת וגו'" דברים כג, כו.

מראי מקומות:
בבבא מציעא דף פ"ו;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"א;
שו"ע חושן משפט סימן של"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ב.

מצווה תקעט: מצוות עשה הרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בשטר

(עשה רלג) מצוות עשה הרוצה לגרש אשתו יגרשנה בשטר.
שנאמר: "אם לא תמצא חן בעיניו וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו" דברים כד, א.

מראי מקומות:
גיטין;
רמב"ם הלכות גירושין פרקים א'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ';
שו"ע אבן העזר סימן קי"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ט.

מצווה תקפב: מצוות עשה שישמח החתן עם אשתו

(עשה רלד) מצוות עשה שישמח חתן את אשתו שנה תמימה.
שנאמר: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח" דברים כד, ה.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"ג, מ"ד;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז' הלכות ה'-יג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"א; ב
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן חשב מצוות עשה מפסוק ושמח את אשתו לקיים מצוות עונה באשתו.

מצווה תקפז: מצוות עשה להחזיר משכון בזמן שצריך לו

(עשה רלה) מצוות עשה להשיב משכון לבעליו בעת צרכו.
שנאמר: "השב תשיב לו את העבוט" דברים כד, יג.

מראי מקומות:
בבא מציעא קי"ג;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קצ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ד;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ו.

מצווה תקפח: מצוות עשה ליתן שכר שכיר ביומו

(עשה רלו) מצוות עשה ליתן שכר שכיר ביומו.
שנאמר: "ביומו תתן שכרו" דברים כד, טו.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף קי"א;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ';
שו"ע חושן משפט סימן של"ט.

מצווה תקצג: מצוות עשה להניח עומר השכחה לעניים

(עשה רלז) מצוות עשה להניחו עומר השכחה לעניים.
שנאמר: "לגר ליתום ולאלמנה יהיה" דברים כד, יט.

מראי מקומות:
פאה פרק ו'; בבא מציעא דף י"א;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה תקצד: מצוות עשה להלקות המחוייב מלקות

(עשה רלח) מצוות עשה להלקות המחויב מלקות.
שנאמר: "והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעים" דברים כה, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ח; מכות דף כ"ב; כתובות דף ל"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ה.

מצווה תקצח: מצוות עשה ליבם אשת אח שמת בלא בנים

(עשה רלט) מצוות עשה לישא אשת אחיו שמת בלא בנים.
שנאמר: "כי ישובו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו וגו' ובמה יבא עליה" דברים כה, ה.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ד ופרק י"ב;
רמב"ם הלכות יבום וחליצה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"א;
שו"ע אבן העזר קנ"ו, קס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ו.

מצווה תקצט: מצוות עשה מצוות חליצה

(עשה רמ) מצוות עשה שתחלוץ היבמה נעל היבם.
שנאמר: "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו וגו'
וחלצה נעלו מעל רגלו וגו'" דברים כה, ז-ט.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ד ופרק י"ב;
רמב"ם הלכות יבום וחליצה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ב;
שו"ע אבן העזר סימן קס"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפה'.

מצווה תר: מצוות עשה להציל נרדף אפילו בנפש הרודף

(עשה רמא) מצוות עשה שהרואה רודף אחר חברו להורגו שיציל הנרדף.
שנאמר: "וקצותה את כפה וגו'דברים כה, יב.

מראי מקומות:
ספרי, סנהדרין דפים ע"ב, פ"ג; אהלות פרק ז';
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה רמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ז;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה.

מצווה תרג: מצוות עשה לזכור את אשר עשה לך עמלק

(עשה רמב) מצוות עשה לזכור מעשה שעשה לנו עמלק.
שנאמר: "זכור את אשר עשה לך עמלק וגו'" דברים כה, יז.

מראי מקומות:
מגילה דפים י"ח, כ"ט; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קט"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תרפ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ז.

מצווה תרד: מצוות עשה להכרית זרעו של עמלק

(עשה רמג) מצוות עשה להכרית זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק" דברים כה, יט.

מראי מקומות:
מגילה דפים י"ח, כ"ט; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קפ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קט"ו.

מצווה תרו: מצוות עשה לקרא פרשת ביכורים

(עשה רמד) מצוות עשה לקרא פרשת בכורים כשמביא בכורים למקדש.
שנאמר: "הגדתי היום לה' אלהיך וגו'" דברים כו, ג.

מראי מקומות:
מסכת ביכורים פרק ג'; סוטה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"מ.

מצווה תרז: מצוות עשה להתודות ודוי מעשר

(עשה רמה) מצוות עשה להתודות לפני ה' ודוי מעשר.
שנאמר: "ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגו'דברים כו, יג.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה'; סוטה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ח.

מצווה תריא: מצוות עשה ללכת בדרכי ה' יתברך

(עשה רמו) מצוות עשה לילך בדרכי השם יתברך בכל היכולת.
שנאמר: "והלכת בדרכיו" דברים כא, ט

מראי מקומות:
סוטה דף י"ד;
רמב"ם הלכות דעות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ח';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ז';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"ו, מ"ז.

מצווה תריב: מצוות עשה להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך

(עשה רמז) מצוות עשה להקהיל את ישראל אנשים ונשים וטף והמלך יקרא באזניהם פרשיות התורה.
שנאמר: "והקהל את העם האנשים והנשים והטף וגו'" דברים לא, יב.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"א;
רמב"ם הלכות חגיגה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ל.

מצווה תריג: מצוות עשה שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו

(עשה רמח) מצוות עשה שכל אחד מישראל יכתוב לו ספר תורה.
שנאמר: "כתבו לכם את השירה הזאת" דברים לא, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף כ"א; בבא בתרא דפים י"ג, י"ד; מנחות דף ל';
רמב"ם הלכות תפילין ומזוזות וספר תורה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן ר"ע;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ה;

מצווה ג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול גיד הנשה

[לא תעשה לא תעשה א] מצוות לא תעשה, שלא לאכול גיד הנשה.
שנאמר: "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" בראשית לב, לב.

מראי מקומות:
חולין דף פט; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן לאוין קל"ט;
שו"ע יורה דעה סימן ק, ס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ג.

מצווה ז: מצוות לא תעשה, שלא לאכול פסח נא ומבושל

[לא תעשה לא תעשה ב] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר פסח נא או מבושל.
שנאמר: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש" שמות יב, ט.

מראי מקומות:
פסחים דף מ"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ח'; סנהדרין פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ה; ובשורש ט' ע"ש בהשגת רמב"ן שהוא חישב נא ומבושל בשני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"נ, שנ"א.

מצווה ח: מצוות לא תעשה, שלא להותיר מהפסח למחר

[לא תעשה לא תעשה ג] מצוות לא תעשה, שלא להותיר מהפסח למחרתו.
שנאמר: "ולא תותירו ממנו עד בוקר" שמות יב, י.

מראי מקומות:
מכילתא; פסחים דף פד;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ח.

מצווה יא: מצוות לא תעשה, שלא ימצא חמץ ברשותנו בפסח

[לא תעשה ד] מצוות לא תעשה, שלא ימצא חמץ ברשות ישראל.
שנאמר: "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" שמות יב, יט.

מראי מקומות:
פסחים דף ה';
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ח;
שו"ע אורח חיים סימן תל"א, ת"מ, תמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ו.

מצווה יב: מצוות לא תעשה, שלא לאכול תערובת חמץ בפסח

[לא תעשה ה] מצוות לא תעשה, שלא לאכול תערובת חמץ בפסח.
שנאמר: "כל מחמצת לא תאכלושמות יב, כ.

מראי מקומות:
פסחים דפים מ"ג, מ"ד;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ח;
רמב"ן משיג (ואינו מונה לאו זה) ואוקי פסוק זה לנתחמץ מחמת דבר אחר ע"ש;
שו"ע אורח חיים סימן תמ"ב, תמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאווין ע"ט.

מצווה יג: מצוות לא תעשה, שלא להאכיל בשר פסח למומר

[לא תעשה ו] מצוות לא תעשה, שלא להאכיל בשר פסח לישראל מומר לעבודה זרה.
שנאמר: "כל בן נכר לא יאכל בו" שמות יב, מג, ותרגום אונקלוס כל בר ישראל דישתמד לא ייכול ביה.

מראי מקומות:
פסחים דף צ"ו; יבמות דפים ע', ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ו, קכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ג, שנ"ד.

מצווה יד: מצוות לא תעשה, שלא להאכיל מפסח לתושב ושכיר

[לא תעשה ז] מצוות לא תעשה, שלא להאכיל בשר פסח לעובדי כוכבים ומזלות אפילו לגר ותושב.
שנאמר: "תושב ושכיר לא יאכל בו" שמות יב, מה.

מראי מקומות:
פסחים דף צ"ו; יבמות דפים ע, ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ו, קכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ג, שנ"ד.

מצווה טו: מצוות לא תעשה, שלא להוציא הפסח ממקום חבורתו

[לא תעשה ח] מצוות לא תעשה, שלא להוציא מבשר פסח חוץ לחבורה.
שנאמר: "לא תוציאו מן הבית מן הבשר חוצה" שמות יב, מו.

מראי מקומות:
פסחים דפים פ"ג-פ"ה;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ט' הלכות א-ה;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ב.

מצווה טז: מצוות לא תעשה, שלא לשבור עצם מקרבן פסח

[לא תעשה ט] מצוות לא תעשה, שלא לשבור עצם בקרבן פסח.
שנאמר: "ועצם לא תשברו בו" שמות יב, מו.

מראי מקומות:
פסחים דף פ"ד;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ו.

מצווה יז: מצוות לא תעשה, שלא יאכל ערל מבשר הפסח

[לא תעשה י] מצוות לא תעשה, שלא יאכל ערל מבשר הפסח.
שנאמר: "וכל ערל לא יאכל בו" שמות יב, מח.

מראי מקומות:
פסחים דף צ"ו; יבמות דף ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ה', ופרק ט' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ה.

מצווה יט: מצוות לא תעשה, שלא יאכל חמץ בפסח

[לא תעשה יא] מצוות לא תעשה, שלא לאכול חמץ בפסח.
שנאמר: "ולא יאכל חמץ" שמות יג, ג.

מראי מקומות:
פסחים דפים כ"ח, ל"ה; ריש כריתות;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תמ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ב.

מצווה כ: מצוות לא תעשה, שלא יראה חמץ בגבולנו בפסח

[לא תעשה יב] מצוות לא תעשה, שלא יראה חמץ ברשות ישראל כל שבעת ימי הפסח.
שנאמר: "ולא יראה לך חמץ" שמות יג, ז.

מראי מקומות:
פסחים דף ה';
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ז;
שו"ע אורח חיים סימן תל"א, ת"מ, תמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ד, ל"ה.

מצווה כד: מצוות לא תעשה, שלא לצאת חוץ לתחום שבת

[לא תעשה יג] מצוות לא תעשה, שלא לצאת בשבת חוץ לתחום.
שנאמר: "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" שמות טז, כט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף מ"ו; ערובין דפים י"ז, צ"א;
רמב"ם הלכות שבת פרק כ"ז, כתב י"ב מיל וחזר בו ממה שכתב ב
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שכ"א, אלפים אמה.
רמב"ן משיג וסובר תחומין דרבנן;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ו;
שו"ע אורח חיים ס ימן שצ"ו.

מצווה כו: מצוות לא תעשה, שלא יעלה במחשבה שיש אלוה זולתו

[לא תעשה יד] מצוות לא תעשה, שלא להעלות על הדעת שיש שום אלוה אחר זולתו יתברך שמו.
שנאמר: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" שמות כ, ג.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ד;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה א';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין א'.

מצווה כז: מצוות לא תעשה, לא תעשה לך פסל

[לא תעשה טו] מצוות לא תעשה, שלא לעשות עבודה זרה לעבוד.
שנאמר: "לא תעשה לך פסל" שמות כ, ד.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ב';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"א.

מצווה כח: מצוות לא תעשה, לא תשתחוה להם

[לא תעשה טז] מצוות לא תעשה, שלא להשתחוות לעבודה זרה.
שנאמר: "לא תשתחוה להם" שמות כ, ה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ב; עבודה זרה דפים י"ג, מ"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ה';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין יט;
שו"ע יורה דעה סימן קל"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ד.

מצווה כט: מצוות לא תעשה, ולא תעבדם

[לא תעשה יז] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד עבודה זרה במה שדרך לעבדה.
שנאמר: "ולא תעבדם" שמות כ, ה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג; עבודה זרה דף נ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ו';
(עשה ע"ש השגת רמב"ן לא תעשה ה' שסובר כי לא יהיה לך ולא תעשה לך ולא תשתחוה ולא תעבדם כולם אינן אלא לא תעשה אחת); ספר מצוות גדול לאוין י"ז; ועיין ברבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"ח שהוציא ואפשר גם הרמב"ם דעתו שמגפף ומנשק יוצא מפסוק זה אלא שאינו לאו בפני עצמו; ועיין לקמן בלאוין דרבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סימן ב';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ב, eס"ג.

מצווה ל: מצוות לא תעשה, שלא לשבע לשוא

[לא תעשה יח] מצוות לא תעשה, שלא לשבע לשוא.
שנאמר: "לא תשא את שם ה' אלהייך לשוא" שמות כ, ז.

מראי מקומות:
שבועות דף כה; ברכות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות שבועות פרק א' ופרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ח;
שו"ע יורה דעה סימן רל"ו;
שו"ע אורח חיים סימן רט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ט.

מצווה לב: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בשבת

[לא תעשה יט] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בשבת.
שנאמר: "לא תעשה כל מלאכה וגו'" שמות כ, י,.

מראי מקומות:
כריתות דף ב'; סנהדרין דף ס"ו; שבת פרק כלל גדול;
רמב"ם הלכות שבת פרק א' ופרק ז'; הלכות שגגות פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ה;
שו"ע אורח חיים סימן ש"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רפ"א, רפ"ב.

מצווה לד: מצוות לא תעשה, לא תרצח

[לא תעשה כ] מצוות לא תעשה, שלא להרוג נפש.
שנאמר: "לא תרצח" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו;
רמב"ם הלכות רוצח פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ח;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן של"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ב.

מצווה לה: מצוות לא תעשה, לא תנאף עם אשת איש

[לא תעשה כא] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשת איש.
שנאמר: "לא תנאף" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ד; כתובות דף מ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ו;
שו"ע אבן העזר סימנים י"ז, כ', כ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סעיף ש"ד.

מצווה לו: מצוות לא תעשה, לא תגנוב נפש מישראל

[לא תעשה כב] מצוות לא תעשה, שלא לגנוב נפש ישראל.
שנאמר: "לא תגנוב" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ה;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ב.

מצווה לז: מצוות לא תעשה, שלא להעיד שקר

[לא תעשה כג] מצוות לא תעשה, שלא להעיד שקר.
שנאמר: "לא תענה ברעך עד שקר" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ז;
רמב"ם הלכות עדות פרק י"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רט"ז;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ה.

מצווה לח: מצוות לא תעשה, לא תחמוד

[לא תעשה כד] מצוות לא תעשה, שלא לחמוד דבר של חברו.
שנאמר: "לא תחמוד וגו'" שמות כ, יד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ה';
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן שנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ט.

מצווה לט: מצוות לא תעשה, שלא לעשות צורת אדם לנוי

[לא תעשה כה] מצוות לא תעשה, שלא לעשות צורת אדם אפילו לנוי.
שנאמר: "לא תעשון אתי וגו'" שמות כ, כ.

מראי מקומות:
ראש השנה דף כ"ד; עבודה זרה דף מ"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג' הלכה י'; והלכות בית הבחירה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ד';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ב; ומש nע מ
רמב"ם, ספר המצוות הנ"ל ובהלכות סנהדרין פי"ט שעל בית תבנית היכל אין לוקין, שזה אינו פשטא דקרא. עיין כלל ח' בהג"ה ב'.

מצווה מ: מצוות לא תעשה, שלא לבנות מזבח מאבני גזית

[לא תעשה כו] מצוות לא תעשה, שלא לבנות מזבח אבנים שנגע בהם ברזל.
שנאמר: "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית" שמות כ, כב.

מראי מקומות:
מידות פרק ג';
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכות יד-טז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"צ.

מצווה מא: מצוות לא תעשה, שלא לעלות במעלות על המזבח

[לא תעשה כז] מצוות לא תעשה, שלא לעלות במעלות על המזבח.
שנאמר: "ולא תעשה במעלות על מזבחי וגו'" שמות כ, כג.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה יז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"א.

מצווה מה: מצוות לא תעשה, שלא למכור אמה העבריה

[לא תעשה כח] מצוות לא תעשה, שלא ימכור האדון אמה העבריה.
שנאמר: "לא ימשול למכרה בבגדו בה" שמות כא, ח.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ח;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ד' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ח.

מצווה מו: מצוות לא תעשה, שארה כסותה ועונתה לא יגרע

[לא תעשה כט] מצוות לא תעשה, שלא למנוע שאר כסות ועונה מאשתו ומאמה העבריה.
שנאמר: "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" שמות כא, י.

מראי מקומות:
כתובות דף מ"ז;
רמב"ם הלכות אישות פרקים י"ב-י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"א;
שו"ע אבן העזר סימנים: ע', ע"ג, עו;
שו"ע אורח חיים סימן ר"מ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ו, רע"ז.

מצווה מז: מצוות לא תעשה, שלא להכות אב ואם

[לא תעשה ל] מצוות לא תעשה, שלא להכות אב ואם.
שנאמר: "ומכה אביו ואמו מות יומת" שמות כא, טו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ד;
רמב"ם הלכות ממרים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ט;
(עשה רמב"ן משיג שסובר שנכלל בלא יוסיף שבסימן תקצ"ה);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רמ"א.

מצווה נב: מצוות לא תעשה, שלא לאכול שור הנסקל

[לא תעשה לא] מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולהנות משור הנסקל.
שנאמר: "סקל יסקל השור ולא יאכל את בשרו" שמות כא, כח.

מראי מקומות:
קדושין דף נ"ו עמוד ב'; בבא קמא דף מ"א;
הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ד' הלכה כב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ה.

מצווה סב: מצוות לא תעשה, שלא לחיות מכשפה

[לא תעשה לב] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא להיות מכשף.
שנאמר: "מכשפה לא תחיה" שמות כב, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י"ד הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.

מצווה סג: מצוות לא תעשה, שלא להונות גר בדברים

[לא תעשה לג] מצוות לא תעשה, שלא להונות גר צדק בדברים.
שנאמר: "וגר לא תונהשמות כב, כ.

מראי מקומות:
בבא מציאה דפים נ"ח, נ"ט;
רמב"ם הלכות מכירה פרק יד' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ב, קנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ב, קע"ג;
שו"ע חושן משפט סימן רכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פי"ח.

מצווה סד: מצוות לא תעשה, שלא להונות גר בממון

[לא תעשה לד] ומצוות לא תעשה, שלא להונות גר צדק בממון.
שנאמר: "ולא תלחצנו" שמות כב, כ.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים נ"ח, נ"ט;
רמב"ם הלכות מכירה פרק יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ב, קע"ג;
שו"ע חושן משפט סימן רכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ח.

מצווה סה: מצוות לא תעשה, שלא לענות אלמנה ויתום

[לא תעשה לה] מצוות לא תעשה, שלא לענות אלמנה ויתום.
שנאמר: "כל אלמנה ויתום לא תענון" שמות כב, כא.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ו;
(עשה רמב"ן מנה אלמנה ויתום לשני לאוין);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ח' (והוא מסופק אם למנותן שני לאוין. עיין שם ברמזים סימן ז', ח');
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ו, פ"ז.

מצווה סז: מצוות לא תעשה, שלא לתבוע חוב ממי שאין לו

[לא תעשה לו] מצוות לא תעשה, שלא לתבוע ללוה חובו כשיודע שאין לו לשלם.
שנאמר: "לא תהיה לו כנושה" שמות כב, כד.

מראי מקומות:
בבא מציאה דף ע"ה עמוד ב';
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ה;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז.

מצווה סח: מצוות לא תעשה, שלא להתעסק בין מלוה ללוה בריבית

[לא תעשה לז] מצוות לא תעשה, שלא להתעסק בין מלוה ללוה ברבית.
שנאמר: "לא תשימון עליו נשך" שמות כב, כד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ע"א, ודף ע"ב;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ק"ס;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ט.

מצווה סט: מצוות לא תעשה, שלא לקלל דיין

[לא תעשה לח] מצוות לא תעשה, שלא לקלל לדיין.
שנאמר: "אלהים לא תקלל" שמות כב, כז.

מראי מקומות:
שבועות דפים ל"ה, ל"ו; סנהדרין דף נ"ו;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב', והלכות סנהדרין פרק כו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שט"ו; (ושם ביאר שאין זה לאו שבכללות ע"ש ובשורש ט');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ט"ז, ר"ט; חושן מש tט סימן כז, תכ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ה.

מצווה ע: מצוות לא תעשה לאו דברכת השם היא מגדף

[לא תעשה לט] מצוות לא תעשה, שלא לברך את השם.
שנאמר: "אלהים לא תקלל (שמות כב, כז.

מראי מקומות:
שבועות דפים ל"ה, ל"ו; סנהדרין דף נ"ו;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב' הלכה ו', והלכות סנהדרין פרק כו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס'; (ושם ביאר שאין זה לאו שבכללות ע"ש ובשורש ט');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ט"ז, ר"ט; חו yן משפט סימן כז, תכ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ה.

מצווה עא: מצוות לא תעשה, שלא לקלל נשיא

[לא תעשה מ] מצוות לא תעשה, שלא לקלל נשיא או מלך.
שנאמר: "ונשיא בעמך לא תאור" שמות כב, כז.

מראי מקומות:
מכילתא; סנהדרין דף ס"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ו;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"י;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ז.

מצווה עב: מצוות לא תעשה, שלא להקדים חוקי התבואות

[לא תעשה מא] מצוות לא תעשה להקדים חוקי המתנות מיבולי הארץ.
שנאמר: "מלאתך ודמעתך לא תאחר" שמות כב, כח.

מראי מקומות:
תמורה דף ד'; תרומות פרק ג';
רמב"ם הלכות תרומות פרק ג' הלכה כ"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה עג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול טריפה

[לא תעשה מב] מצוות לא תעשה, שלא לאכול טריפה.
שנאמר: "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" שמות כב, ל.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ח; מכות דף י"ח וע"ש בתוספות;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ד' ופרק ה'; והלכות שחיטה פרק ה'; והלכות מעשה הקרבנות פרק יא'; והלכות קרבן פסח פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ד;
שו"ע יורה דעה סימן י"ד, כ"ט ואילך;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"א; ולענין לאו שבכללות עיין בתוספות חולין דף ק"ב, ותוספות מכות דף י"ח, ובתוספות יומא דף ל"ו.

מצווה עד: מצוות לא תעשה, שלא לשמוע טענת בעל דין בלא חברו

[לא תעשה מג] מצוות לא תעשה על הדיין שלא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דין חברו.
שנאמר: "לא תשא שמע שוא" שמות כג, א.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ג; שבועות דף ל"א; סנהדרין דף ז' עמוד ב';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"א הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י';
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ג.

מצווה עה: מצוות לא תעשה, שלא לקבל עדות בעל עבירה

[לא תעשה מד] מצוות לא תעשה, שלא לקבל עדות בעל עבירה,
שנאמר: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" שמות כג, א.

מראי מקומות:
בבא קמא דף ע"ב; סנהדרין דף כ"ה;
רמב"ם הלכות עדות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"ד;
שו"ע חושן משפט סימן לד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ו.

מצווה עו: מצוות לא תעשה, שלא לנטות אחרי רבים בשביל אחד בדיני נפשות

[לא תעשה מה] מצוות לא תעשה, שלא לנטות אחרי רבים לחוב בשביל אחד בדיני נפשות.
שנאמר: "לא תהיה אחרי רבים לרעת" שמות כג, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ב', דף ל"ב ע"ב ודף ל"ג;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ח' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ה.

מצווה עז: מצוות לא תעשה, שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות

[לא תעשה מו] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא ילמד חוב מי שלמד זכות בדיני נפשות.
שנאמר: "ולא תענה על ריב לנטת" שמות כג, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ל"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה, וע"ש לאוין קצ"ו.

מצווה עט: מצוות לא תעשה, שלא לרחם על עני בדין

[לא תעשה מז] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לרחם על עני בדין.
שנאמר: "ודל לא תהדר בריבו" שמות כג, ג.

מראי מקומות:
חולין דף קל"ד;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ג;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ט.

מצווה פא: מצוות לא תעשה, שלא להטות דין חוטא מפני רשעו

[לא תעשה מח] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא להטות משפט חוטא מפני רשעו.
שנאמר: "לא תטא משפט אביונך בריבו" שמות כג, ו.

מראי מקומות:
מכילתא;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ח; ו
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סובר עני ואביון ממש, ולא מנאו בחשבון המצוות ע"ש לאוין ר"ה, ר"ו;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז.

מצווה פב: מצוות לא תעשה, שלא לחתוך דין באומד הדעת

[לא תעשה מט] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לחתוך דין באומד הדעת.
שנאמר: "ונקי וצדיק אל תהרוג" שמות כג, ז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ל"ז;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"צ
(עשה רמב"ן שם מנה נקי וצדיק לשני לאוין ע"ש);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ה; ואומדנא דדיני ממונות ב
רמב"ם שם פרק כ"ד, וב
שו"ע חושן משפט סי nן ט"ו,י"ז.

מצווה פג: מצוות לא תעשה, שלא ליקח שוחד

[לא תעשה נ] מצוות לא תעשה על הדיין שלא ליקח שוחד.
שנאמר: "ושוחד לא תקח" שמו כג, ח.

מראי מקומות:
כתובות דף ק"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ג הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ח;
שו"ע חושן משפט סימן ט';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ל.

מצווה פו: מצוות לא תעשה, שלא לישבע בשם עבודה זרה

[לא תעשה נא] מצוות לא תעשה, שלא לישבע בשם עבודה זרה.
שנאמר: "ושם אלהים אחרים לא תזכירו" שמות כג, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ד וע"ש לא תעשה ע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה וכללו בלאוין ל"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ז.

מצווה פז: מצוות לא תעשה, שלא להדיח רבים לעבוד עבודה זרה

[לא תעשה נב] מצוות לא תעשה, שלא להדיח עיר מישראל לעבוד עבודה זרה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ט.

מצווה פט: מצוות לא תעשה, שלא לשחוט פסח על חמץ

[לא תעשה נג] מצוות לא תעשה, שלא לשחוט שה הפסח ועדיין חמץ קיים.
שנאמר: "לא תזבח על חמץ דם זבחי" שמות כג, יח.

מראי מקומות:
פסחים דף ס"ג;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ז.

מצווה צ: מצוות לא תעשה, שלא להלין אימורי פסח עד בוקר

[לא תעשה נד] מצוות לא תעשה, שלא להלין אימורי פסח עד בוקר.
שנאמר: "ולא ילין חלב חגי עד בוקר" שמות כג, יח.

מראי מקומות:
פסחים דף נ"ט;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ח.

מצווה צב: מצוות לא תעשה, שלא לבשל בשר בחלב

[לא תעשה נה] מצוות לא תעשה, שלא לבשל בשר בחלב.
שנאמר: "לא תבשל גדי בחלב אמו" שמות כג, יט

מראי מקומות:
חולין פרק ח'; פסחים דף כ"ד;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"מ, קמ"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ו.

מצווה צג: מצוות לא תעשה, שלא לכרות ברית לשבע אומות ועובדי עבודה זרה

[לא תעשה נו] מצוות לא תעשה, שלא לכרות ברית לעכו"ם.
שנאמר: "לא תכרת להם ולאלהיהם ברית" שמות כג, לב.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י' כתב סתם עכו"ם;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ח כתב ז' אומות; וב
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ז כתב ז' אומות; ועיין ב
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו' ובלחם משנה שם; ובפרשת דרכים בדרך מצוותיך סו ף חלק ב' וחלק ד' סימן צ"ג, צ"ד.

מצווה צד: מצוות לא תעשה, שלא ישבו עכו"ם בארצנו

[לא תעשה נז] מצוות לא תעשה, שלא להושיב עכו"ם בארץ ישראל.
שנאמר: "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי" שמות כג, לג.].

מראי מקומות:
עבודה זרה דפים כ', כ"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ט סובר דווקא ז' אומות;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א.

מצווה צו: מצוות לא תעשה, שלא להסיר בדי הארון

[לא תעשה נח] מצוות לא תעשה, שלא להוציא בדי הארון מן הארון.
שנאמר: "בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו" שמות כה, טו.

מראי מקומות:
יומא דף ע"ב;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ו.

מצווה ק: מצוות לא תעשה, שלא להסיר החושן מעל האפוד

[לא תעשה נט] מצוות לא תעשה, שלא להסיר החושן מעל מאפוד.
שנאמר: "ולא יזח החשן מעל האפוד" שמות כח, כח.

מראי מקומות:
יומא דף ע"ב;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ט' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ז; ועיין השגת רמב"ן שורש ה';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ח, רצ"ט.

מצווה קא: מצוות לא תעשה, שלא לקרוע המעיל של הכהנים

[לא תעשה ס] ומצוות לא תעשה, שלא לקרוע המעיל.
שנאמר: "לא יקרע" שמות כח, לב.

מראי מקומות:
יומא דף ע"ב;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ז, פ"ח; ועיין השגת רמב"ן שורש ה';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ח, רצ"ט.

מצווה קג: מצוות לא תעשה, שלא יאכל זר מחטאת ואשם

[לא תעשה סא] מצוות לא תעשה, שלא יאכל זר קדשי קדשים.
שנאמר: "וזר לא יאכל כי קדש הם" שמות כט, לג.

מראי מקומות:
מכות דף י"ח; יבמות דף ל"ב;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ו;
ספר החינוך לא מנה לאו זה וכללו בסימן ר"פ שלא יאכל זר קודש ותרומה בלאו אחד ומנה במקומו שלא לשחוט פסח בבמת יחיד בפרשת ראה, ואחריו נמשכו כל מוני המצוות האחרונים שהלכו בדרך הרמב"ן ז"ל.
ופליאה נשגבה היא שהחינוך כתב כמה פעמים שהוא אינו רוצה לנטות מדרך הרמב"ם ז"ל, והרמב"ם מנה שלא יאכל זר קדשים ושלא יאכל זר תרומה לשני לאוין בספר המצוות לא תעשה קל"ב, קמ"ט, וכן ברמב"ם הלכות תרומות פרק ו' ובהלכות מעשה הקרבנות פי"א, ולאו דפסח בבמת יחיד לא מנה כלל במנין המצוות.
וכבר הרגיש בזה הפרשת דרכים בדרך מצוותיך, בהגהותיו על החינוך סימן תפ"ז. ועיין לקמן סימן רפ"א.

מצווה קה: מצוות לא תעשה, שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת

[לא תעשה סב] מצוות לא תעשה, שלא להעלות שום דבר מקרבנות על מזבח הזהב שבהיכל.
שנאמר: "לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו" שמות ל, ט.

מראי מקומות:
כריתות;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ה.

מצווה קט: מצוות לא תעשה, שלא לסוך זר בשמן המשחה

[לא תעשה סג] מצוות לא תעשה, שלא לסוך בשמן המשחה.
שנאמר: "על בשר אם לא יוסך" שמות ל,לב.

מראי מקומות:
כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק א' הלכות ה'-י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ג.

מצווה קי: מצוות לא תעשה, שלא לעשות כמו שמן המשחה

[לא תעשה סד] ומצוות לא תעשה, שלא לעשות שמן המשחה.
שנאמר: "ובמתכנתו לא תעשו כמהו" שמות ל, לב.

מראי מקומות:
כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ג.

מצווה קיא: מצוות לא תעשה, שלא לעשות כמתכונת קטורת

[לא תעשה סה] מצוות לא תעשה, שלא לעשות כמתכונת קטרת.
שנאמר: "והקטרת כו' במתכונתה לא תעשו לכם איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת." שמות ל, לז-לח.

מראי מקומות:
כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ג.

מצווה קיב: מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה

[לא תעשה סו] מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה (ובכלל זה יין נסך).
שנאמר: "פן תכרת ברית ליושב הארץ וגו' וקרא לך ואכלת מזבחו" שמות לד, טו.

מראי מקומות:
עבודה זרה דפים כ"ט, ע"ג;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י"א; והלכות עבודה זרה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ד (ועיין שם בהשגות);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ח;
שו"ע יורה דעה סימנים קכ"ג, קל"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ג.

מצווה קיד: מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר בחלב

[לא תעשה סז] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר שנתבשל בחלב.
שנאמר: "לא תבשל גדי בחלב אמו" שמות לד, כו.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ג ואילך; נזיר דף ל"ז; פסחים דף כ"א;
הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ז,
(עשה שם כתב טעם שלא מנה איסור הנאה ללאו בפני עצמו אע"פ שכתוב בפ' ראה פעם שלישית לא תבשל כו'' על איסור הנאה לא מנאו, שהנאה בכלל אכילה היא ע"ש);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ז ואילך;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ג.

מצווה קטו: מצוות לא תעשה, שלא לענוש בשבת

[לא תעשה סח] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לעשות משפט מות בשבת.
שנאמר: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" שמות לה, ג.

מראי מקומות:
יבמות דף ו; סנהדרין דף ל"ה;
רמב"ם הלכות שבת פרק כ"ד הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שכ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ז; עיין ב
שו"ע אורח חיים סימן של"ט וב
שו"ע חושן משפט סימן ה';

מצווה קיח: מצוות לא תעשה, שלא להקטיר שאור ודבש

[לא תעשה סט] מצוות לא תעשה, שלא להקטיר שאור או דבש.
שנאמר: "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" ויקרא ב, יא.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ח;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ה' הלכות א-ה;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ח ע"ש ובשורש ט';
רמב"ן שם מנה שאור ודבש לשני לאוין וכן ספר מצוות גדול לאוין שי"ח, שי"ט.

מצווה קיט: מצוות לא תעשה, שלא להשבית מלח מקרבנות

[לא תעשה ע] מצוות לא תעשה, שלא להשבית מלח מקרבנות.
שנאמר: "ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתיך" ויקרא ב, יג.

מראי מקומות:
מנחות דפים יט', כ';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ה' הלכות יא-יג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"כ.

מצווה קכה: מצוות לא תעשה, שלא להבדיל בחטאת העוף

[לא תעשה עא] מצוות לא תעשה, שלא יבדיל ראש חטאת עוף מהגוף במליקתו.
שנאמר: "ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל" ויקרא ה, ח.

מראי מקומות:
זבחים דפים ס"ד, ס"ה; חולין דף כ"א;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ז' הלכות ו-ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ז.

מצווה קכו: מצוות לא תעשה, שלא לשים שמן במנחת חוטא

[לא תעשה עב] מצוות לא תעשה, שלא ליתן שמן במנחת חוטא.
שנאמר: "לא ישים עליה שמן" ויקרא ה, ו.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ט;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ב הלכות ז-ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ח.

מצווה קכז: מצוות לא תעשה, שלא ליתן לבונה במנחת חוטא

[לא תעשה עג] מצוות לא תעשה, שלא ליתן לבונה במנחת חוטא.
שנאמר: "ולא יתן עליה לבונה" ויקרא ה, יא.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ט;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ט.

מצווה קלד: מצוות לא תעשה, שלא לכבות אש המזבח

[לא תעשה עד] מצוות לא תעשה, שלא לכבות אש המזבח.
שנאמר: "לא תכבה" ויקרא ו, ו.

מראי מקומות:
זבחים דף צ"ד; יומא דף מ"ו;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ב' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ד.

מצווה קלו: מצוות לא תעשה, שלא לאפות שיורי מנחות חמץ

[לא תעשה עה] מצוות לא תעשה, שלא לעשות שירי מנחות חמץ.
שנאמר: "לא תאפה חמץ וגו'" ויקרא ו, י.

מראי מקומות:
זבחים דף ל"ו; מנחות דפים נ"ה, נ"ו;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ב הלכות יד'- כא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ל.

מצווה קלח: מצוות לא תעשה, שלא לאכול מנחת כהן

[לא תעשה עו] מצוות לא תעשה, שלא תאכל מנחת כהן.
שנאמר: "וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל" ויקרא ו, טז.

מראי מקומות:
סוטה דף נ"ג; מנחות דף ע"ב; מכות דף י"ח;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ב הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ב.

מצווה קמ: מצוות לא תעשה, שלא לאכול מחטאת הפנימית

[לא תעשה עז] מצוות לא תעשה, שלא לאכול מחטאת הפנימיות.
שנאמר: "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד וגו' לא תאכל באש תשרף" ויקרא ו, כג.

מראי מקומות:
זבחים דף פ"ב; פסחים דף פ"ג;
רמב"ם מעשה הקרבנות פרק יא' הלכה ג', פסולי המוקדשין פרק ב' הלכות יג'-כ';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ג.

מצווה קמג: מצוות לא תעשה, שלא להותיר קדשים אחר זמנן

[לא תעשה עח] מצוות לא תעשה, שלא להותיר מקדשים לאחר זמנן.
שנאמר: "לא יניח ממנו עד בקר" ויקרא ז, טו.

מראי מקומות:
חולין דף פ"ג; סוף מסכת זבחים; פסחים דפים ל"ד, פ"א; סוף מסכת תמורה;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכה ט', ופרק י"ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ו.

מצווה קמה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול פיגול

[לא תעשה עט] מצוות לא תעשה, שלא לאכול פגול.
שנאמר: "פגול יהיה והנפש האוכלת ממנו עונה תשא" ויקרא ז, יח.

מראי מקומות:
מסכת זבחים פרק א' ופרק ב'; ריש מסכת כריתות;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין מפרק י"ג ועד פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ז.

מצווה קמו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול קדשים שנטמאו

[לא תעשה פ] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר קדש טמא.
שנאמר: "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל" ויקרא ז, יט.

מראי מקומות:
פסחים דף כ"ד;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכות יב'-כד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ח.

מצווה קמח: מצוות לא תעשה, שלא לאכול חלב

[לא תעשה פא] מצוות לא תעשה, שלא לאכול חלב.
שנאמר: "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו" ויקרא ז, כג.
מראי מקומות:
מסכת חולין בכמה מקומות; מסכת כריתות פרק א', ופרק ג';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ח;
שו"ע יורה דעה סימן ס"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ד.

מצווה קמט: מצוות לא תעשה, שלא לאכול דם

[לא תעשה פב] מצוות לא תעשה, שלא לאכול דם.
שנאמר: "וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה" ויקרא ז, כו.
מראי מקומות:
מסכת חולין פרק ח'; מסכת כריתות פרק א', ופרק ה';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ז;
שו"ע יורה הדעה סימן ס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ה.

מצווה קנ: מצוות לא תעשה, שלא ליכנס למקדש מגודל שער

[לא תעשה פג] מצוות לא תעשה, שלא יכנסו כהנים (הכשרים לעבודה מן המזבח ולפנים) פרועי ראש למקדש.
שנאמר: "ראשיכם אל תפרעו (ר"ל מגודלי שער)" ויקרא י, ו.

מראי מקומות:
תענית דף י"ז; סנהדרין דפים כ"ב, פ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק א' הלכות ח'-יז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ג,
(עשה רמב"ן משיב שם ובל"ת ע"ג ע"ש) ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"א.

מצווה קנא: מצוות לא תעשה, שלא ליכנס לקדש קרוע בגדים

[לא תעשה פד] מצוות לא תעשה, שלא יכנסו כהנים (הכשרים לעבודה מן המזבח ולפנים) קרועי בגדים למקדש.
שנאמר: "ובגדיהם לא תפרומו" ויקרא י, ו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ד,
(עשה וע"ש בהשגות רמב"ן שהוא סובר שהלאו שלא לעבוד מחוסר בגדים נכלל בו קרועי בגדים);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ב.

מצווה קנב: מצוות לא תעשה, שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה

[לא תעשה פה] מצוות לא תעשה, שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה.
שנאמר: "ומפתח אהל מועד לא תצאו" ויקרא י, ז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף י"ח; הוריות דף י"ב; זבחים דף ט"ו;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ב' הלכות ה'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ח,
(עשה רמב"ן שורש ה' מנה לא יצא ולא יחלל לשני לאוין ע"ש); ו
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה כלל וע"ש ל אוין ש"נ.

מצווה קנג: מצוות לא תעשה, שלא לכנס למקדש ולא להיות שתוי

[לא תעשה פו] מצוות לא תעשה, שלא יכנס כהן הכשר לעבודה שתוי יין למקדש מהמזבח ולפנים.
שנאמר: "יין ושכר אל תשת וגו' בבואכם אל אהל מועד" ויקרא י, ט.

מראי מקומות:
זבחים דף י"ז; סנהדרין דפים כ"ב, כ"ג; כריתות דף י"ג; כתובות דף י'; עירובין דף ס"ד;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק א' הלכות א'-ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ג (וע"ש בהשגות רמב"ן);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש';
שו"ע יורה דעה סימן רמ"ב בהגה;
שו"ע חושן משפט סימן ז'.

מצווה קנה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול בהמה וחיה טמאים

[לא תעשה פז] ומצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר בהמה וחיה טמאים.
שנאמר: "אך את זה תאכלו וגו'" ויקרא יא, ד.

מראי מקומות:
חולין דפים נ"ט, ק"ב; עבודה זרה דף ה'; בכורות דף ו'; כתובות דף ס';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכות א'-ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה קע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן עט; ספר מצוות ק טן סימנים ר', ר"י, רכ"ג.

מצווה קנז: מצוות לא תעשה, שלא לאכול דג טמא

[לא תעשה פח] ומצוות לא תעשה, שלא לאכול דג טמא.
שנאמר: "ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו" ויקרא יא, יא.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"ב
(עשה רמב"ן משיג בשורש ו'), מצוות לא תעשה קע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ב, לאוין קנ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"א;

מצווה קנח: מצוות לא תעשה, שלא לאכול עוף טמא

[לא תעשה פט] מצוות לא תעשה, שלא לאכול עוף טמא.
שנאמר: "ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו" ויקרא יא, יג.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק ג';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א' הלכות יד'-כ' ופרק ב' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ז.

מצווה קסג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול שרץ הארץ

[לא תעשה צ] מצוות לא תעשה, שלא לאכול משרץ הארץ.
שנאמר: "וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" ויקרא יא, מא.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז; מעילה דף פ"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכות ו'-יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"י.

מצווה קסד: מצוות לא תעשה, שלא לאכול תולעת הפירות

[לא תעשה צא] מצוות לא תעשה, שלא לאכול תולעת הפירות והזרעים.
שנאמר: "לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום" ויקרא יא, מב.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכות יד'-טז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ח,
(עשה רמב"ן משיג בשורש ט');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה זה וכללו בלאוין קל"ב;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ב.

מצווה קסה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול שרץ המים

[לא תעשה צב] מצוות לא תעשה, שלא לאכול שרץ המים.
שנאמר: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ" ויקרא יא, מג.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ב' הלכה יב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ט,
(עשה והרמב"ן משיג בשורש ט' וככלו בפרק וכל אשר אין לו סנפיר וגו' מכל שרץ המים שקץ הם, עיין סימן קנ"ז);
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ; ס פר מצוות קטן סימן רי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ב.

מצווה קסו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול רמש המתהווה מעפוש

[לא תעשה צג] מצוות לא תעשה, שלא לאכול רמשים.
שנאמר: "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ" ויקרא יא, מד.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול (לא מנה לאו זה) לאוין קל"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ב.

מצווה קסח: מצוות לא תעשה, שלא יאכל טמא קדשים

[לא תעשה צד] מצוות לא תעשה, שלא יאכל טמא קדשים.
שנאמר: "בכל קודש לא תגע" ויקרא יב, ד.

מראי מקומות:
מכות דף י"ד; זבחים דפים ל"ג, ק"ו; נדה דף נ"ו; מסכת פרה פרק י"א;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכות יג'-כד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ט.

מצווה קעא: מצוות לא תעשה, שלא לגלח הנתק

[לא תעשה צה] מצוות לא תעשה, שלא לגלח הנתק.
שנאמר: "ואת התק לא יגלח" ויקרא יג, לג.

מראי מקומות:
מסכת נגעים;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק ח' הלכה ג', פרק י', פרק ל;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ב.

מצווה קפה: מצוות לא תעשה, שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש

[לא תעשה צו] מצוות לא תעשה, שלא יבא כהן בכל עת למקדש.
שנאמר: "ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרוכת" ויקרא טז, ב.

מראי מקומות:
מנחות דף כ"ז; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ב' הלכות א'-ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ג.

מצווה קפז: מצוות לא תעשה, שלא לשחוט קרבן חוץ לעזרה

[לא תעשה צז] מצוות לא תעשה, שלא לשחוט קדשים חוץ לעזרה.
שנאמר: "איש איש אשר ישחט שור וגו' ואל פתח אוהל מועד לא הביאו וגו'" ויקרא יז, ג-ד.

מראי מקומות:
זבחים דף ק"ו; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ח, פרק י"ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ג.

מצווה קפט: מצוות לא תעשה, שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה

[לא תעשה צח] מצוות לא תעשה, שלא לקרב לעריות אפילו בלא ביאה.
שנאמר: "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה" ויקרא יח, ו.

מראי מקומות:
שבת דפים י"ג, ס"ד; קדושין דף ע' ע"ש; יבמות דף ס"ב; עבודה זרה דף כ'; סנהדרין דף ע"ז; נדה דף י"ג;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כ"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ו;
שו"ע אבן העזר סימנים כ"א-כ" ד; ועיין פירוש המשנה לרמב"ם פרק ז' סנהדרין.

מצווה קצ: מצוות לא תעשה, שלא לגלות ערות אביו

[לא תעשה צט] מצוות לא תעשה לגלות ערות האב במשכב זכר.
שנאמר: "ערות אביך וגו' לא תגלה" ויקרא יח, ז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם איסורי ביאה פרק א'. שגגות פרק ד' הלכה א', ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ט.

מצווה קצא: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אמו

[לא תעשה ק] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על אמו.
שנאמר: "ערות אמך לא תגלה" ויקרא יח, ז.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"א; סנהדרין דף כ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכות א'-ב'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ב;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן שי"ג.

מצווה קצב: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשת אביו

[לא תעשה קא] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על אשת אביו.
שנאמר: "ערות אשת אביך לא תגלה" ויקרא יח, ח.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה א'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"א;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו.

מצווה קצג: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו

[לא תעשה קב] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחותו בין מן האב לבד או מן האם לבד ואפילו מזנות.
שנאמר: "ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה הערותן (כתרגומו)" ויקרא יח, ט.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ב; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ד, ק"ה;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ט.

מצווה קצד: מצוות לא תעשה, שלא לבא על בת בנו

[לא תעשה קג] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על בת בנו.
שנאמר: "ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה" ויקרא יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים ע"ה, ע"ו; יבמות דף צ"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ח;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ט.

מצווה קצה: מצוות לא תעשה, שלא לבא על בת בתו

[לא תעשה קד] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על בת בתו.
שנאמר: "ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה" ויקרא יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים ע"ה, ע"ו; יבמות דף צ"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ד, של"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ט;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"י.

מצווה קצו: מצוות לא תעשה, שלא לבא על בתו מק"ו

[לא תעשה קה] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על בתו

מראי מקומות:
יבמות דף ג', כריתות דף ה', סנהדרין דפים נ"א, ע"ה, ע"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק';
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ח.

מצווה קצז: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחותו בת אשת אביו

[לא תעשה קו] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על אחותו בת אשת אביו.
שנאמר: "ערות בת אשת אביך וגו' לא תגלה ערותה" ויקרא יח, יא.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ב;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ד, ק"ה;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו.

מצווה קצח: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אביו

[לא תעשה קז] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אביך.
שנאמר: "ערות אחות אביך לא תגלה וגו'ויקרא יח, יב.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ו;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש'.

מצווה קצט: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אמו

[לא תעשה קח] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אמו.
שנאמר: "ערות אחות אמך לא תגלה" ויקרא יח, יג.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ז;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש'.

מצווה ר: מצוות לא תעשה, שלא לגלות ערות אחי אביו

[לא תעשה קט] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחי אביו במשכב זכר.
שנאמר: "ערות אחי אביך לא תגלה" ויקרא יח, יד.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ב'. והלכות שגגות פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ';
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו.

מצווה רא: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשת אחי אביו

[לא תעשה קי] מצוות לא תעשה, שלא לבא על דודתו (היא אשת אחי אביו).
שנאמר: "אל אשתו לא תקרב דודתו היא" ויקרא יח, יד.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"י;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ג.

מצווה רב: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשת בנו

[לא תעשה קיא] מצוות לא תעשה, שלא לבא על כלתו (היא אשת בנו).
שנאמר: "ערות כלתך לא תגלה" ויקרא יח, טו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ג;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן שי"ד.

מצווה רג: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשת אחיו

[לא תעשה קיב] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על אשת אחיו (בין מן האב בין מן האם ואפילו מזנות).
שנאמר: "ערות אשת אחיך לא תגלה" ויקרא יח, טז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ט;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ב.

מצווה רד: מצוות לא תעשה, שלא לישא אשה ובתה

[לא תעשה קיג] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשה ובתה.
שנאמר: "ערות אשה ובתה לא תגלה" ויקרא יח, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו, יבמות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"א;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ה.

מצווה רה: מצוות לא תעשה, שלא לישא אשה ובת בנה

[לא תעשה קיד] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשה ובת בנה.
שנאמר: "את בת בנה לא תקח וגו'ויקרא יח, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו, יבמות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ב;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ו.

מצווה רו: מצוות לא תעשה, שלא לישא אשה ובת בתה

[לא תעשה קטו] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אשה ובת בתה.
שנאמר: "ואת בת בתה לא תקח וגו'" ויקרא יח, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו, יבמות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א', ופרק ב' הלכה ז', והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, של"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ג;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ז.

מצווה רז: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו

[לא תעשה קטז] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו.
שנאמר: "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחיה" ויקרא יח, יח.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"א, צ"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ח;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"א;
וכל העריות הנ"ל עיין ביבמות פרק א', פרק ג', פר ק ח', פרק ט"ו;
ובסנהדרין פרק ו', פרק ט', פרק י"א; מכות פרק פ"ג; קדושין פרק ד'; כריתות פרק א';
רמב"ם הלכות אישות; והלכות איסורי ביאה; והלכות שגגות פרק א', פרק ד', פרק כ'.

מצווה רח: מצוות לא תעשה, שלא לבא על נדה

[לא תעשה קיז] מצוות לא תעשה, שלא לבא על הנדה.
שנאמר: "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב" ויקרא יח, יט.

מראי מקומות:
מסכת נדה; מכות דף י"ד; שבועות דף י"ח; כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרקים ד' - יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"א;
שו"ע יורה דעה סימנים קפ"ג- ר';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רפ"ז, רפ"ח, ר v"ג.

מצווה רט: מצוות לא תעשה, שלא ליתן מזרעו למולך

[לא תעשה קיח] מצוות לא תעשה, שלא ליתן מזרעו למולך.
שנאמר: "ומזרעך לא חתתן להעביר למולך" ויקרא יח, כא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ"ו הלכות ג'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ז';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ד.

מצווה רי: מצוות לא תעשה, שלא לבא על הזכר

[לא תעשה קיט] מצוות לא תעשה, שלא לבוא על הזכר.
שנאמר: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה" ויקרא יח, כב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' הלכות יא'-טו'. והלכות שגגות פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"נ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ד;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ד.

מצווה ריא: מצוות לא תעשה, שלא לבא על בהמה

[לא תעשה קכ] מצוות לא תעשה, שלא לבא על בהמה ושלא להביא בהמה עליו.
שנאמר: "ובכל בהמה לא תתן שכבתך" ויקרא יח, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד; בבא קמא דף נ"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' הלכות טז'-יח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ה;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ד.

מצווה ריב: מצוות לא תעשה, שלא תביא אשה בהמה עליה

[לא תעשה קכא] ומצוות לא תעשה, שלא תביא אשה בהמה עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה.
שנאמר: "ואשה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה" ויקרא יח, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד; בבא קמא דף נ"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' הלכות טז'-יח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ו;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ד.

מצווה ריד: מצוות לא תעשה, שלא לפנות אחר עבודה זרה

[לא תעשה קכב] מצוות לא תעשה, שלא לפנות אחר עבודה זרה.
שנאמר: "אל תפנו אל האלילים (ויקרא יט,ד.

מראי מקומות:
שבת דף קמ"ט;
ספרא;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"ד.

מצווה רטו: מצוות לא תעשה, שלא לעשות עבודה זרה לעבדה

[לא תעשה קכג] מצוות לא תעשה, שלא לעשות עבודה זרה לעבדה אפילו לנכרי.
שנאמר: "ואלהי מסכה לא תעשו לכם." ויקרא יט, ד

מראי מקומות:
ספרא;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג' הלכות ט'-יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ג';
(עשה ועיין השגת הרמב"ן לא תעשה ה');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"א.

מצווה רטז: מצוות לא תעשה, שלא לאכול נותר

[לא תעשה קכד] מצוות לא תעשה, שלא לאכול נותר מקרבן אחר זמן אכילתו.
שנאמר: "והנותר וגו' עונו ישא וגו'" ויקרא יט, ז-ח.

מראי מקומות:
מעילה דף י"ז; זבחים דף נ"ו; מכות דף י"א; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ו.

מצווה ריז: מצוות לא תעשה, שלא לכלות פאת השדה

[לא תעשה קכה] מצוות לא תעשה, שלא לכלות פאת השדה בקצרו את שדהו.
שנאמר: "לא תכלה פאת שדך לקצור וגו'ויקרא יט, ט.

מראי מקומות:
מסכת פאה; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה ריט: מצוות לא תעשה, שלא ילקוט בעל הבית לקט

[לא תעשה קכו] מצוות לא תעשה, שלא ילקוט בעל הבית הלקט.
שנאמר: "ולקט קצירך לא תלקט" ויקרא יט, ט.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ד', פרק ה', פרק ח'; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה רכא: מצוות לא תעשה, שלא יקלוט בעל הבית עוללות

[לא תעשה קכז] מצוות לא תעשה, שלא יבצור בעל הבית עוללות הכרם.
שנאמר: "וכרמך לא תעולל" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות יז'-כז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה רכג: מצוות לא תעשה, שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם

[לא תעשה קכח] מצוות לא תעשה, שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם.
שנאמר: "ופרט כרמך לא תקלט" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות ט"ו-ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ג, מצוות עשה קכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

מצווה רכה: מצוות לא תעשה, שלא לגנוב שום חפץ או ממון

[לא תעשה קכט] מצוות לא תעשה, שלא לגנוב שום חפץ או ממון.
שנאמר: "לא תגנובו" ויקרא יט, יא.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ז'; סנהדרין דף פ"ו;
רמב"ם הלכות גניבה פרקים א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ה;
שו"ע חושן משפט סימן שמ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"א.

מצווה רכו: מצוות לא תעשה, שלא לכפור בפקדון

[לא תעשה קל] מצוות לא תעשה, שלא לכחש ממון.
שנאמר: "ולא תכחשו" ויקרא יט, יא.

מראי מקומות:
ספרא פרשת ויקרא;
רמב"ם הלכות שבועות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"מ;
שו"ע חושן משפט רצ"ד.

מצווה רכז: מצוות לא תעשה, שלא לישבע שקר על כפירת ממון

[לא תעשה קלא] מצוות לא תעשה, שלא לשבע בשקר על כפירת ממון.
שנאמר: "ולא תשקרו איש בעמיתו" ויקרא יט, יא.

מראי מקומות:
ספרא; שבועות דף ל"ו;
רמב"ם הלכות שבועות פרקים ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"א;
שו"ע חושן משפט סימן רצ"ד.

מצווה רכח: מצוות לא תעשה, שלא לישבע שקר בשביעת ביטוי

[לא תעשה קלב] מצוות לא תעשה, שלא לשבע שבועת בטוי לשקר.
שנאמר: "ולא תשבעו בשמי לשקר" ויקרא יט, יב.

מראי מקומות:
שבועות פרק א', פרק ג';
רמב"ם הלכות שבועות פרק א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רל"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ח.

מצווה רכט: מצוות לא תעשה, שלא לעשוק

[לא תעשה קלג] מצוות לא תעשה, שלא לעשוק את חברו.
שנאמר: "לא תעשוק את רעך" ויקרא יט, יג.

מראי מקומות:
בבא קמא דף ע"ט; בבא מציעא דף י"א; בכורות דף י"ג;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ו והוא מסופק אי למנאו בחשבון או לכללו בלאו דלא תגזול עיין לקמן בלאוין ד
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סימן ט"ו;
שו"ע חושן משפט סימן שנ"ט.

מצווה רל: מצוות לא תעשה, שלא לגזול

[לא תעשה קלד] מצוות לא תעשה, שלא לגזול מחברו בחזקה.
שנאמר: "ולא תגזול" ויקרא יט, יג.

מראי מקומות:
בבא קמא דפים נ"ז, קי"ג;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ז;
שו"ע חושן משפט סימן שנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ע.

מצווה רלא: מצוות לא תעשה, שלא לאחר שכר שכיר

[לא תעשה קלה] מצוות לא תעשה, שלא לאחר שכר שכיר.
שנאמר: "לא תלין פעולת שכיר אתך וגו'ויקרא יט, יג.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים ק"י, קי"א;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"א;
שו"ע חושן משפט סימן של"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ס.

מצווה רלב: מצוות לא תעשה, שלא לקלל ישראל אפילו חרש

[לא תעשה קלו] מצוות לא תעשה, שלא לקלל אדם כשר מישראל.
שנאמר: "לא תקלל חרש" ויקרא יט, יד.

מראי מקומות:
שבועות דף ל"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ו;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"א;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ג; מקלל עצמו חשבו
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול ללאו בפני עצמו בלאוין רי" ב.

מצווה רלג: מצוות לא תעשה, שלא להכשיל תם בעצה

[לא תעשה קלז] מצוות לא תעשה, שלא להכשיל לחברו בשום דבר.
שנאמר: "ולפני עור לא תתן מכשול" ויקרא יט, יד.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף ט"ו;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"ב הלכות יב'-יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"א;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א.

מצווה רלד: מצוות לא תעשה, שלא לעשות עוול במשפט

[לא תעשה קלח] מצוות לא תעשה, שלא לעשות עול במשפט.
שנאמר: "לא תעשו עול במשפט" ויקרא יט, טו.

מראי מקומות:
תורת כהנים; סנהדרין דפים ו', ז';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ה;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז וסימן כ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"א.

מצווה רלה: מצוות לא תעשה, שלא להדר גדול בדין

[לא תעשה קלט] מצוות לא תעשה, שלא להדר פני גדול בדין.
שנאמר: "ולא תהדר פני גדול" ויקרא יט, טו.

מראי מקומות:
כתובות דף ק"ו; שבועות דף ל';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ער"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ד;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ח.

מצווה רלז: מצוות לא תעשה, שלא ילך רכיל

[לא תעשה קמ] מצוות לא תעשה, שלא להגיד לחברו דברים שכנגדו דבר עליו.
שנאמר: "לא תלך רכיל בעמך" ויקרא יט, טז.

מראי מקומות:
ערכין דף ט"ו; כתובות דף מ"ו; סנהדרין דף ל"א;
רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכות א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ט';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ד.

מצווה רלח: מצוות לא תעשה, שלא למנוע מלהציל חברו

[לא תעשה קמא] מצוות לא תעשה, שלא למנוע מלהציל את חברו מסכנה.
שנאמר: "לא תעמוד על דם רעך" ויקרא יט, טז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ג;
רמב"ם הלכות רוצח פרק א' הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ה;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ח.

מצווה רלט: מצוות לא תעשה, שלא לשנוא את חברו

[לא תעשה קמב] מצוות לא תעשה, שלא לשנוא בלב אדם כשר מישראל.
שנאמר: "לא תשנא את אחיך בלבבך" ויקרא יט, יז.

מראי מקומות:
ערכין דף ט"ו;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ה';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ז.

מצווה רמא: מצוות לא תעשה, שלא לבייש אדם מישראל

[לא תעשה קמג] מצוות לא תעשה, שלא לבייש את חברו.
שנאמר: "ולא תשא עליו חטא" ויקרא יט, יז.

מראי מקומות:
שבת דף נ"ד; ערכין דף ט"ז; בבא מציעא דף נ"ח;
רמב"ם הלכות חובל פרק ג' והלכות דעות פרק ו' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ו';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ו.

מצווה רמב: מצוות לא תעשה, שלא לנקום בחברו

[לא תעשה קמד] מצוות לא תעשה, שלא לנקום מחברו.
שנאמר: "לא תקום" ויקרא יט, יח.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ג;
רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ל.

מצווה רמג: מצוות לא תעשה, שלא לנטור

[לא תעשה קמה] מצוות לא תעשה, שלא לנטור שנאה בלב על חברו.
שנאמר: "לא תטור את בני עמך" ויקרא יט, יח.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ג;
רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"א.

מצווה רמה: מצוות לא תעשה, שלא להרביע בהמה כלאים

[לא תעשה קמו] מצוות לא תעשה, שלא להרביע בהמה חיה ועוף מין בשאינו מינו.
שנאמר: "בהמתך לא תרביע כלאים" ויקרא יט, יט.

מראי מקומות:
כלאים פרק ח'; בבא קמא דף נ"ה; בבא מציעא דף צ"א;
רמב"ם הלכות כלאים פרק ט' הלכות א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"א;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ה.

מצווה רמו: מצוות לא תעשה, שלא לזרוע שני מיני זרעים בשדה

[לא תעשה קמו] מצוות לא תעשה, שלא לזרוע שני מיני זרעים בשדה
שנאמר: "שדך לא תזרע כלאיים"

מראי מקומות:
כלאים פרק ח'; קדושין דף ל"ח;
הלכות כלאיים פרק א'
רמב"ם, לא תעשה רט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ" ה, רצ"ו;


מצווה רמז: מצוות לא תעשה, שלא לאכול ערלה

[לא תעשה קמח] מצוות לא תעשה, שלא לאכול פירות אילן שלש שנים ראשונים לנטיעתו.
שנאמר: "שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" ויקרא יט, כג.

מראי מקומות:
ערלה פרק א'; ראש השנה דף ב'; קדושין דף ל"ח; בבא בתרא דף כ"ד;
הלכות מאכלות אסורות פרק י' הלכות ט'-י'; הלכות מעשר שני פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן רצ" c;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רט"ו.

מצווה רמט: מצוות לא תעשה, שלא להיות זולל וסובא

[לא תעשה קמט] מצוות לא תעשה, שלא לאכול אכילת בן סורר ומורה.
שנאמר: "לא תאכלו על הדם" ויקרא יט, כו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג; ברכות דף י';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ה, ובשורש ט' לענין לאו שבכללות
והרמב"ן חשב בבן סורר ומורה שני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"כ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ח.

מצווה רנ: מצוות לא תעשה, שלא לנחש

[לא תעשה קנ] מצוות לא תעשה, שלא לנחש.
שנאמר: "לא תנחשו" ויקרא יט, כו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה; שבת דף ס"ז; חולין דף צ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק יא' הלכות ד'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ז.

מצווה רנא: מצוות לא תעשה, שלא לעונן

[לא תעשה קנא] מצוות לא תעשה, שלא לעונן.
שנאמר: "ולא תעוננו" ויקרא יט, כו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות ח'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ג;
שו"ע סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ו.

מצווה רנב: מצוות לא תעשה, שלא להקיף פאות הראש

[לא תעשה קנב] מצוות לא תעשה, שלא לגלח פאת הראש.
שנאמר: "לא תקיפו פאת ראשיכם" ויקרא יט, כז.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ז; קדושין דף ל"ה; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק יב' הלכות א'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"א.

מצווה רנג: מצוות לא תעשה, שלא להשחית פאות הזקן

[לא תעשה קנג] מצוות לא תעשה, שלא להשחית פאת הזקן.
שנאמר: "ולא תשחית את פאת זקנך" ויקרא יט, כז.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ז; קדושין דף ל"ה; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכות ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע'.

מצווה רנד: מצוות לא תעשה, שלא לכתוב קעקע בבשרו

[לא תעשה קנד] מצוות לא תעשה, שלא לכתוב כתובת קעקע כבשרו.
שנאמר: "וכתובת קעקע לא תתנו בכם וגו'" ויקרא יט, כח.

מראי מקומות:
מכות דף כ"א; קדושין דף ל"ו;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"א;
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ב.

מצווה רנו: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מעשה אוב

[לא תעשה קנה] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מעשה אוב.
שנאמר: "אל תפנו את האובות" ויקרא יט, לא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה א', ופרק יא' הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קלט;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.

מצווה רנז: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מעשה ידעוני

[לא תעשה קנו] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מעשה ידעוני.
שנאמר: "אל תפנו וגו' ואל הידעונים" ויקרא יט, לא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ט' וע"ש לענין לאו שבכללות;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"מ;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.

מצווה רנט: מצוות לא תעשה, שלא לעשות עול במדה ובמשקל

[לא תעשה קנז] מצוות לא תעשה, שלא לעשות עול במדות ומשקלות.
שנאמר: "לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה" ויקרא יט, לו.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים ס"א, ק"ז; בבא בתרא דפים פ"ח, פ"ט, צ;
רמב"ם הלכות גניבה פרקים ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"א;
שו"ע חושן משפט סימן רל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ג.

מצווה רסא: מצוות לא תעשה, שלא לקלל אב ואם

[לא תעשה קנח] מצוות לא תעשה, שלא לקלל אב ואם.
שנאמר: "איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו וגו'ויקרא כ, יט. ונאמר: ומקלל אבין ואמו מות יומת" שמות כא, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים ל"ג, ס"ז, פ"ה; שבועות דף ל"ז;
רמב"ם הלכות ממרים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"ח;
שו"ע יורה דעה סימן רמ"א.

מצווה רסג: מצוות לא תעשה, שלא ללכת בחוקות הגויים

[לא תעשה קנט] מצוות לא תעשה, שלא ללכת בחוקות הגויים.
שנאמר: "ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם" ויקרא כ', כג.

מראי מקומות:
בבא קמא דף פ"ג; סוטה דף מ"ט;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות א'-ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ';
שו"ע יורה דעה סימן קע"ח.

מצווה רסד: מצוות לא תעשה, שלא יטמא כהן למת

[לא תעשה קס] מצוות לא תעשה, שלא יטמא כהן הדיוט למת.
שנאמר: "לנפש לא יטמא בעמיו" ויקרא כא, א.

מראי מקומות:
יבמות דף ס'; מכות דף כ"א; נזיר דף מ"ב;
רמב"ם הלכות אבל פ"ג, והלכות טומאת מת פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ד, רל"ה (הוציא מפסוק זה שני לאוין שלא יטמא ושלא יכנס לאהל המת);
שו"ע יורה דעה סימנים שס"ט עד שע"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ט'.

מצווה רסו: מצוות לא תעשה, שלא יעבד טבול יום במקדש

[לא תעשה קסא] מצוות לא תעשה, שלא יעבוד כהן טבול יום עבודה במקדש.
שנאמר: "ולא יחללו שם אלהיהם" ויקרא כא, ו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ג; זבחים דף י"ז;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ד' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ו.

מצווה רסז: מצוות לא תעשה, שלא ישא כהן זונה

[לא תעשה קסב] מצוות לא תעשה, שלא יקח כהן הדיוט אשה זונה.
שנאמר: "אשה זונה וחללה לא יקחו וגו'" ויקרא כא, ז.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"ג, נ"ז, ס"א, ס"ח, ע"ט; כתובות דף י"ז; קדושין דפים ע"ז-ע"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרקים י"ז-"ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"צ;
שו"ע אבן העזר סימן ו'.

מצווה רסח: מצוות לא תעשה, שלא ישא כהן חללה

[לא תעשה קסג] מצוות לא תעשה, שלא יקח כהן הדיוט חללה.
שנאמר: "אשה זונה וחללה לא יקחו וגו'ויקרא כא, ז.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"ג, נ"ז, ס"א, ס"ח, ע"ט; כתובות דף י"ז; קדושין דפים ע"ז-ע"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"א;
שו"ע אבן העזר סימן ו'.

מצווה רסט: מצוות לא תעשה, שלא ישא כהן גרושה

[לא תעשה קסד] מצוות לא תעשה, שלא יקח כהן דיוט גרושה.
שנאמר: "אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו" ויקרא כא, ז.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"ג, נ"ז, ס"א, ס"ח, ע"ט; כתובות דף י"ז; קדושין דף ע"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"א;
שו"ע אבן העזר סימן ו'.

מצווה רעא: מצוות לא תעשה, שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת

[לא תעשה קסה] מצוות לא תעשה, שלא יבא כהן גדול באוהל עם מת.
שנאמר: "ועל כל נפשות מת לא יבא" ויקרא כא, יא.

מראי מקומות:
נזיר דפים מ"ב, מ"ז; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות אבל פרק ג' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן שע"א.

מצווה רעב: מצוות לא תעשה, שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים

[לא תעשה קסו] מצוות לא תעשה, שלא יטמא כהן גדול במגע ובמשא אפילו לקרובים.
שנאמר: "לאביו ולאמו לא יטמא" ויקרא כא, יא.

מראי מקומות:
נזיר דפים מ"ב, מ"ז; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות אבל פרק ג' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן שע"א.

מצווה רעד: מצוות לא תעשה, שלא יקח כהן גדול אלמנה

[לא תעשה קסז] מצוות לא תעשה, שלא יקח כהן גדול אלמנה.
שנאמר: "אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח" ויקרא כא, יד.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ט; קידושין דף ע"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז הלכות ט'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ד.

מצווה רעה: מצוות לא תעשה, שלא יבעול כהן גדול אלמנה

[לא תעשה קסח] מצוות לא תעשה, שלא יבא כהן גדול על אלמנה.
שנאמר: "ולא יחלל זרעו בעמיו" ויקרא יא, טו.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ט; קידושין דף ע"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז הלכות א'-ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ה.

מצווה רעו: מצוות לא תעשה, שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע

[לא תעשה קסט] מצוות לא תעשה, שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע.
שנאמר: "אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב וגו'" ויקרא כא, יז.

מראי מקומות:
קדושין דף ס"ו, בכורות דף מ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרקים ו'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ח.

מצווה רעז: מצוות לא תעשה, שלא יעבוד כהן בעל מום עובר

[לא תעשה קע] מצוות לא תעשה, שלא יעבוד כהן בעל מום עובר.
שנאמר: "כל איש אשר בו מום לא יקרב" ויקרא כא, יח.

מראי מקומות:
קדושין דף ס"ו, בכורות דף מ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ח.

מצווה רעח: מצוות לא תעשה, שלא יכנס בעל מום למקדש

[לא תעשה קעא] מצוות לא תעשה, שלא יכנס בעל מום למקדש מן המזבח ולפנים.
שנאמר: "אך אל הפרוכת לא יבא ואל המזבח לא יגש" ויקרא כא, כג.

מראי מקומות:
זבחים דף צ"ח, בכורות דף מ"ג; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ז.

מצווה רעט: מצוות לא תעשה, שלא יעבוד כהן טמא

[לא תעשה קעב] מצוות לא תעשה, שלא יעבוד במקדש כהן טמא.
שנאמר: "וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו וגו'" ויקרא כב, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"א; זבחים דף י"ז;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ה.

מצווה רפ: מצוות לא תעשה, שלא יאכל כהן טמא תרומה

[לא תעשה קעג] מצוות לא תעשה, שלא יאכל כהן טמא תרומה.
שנאמר: "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל" ויקרא כב, ד.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; סנהדרין דף פ"ג;
רמב"ם הלכות תרומות פ"ז הלכות א'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה רפא: מצוות לא תעשה, שלא יאכל זר תרומה

[לא תעשה קעד] מצוות לא תעשה, שלא יאכל זר תרומה.
שנאמר: "וכל זר לא יאכל קדש" ויקרא כב, י.

מראי מקומות:
מסכת תרומות פרק ס'; מסכת חלה פרק א'; מסכת בכורים פרק ב'; יבמות דפים ס"ח, פ"ה; סנהדרין דף פ"ג; מכות דף י"ג;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ד.

מצווה רפב: מצוות לא תעשה, שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה

[לא תעשה קעה] מצוות לא תעשה, שלא יאכל זר תרומה אפילו הוא תושב כהן ושכירו.
שנאמר: "תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש" ויקרא כב, י.

מראי מקומות:
מסכת תרומות פרק ס'; מסכת חלה פרק א'; מסכת בכורים פרק ב';
יבמות דפים ס"ח, פ"ה; סנהדרין דף פ"ג; מכות דף י"ג;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ו' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ה.

מצווה רפג: מצוות לא תעשה, שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש

[לא תעשה קעו] מצוות לא תעשה, שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש.

מראי מקומות:
יבמות דף ע' וע"ש;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ז' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ה (וע"ש בשורש ב' וברמב"ן שם);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה רפד: מצוות לא תעשה, שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה

[לא תעשה קעז] מצוות לא תעשה, שלא תאכל חללה תרומה וחזה ושוק.
שנאמר: "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל" ויקרא כב, יב.

מראי מקומות:
יבמות דפים ס"ה, פ"ה, פ"ו;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ו' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ו.

מצווה רפה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול טבל אפילו כהן

[לא תעשה קעח] מצוות לא תעשה, שלא לאכול טבל.
שנאמר: "ולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו לה'" ויקרא כב, טו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ג; מכות דף י"ג;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכות יט'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה רפז: מצוות לא תעשה, שלא להקדיש בעל מום למזבח

[לא תעשה קעט] מצוות לא תעשה, שלא להקדיש בעל מום להקריב למזבח.
שנאמר: "כל אשר בו מום לא תקריבו וגו'" ויקרא כב, כ.

מראי מקומות:
תמורה דפים ו, י"ז;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"י, שי"ג.

מצווה רפח: מצוות לא תעשה, שלא להטיל מום בקודשים

[לא תעשה קפ] מצוות לא תעשה, שלא להטיל מום בקדשים.
שנאמר: "כל מום לא יהיה בו" ויקרא כב, כא.

מראי מקומות:
בכורות דף ל"ג; תמורה דף כ"א;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן שי"ג.

מצווה רפט: מצוות לא תעשה, שלא לשחוט בעל מום לקורבן

[לא תעשה קפא] מצוות לא תעשה, שלא לשחוט בעל מום לשם קרבן.
שנאמר: "עורת או שבור לא תקריבו אלה לה'" ויקרא כב, כב.

מראי מקומות:
תמורה דף ו'; בכורות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ב;
(עשה רמב"ן בסוף השגותיו מנה מצוות רפ"ז, רפ"ט, ר"צ, רצ"א כולן ללאו אחד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"א, שי"ב, שי"ג;
ועיין רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו'; והלכות אסורי המזבח פרק ב' מה הן המומין.

מצווה רצ: מצוות לא תעשה, שלא להקטיר אימורי בעל מום

[לא תעשה קפב] מצוות לא תעשה, שלא להקטיר אימורי בעל מום למזבח.
שנאמר: "ואשה לא תתנו מהם וגו'" ויקרא כב, כב.
מראי מקומות:
תמורה דף ו'; בכורות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ד;
(עשה רמב"ן בסוף השגותיו מנה מצוות רפ"ז, רפ"ט, ר"צ, רצ"א כולן ללאו אחד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"ג; ועיין
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו', והלכות אסורי המזבח פרק ב' מה הן המומין.

מצווה רצא: מצוות לא תעשה, שלא לזרוק דם בעל מום

[לא תעשה קפג] מצוות לא תעשה, שלא לזרוק דם בעל מום על המזבח.
שנאמר: "ומעוך וכתות וגו' לא תקריבו לה'" ויקרא כב, כד.
מראי מקומות:
תמורה דף ו'; בכורות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ד;
(עשה רמב"ן בסוף השגותיו מנה מצוות רפ"ז, רפ"ט, ר"צ, רצ"א כולן ללאו אחד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"ג; ועיין
רמב"ם הלכות ביאת ה מקדש פרק ו'; והלכות אסורי המזבח פרק ב', מה הן המומין.

מצווה רצב: מצוות לא תעשה, שלא לסרס זכר בשום בעל חי

[לא תעשה קפד] מצוות לא תעשה, שלא לסרס זכר משום בעל חי.
שנאמר: "ומעוך וכתות ונתוק וכרות וגו' ובארצכם לא תעשו" ויקרא כב, כד.

מראי מקומות:
שבת דף קי"א; בבא מציעא דף צ';
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ט"ז הלכות י'-יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"כ;
שו"ע אבן העזר סימן ה';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ו.

מצווה רצג: מצוות לא תעשה, שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי

[לא תעשה קפה] מצוות לא תעשה, שלא להקריב בעל מום של עכו"ם.
שנאמר: "ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה" ויקרא כב, כה.

מראי מקומות:
תמורה דף ז';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ו' ופרק ג' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"ד.

מצווה רצה: מצוות לא תעשה, שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד

[לא תעשה קפו] מצוות לא תעשה, שלא לשחוט בהמה טהורה וולדה ביום אחד.
שנאמר: "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" ויקרא כב, כח.

מראי מקומות:
חולין דף פ"ה;
רמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן ט"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ז.

מצווה רצו: מצוות לא תעשה ולא תחללו את שם קודשי

[לא תעשה קפז] מצוות לא תעשה, שלא לעשות שום דבר שימשך ממנו חילול השם.
שנאמר: "ולא תחללו את שם קדשי" ויקרא כב, לב.

מראי מקומות:
יומא דף פ"ו; סנהדרין דף ע"ד; עבודה זרה דף כ"ז;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ב';
שו"ע יורה דעה סימן קנ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ה.

מצווה רצט: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח

[לא תעשה קפח] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום א' של פסח.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, ז.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה, שכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע';
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.

מצווה שב: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח

[לא תעשה קפט] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, ח.].

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"א;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שד: מצוות לא תעשה, שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר

[לא תעשה קפ] מצוות לא תעשה, שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' ובספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.

מצווה שה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר

[לא תעשה קפא] מצוות לא תעשה, שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"צ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' וב
רמב"ם, ספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.

מצווה שו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר

[לא תעשה קפב] מצוות לא תעשה, שלא לאכול כרמל חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' וב
רמב"ם, ספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.

מצווה שטז: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים

[לא תעשה קפו] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום כפור.
שנאמר: "כל מלאכה לא תעשו" ויקרא כג, לא.

מראי מקומות:
מסכת יומא פרק ח'; שבת דף קי"ד; מגילה דף ז'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ח;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א.

מצווה שיז: מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום הכיפורים

(עשה קכא) מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום כפור.
שנאמר: "שבת שבתון הוא לכם" ויקרא כג, לב.

מראי מקומות:
מסכת יומא פרק ח'; שבת דף קי"ד; מגילה דף ז'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"א;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א.

מצווה שכ: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות

[לא תעשה קצז] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום א' של סוכות.
שנאמר: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ויקרא כג, לה.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה, שכ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.

מצווה שכא: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות

(עשה קכד) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בשבעת ימי חג הסוכות.
שנאמר: "שבעת ימים תקריבו אשה לה'" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
סוכה דף נ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י' הלכות ג'-ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ה.

מצווה שכב: מצוות עשה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת

(עשה קכה) מצוות עשה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת.
שנאמר: "ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ח;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.

מצווה שכג: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת

[לא תעשה קצח] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת.
שנאמר: "וכל מלאכת עודה לא תעשו" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה, שכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ה;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ד.

מצווה שכד: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת

(עשה קכו) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בשמיני עצרת.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ו.

מצווה שכה: מצוות עשה ליטול ארבע מינים בסוכות

(עשה קכז) מצוות עשה ליטול בחג הסוכות ארבע מינים שבלולב.
שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פני עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל" ויקרא כג, מ.

מראי מקומות:
מסכת סוכה פרק ג', פרק ד';
רמב"ם הלכות לולב פרקים ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תרנ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ג.

מצווה שכז: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד אדמה בשביעית

[לא תעשה קצט] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד אדמה בשנת השמטה.
שנאמר: "ובשנה השביעית וגו' שדך לא תזרע" ויקרא כה, ד.

מראי מקומות:
מסכת שביעית פרק א', פרק ג';
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ו.

מצווה שכח: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד עבודת אילן בשביעית

[לא תעשה ר] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד עבודת אילן בשמיטה.
שנאמר: "וכרמך לא תזמור" ויקרא כה, ד.

מראי מקומות:
מסכת שביעית פרק א', פרק ג';
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ז.

מצווה שכט: מצוות לא תעשה, שלא לקצור ספיחים בשביעית

[לא תעשה רא] מצוות לא תעשה, שלא לקצור ספיח בשמטה.
שנאמר: "את ספיח קצירך לא תקצור" ויקרא כה, ה.

מראי מקומות:
מסכת שביעית פרק א', פרק ג';
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד' הלכות א'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ח.

מצווה של: מצוות לא תעשה, שלא לבצור ענבים בשביעית

[לא תעשה רב] מצוות לא תעשה, שלא ללקט פירות אילנות בשמטה.
שנאמר: "ואת ענבי נזירך לא תבצור" ויקרא כה, ה.

מראי מקומות:
מסכת שביעית פרק א', פרק ג';
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד' הלכות כב'-כד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ט.

מצווה שלא: מצוות עשה לספור שנות יובל ז' שמיטות

(עשה קכט) מצוות עשה על בית דין הגדול לספור שבע שנים שבע פעמים.
שנאמר: "ו ספרת לך וגו' שבע שנים שבע פעמים וגו'" ויקרא כה, ח.

מראי מקומות:
ראש השנה דפים ט', כ"ו, ל'; קדושין דף ל"ה; ערכין דפים י"ב, ל"ב;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכות א'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ק"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"נ.

מצווה שלד: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד אדמה ביובל

[לא תעשה רג] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד אדמה ואילן ביובל.
שנאמר: "לא תזרעו" ויקרא כה, יא.

מראי מקומות:
ספרי פרשת בהר ופרשת ראה; ערכין דף כ"ח;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ב.

מצווה שלה: מצוות לא תעשה, שלא לקצור ספיחים ביובל

[לא תעשה רד] מצוות לא תעשה, שלא ללקוט ולקצור ספיחים ביובל.
שנאמר: "ולא תקצרו את ספיחיה" ויקרא כה, יא.

מראי מקומות:
ספרי פרשת בהר ופרשת ראה; ערכין דף כ"ח;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ג.

מצווה שלו: מצוות לא תעשה, שלא לבצור ענבים ביובל

[לא תעשה רה] מצוות לא תעשה, שלא לאסוף פירות אילן ביובל.
שנאמר: "ולא תבצרו את נזיריה" ויקרא כה, יא'.

מראי מקומות:
ספרי פרשת בהר ופרשת ראה; ערכין דף כ"ח;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ד.

מצווה שלח: מצוות לא תעשה, שלא להונות במקח וממכר

[לא תעשה רו] מצוות לא תעשה, שלא להונות זה את זה במקח וממכר.
שנאמר: "וגו' תמכרו וגו' או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" ויקרא כה, יד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף מ"ט עד נ"ט;
רמב"ם הלכות מכירה פרקים יב'- יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"נ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ע;
שו"ע חושן משפט סימן רכ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"א.

מצווה שלט: מצוות לא תעשה, שלא להונות חברו בדברים

[לא תעשה רז] מצוות לא תעשה, שלא להונות את חברו בדברים.
שנאמר: "לא תונו איש את עמיתו" ויקרא כה, יז.

מראי מקומות:
בבא מציע דפים י"ח, א', נ"ח;
רמב"ם הלכות מכירה פרק יד' הלכות יב'-יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"א;
שו"ע חושן משפט סימן רכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן קכ"ב.

מצווה שמ: מצוות לא תעשה, שלא תמכר הארץ לצמיתות

[לא תעשה רח]מצוות לא תעשה, שלא למכור נחלה בארץ ישראל לחלוטין.
שנאמר: "והארץ לא תמכר לצמיתות" ויקרא כה, נג.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף נ"ט;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ז
(עשה רמב"ן שם סובר זה הלאו הוא שלא למכור לגוי לחלוטין);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ה.

מצווה שמא: מצוות עשה להשיב קרקעות לבעלים ביובל

(עשה קלג) מצוות עשה להחזיר קרקעות לבעליהם ביובל.
שנאמר: "ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ" ויקרא כה, כד.

מראי מקומות:
מסכת ערכין פרקים ז', ח', ט'; בבא מציע דף ע"ט;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ג.

מצווה שמד: מצוות לא תעשה, שלא להלוות בריבית

[לא תעשה רי] מצוות לא תעשה, שלא להלות לישראל ברבית בין כסף בין דבר מאכל או שאר הדברים.
שנאמר: "את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך" ויקרא כה, לז.

מראי מקומות:
בבא מציעא פרק ה', וע"ש דף ס"א;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרקים ד'-ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"א;
שו"ע יורה דעה סימנים קנ"ט-קע"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן רנ"ט.

מצווה שמה: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד בעבר עברי בבזיון

[לא תעשה ריא] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד בעבד עברי בדברים מיוחדים לעבד כנעני.
שנאמר: "לא תעבוד בו עבודת עבד" ויקרא כה, לט.

מראי מקומות:
מכילתא תורת כהנים;
רמב"ם הלכות עבדים פרק א' הלכות ז', ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ו.

מצווה שמו: מצוות לא תעשה, שלא למכור עבד עברי בבזיון

[לא תעשה ריב] מצוות לא תעשה, שלא למכור עבד עברי על אבן המקח בהכרזה ולא בסימטא כדרך שהעבדים נמכרים.
שנאמר: "לא ימכרו ממכרת עבד" ויקרא כה, מב.

מראי מקומות:
תורת כהנים; סנהדרין דף פ"ו; קדושין פרק א';
רמב"ם הלכות עבדים פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ה;
שו"ע, יורה דעה סימן רס"ז.

מצווה שמז: מצות לא תעשה שלא לעבוד בעבד עברי בפרך

[לא תעשה ריג] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד בעבד עברי עבודת פרך.
שנאמר: "לא ימכרו ממכרת עבד" ויקרא כה, מב.

מראי מקומות:
תורת כהנים; סנהדרין דף פ"ו; קדושין פרק א';
רמב"ם הלכות עבדים פרק א' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ד.

מצווה שמח: מצוות לא תעשה, שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך

[לא תעשה ריד] מצוות לא תעשה, שלא להניח לעבוד בעבד עברי עבודת פרך.
שנאמר: "לא ירדנו בפרך לעיניך" ויקרא כה, נג.

מראי מקומות:
תורת כהנים; סנהדרין דף פ"ו; קדושין פרק א';
רמב"ם הלכות עבדים פרק א' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ז.

מצווה שנ: מצוות לא תעשה, שלא להשתחות על אבן משכית

[לא תעשה רטו] מצוות לא תעשה, שלא לעשות אבן משכית להשתחות עליה אפילו להשם יתברך.
שנאמר: "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה" ויקרא כו, א.

מראי מקומות:
מגילה דף פ"ב;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ג;
שו"ע אורח חיים סימן קל"א בהג"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"פ;

מצווה שנב: מצוות לא תעשה, שלא להמיר בהמת קודשים

[לא תעשה רטז] מצוות לא תעשה, שלא להמיר בהמה בבהמת קדשי מזבח.
שנאמר: "לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב" ויקרא כז, י.

מראי מקומות:
מסכת תמורה פרק א';
רמב"ם הלכות תמורה;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ה.

מצווה שנז: מצוות לא תעשה, שלא לשנות מקורבן לקורבן

[לא תעשה ריז] מצוות לא תעשה, שלא לשנות קדשים מקדושה לקדושה.
שנאמר: "אך בכור אשר יבוכר לה' בבהמה לא יקדיש איש אותו" ויקרא כז, כו.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ט; תמורה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות תמורה פרק ד' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ו;
וקדשים שנוהגין בזמן הזה או מעות צדקה אם משנין אותו עיין ברמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח' ; ובשו"ע אורח חיים סימן קנ"ג; וב
שו"ע יורה דעה סימן רנ"א, רנ"ב, רנ"ט.

מצווה שנט: מצוות לא תעשה, שלא ימכור שדה החרם

[לא תעשה ריח] מצוות לא תעשה, שלא למכור חרמי כהנים.
שנאמר: "לא ימכר" ויקרא כז, כח.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ח; תמורה דף ה';
רמב"ם הלכות ערכין פרק ו' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"א.

מצווה שס: מצוות לא תעשה, שלא יגאל שדה החרם

[לא תעשה קיט] מצוות לא תעשה, שלא יגאלו הבעלים שנאמר ולא יגאל" ויקרא כז, כח.

מראי מקומות:
ערכין דף כ"ח; תמורה דף ה';
רמב"ם הלכות ערכין פרק ו' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ב.

מצווה שסב: מצוות לא תעשה, שלא ימכר מעשר בהמה

[לא תעשה רכ] מצוות לא תעשה, שלא ימכר ולא יגאל מעשר בהמה כשהוא תמים.
שנאמר: "ויקרא כז, לג.

מראי מקומות:
מעשר שני פרק א';
רמב"ם הלכות בכורות פרק ו' הלכות ה'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ד.

מצווה שסד: מצוות לא תעשה, שלא יכנס טמא למקדש

[לא תעשה רכא] ומצוות לא תעשה, שלא יבא טמא למקדש.
שנאמר: "לא יטמאו את מחניהם" במדבר ה, ג.
ועוד נאמר ביולדת ואל המקדש לא תבוא" ויקרא יב, ד.

מראי מקומות:
שבועות דף כ"א; מסכת הוריות; מכות דף י"ד; פסחים דף ס"ז; נזיר דף נ"ו; זבחים דף קי"ד; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה ע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ד.

מצווה שסז: מצוות לא תעשה, שלא ליתן שמן במנחת חוטא

[לא תעשה רכב] מצוות לא תעשה, שלא ליתן שמן במנחת סוטה.
שנאמר: "לא יצוק עליה שמן" במדבר ה, טו.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ט;
רמב"ם הלכות סוטה פרק ג' הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ז.

מצווה שסח: מצוות לא תעשה, שלא ליתן לבונה במנחת חוטא

[לא תעשה רכג] מצוות לא תעשה, שלא ליתן לבונה במנחת סוטה.
שנאמר: "ולא יתן עליה לבונה" במדבר ה, טו.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ט;
רמב"ם הלכות סוטה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ח.

מצווה שסט: מצוות לא תעשה, שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר

[לא תעשה רכד] מצוות לא תעשה, שלא ישתה הנזיר יין ולא תערובת יין אפילו חומץ יין.
שנאמר: "מיין ושכר יזיר חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה" במדבר ו, ג.

מראי מקומות:
נזיר פרק ו' וע"ש דף ל"ח; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ב', ופרק ה' הלכות א'-י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ג;
ואין זה לאו שבכללות, שבפירוש אחז"ל בנזיר דף ל"ח שלוקין על כל אחד בפני עצמו ועיין כלל ה' ובשורש ט'.

מצווה שע: מצוות לא תעשה, שלא יאכל נזיר עבנים לחים

[לא תעשה רכה] מצוות לא תעשה, שלא יאכל הנזיר ענבים לחים.
שנאמר: "וענבים לחים לא יאכל" במדבר ו, ג.

מראי מקומות:
נזיר דף פרק ו' וע"ש דף ל"ח; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ב', פרק ה' הלכות א'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ד;
ואין זה לאו שבכללות, שבפירוש אחז"ל בנזיר דף ל"ח שלוקין על כל אחד בפני עצמו ועיין כלל ה' ובשורש ט'.

מצווה שעא: מצוות לא תעשה, שלא יאכל נזיר ענבים יבשים

[לא תעשה רכו] מצוות לא תעשה, שלא יאכל הנזיר צמוקים שנאמר: .ויבשים לא יאכל" במדבר ו, ג.

מראי מקומות:
נזיר דף פרק ו' וע"ש דף ל"ח; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א-ב, ופרק ה' הלכות א'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ה;
ואין זה לאו שבכללות, שבפירוש אחז"ל בנזיר דף ל"ח שלוקין על כל אחד בפני עצמו ועיין כלל ה' ובשורש ט'.

מצווה שעב: מצוות לא תעשה, שלא יאכל נזיר חרצנים

[לא תעשה רכז] מצוות לא תעשה, שלא יאכל הנזיר גרעיני ענבים.
שנאמר: "מחרצנים ועד זג לא יאכל" במדבר ו, ד.

מראי מקומות:
נזיר דף פרק ו' וע"ש דף ל"ח; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ב' ופרק ה' הלכות א'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ו;
ואין זה לאו שבכללות, שבפירוש אחז"ל בנזיר דף ל"ח שלוקין על כל אחד בפני עצמו ועיין כלל ה' ובשורש ט'.

מצווה שעג: מצוות לא תעשה, שלא יאכל נזיר זגים

[לא תעשה רכח] מצוות לא תעשה, שלא יאכל הנזיר קליפי ענבים.
שנאמר: "ועד זג לא יאכל" במדבר ו, ד.

מראי מקומות:
נזיר דף פרק ו' וע"ש דף ל"ח; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ב' ופרק ה' הלכות א'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ז;
ואין זה לאו שבכללות, שבפירוש אחז"ל בנזיר דף ל"ח שלוקין על כל אחד בפני עצמו ועיין כלל ה' ובשורש ט'.

מצווה שעד: מצוות לא תעשה, שלא יגלח נזיר שערו

[לא תעשה רכט] מצוות לא תעשה, שלא יגלח הנזיר שערו.
שנאמר: "כל נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו" במדבר ו, ה.

מראי מקומות:
מסכת נזיר פרק ו'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ב', פרק ה' הלכות יא'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"נ.

מצווה שעו: מצוות לא תעשה, שלא יכנס נזיר לאהל מת

[לא תעשה רל] מצוות לא תעשה, שלא יכנס נזיר לאהל המת.
שנאמר: "על כל נפש מת לא יבוא" במדבר ו, ו.

מראי מקומות:
מסכת נזיר פרק ו'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק ה' הלכה יח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ח.

מצווה שעז: מצוות לא תעשה, שלא יטמא נזיר למת

[לא תעשה רלא] מצוות לא תעשה, שלא יטמא למת אפילו לקרובים.
שנאמר: "לאביו ולאמו וכו' לא יטמא" במדבר ו, ז.

מראי מקומות:
מסכת נזיר פרק ו'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ב', ופרק ה' הלכות טו'-כא', ופרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ט.

מצווה שעח: מצוות עשה שיגלח הנזיר ויביא קרבנותיו אם נטמא, ויגלח ויביא קרבנות במלוי נזירותיו

(עשה קמז) מצוות עשה שהנזיר יגלח ביום טהרתו ויביא קרבנות שעל הטומאה ויגלח ויביא קרבנותיו של טהרה ביום מלאת ימי נזרו.
שנאמר: "ויגלח את ראשו ביום טהרתו וכו' והביא כבש לאש וכו' וביום מלאת ימי נזרו כו' יקריב את קרבנו כו' וגלח הנזיר פתח אוהל מועד" במדבר ו, ט-יח.

מראי מקומות:
מסכת נזיר פרק ו';
רמב"ם הלכות נזירות פרק ח' ואילך;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ג,
וע"ש במ"ע קי"א טעם למה מנה כאן תגלחת טומאה ותגלחת טהרה למצוות עשה אחת ובסימן קע"ו, קע"ז במצורע מנה שני התגלחות לב' מצוות עשה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ז.

מצווה שעט: מצוות עשה שיברכו כהנים את ישראל

(עשה קמה) מצוות עשה שהכהנים יברכו את ישראל.
שנאמר: "כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך כו' יאר כו' ישא כו'" במדבר ו, כג-כו.

מראי מקומות:
תענית דף כ"ו; מגילה דף כ"ד; סוטה דף ל"ח;
רמב"ם הלכות תפילה פרקים י"ד- ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ';
שו"ע אורח חיים סימן קכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ג.

מצווה שפג: מצוות לא תעשה, שלא להותיר מפסח שני עד בוקר

[לא תעשה רלב] מצוות לא תעשה, שלא להותיר מבשר פסח שני עד בוקר.
שנאמר: "לא תותירו ממנו עד בוקר" במדבר ט, יב.

מראי מקומות:
מסכת פסחים פרק ט';
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה קי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ח.

מצווה שפד: מצוות לא תעשה, שלא לשבור עצם מפסח שני

[לא תעשה רלג] מצוות לא תעשה, שלא לשבור עצם מפסח שני.
שנאמר: "ועצם לא ישברו בו" במדבר ט, יב.].

מראי מקומות:
פסחים פרק ט';
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה קכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ז.

מצווה שפח: מצוות לא תעשה, שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית עיניים

[לא תעשה רלד] מצוות לא תעשה, שלא לתור אחר מחשבת הלב וראית העינים.
שנאמר: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכים וגו'במדבר טו, לט.

מראי מקומות:
ברכות דף י"ב;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ב.

מצווה שצ: מצוות לא תעשה, שלא לבטל שמירה מן המקדש

[לא תעשה רלה] מצוות לא תעשה, שלא להשבית שמירה מבית המקדש.
שנאמר: "ושמרתם את משמרת הקדש" במדבר יח, ה.

מראי מקומות:
מסכת תמיד פרק א'; מסכת מדות פרק א';
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ח' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה ס"ז; ספר מצוות עשין קס"ה, וכלל ב' מצוות אלו למצווה אחת.

מצווה שצא: מצוות לא תעשה, שלא יתעסקו כהנים ולויים אלו בעבודות אלו

[לא תעשה רלו] מצוות לא תעשה, שלא יתעסקו לוים בעבודת כהנים ולא כהנים בעבודת לוים.
שנאמר: "אך אל כלי הקודש וגו' לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם" במדבר יח, ג.

מראי מקומות:
ערכין דף י"א;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ג' הלכות ט'-יא';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה ע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ז.

מצווה שצב: מצוות לא תעשה, שלא יעבוד זר עבודה במקדש

[לא תעשה רלז] מצוות לא תעשה, שלא יעבוד זר במקדש.
שנאמר: "והזר לא יקרב אליכם" במדבר יח, ד.

מראי מקומות:
זבחים דף ט"ז; סנהדרין דף פ"א;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ט.

מצווה שצד: מצוות לא תעשה, שלא לפדות בכור בהמה טהורה

[לא תעשה רלח] מצוות לא תעשה, שלא לפדות בכור בהמה טהורה.
שנאמר: "אך בכור שור וגו' לא תפדה" במדבר יח, יז.

מראי מקומות:
תמורה דפים ה, כא;
רמב"ם הלכות בכורות פרק א' הלכה יז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן שכ"א.

מצווה תח: מצוות לא תעשה, שלא יחל דברו שנדר

[לא תעשה רלט] מצוות לא תעשה, שלא לעבור על הנדר.
שנאמר: "לא יחל דברו" במדבר ל, ג.

מראי מקומות:
מסכת נדרים; מסכת שבועות פרק ג';
רמב"ם הלכות שבועות פרק ו'; והלכות נדרים פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה קנ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן רכ"ח - רל"ד;
שו"ע אבן העזר סימן ע"ד; ספר
מצוות קטן סימן פ"א.

מצווה תי: מצוות לא תעשה, שלא להמית וצח עד עמדו לדין

[לא תעשה רמ] מצוות לא תעשה, שלא להמית רוצח עד עמדו למשפט.
שנאמר: "לא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט" במדבר לה, יב.

מראי מקומות:
מסכת מכות דף י"ב;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ג.

מצווה תיב: מצוות לא תעשה, שלא יורה עד אחד בדיני נפשות

[לא תעשה רמא] מצוות לא תעשה, שלא יודה עד אחד בדיני נפשות.
שנאמר: "ועד אחד לא יענה בנפש למות" במדבר לה, ל.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ל"ג; כתובות דף כ"א; בבא קמא דף צ';
רמב"ם הלכות עדות פרק ה' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"א;
ועיין ברמב"ן לא תעשה ר"צ שכתב הלאו שלא לקבל עדות מיוחדת;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה, ובסוף לאוין קס"ד חוכך בו למנותו במנין.

מצווה תיג: מצוות לא תעשה, שלא לקחת כופר מחייב מיתה

[לא תעשה רמב] מצוות לא תעשה, שלא ליקח כופר מהורג נפש במזיד.
שנאמר: "ולא תקחו כופר לנפש רוצח" במדבר לה, לא.

מראי מקומות:
כתובות דף ל"ז;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"א.

מצווה תיד: מצוות לא תעשה, שלא לקחת כופר מחייב גלות

[לא תעשה רמג] ומצוות לא תעשה, שלא ליקח כופר מהורג נפש בשוגג לפטרו מגלות.
שנאמר: "ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ" במדבר לה, לב.

מראי מקומות:
כתובות דף ל"ז;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ב.

מצווה תטו: מצוות לא תעשה, שלא למנות דיין שאינו הגון

[לא תעשה רמד] מצוות לא תעשה, שלא למנות דיין שאינו הגון.
שנאמר: "לא תכירו פנים במשפט" דברים א, יז.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף נ"ב; סנהדרין דף ז';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ג' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ד;
שו"ע חושן משפט סימן ח'.

מצווה תטז: מצוות לא תעשה, שלא יירא הדיין מבעל דין

[לא תעשה רמה] מצוות לא תעשה, שלא ירא הדיין מהבעל דין.
שנאמר: "לא תגורו מפני איש" דברים א, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ו';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ב הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ז;
שו"ע חושן משפט סימן י"ב.

מצווה תיז: מצוות לא תעשה, שלא להתאות בלב דבר של חברו

[לא תעשה רמו] מצוות לא תעשה, שלא להתאוות בלב דבר של חברו.
שנאמר: "לא תתאוה" דברים ה, יח.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ה';
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א' הלכות י'-יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן שנ"ט.

מצווה תכה: מצוות לא תעשה, שלא לנסות השי' ולנביא אמת

[לא תעשה רמז] מצוות לא תעשה, שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי.
שנאמר: "לא תנסו את ה' אלוהיכם" דברים ו, טז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ט; ערכין דף ט"ו; תענית דף ט;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק י' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ח.

מצווה תכז: מצוות לא תעשה, שלא לחון עכו"ם

[לא תעשה רמח] מצוות לא תעשה, שלא לחמול על עובדי עבודה זרה.
שנאמר: "ולא תחנם" דברים ז, ב.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י', והלכות זכייה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א;
שו"ע חושן משפט סימן רמ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ה.

מצווה תכח: מצוות לא תעשה, שלא להתחתן עם עכו"ם

[לא תעשה רמט] מצוות לא תעשה, שלא להתחתן עם עכו"ם.
שנאמר: "ולא תתחתן בם" דברים ז, ג.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ג; סנהדרין דף פ"ה; עבודה זרה דף ל"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"ב סובר שזה קאי על ז' אומות אף לאחר שנתגיירו;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ז;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"צ.

מצווה תכט: מצוות לא תעשה, שלא ליהנות מציפוי עבודה זרה

[לא תעשה רנ] מצוות לא תעשה, שלא ליהנות מצפוי עבודה זרה ומתכשיטיה.
שנאמר: "לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך" דברים ז, כה.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ח' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ו.

מצווה תל: מצוות לא תעשה, שלא ליהנות מתקרובת עבודה זרה

[לא תעשה רנא] מצוות לא תעשה, שלא ליהנות מעבודה זרה ומתקרובתה ומן משמשיה וכל הנעשה בשבילה.
שנאמר: "ולא תביא תועבה אל ביתך וגו'דברים ז, כו.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ב; פסחים דף מ"ח;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ח.

מצווה תלח: מצוות לא תעשה, שלא לאבד דבר שנקרא שם יתברך עליו

[לא תעשה רנב] מצוות לא תעשה, שלא לאבד שום דבר קדוש ולא למחוק שום שם משמות הקדושים.
שנאמר: "לא תעשון כן לה' אלהיכם" דברים יב, ד.

מראי מקומות:
שבת דף קט"ז; מכות דף כ"ב; שבועות דף ל"ה; מנחות דף ל';
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ג';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ס.

מצווה תמ: מצוות לא תעשה, שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה

[לא תעשה רנג] מצוות לא תעשה, שלא להעלות דבר מקרבנות חוץ לעזרה.
שנאמר: "רק השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה" דברים יב, יג.

מראי מקומות:
זבחים פרק י"ג, ודפים י"ב, י"ט; ריש מסכת כריתות;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ב.

מצווה תמג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים

[לא תעשה רנד] מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שני תבואה בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ט;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.

מצווה תמד: מצוות לא תעשה, שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים

[לא תעשה רנה] מצוות לא תעשה, שלא לשתות יין של מעשר שני בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ס;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.

מצווה תמה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים

[לא תעשה רנו] מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שמן של מעשר שני בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך בעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"א;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.

מצווה תמו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים

[לא תעשה רנז] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ובכורות וגו'" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף ט';
רמב"ם הלכות בכורות פרק א' הלכה טז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ב.

מצווה תמז: מצוות לא תעשה, שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים

[לא תעשה רנח] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר חטאת ואשם חוץ לעזרה.
שנאמר: "לא תוכל לאכול וגו' בקרך וצאנך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ה.

מצווה תמח: מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר עולה

[לא תעשה רנט] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר עולה.
שנאמר: "לא תוכל לאכול וגו' וכל נדריך אשר תדור" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה א' והלכות מעילה פרק א' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"א.

מצווה תמט: מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים

[לא תעשה רס] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר כל הקדשים קודם זריקת דמם.
שנאמר: "לא תוכל לאכול וגו' ונדבותיך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ד.

מצווה תנ: מצוות לא תעשה, שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים

[לא תעשה רסא] מצוות לא תעשה, שלא יאכלו הכהנים ביכורים חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ותרומת ידיך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ה.

מצווה תנא: מצוות לא תעשה, שלא לעזוב הלוים

[לא תעשה רסב] מצוות לא תעשה, שלא לעזוב הלוים.
שנאמר: "השמר לך פן תעזור את הלוי" דברים יב, יט.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות חגיגה פרק ב' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"א.

מצווה תנב: מצוות עשה מצוות שחיטה

(עשה קצ) מצוות עשה לשחוט בהמה חיה ועוף אם ירצה לאכול מבשרם.
שנאמר: "וזבחת מבקרך ומצאנך וגו' כאשר צויתיך וגו'דברים יב, כא.

מראי מקומות:
חולין פרקים א'-ב';
רמב"ם הלכות שחיטה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ג;
שו"ע יורה דעה סימן א'-כח';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ו.

מצווה תנג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול אבר מן החי

[לא תעשה רסג] מצוות לא תעשה, שלא לאכול אבר מן החי.
שנאמר: "לא תאכל הנפש עם הבשר" דברים יב, כג.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ב; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ו;
שו"ע יורה דעה סימן ס"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר'.

מצווה תנה: מצוות לא תעשה, שלא להוסיף על מצוות התורה

[לא תעשה רסד] מצוות לא תעשה, שלא להוסיף על מצוות התורה.
שנאמר: "לא תוסף עליו [דברים יג, א.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח; ראש השנה דף כ"ח; זבחים דף פ';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ד;
שו"ע אורח חיים סימן קכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ז.

מצווה תנו: מצוות לא תעשה, שלא לגרוע ממצוות התורה

[לא תעשה רסה] מצוות לא תעשה, שלא לגרוע ממצוות התורה.
שנאמר: "ולא תגרעו ממנו" דברים יג, א.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח; ראש השנה דף כ"ח; זבחים דף פ';
רמב"ם הלכות ממרים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ח.

מצווה תנז: מצוות לא תעשה, שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה

[לא תעשה רסו] מצוות לא תעשה, שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה.
שנאמר: "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא" דברים יג, ד.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ח; רמב"ן משיג ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן כ"ז.

מצווה תנח: מצוות לא תעשה, שלא להסית יחיד מישראל לעבודה זרה

[לא תעשה רסז] מצוות לא תעשה, שלא להסית שום אדם מישראל לעבוד עבודה זרה.
שנאמר: "כי יסיתך וגו' לאמר נלך ונעבוד וגו' וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה" דברים יג, ז-יב.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ז.

מצווה תנט: מצוות לא תעשה, שלא לאהוב את המסית

[לא תעשה רסח] מצוות לא תעשה על המוסת שלא לאהוב את המסית.
שנאמר: "לא תאבה לו" דברים יג, ט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ז.

מצווה תס: מצוות לא תעשה, שלא לעזור השנאה מן המסית

[לא תעשה רסט] מצוות לא תעשה, שלא לעזוב שנאה מהמסית.
שנאמר: "ולא תשמע אליו" דברים יג, ט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ז.

מצווה תסא: מצוות לא תעשה, שלא להציל את המסית

[לא תעשה רע] מצוות לא תעשה, שלא להציל המסית.
שנאמר: "לא תחוס עינך עליו" דברים יג, ט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ז.

מצווה תסב: מצוות לא תעשה, שלא ללמד זכות על המסית

[לא תעשה רעא] מצוות לא תעשה, שלא ללמד זכות על המסית.
שנאמר: "לא תחמול עליו" דברים יג, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ז.

מצווה תסג: מצוות לא תעשה, שלא למנוע מללמד חובה על המסית

[לא תעשה רעב] מצוות לא תעשה, שלא לשתוק מללמד חוב על המסית.
שנאמר: "ולא תכסה עליו" דברים יג, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ג, מ"ג, ס"ז, פ"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול ל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ז.

מצווה תסו: מצוות לא תעשה, שלא לבנות עיר הנדחת

[לא תעשה רעג] מצוות לא תעשה, שלא תבנה עוד.
שנאמר: "לא תבנה עוד" דברים יג, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף קי"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ד.

מצווה תסז: מצוות לא תעשה, שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת

[לא תעשה רעד] מצוות לא תעשה, שלא ליהנות מעיר הנדחת.
שנאמר: "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם וגו'" דברים יג, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף קי"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ה.

מצווה תסח: מצוות לא תעשה, שלא להתגודד על המת

[לא תעשה רעה] מצוות לא תעשה, שלא לגדוד ולשרוט בבשרו לעבודה זרה ועל מתו.
שנאמר: "לא תתגודדו" דברים יד, א.

מראי מקומות:
מכות דפים כ'-כ"א; יבמות דף י"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ; ועיין במגן אברהם סימן תצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ד, ע"ה.

מצווה תסט: מצוות לא תעשה, שלא לקרוע שער ראשו על המת

[לא תעשה רעו] מצוות לא תעשה, שלא לעשות קרחה על מתו.
שנאמר: "ולא תשימו קרחה בין עינכם למת" דברים יד, א.

מראי מקומות:
מכות דף כ'; קדושין דף ל"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ג.

מצווה תע: מצוות לא תעשה, שלא לאכול פסולי המוקדשין

[לא תעשה רעז] מצוות לא תעשה, שלא לאכול פסולי המוקדשין.
שנאמר: "לא תאכל כל תועבה" דברים יד, ג.

מראי מקומות:
ספרי; בכורות דף ל"ד;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכות ג'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה זה ללאו בפני עצמו וע"ש סוף לאוין רס"ד.

מצווה תעב: מצוות לא תעשה, שלא לאכול שרץ העוף

[לא תעשה רעח] מצוות לא תעשה, שלא לאכול שרץ העוף.
שנאמר: "וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו" דברים יד, יט.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ו; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ל;
שו"ע יורה דעה סימן פ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ט.

מצווה תעג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול נבלה

[לא תעשה רעט] מצוות לא תעשה, שלא לאכול נבלה.
שנאמר: "לא תאכלו כל נבלה" דברים יד, כא.

מראי מקומות:
מכות דף י"ז; חולין דף ל"ב; זבחים דף ס"ט; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"פ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ב.

מצווה תעז: מצוות לא תעשה, שלא לתבוע חוב שעבר עליו שמיטה

[לא תעשה רפ] מצוות לא תעשה, שלא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית.
שנאמר: "לא יוש את רעהו כי קרא שמטה לה'" דברים טו, ב.

מראי מקומות:
שביעית פרק י'; גיטין דף ל"ז; מכות דף ג'; שבועות דף מ"ח;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ע;
שו"ע חושן משפט סימן ס"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ח.

מצווה תעט: מצוות לא תעשה, שלא לאמץ לב מליתן צדקה

[לא תעשה רפא] מצוות לא תעשה, שלא לאמץ לב ולא לקפוץ יד מעני ישראל.
שנאמר: "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון" דברים טו, ז.

מראי מקומות:
בבא בתרא דף ט'; כתובות דף נ, ס"א; שבת דף ק"ח;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרקים ז'-י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רמ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ז.

מצווה תפא: מצוות לא תעשה, שלא למנוע מלהלוות מפחד השמיטה

[לא תעשה רפב] מצוות לא תעשה, שלא למנוע מלהלוות לישראל מפחד השמטה שלא תשמט.
שנאמר: "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך וגו'" דברים טו, ט.

מראי מקומות:
מסכת שביעית פרק י'; גיטין דף ל"ו;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט' הלכה ל';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ז.

מצווה תפב: מצוות לא תעשה, שלא לשלוח עבד עברי ריקם

[לא תעשה רפג] מצוות לא תעשה, שלא לשלח עבד עברי בלא הענקה.
שנאמר: "וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם" דברים טו, יג.

מראי מקומות:
קדושין דף י"ד;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ג, מצוות עשה קצ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ח.

מצווה תפד: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד בבהמת קודשים

[לא תעשה רפד] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד עבודה בבהמת קדשי מזבח.
שנאמר: "לא תעבוד בבכור שורך" דברים טו, יט.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ב; חולין דף ק"ל; תמורה דף י"ב; בכורות דף כ"ה;
רמב"ם הלכות מעילה פרק א' הלכות ז'-יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"מ.

מצווה תפה: מצוות לא תעשה, שלא לגזוז צאן קודשים

[לא תעשה רפה] מצוות לא תעשה, שלא לגזוז צאן קדשי מזבח.
שנאמר: "ולא תגוז בכור צאנך" דברים טו, יט.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ב; חולין דף ק"ל; תמורה דף י"ב; בכורות דף כ"ה;
רמב"ם הלכות מעילה פרק א' הלכות ז'-יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"א.

מצווה תפו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות

[לא תעשה רפו] מצוות לא תעשה, שלא לאכול חמץ ערב פסח אחר חצות.
שנאמר: "לא תאכל עליו חמץ" דברים טז, ג.

מראי מקומות:
פסחים דפים כ"ח-כ"ט;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ט; והרמב"ן משיג ע"ש; סמ"ג לאוין ע"ו מסופק ולא מנאה, ע"ש שכללה עם אכילת חמץ בפסח דלעיל סימן י"ט.

מצווה תפז: מצוות לא תעשה, שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי

[לא תעשה רפז] מצוות לא תעשה, שלא להותיר מחגיגת ערב פסח הבא עם הפסח עד יום השלישי.
שנאמר: "ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר" דברים טז, ד.

מראי מקומות:
פסחים דף ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ט.

מצווה תצ: מצוות לא תעשה, שלא להראות בלא קורבן

[לא תעשה רפח] מצוות לא תעשה, שלא לעלות לרגל בלא קרבן.
שנאמר: "ולא יראה את פני ה' ריקם" דברים טז, טז.

מראי מקומות:
חגיגה פרק א';
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"פ.

מצווה תצב: מצוות לא תעשה, שלא ליטע אשרה

[לא תעשה רפט] מצוות לא תעשה, שלא ליטע אילן במקדש.
שנאמר: "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אליהך" דברים טז, כא.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ח; ספרי; מסכת תמיד פרק א';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכות ט'-י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ג.

מצווה תצג: מצוות לא תעשה, שלא להקים מצבה

[לא תעשה רצ] מצוות לא תעשה, שלא להקים מצבה בשום מקום.
שנאמר: "ולא תקים לך מצבה וגו'דברים טז, כב.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף מ"ח; ספרי; מסכת תמיד פרק א';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ו' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ג.

מצווה תצד: מצוות לא תעשה, שלא להקריב בעל מום עובר

[לא תעשה רצא] מצוות לא תעשה, שלא להקריב בעל מום עובר.
שנאמר: "לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום וגו'דברים יז, א.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ה.


מצווה תצו: מצוות לא תעשה, שלא לסור מדברי בית דין הגדול

[לא תעשה רצב] מצוות לא תעשה, שלא לסור מדברי בית דין הגדול.
שנאמר: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" דברים יז, יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ו;
רמב"ם הלכות ממרים פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"ז; ובית דין הגדול שבזמן הזה עיין ט
שו"ע חושן משפט סימן י"ד.

מצווה תצח: מצוות לא תעשה, שלא למנות מלך נכרי

[לא תעשה רצג] מצוות לא תעשה, שלא למנות עלינו מלך שאינו מזרע ישראל.
שנאמר: "לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא" דברים יז, טו.

מראי מקומות:
סוטה דף ק"ז; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"א.

מצווה תצט: מצוות לא תעשה, שלא ירבה לו המלך סוסים

[לא תעשה רצד] מצוות לא תעשה, שלא ירבה לו המלך סוסים.
שנאמר: "ולא ירבה לו סוסים" דברים יז, טז.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"א; יבמות דף מ"ה; סנהדרין דף כ"א; כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ג' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ג.

מצווה תק: מצוות לא תעשה, שלא ירבה לו המלך נשים

[לא תעשה רצה] מצוות לא תעשה, שלא ירב לו המלך נשים.
שנאמר: "ולא ירבה לו נשים" דברים יז, יז.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"א; יבמות דף מ"ה; סנהדרין דף כ"א; כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ג' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ב.

מצווה תקא: מצוות לא תעשה, שלא ירבה לו המלך כסף וזהב

[לא תעשה רצו] מצוות לא תעשה, שלא ירבה המלך כסף וזהב.
שנאמר: "וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד" דברים יז, יז.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"א; יבמות דף מ"ה; סנהדרין דף כ"א; כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ג' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ד.

מצווה תקג: מצוות לא תעשה, שלא לשכון בארץ מצרים

[לא תעשה רצז] מצוות לא תעשה, שלא לדור בארץ מצרים.
שנאמר: "לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד" דברים יז, טז.

מראי מקומות:
סוכה דף נ"א;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכות ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ז.

מצווה תקד: מצוות לא תעשה, שלא יטול שבט לוי חלק בביזה

[לא תעשה רצח] מצוות לא תעשה, שלא יטול כל שבט לוי חלק בביזה.
שנאמר: "לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל" דברים יח, א.

מראי מקומות:
ספרי; בבא בתרא דף קכ"ב;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג הלכות י'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ז.

מצווה תקה: מצוות לא תעשה, שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל

[לא תעשה רצט] מצוות לא תעשה, שלא יטול כל שבט לוי נחלה בנחלת ארץ ישראל.
שנאמר: "ונחלה לא יהיה לו וגו'" דברים יח, ב.

מראי מקומות:
ספרי; בבא בתרא דף קכ"ב;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג הלכות י'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רע"ו.

מצווה תקי: מצוות לא תעשה, שלא לקסום

[לא תעשה ש] מצוות לא תעשה, שלא לקסום.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' קוסם קסמים" דברים יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות ו'-ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ח.

מצווה תקיא: מצוות לא תעשה, שלא לכשף

[לא תעשה שא] מצוות לא תעשה, שלא לכשף.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ומכשף" דברים יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"א.

מצווה תקיב: מצוות לא תעשה, שלא לחבור חבר

[לא תעשה שב] מצוות לא תעשה, שלא יהיה חובר חבר.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' וחובר חבר" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות י'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"א.

מצווה תקיג: מצוות לא תעשה, שלא לשאול באוב

[לא תעשה שג] מצוות לא תעשה, שלא לשאול באוב.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ושואל אוב וידעוני" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ו;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.

מצווה תקיד: מצוות לא תעשה, שלא לשאול בידעוני

[לא תעשה שד] מצוות לא תעשה, שלא לשאול בידעוני.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ושואל אוב וידעוני" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ז;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.

מצווה תקטו: מצוות לא תעשה, שלא לדרוש אל המתים

[לא תעשה שה] מצוות לא תעשה, שלא לדרוש אל המתים.
שנאמר: "לא ימצא בך וגו' ודורש אל המתים" דברים יח, י-יא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ';
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ב.

מצווה תקיז: מצוות לא תעשה, שלא להתנבא שקר בשם ה'

[לא תעשה שו] מצוות לא תעשה, שלא להתנבאות שקר בשם ה'.
שנאמר: "אך הנביא אשר יזיד לדבר בשמי אשר לא צויתיו לדבר וגו'" דברים יח, כ.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ט;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכות ז'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קט"ו.

מצווה תקיח: מצוות לא תעשה, שלא להתנבא בשם ע"ז

[לא תעשה שז] מצוות לא תעשה, שלא להתנבאות בשם עבודה זרה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ח;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכות ו'-ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ד.

מצווה תקיט: מצוות לא תעשה, שלא לירא מהרוג נביא שקר

[לא תעשה שח] מצוות לא תעשה, שלא לירא ולפחד מלהרוג נביא שקר.
שנאמר: "בזדון דברו הנביא לא תגורו ממנו" דברים יח, כב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ט"ז;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה כ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ל"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ג.

מצווה תקכא: מצוות לא תעשה, שלא לחוס על רוצח

[לא תעשה שט] מצוות לא תעשה, שלא לחוס ולרחם על רוצח או מחסר אבר מחברו.
שנאמר: "לא תחוס עינך ובערת דם הנקי" דברים יט, יג. ולא תחוס עינך נפש בנפש" דברים יט, כא.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ז.

מצווה תקכב: מצוות לא תעשה, שלא להשיג גבול

[לא תעשה שי] מצוות לא תעשה, שלא להשיג גבול רעהו.
שנאמר: "לא תשיג גבול רעך וגו'דברים יט, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ז' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ג;
שו"ע חושן משפט סימן שע"ו.

מצווה תקכג: מצוות לא תעשה, שלא יקום דבר על פי עד אחד

[לא תעשה שיא] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא להקים דבר על פי עד אחד.
שנאמר: "לא יקום עם אחד באיש לכל עון ולכל חטאת" דברים יט, טו.

מראי מקומות:
שבועות דף מ'; סוטה דפים ב', ל"א, מ"ו;
רמב"ם הלכות עדות פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"ג סובר הלאו הוא על העד;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ח.

מצווה תקכה: מצוות לא תעשה, שלא לירא מפני עכו"ם במלחמה

[לא תעשה שיב] מצוות לא תעשה, שלא לירא מהגוים במלחמה ולא לברוח.
שנאמר: "ואל תערצו מפניהם" דברים כ, ג.

מראי מקומות:
מסכת סוטה פרק ח';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ח; וה
רמב"ם משיג שסובר שהוא הבטחה ולא אזהרה ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"א.

מצווה תקכח: מצוות לא תעשה, שלא להחיות נשמה משבע אומות

[לא תעשה שיג] מצוות לא תעשה, שלא לחיות נשמה משבע אומות.
שנאמר: "לא תחיה כל נשמה" דברים כ, טז.

מראי מקומות:
סוטה;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ט; וע"ש מצוות עשה קפ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ה.

מצווה תקכט: מצוות לא תעשה, שלא להשחית אילן מאכל

[לא תעשה שיד] מצוות לא תעשה, שלא להשחית אילן מאכל במצור.
שנאמר: "כי תצור על עיר וגו' לא תשחית את עצה" דברים כ, יט.

מראי מקומות:
בבא קמא דף צ"א; בבא בתרא דפים כ"ה, כ"ו; קדושין דף ל"ב; שבת דף ק"ה, קכ"ט;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ה.

מצווה תקלא: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה

[לא תעשה שטו] מצוות לא תעשה, שלא לעבוד ולזרוע על נחל האיתן שנערפה שם העגלה.
שנאמר: "אשר לא יעבד בו ולא יזרע" דברים כא, ד.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"ז;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ס.

מצווה תקלג: מצוות לא תעשה, שלא למכור יפת תואר

[לא תעשה שטז] מצוות לא תעשה, שלא למכור היפת תואר אם לא חפץ בה.
שנאמר: "לא תמכרנה בכסף" דברים כא, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ג.

מצווה תקלד: מצוות לא תעשה, שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה

[לא תעשה שיז] מצוות לא תעשה, שלא יכבשנה לעבדות אחר שבעלה.
שנאמר: "לא תתעמר בה תחת גאשר עניתה" דברים כא, יד.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ד.

מצווה תקלה: מצוות עשה לתלות מגדל ועובד עבודה זרה

(עשה ריח) מצוות עשה לתלות למגדף ועובד עבודה זרה.
שנאמר: "ותלית אותו על עץ" דברים כא, כב.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים מ"ה, מ"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ר"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ג.

מצווה תקלו: מצוות לא תעשה, שלא להלין תלוי ושאר מתים

[לא תעשה שיח] מצוות לא תעשה, שלא להלין נבלת התלוי על העץ.
שנאמר: "לא תלין נבלתו על העץ" דברים כא, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים מ"ה, מ"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ו הלכה ח', והלכות אבל פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן שנ"ז.

מצווה תקלט: מצוות לא תעשה, שלא להעלים עינו מהאבידה

[לא תעשה שיט] מצוות לא תעשה, שלא להתעלם מאבדת ישראל.
שנאמר: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת וגו' לא תוכל להתעלם" דברים כב, א-ג.

מראי מקומות:
מסכת בבא מציעא פרק ב'; עבודה זרה דף כ"ו;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה רס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן רנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן עו'.

מצווה תקמ: מצוות לא תעשה, שלא להניח בהמת חברו תחת משאה

[לא תעשה שכ] מצוות לא תעשה, שלא להניח בהמת ישראל רובץ תחת משאו וילך לו שלא לעזרו לפרוק מהבהמה.
שנאמר: "לא תראה חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת" דברים כב, ד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ל"ב;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ע;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ט;
שו"ע חושן משפט סימן רע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ז.

מצווה תקמב: מצוות לא תעשה, שלא יהיה כלי גבר על אשה

[לא תעשה שכא] מצוות לא תעשה, שלא יהיה כלי גבר על אשה.
שנאמר: "לא יהיה כלי גבר על אשה" דברים כא, ה.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ט; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה לט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ג.

מצווה תקמג: מצוות לא תעשה, שלא ילבש גבר שמלת אשה

[לא תעשה שכב] מצוות לא תעשה, שלא ילבש גבר שמלת אשה.
שנאמר: "ולא ילבש גבר שמלת אשה" דברים כא, ה.

מראי מקומות:
נזיר דף נ"ט; מכות דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס';
שו"ע יורה דעה סימן קפ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ג.

מצווה תקמד: מצוות לא תעשה, שלא ליקח אם על בנים

[לא תעשה שכג] מצוות לא תעשה, שאם יקרא קן צפור לפניך לא יקח האם עם הבנים.
שנאמר: "כי יקרא קן צפור לפניך וגו' והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים" דברים כב, ו.

מראי מקומות:
מסכת חולין פרק י"ב;
רמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"נ;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ד.

מצווה תקמז: מצוות לא תעשה, שלא להניח מכשול בביתו

[לא תעשה שכד] מצוות לא תעשה, שלא להניח מכשול בביתו.
שנאמר: "ולא תשים דמים בביתך" דברים כב, ח.

מראי מקומות:
חולין דף קל"ו; יומא דף י"א; סוכה דף ג'; בבא קמא דף ט"ו, נ"א;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ז;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"א.

מצווה תקמח: מצוות לא תעשה, שלא לזרוע כלאים בכרם

[לא תעשה שכה] מצוות לא תעשה, שלא לזרוע תבואה בכרם.
שנאמר: "לא תזרע כרמך כלאים" דברים כב, ט.

מראי מקומות:
מסכת כלאים; פסחים דף כ"ד;
רמב"ם הלכות כלאים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"פ;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ח.

מצווה תקמט: מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולהנות מכלאי הכרם

[לא תעשה שכו] מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולהנות מכלאי הכרם.
שנאמר: "פן תקדש המלאה וגו'" דברים כב, ט.

מראי מקומות:
מסכת כלאים; פסחים דף כ"ד; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רט"ז.

מצווה תקנ: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות

[לא תעשה שכז] מצוות לא תעשה, שלא לחרוש בשור וחמור יחדיו.
שנאמר: "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" דברים כב, י.

מראי מקומות:
מכות דף כ"א; כלאים פרק ח'; בבא מציעא דף צ';
רמב"ם הלכות כלאים פרק ט' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ע.

מצווה תקנא: מצוות לא תעשה, שלא ללבוש שעטנז

[לא תעשה שכח] מצוות לא תעשה, שלא ללבוש בגד מצמר ופשתים.
שנאמר: "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו" דברים כב, יא.

מראי מקומות:
יבמות דף ד'; מכות דף כ"א; כלאים פרק ט'; נדה דף ס"א;
רמב"ם הלכות כלאים פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ב.

מצווה תקנד: מצוות לא תעשה, שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו

[לא תעשה שכט] מצוות לא תעשה, שלא יגרשנה כל ימיו.
שנאמר: "לא יוכל לשלחה כל ימיו" דברים כב, יט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ח'; כתובות דף מ"ד;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק ג', והלכות אסורי ביאה פרק א'; ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה, שנ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ו.

מצווה תקנו: מצוות לא תעשה, שלא לענוש לאנוס

[לא תעשה של] מצוות לא תעשה, שלא לענוש לעושה עבירה באונס.
שנאמר: "ולנערה לא תעשה דבר" דברים כב, כו.

מראי מקומות:
בבא קמא דף מ"ח; עבודה זרה דף נ"ד; יבמות דף נ"ג; כתובות דף נ"א;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ד; רמב"ן משיג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"א.

מצווה תקנח: מצוות לא תעשה, שלא יגרש האונס את אנוסתו

[לא תעשה שלא] מצוות לא תעשה, שלא יגרש אותה כל ימיו.
שנאמר: "תחת אשר ענה לא יוכל לשלחה כל ימיו" דברים כב, כט.

מראי מקומות:
כתובות דף ל"ט;
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"ח,
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ד;
שו"ע אבן העזר סימן קע"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ז.

מצווה תקנט: מצוות לא תעשה, שלא ישא פצוע דכא בת ישראל

[לא תעשה שלב] מצוות לא תעשה, שלא ישא פצוע דכא וכרות שפכה בת ישראל.
שנאמר: "לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה'" דברים כג, ב.

מראי מקומות:
יבמות פרק ח', ודף ע"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול מנה פצוע דכא וכרות שפכה לשני לאוין קי"ח, קי"ט;
שו"ע אבן העזר סימן ה';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ז, רצ"ח.

מצווה תקס: מצוות לא תעשה, שלא ישא ממזר בת ישראל

[לא תעשה שלג] מצוות לא תעשה, שלא ישא ממזר בת ישראל.
שנאמר: "לא יבא ממזר בקהל ה'" דברים כג, ג.

מראי מקומות:
יבמות דף מ"ט, ע"ח; קדושין דף ס"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"ז;
שו"ע אבן העזר סימן ד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ה.

מצווה תקסא: מצוות לא תעשה, שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל

[לא תעשה שלד] מצוות לא תעשה, שלא ישא גר עמוני ומואבי בת ישראל.
שנאמר: "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' וגו' עד עולם" דברים כג, ד.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; קדושין דף ע"ד; ברכות דף כ"ח; ידים פרק ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ג; רמב"ן מנה עמוני ומואבי לשני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"ג, קי"ד;
שו"ע אבן העזר סימן ד'.

מצווה תקסב: מצוות לא תעשה, שלא לדרוש שלום עמון ומואב

[לא תעשה שלה] מצוות לא תעשה, שלא לדרוש שלום עמון ומואב.
שנאמר: "לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם" דברים כג, ז.

מראי מקומות:
ספרי;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רכ"ח.

מצווה תקסג: מצוות לא תעשה, שלא להרחיק אדומי שלישי

[לא תעשה שלו] מצוות לא תעשה, שלא להרחיק זרע אדום שנתגייר אחר שני דורות להתחתן בם.
שנאמר: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא" דברים כג, ח.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; קדושין דף ע"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קט"ו;
שו"ע אבן העזר סימן ד'.

מצווה תקסד: מצוות לא תעשה, שלא להרחיק מצרי

[לא תעשה שלז] מצוות לא תעשה, שלא לתעב מצרי שנתגייר אחר שני דורות.
שנאמר: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'" דברים כג, ח-ט.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; קדושין דף ע"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קט"ז;
שו"ע אבן העזר סימן ד'.

מצווה תקסה: מצוות לא תעשה, שלא יכנס טמא להר הבית

[לא תעשה שלח] מצוות לא תעשה, שלא יבא טמא למחנה לויה הוא הר הבית.
שנאמר: "כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה וגו' לא יבא אל תוך המחנה" דברים כג, יא.

מראי מקומות:
פסחים דף ס"ח; כלים פרק א'; מדות פרק ג';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג'; והלכות בית הבחירה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה וכלל בלאוין ש"ד.

מצווה תקסח: מצוות לא תעשה, שלא להסגיר עבד

[לא תעשה שלט] מצוות לא תעשה, שלא להשיב עבד שברח מחוץ לארץ ישראל לאדונו אפילו ישראל.
שנאמר: "לא תסגיר עבד אל אדוניו" דברים כג, טז.

מראי מקומות:
גיטין דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין סימן ק"פ;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ז.

מצווה תקסט: מצוות לא תעשה, שלא להונות בדברים עבד

[לא תעשה שמ] מצוות לא תעשה, שלא להונות בדברים העבד הזה שברח.
שנאמר: "עמך ישב וגו' לא תוננו" דברים כג, יז.

מראי מקומות:
גיטין דף מ"ה;
רמב"ם הלכות עבדים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין סימן ק"פ;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ז.

מצווה תקע: מצוות לא תעשה, שלא לבא על קדשה בלא קידושין

[לא תעשה שמא] מצוות לא תעשה, שלא לבא על קדשה בלא קדושין.
שנאמר: "לא תהיה קדשה מבנות ישראל" דברים כג, יח.

מראי מקומות:
קדושין דף פ'; יבמות דף ל"ז; סנהדרין דף כ"ח, ע"ו;
רמב"ם הלכות אישות פרק א' הלכה ד'; והלכות נערה בתולה פרק ב' הלכה יז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"ה;
רמב"ן שם ובשורש ה' העמיד פסוק לא תהיה קדשה ולא יהיה קדש אזהרה על הבית דין שלא יניחו להיות קדש וקדשה. ואל תחלל את בתך להזנותה שלא יתן את בתו לאיש שאין קדושין תופסין לו בה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סובר כ
רמב"ם בדין זה דמופקרת בלאוין פ"ה מאל תחלל את בתך ובלאוין פ' סובר ד לא תהיה קדשה שלא תנשא אשה לעבד ולא יהיה קדש שלא ישא ישראל שפחה כתרגום אונקלוס;
שו"ע אבן העזר סימן כו' סעיף א' וסימן קע"ז סעיף ה'.

מצווה תקעא: מצוות לא תעשה, שלא להקריב אתנן זונה

[לא תעשה שמב] מצוות לא תעשה, שלא להקריב אתנן זונה או מחיר כלב.
שנאמר: "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך" דברים כג, יט.

מראי מקומות:
תמורה דפים כ"ט, ל';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ג' הלכה ז' ופרק ד' הלכו ח'-יח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק'; רמב"ן מנה אתנן זונה ומחיר כלב לשני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שט"ז, שי"ז; ועיין ב
שו"ע אורח חיים סימ ן קנ"ג בהג"ה.

מצווה תקעב: מצוות לא תעשה, שלא יתן הלווה ריבית לישראל

[לא תעשה שמג] מצוות לא תעשה, שלא ללות בריבית מישראל.
שנאמר: "לא תשיך לאחיך וגו'דברים כג, כ.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ע"ה;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ק"ס.

מצווה תקעד: מצוות לא תעשה, שלא לאחר נדר אחר ג' רגלים

[לא תעשה שמד] מצוות לא תעשה, שלא לאחר נדרו ונדבתו.
שנאמר: "כי תדור וגו' לא תאחר לשלמו" דברים כג, כב.

מראי מקומות:
ראש השנה דפים ד'- ו';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ד; והלכות מתנת עניים פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"א;
שו"ע יורה דעה סימן רנ"ז.

מצווה תקעז: מצוות לא תעשה, שלא אכל הפועל בשעת מלאכה

[לא תעשה שמה] ומצוות לא תעשה על הפועל שלא יאכל בשעת מלאכה אלא בגמר מלאכה.
שנאמר: "וחרמש לא תניף וכו'" דברים כג, כו.

מראי מקומות:
בבבא מציעא דף פ"ו;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ג;
שו"ע חושן משפט סימן של"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ג.

מצווה תקעח: מצוות לא תעשה, שלא יקח הפועל יותר מאכילתו

[לא תעשה שמו] מצוות לא תעשה על הפועל שלא יקח בידו ממה שעשה ולא יקח יותר מאכילתו ויתן לאחרים.
שנאמר: "ואל כליך לא תתן" דברים כג, כה.

מראי מקומות:
בבבא מציעא דף פ"ו;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ב;
שו"ע חושן משפט סימן של"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ב.

מצווה תקפ: מצוות לא תעשה, שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר

[לא תעשה שמז] מצוות לא תעשה, שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר.
שנאמר: "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הוטמאה" דברים כד, ד.

מראי מקומות:
יבמות דף י"א;
רמב"ם הלכות גירושין פרקים י"א-י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ב;
שו"ע אבן העזר סימן י' וסימן קע"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ט.

מצווה תקפא: מצוות עשה שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה תמימה

[לא תעשה שמח] מצוות לא תעשה, שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה תמימה.
שנאמר: "לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר" דברים כד, ה.

מראי מקומות:
סוטה דף מ"ג, מ"ד;
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז' הלכות ה'-יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שי"א;
רמב"ן חשב לא יצא בצבא וללא יעבור לשני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ל; ה
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן חשב מצוות עשה מפסוק ושמח את אשתו lקיים מצוות עונה באשתו.

מצווה תקפג: מצוות לא תעשה, שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש

[לא תעשה שמט] מצוות לא תעשה, שלא למשכן כלים שעושין בהם אוכל נפש.
שנאמר: "לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל" דברים ד, ו.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף קט"ו;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול מנה רחים ורכב לשני לאוין קפ"ט, ק"צ;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ח, רס"ט.

מצווה תקפד: מצוות לא תעשה, שלא לתלוש סימני צרעת

[לא תעשה שנ] מצוות לא תעשה, שלא לקוץ סימני צרעת או לכוות המחיה כדי להטותה לטהרה.
שנאמר: "השמר בנגע הצרעת וגו'דברים כד, ח.

מראי מקומות:
מכות דף י"ג; שבת דף קל"ב; מסכת נגעים פרק ז';
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ג.

מצווה תקפה: מצוות לא תעשה, שלא למשכן בעל חוב בזרוע

[לא תעשה שנא] מצוות לא תעשה, שלא למשכן בעל חוב בזרוע.
שנאמר: "לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו" דברים כד, י.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף קי"ג;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ו;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ה.

מצווה תקפו: מצוות לא תעשה, שלא למנוע משכון מבעליו

[לא תעשה שנב] מצוות לא תעשה, שלא למנוע משכון מבעליו בעת צרכו.
שנאמר: "לא תשכב בעבוטו" דברים כד, יב.

מראי מקומות:
בבא מציעא קי"ג;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ז;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ו.

מצווה תקפט: מצוות לא תעשה, שלא יעיד קרוב

[לא תעשה שנג] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לקבל עדות קרוב.
שנאמר: "לא ימותו אבות על בנים וגו'דברים כד, טז.

מראי מקומות:
בבא קמא דף קכ"ח; סנהדרין דף כ"ז;
רמב"ם הלכות עדות פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רט"ו;
שו"ע חושן משפט סימן ל"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ד.

מצווה תקצ: מצוות לא תעשה, שלא להטות משפט גר ויתום

[לא תעשה שנד] מצוות לא תעשה על הדיין שלא להטות משפט גר יתום.
שנאמר: "לא תטה משפט גר יתום וגו'דברים כד, יז.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה יב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"פ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ו.

מצווה תקצא: מצוות לא תעשה, שלא למשכן בגד אלמנה

[לא תעשה שנה] מצוות לא תעשה, שלא למשכן בגד אלמנה.
שנאמר: "לא תחבול בגד אלמנה" דברים כד, יז.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף קט"ו;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ה.

מצווה תקצב: מצוות לא תעשה, שלא לשוב ליקח עומר השכחה

[לא תעשה שנו] מצוות לא תעשה, שלא לשוב לקחת עומר ששכח בשדה.
שנאמר: "ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו" דברים כד, יט.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ו'; בבא מציעא דף י"א;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.

מצווה תקצה: מצוות לא תעשה, שלא להוסיף על ל"ט מלקות

[לא תעשה שנז] מצוות לא תעשה, שלא להוסיף על ל"ט מלקות.
שנאמר: "פן יוסיף" דברים כה, ג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ה; כתובות דף ל"ב, ל"ג;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט"ז; והלכות חובל ומזיק פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן ת"כ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ד.

מצווה תקצו: מצוות לא תעשה, שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה

[לא תעשה שנח] מצוות לא תעשה, שלא למנוע בהמה מאכול בעת מלאכתה.
שנאמר: "לא תחסום שור בדישו" דברים כה, ד.

מראי מקומות:
בבא קמא דף נ"ו; בבא מציעא דף פ"ט;
רמב"ם הלכות שכירות פרק י"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ד;
שו"ע חושן משפט סימן של"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן שס"ט.

מצווה תקצז: מצוות לא תעשה, שלא תנשא יבמה לשוק

[לא תעשה שנט] מצוות לא תעשה, שלא תנשא אשת המת בלא בנים לזר.
שנאמר: "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה" דברים כה, ה.

מראי מקומות:
יבמות דף י"ג, צ"ג;
רמב"ם הלכות יבום וחליצה פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שנ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ג;
שו"ע אבן העזר סימן קנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קפ"ח.

מצווה תרא: מצוות לא תעשה, שלא לחוס על הרודף

[לא תעשה שס] מצוות לא תעשה, שלא לחוס על הרודף.
שנאמר: "לא תחוס עינך" דברים כה, יב.

מראי מקומות:
ספרי, סנהדרין דפים ע"ב, פ"ג; אהלות פרק ז';
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ד;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה.

מצווה תרב: מצוות לא תעשה, שלא להשהות מדה ומשקל חסר

[לא תעשה שסא] מצוות לא תעשה, שלא להשהות ברשותו מדה או משקל חסר.
שנאמר: "לא יהיה בכיסך אבן וגו' איפה ואיפה" דברים כה, יג-יד.

מראי מקומות:
בבא בתרא דף פ"ט;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ב;
שו"ע חושן משפט סימן רל"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רע"ה.

מצווה תרה: מצוות לא תעשה, שלא לשכוח מעשה עמלק

[לא תעשה שסב] מצוות לא תעשה, שלא לשכוח מעשה עמלק.
שנאמר: "לא תשכח" דברים כה, יט.

מראי מקומות:
מגילה דפים י"ח, כ"ט; סנהדרין דף כ';
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קט"ז.

מצווה תרח: מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שני באנינות

[לא תעשה שסג] מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שני באנינות.
שנאמר: "לא אכלתי באוני ממנו" דברים כו, יד.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה'; יבמות דף ע"ג; מכות דף י"ט; פסחים דף צ"א; זבחים דף צ"ט;
רמב"ם הלכות מעשר שני פ"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ב;
רמב"ן סוף שורש ח' משיג וס"ל לא אכלתי באוני ולא נתתי ממנו למת אינן לאוין אלא ל או הבא מכלל הן ושלא לאכול בטומאה יוצא בלאו מפסוק אחר ביבמות דף ע"ג ע"ש;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רס"ג.

מצווה תרט: מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שני בטומאה

[לא תעשה שסד] מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שני בטומאה.
שנאמר: "ולא בערתי ממנו בטמא" דברים כו, יד.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה'; יבמות דף ע"ג; מכות דף י"ט; פסחים דף צ"א; זבחים דף צ"ט;
רמב"ם הלכות מעשר שני פ"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"נ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ט.

מצווה תרי: מצוות לא תעשה, שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה

[לא תעשה שסה] מצוות לא תעשה, שלא להוציא מעשר שני או דמיו בשאר צרכים שאינן מאכילה ושתיה וסיכה.
שנאמר: "ולא נתתי ממנו למת" דברים כו, יד.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני פרק ה';
יבמות דף ע"ג; מכות דף י"ט; פסחים דף צ"א; זבחים דף צ"ט;
רמב"ם הלכות מעשר שני פ"ג הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ב.