מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיאינדקס נושאים

האינדקס מכוון לספר החינוך, בתחילת כל מצווה ובסופה יש קישור לספרי המצוות האחרים שבפורטל.

א
אב הטומאה   מצווה קנט
אב ואם - יראה מהם   מצווה ריב
אב ואם - כיבודם   מצווה לג
אב ואם - קללתם   מצווה רס
אב ואם - שמחלו על כבודם   מצווה לג
אבדה   מצווה תקלח
אבלות - ברגלים   מצווה רסד
אבלות - הספד   מצווה רסד
אבלות - סקירה כללית   מצווה רסד
אבלות - על ששה קרובים - סקירה   מצווה רסד
אבלות - קריעה   מצווה רסד
אבלות - שמועה רחוקה   מצווה רסד
אבן משכית   מצווה שמט
אבנט   מצווה צט
אבר מן החי   מצווה תנב
אדומי - מותר בדור שלישי   מצווה תקסג
אדם נפעל כפי פעולותיו   מצווה טז
אדם נפעל כפי פעולותיו   מצווה מ
אדר - פרשת שקלים   מצווה קה
אהבת הגר   מצווה תלא
אהבת השם   מצווה תיח
אהבת ישראל   מצווה רמג
אוב   מצווה רנה
אוב - [כישוף]   מצווה רנה
אוכל נפש בחג   מצווה רצח
אולם   מצווה צה
אומות העולם - איסור חיתון   מצווה תכז
אומנות מכובדת - כל זמן שעושין אותו בנאמנות   מצווה פח
אונאה - במידות   מצווה רנט
אונות הריאה - חמש   מצווה עג
אונס - חייב לשאת אנוסתו   מצווה תקנז
אונס - מנוע מלגרש אנוסתו לעולם   מצווה תקנו
אונס - פטור מעונש   מצווה תקנו
אוסר במשהו   מצווה יא
אותו ואת בנו   מצווה תקמה
אותו ואת בנו - לא תשחטו ביום אחד   מצווה רצד
אזהרה לפני עונש   מצווה סט
אחדות השם   מצווה תיז
אחרי רבים להטות   מצווה עח
אחריות טעות סופר   מצווה נח
איסור הכאה - סקירה כללית   מצווה מח
איסורים - סיכום דיני ביטול   מצווה קיא
אישה כשופטת   מצווה עז
אכילת בשר הקרבנות   מצווה קב
אל תהי צדיק הרבה   מצווה קנז
אל תונו איש את אחיו   מצווה שלז
אלה וארור   מצווה ל
אלהים לא תקלל   מצווה סט
אלוה אחד   מצווה כה
אלמנה - אסור לקחת ממנה משכון   מצווה תקצא
אלפים אמה   מצווה כד
אמה עבריה - אסור למכרה בשנית   מצווה מה
אמה עבריה - באילו גילים?   מצווה מג
אמה עבריה - ואם שלוש אלה לא יעשה לה   מצווה מג
אמה עבריה - מצווה לייעדה   מצווה מג
אמה עבריה - פדיונה   מצווה מד
אמה עבריה - שאר כסות ועונה   מצווה מו
אמונה - אמונה במציאות השם   מצווה כה
אמונה - אמונת חידוש העולם   מצווה לב
אמונה - שלא נאמין באלוה אחר   מצווה כו
אנוס - פטור מעונש   מצווה תקנו
אנוס - רחמנא פטרה   מצווה תקנו
אנכי   מצווה כה
אסמכתא   מצווה שמג
ארבעה מינין   מצווה שכד
ארבעים מלאכות   מצווה לב
ארון העדות   מצווה צו
ארון הקודש - נשיאתו   מצווה שעט
ארץ ישראל - איסור מכירת קרקע לצמיתות   מצווה שלט
ארץ ישראל - מקום שהחזיקו עולי בבל   מצווה פד
ארץ ישראל - מקום שהחזיקו עולי מצרים   מצווה פד
אש - אחת מאבות נזיקין   מצווה נו
אש המזבח - משמעותו   מצווה קלב
אש תמיד   מצווה קלב
אשה חכמה הראויה להורות   מצווה קנב
אשם   מצווה קמ
אשם גזלות   מצווה קכט
אשם מעילות   מצווה קכז    מצווה קכט
אשרה   מצווה תצב
אשת איש   מצווה לה
אתנן זונה ומחיר כלב   מצווה תקעא
אתרוג   מצווה שכד

ב
בגדי כהן - חושן אפוד מעיל וציץ   מצווה צט
בדי הארון   מצווה צו
בהמה וחיה טמאה - אכילתן   מצווה קנד
בהרת   מצווה קסט
בועל בלא כתובה וקידושין   מצווה תקע
בור - אחד מאבות נזיקין   מצווה נג
ביומו תתן שכרו   מצווה תקפח
ביטול - פגום ומאוס   מצווה תעב
ביטול איסורים - סיכום   מצווה קיא
ביכורים   מצווה עב    מצווה תרו
ביכורים - זמן אכילתם   מצווה תמט
בית דין - אינו עונש מוות בשבת   מצווה קיד
בית דין - חובתו לדון   מצווה נח
בית דין - רק הוא מוסמך להרוג   מצווה תט
בית דין - שולח לעיר מקלט   מצווה תי
בית דין - שטעה בהוראה   מצווה עח    מצווה קכ
בית דין הגדול - לציית לו   מצווה תצה
בית דין לא רשאי לבטל   מצווה תצה
בית הבחירה - מקום הקורבנות   מצווה תנג
בית המקדש - להכין הלבבות לעבודתו   מצווה צה
בית המקדש - מצווה לבנותו   מצווה צה
בית המקדש - עריכת נרות   מצווה צח
בית המקדש - קדוש גם בחורבנו   מצווה צה
בית המקדש - קטורת   מצווה קג
בית מנוגע   מצווה קעז
בכור - אכילתו מחוץ לירושלים   מצווה תמה
בכור - לירושה ולהכרה   מצווה ת
בכור בהמה טהורה   מצווה שצג
בכורות - קידוש בכורות   מצווה יח
בכורים - דיני ביכורים לפרטיהם   מצווה צא
בל תוסיף   מצווה תנד
בל תשחית   מצווה תקכט
בן סורר ומורה - סקירה כללית   מצווה רמח
בני נח   מצווה תטז
בעל אוב   מצווה תקיג
בעל חוב - הסדר החובות   מצווה שנ
בעל מום לא יכנס להיכל   מצווה רעז
בעלי מומים למזבח   מצווה רפה
בריה אינה בטלה   מצווה קסג
ברית שלום - לא לכרות עם 7 האומות   מצווה צג
ברכות - סקירה כללית   מצווה תל
ברכות הסעודה   מצווה תל
ברכת ארוסין   מצווה תקנב
ברכת המזון   מצווה תל
ברכת השם   מצווה ע
ברכת התורה   מצווה תל
ברכת כהנים   מצווה שעח
בשר אדם   מצווה קנד
בשר בחלב - איסור אכילה בשול והנאה   מצווה קיג
בשר בחלב - אסור מהתורה רק בבהמה טהורה   מצווה קיג
בשר בחלב - בשר חיה ועוף - שהייה לפני אכילת גבינה   מצווה קיג
בשר בחלב - פרטי האיסור וטעמו   מצווה צב
בשר בחלב - שנתבשלו ביחד   מצווה קיג
בתי ערי חומה   מצווה שמא

ג
גאולת שדה שנמכרה   מצווה שלט
גונב נפשות   מצווה לו
גוף האדם - כלי לנפש   מצווה עג
גזית   מצווה מ
גזל - דיניו   מצווה קל
גזל - חובת השבה   מצווה קל
גזל - סקירה כללית   מצווה רכט
גט   מצווה תקעט
גיד הנשה   מצווה ג
גילוח שער הנתק במצורע   מצווה קע
גלגול שבועה   מצווה נח
גנב - גנבת נפש מישראל   מצווה לו
גנב - עונשו על גניבה   מצווה נד
גנב - שלא לגנוב שום ממון   מצווה רכד
געולי גוים   מצווה קיא
גר   מצווה תלא
גר - אהבת הגר   מצווה סג
גר - איסור להונותו בדברים   מצווה סג
גר - איסור להונותו בממון   מצווה סד
גר ויתום - שלא להטות דינם   מצווה תקצ
גר תושב   מצווה צד
גרושה שנשאת אסורה לבעלה   מצווה תקפ

ד
דבר חשוב לא בטיל   מצווה קסג
דבש אסור בהקרבה - ריסון אכילת ממתקים   מצווה קיז
דג טמא   מצווה קנו
דגים - סימני טהרה   מצווה קנה
דורש אל המתים   מצווה תקטו
דיבור - ייחודו של האדם   מצווה ע
דיין - איסור לקבל טובות הנאה מבעלי הדין   מצווה פג
דיין - איסור לקללו   מצווה סט
דיין - איסור לשמוע טענות צד אחד לבדו   מצווה עד
דיין - המקללו לוקה שתי מלקיות   מצווה סט
דיין - יפסוק לפי הבנתו בלבד   מצווה עז
דיין - לא יחמול על החלש   מצווה עט
דיין - לא ירא מאיש   מצווה תטו
דיין - רק אם למד חכמת התורה   מצווה תיד
דיין - שלא להפלות אחד מבעלי הדין   מצווה רלד
דיינים שהורו וטעו בדינם   מצווה רלג
דין - פתחו כולם לחובה - פטור   מצווה עז
דין חובל בחברו   מצווה מט
דין מרומה   מצווה עד
דין צדק - לא להטות דין נגד רשע   מצווה פא
דין צדק - להרוג בעדים, ולא בראיות אחרות   מצווה פב
דיני נפשות - אין מתחילים מן הגדול   מצווה עח
דיני נפשות - צריך רוב ניכר   מצווה עח
דישון המנורה   מצווה צח
דם   מצווה קמח
דמי טוהר   מצווה קסו
דרוסה   מצווה עג
דרכי ה’   מצווה תריא
דרכי האמורי   מצווה סב
דשן המזבח   מצווה קלא

ה
הבדלה   מצווה לא
הבערה לחלק יצאת   מצווה קיד
הגבהה   מצווה שלו
הגעלת כלים   מצווה תעב
הוכח תוכיח את עמיתך   מצווה רלט
הונאה בדברים   מצווה שלח
הונאה במידות - סקירה כללית   מצווה רנח
הונאה במקח ובממכר - סקירה כללית   מצווה שלז
החודש הזה לכם   מצווה ד
הטבת הנרות במקדש   מצווה צח
הטיית דין גר ויתום   מצווה תקצ
הכרזה על אבידה   מצווה תקלח
הכשלה ומתן עצה רעה   מצווה רלב
הלוואה בריבית   מצווה סח
הלוואה לעני   מצווה סו
הלל הנשיא   מצווה ד
הסגרת עבד   מצווה תקסח
הענקה   מצווה תפא    מצווה תפב
הפרשת חלה   מצווה שפה
הפרת נדרים - סקירה כללית   מצווה תו
הצלת נפשות   מצווה רלז
הצלת נפשות בשבת   מצווה לב
הצלת נרדף מרודפו   מצווה תר
הקדש   מצווה ל
הקדש בזמן הזה   מצווה שנ
הקהל   מצווה תריב
הקם תקים עמו   מצווה תקמא
הקפת פאת הראש   מצווה רנא
הר הבית - איסור כניסה לטמאים   מצווה תקסה
הרבעת בהמה כלאים   מצווה רמד
הרחקות מעריות   מצווה קפח
הריגת עבד   מצווה נ
השבת אבדה   מצווה תקלח
השגחה על פרטי בני אדם   מצווה תקמו
השגחת ה’   מצווה תקמה
השגחת ה’ - שיטות שונות   מצווה קסט
השגת גבול   מצווה תקכב
השכרת בית לעובד עבודה זרה   מצווה צד

ו
והלכת בדרכיו   מצווה תריא
והשיב את הגזלה אשר גזל   מצווה קל
וידוי - סקירה כללית   מצווה שסד
וידוי מעשר   מצווה תרז
ולד הטומאה   מצווה קנט

ז
זב - טומאתו   מצווה קעח
זב - קורבנו   מצווה קעט
זבה - טמאה ומטמאה   מצווה קפב
זבה - קורבנה כשתתרפא   מצווה קפג
זבח שלמים   מצווה קמא
זולל וסובא   מצווה רמח
זימה   מצווה תקע
זכור את אשר עשה עמלק   מצווה תרג
זכור את יום השבת לקדשו   מצווה לא
זכר יציאת מצרים   מצווה יד
זכר ליציאת מצרים   מצווה כא
זנות   מצווה תקע
זר אסור בתרומה   מצווה רפ
זרובבל בן שאלתיאל   מצווה ל
זרוע לחיים וקבה   מצווה תקו

ח
חביתי כהן גדול   מצווה קלו
חגיגה - קרבן בשלוש רגלים   מצווה פח
חדש   מצווה שג    מצווה שד    מצווה שה
חובר חבר   מצווה תקיב
חודש האביב   מצווה ד
חול המועד ודיניו   מצווה שכג
חולה נאמן לומר שהוא מסוכן   מצווה לב
חומש - תוספת קנס למועל בקדש   מצווה קכז
חוקות הגוים   מצווה רסב
חושן ואפוד   מצווה ק
חזרת   מצווה כא
חטאת - פנימית   מצווה קלט
חטאת - קרבן על שגגת כרת   מצווה קכא
חטאת העוף   מצווה קכד
חטאת ואשם   מצווה קב
חטאת קבועה   מצווה קכח
חידוש העולם   מצווה כא    מצווה לב
חיות המועדות מתחילתן   מצווה נא
חיפזון   מצווה ז
חכמי התורה   מצווה תלד
חכמי התורה - להדבק בם   מצווה תלד
חכמים - כבודם   מצווה רנז
חכמת החשבון   מצווה רנח
חלב בהמה טהורה   מצווה קמז
חלב הנמצא בקיבת הבהמה   מצווה קיג
חלב של עובר   מצווה קמז
חלה – הפרשתה - סקירה כללית   מצווה שפה
חלול ה’   מצווה רצה
חליצה - סקירה כללית   מצווה תקצט
חלל לכהונה ודיניו   מצווה רסז
חללה - אסורה בתרומה   מצווה רפג
חללה - סקירה כללית   מצווה רסז
חמדנות   מצווה לח
חמץ - אחר חצות   מצווה תפה
חמץ - איסור לא ימצא   מצווה יא
חמץ - בפסח   מצווה יט
חמץ - השבתה בערב פסח   מצווה פט
חמץ - השבתתו   מצווה ט
חמץ - שנתערב במאכלים   מצווה יב
חנק - עונש מיתה   מצווה מז
חסימת בהמה בעבודתה   מצווה תקצו
חסרה   מצווה עג
חצוצרות במקדש ובמלחמה   מצווה שפד
חקירות ודרישות   מצווה תסג
חקירת עדים   מצווה תסג
חרוסת   מצווה כא
חרישה בשור ובחמור יחדו   מצווה תקנ
חרמים   מצווה שנז
חשבון העיבור   מצווה ד
חתיכה הראויה להתכבד   מצווה קיא
חתיכה נעשית נבלה   מצווה קיג
חתימות - אימות חתימות   מצווה קכב
חתן - בשנה ראשונה יהיה בביתו   מצווה תקפא
חתן - ישמח את אשתו שנה ראשונה   מצווה תקפב

ט
טבילה - לטמאים   מצווה קעה
טבילת נשים - סיכום   מצווה קעה
טבל   מצווה רפד    מצווה עב
טבע   מצווה תקמו
טבעת   מצווה תקנב
טובת האל   מצווה לג
טומאה - טומא מת   מצווה שצח
טומאה - טומאת אוהל   מצווה רסג
טומאה - טומאת אוכלין ומשקין   מצווה קס
טומאה - טומאת יולדת   מצווה קסט
טומאה - טומאת כהנים לקרוביהם – סקירה כללית   מצווה רסד
טומאה - טומאת מגע   מצווה רסג
טומאה - טומאת מקדש   מצווה קכג
טומאה - טומאת משא   מצווה רסג
טומאה - טומאת נבלה   מצווה קסא
טומאה - טומאת שמונה שרצים   מצווה קנט
טומאה - סקירה כללית   מצווה רסג
טומאת המצורע - סימניו   מצווה קסו
טמא - אסור באכילת קודשים   מצווה קסז
טמא - אסור להכנס להר הבית   מצווה תקסה
טמא - אסור להכנס למקדש   מצווה שסג
טמא - שילוחו מחוץ למחנה   מצווה שסב
טעינה לבהמה שנפל משאה   מצווה תקמ    מצווה תקמא
טעם כעיקר   מצווה שסח
טעמי המצוות   מצווה תקמה
טריפה   מצווה עג

י
יאוש ושנוי רשות   מצווה קל
יבום - סקירה כללית   מצווה תקצח
יבמה   מצווה תקצז
יגוף - ידחף   מצווה נא
ידעוני   מצווה רנו    מצווה תקיד    מצווה רנו
יהרג ואל יעבור   מצווה רצו
יובל   מצווה של    מצווה שלד
יובל - איסור אסיף הפירות   מצווה שלה
יובל - השבתת עבודת האדמה   מצווה שלג
יובל - חזרת קרקעות לבעליהן   מצווה שמ
יובל - קידוש השנה   מצווה שלב
יובל - שדות חוזרות לבעליהם   מצווה שלט
יובל - תקיעה בשופר   מצווה שלא
יום אידם   מצווה פו
יום הכפורים - איסור מלאכה   מצווה שטו    מצווה שיז
יום הכפורים - במקדש   מצווה קפה
יום הכפורים - סקירה כללית   מצווה שיג
יום הכפורים - קורבן מוסף   מצווה שיד
יום הכפורים - תענית   מצווה שטז
יום טוב שני של גליות   מצווה שא
יחוד - איסורו   מצווה לה
יין נסך   מצווה קיא
יכה יוסי את יוסי   מצווה ע
יפת תואר   מצווה תקלב
יפת תואר - איסור למכרה   מצווה תקלג
יפת תואר - אסור להעבידה   מצווה תקלד
יראת ה’   מצווה תלב
ירושה   מצווה ת
יתד לחפור בו לנקיון המחנה   מצווה תקסז
יתום   מצווה סה

כ
כבוד חכמים   מצווה רנז
כהן - אסור לשאת גרושה   מצווה רסח
כהן - אסור לשאת זונה – סקירה כללית   מצווה רסו
כהן - אסור לשאת חללה   מצווה רסז
כהן - בעודו טמא אסור בעבודה   מצווה רעח
כהן - בעל מום   מצווה רעה
כהן - בעל מום עובר   מצווה רעו
כהן - זרוע לחיים וקבה   מצווה תקו
כהן - טבול יום   מצווה רסה
כהן - טמא אסור בתרומה   מצווה רעט
כהן - מנחתו אינה נאכלת   מצווה קלז
כהן - קדושת כהנים   מצווה רסט
כהן - ראשית הגז   מצווה תקח
כהן גדול - אסור באלמנה - סקירה כללית   מצווה רעג
כהן גדול - אסור להטמא לקרוביו   מצווה רעא
כהן גדול - אסור להכנס לאוהל המת   מצווה רע
כהן גדול - בגדיו   מצווה צט
כהן גדול - יישא נערה בתולה   מצווה רעב
כהן גדול - לא יבעל אלמנה   מצווה רעד
כהן גדול - מקריב מנחה בכל יום   מצווה קלו
כהן גדול - שלא לקרוע מעילו   מצווה קא
כהן משוח מלחמה   מצווה תקכו
כהנים - בגדיהם   מצווה צט
כהנים - במקדש בבגדים שלמים   מצווה קנ
כהנים - לא יגדלו שער   מצווה קמט
כהנים - לא יצאו מהמקדש בשעת עבודה   מצווה קנא
כהנים - עבודתם   מצווה שפט
כופר - ממחוייב גלות   מצווה תיג
כופר - על רצח   מצווה תיב
כחל - מותר מהתורה בחלבו   מצווה קיג
כי יבער איש שדה   מצווה נה
כיבוד אב ואם   מצווה לג
כיסוי הדם   מצווה קפז
כישוף   מצווה סב    מצווה תקי    מצווה תקיא    מצווה תקיב    מצווה תקיג    מצווה תקיד    מצווה תקטו
כל אלמנה ויתום לא תענון   מצווה סה
כלאי בהמה   מצווה תקנ
כלאי הכרם   מצווה תקמח
כלאי הכרם - אסורים באכילה   מצווה תקמט
כלאי הכרם - פרטי דינים   מצווה תקמט
כלאי זרעים והרכבה - סקירה כללית   מצווה רמה
כלי גבר על אשה   מצווה תקמב
כמוש   מצווה כט
כסות   מצווה מו
כסף ושטר וחזקה   מצווה שלו
כפל וארבעה וחמשה - עונש על גניבה   מצווה נד
כרם רבעי - סקירה כללית   מצווה רמז
כתובה וקדושין   מצווה תקנב
כתובה וקדושין - חובה   מצווה תקע
כתובת קעקע   מצווה רנג

ל
לא יהיה לך אלהים אחרים   מצווה כו
לא יזח החושן מעל האפוד   מצווה ק
לא יחבל רחים ורכב   מצווה תקפג
לא ילבש   מצווה תקמב
לא ילבש איש מלבושי נשים   מצווה תקמג
לא ימצא   מצווה יא
לא תבשל גדי בחלב אמו   מצווה צב
לא תהו בראה   מצווה א
לא תהיה לו כנושה   מצווה סז
לא תוכל להתעלם   מצווה תקלט
לא תחמוד   מצווה לח    מצווה תטז
לא תחסום שור בדישו   מצווה תקצו
לא תטה משפט אביונך בריבו   מצווה פא
לא תיטור   מצווה רמב
לא תנאף   מצווה לה
לא תסור   מצווה תצו
לא תסור - שיטות רמב"ם   מצווה תצו
לא תענה ברעך עד שקר   מצווה לז
לא תעשה כל מלאכה   מצווה לב
לא תקח האם על הבנים   מצווה תקמד
לא תקיפו פאת ראשכם   מצווה רנא
לא תרצח   מצווה לד
לא תשא פני דל   מצווה עט
לא תשחית   מצווה תקכט
לא תתגודדו - לא תיעשו אגודות אגודות   מצווה תסז
לא תתגודדו - שריטות   מצווה תסז
לא תתורו אחרי לבבכם   מצווה שפז
לאו שאין בו מעשה   מצווה שנא
לאו שאין בו מעשה - אין לוקים עליו   מצווה רמא
לאו שבכללות   מצווה עג
לבונה   מצווה קכו    מצווה צז
לבנה - השפעתה על העולם   מצווה תג
לווה - לא לתבוע חוב מחדל פרעון   מצווה סז
לויים - אינם מקבלים ביזה   מצווה תקה
לויים - אינם נוחלים   מצווה תקד
לויים - לתת את מתנותם   מצווה תנ
לויים - עריהם   מצווה תח
לוים במקדש   מצווה שצד
לוקח ומוכר   מצווה שלו
לחם הפנים   מצווה צז
ליל הסדר - סיפור יציאת מצרים   מצווה כא
לקט לעניים   מצווה ריח
לקרוח על מת   מצווה תסח
לשון הרע   מצווה עד

מ
מאזנים ומשקלים   מצווה רנט
מאכלות אסורות   מצווה עג
מגדף   מצווה ע
מדבר שקר תרחק   מצווה עד
מדיח   מצווה פז
מודה במקצת - נשבע מדאורייתא   מצווה נח
מולך   מצווה רח
מומים הפוסלים באדם ובבהמה   מצווה רעה
מוסר - דיניו לפרטיהם   מצווה רלו
מועד ותם וההבדל שביניהן   מצווה נא
מוצאי שבת - הבדלה   מצווה לא
מוציא שם רע - אינו יכול לגרשה   מצווה תקנד
מוציא שם רע - 'לו תהיה לאשה'   מצווה תקנג
מורא מקדש   מצווה רנד
מזבח - אסור שיגע באבניו ברזל   מצווה מ
מזבח - אש תמיד   מצווה קלב
מזבח - לא לכבות אש מעליו   מצווה קלג
מזבח - לא לעלות עליו במדרגות   מצווה מא
מזבח - מקור אבני המזבח   מצווה מ
מזבח הזהב - מיועד רק לקטורת   מצווה קד
מזוזה   מצווה תכג
מזל   מצווה סב
מחילה על חטא יכולה להרוס   מצווה עז
מחיקת שמות הקודש   מצווה תלז
מחלוקת - לנטות אחר הרוב   מצווה עח
מחצית השקל   מצווה קה
מחרת השבת   מצווה שו
מטבע אינו נעשה חליפין   מצווה שלו
מטבעות - שקל, סלע, דינר, פונדיון   מצווה שנה
מי נידה   מצווה שצט
מי שפרע   מצווה שלו    מצווה שנ
מידות - חומר, כר, לתך, סאה, אמה   מצווה שנה
מידות - מידות צדק   מצווה רנט
מידות - מידות שקר   מצווה רנח
מיל   מצווה כד
מילה   מצווה ב
מילה - יליד בית   מצווה ב
מים מגולין   מצווה תקמו
מיתה ומלקות - בעדים והתראה   מצווה לב
מיתת בית דין - לא תלין   מצווה תקלו
מיתת בית דין - סייף   מצווה נ
מיתת בית דין - קבורת הנדונים למות   מצווה תקלז
מיתת בית דין - תליה   מצווה תקלה
מכשול - אסור להניחו   מצווה תקמז
מכשפה   מצווה סב
מלאתך ודמעך לא תאחר   מצווה עב
מלבין פני חברו ברבים   מצווה רמ
מלווה ולוה - דיניהם   מצווה נח
מלח - מליחת בשר   מצווה קמח
מלח - על כל קורבן   מצווה קיח
מלח - על כל קרבן   מצווה קיט
מלחמה - איסור לפחד   מצווה תקכה
מלחמה - יפת תואר   מצווה תקלב
מלחמה - כהן משוח מלחמה   מצווה תקכו
מלחמה - פניה לשלום   מצווה תקכז
מליחת בשר   מצווה קמח
מליקה   מצווה קכד
מלך - הגבלותיו   מצווה תצט    מצווה תקא    מצווה תקב
מלך - נכרי   מצווה תצח
מלך - שיכתוב ספר תורה   מצווה תקג
מלך מישראל - מינויו   מצווה תצז
מלקות - איסור להלקות לשוא   מצווה תקצה
מלקות - עונש על חטאים   מצווה תקצד
ממזר   מצווה תקס
מנורה   מצווה צז
מנחה חדשה מן החיטים בעצרת   מצווה שז
מנחות   מצווה קטז
מנחות - מצה ולא חמץ   מצווה קיז
מנחות - מצווה לאכול שירייהן   מצווה קלד
מנחות - סיכום דינים   מצווה קטז
מנחות - שלא לעשות שייריהן חמץ   מצווה קלה
מנחת בכורים   מצווה שב
מנחת חוטא - ללא לבונה   מצווה קכו
מנחת חוטא - ללא שמן   מצווה קכה
מנחת כהן - כליל תהיה לא תאכל   מצווה קלז
מסית   מצווה תנז    מצווה תנח    מצווה תנט    מצווה תס    מצווה תסא    מצווה תסב
מעונן - סוג כישוף   מצווה רנ
מעות קונות   מצווה שלו
מעילה בקודשים   מצווה קכז    מצווה תפג
מעלות על מזבחי   מצווה מא
מעקה   מצווה תקמו
מעשר בהמה - אסור למכרו   מצווה שסא
מעשר בהמה - סקירה כללית   מצווה שס
מעשר עני   מצווה תעד
מעשר ראשון   מצווה עב
מעשר ראשון - סקירה כללית   מצווה שצה
מעשר שני   מצווה עב    מצווה תעג
מעשר שני - אסור לאונן   מצווה תרח
מעשר שני - בטומאה   מצווה תרט
מעשר שני - לאכילה ושתיה בלבד   מצווה תרי
מעשר שני - מחוץ לירושלים   מצווה תמב    מצווה תמג    מצווה תמד
מעשרות - להפרישם לפי סדרן   מצווה עב
מפני שיבה תקום   מצווה רנז
מפתה   מצווה סא
מפתה - כל שבעיר, בחזקת פיתוי   מצווה סא
מצבה לעבודה זרה   מצווה תצג
מצה - אכילתה   מצווה י
מצה - בליל חמשה עשר   מצווה י
מצוה הנוהגת לדורות   מצווה צו
מצוות - ביטוי לרצון ה' להטיב   מצווה צה
מצוות - לא תגרע   מצווה תנה
מצוות בני נוח   מצווה תטז
מצורע   מצווה קסט
מצורע - הנהגתו   מצווה קעא
מצורע - קורבנו   מצווה קעו
מצות מעשיות - טעמן   מצווה תקמה
מציאות שאין חובה להחזירם   מצווה תקלח
מצנפת   מצווה צט
מצרי מותר בדור שלישי   מצווה תקסד
מצרים - לא לשכון בה   מצווה תק
מקדש   מצווה צה
מקדש - הקושי בהסברתו   מצווה צה
מקדש - יראתו   מצווה רנד
מקדש - כניסה רק לעבודה   מצווה קפד
מקדש - עבודת זר אסורה   מצווה שצ
מקדש - שמירתו   מצווה שפח    מצווה שצא
מקואות - דינם   מצווה קעה
מקרא בכורים   מצווה תרו
מרור   מצווה כא
מרכיב מין בשאינו מינו   מצווה סב
מרקוליס   מצווה כט
משכב זכר   מצווה רט
משכב נשים עם בהמות   מצווה ריא
משכב עם בהמה   מצווה רי
משכון - לא מכלים להכנת מזון   מצווה תקפג
משכון - להחזיר לבעליו בעת הצורך   מצווה תקפו    מצווה תקפז
משכון - לקיחה מאלמנה   מצווה תקצא
משכון - רק בהוראת שופט   מצווה תקפה
משמרות הכהנים והלויים   מצווה תקט
משפט - לא לעשות עוול   מצווה רלג
משפט - לשפוט בצדק   מצווה רלה
משקל מזוייף - אסור להשהותו   מצווה תרב

נ
נביא - לשמוע בקולו   מצווה תקטז
נביא אמת - שלא לנסותו   מצווה תכד
נביא עבודה זרה   מצווה תנו
נביא שקר   מצווה תקיז    מצווה תקיט
נבילה וטריפה   מצווה תנא
נבלה   מצווה תעב    מצווה קסא
נגע בגדים   מצווה קעב
נדר - השוואה לדבר הנידר   מצווה ל
נדרים - חובה לקיים   מצווה תקעה
נדרים - חובה לקיים   מצווה תקעה
נדרים - לא יחל דברו   מצווה תז
נדרים - לפרוע תוך 3 רגלים   מצווה תקעד
נדרים - סקירה כללית   מצווה תו
נדרים - קיומם ברגל ראשון   מצווה תלח
נוסח שטרות דעלמא   מצווה תקעט
נושא שכר ושוכר   מצווה נט
נותר - בקרבן פסח   מצווה צ
נותר הקודשים נשרף   מצווה קמג
נותר מבשר הקרבן   מצווה רטו
נותר מקרבן חגיגה   מצווה תפו
נזיר   מצווה שעא    מצווה שסח    מצווה שע    מצווה שעב
נזיר - איסור גילוח   מצווה שעג
נזיר - איסור טומאה   מצווה שעה    מצווה שעו
נזיר - אסור בענבים   מצווה שסט
נזיר - גידול שער   מצווה שעד
נזיר - גילוח   מצווה שעז
נזקי אש   מצווה נו
נזקי בהמה   מצווה נא
נזקי שן ורגל   מצווה נה
נחלות בעיר חומה - פדיונן   מצווה שמא
נטולה   מצווה עג
נטילת ידיים לחולין - משום סרך קודשים   מצווה קו
נטילת לולב   מצווה שכד
נטירה   מצווה רמב
נטע רבעי - סקירה כללית   מצווה רמז
נידה - טמאה ומטמאה   מצווה קפא
נידה - סקירה כללית   מצווה רז
ניחוש   מצווה רמט
נכרי - הלוואתו   מצווה תעו
נס יציאת מצרים - זכירתו   מצווה לב
נפולה   מצווה עג
נקובה   מצווה עג
נקיון מחנה הצבא   מצווה תקסו
נקמה   מצווה רמא
נשיא   מצווה עא
נשיאת כפים   מצווה שעח
נשים - כשרות לדון   מצווה עז
נשים - נשים כמעידות בדין   מצווה לז
נתינת טעם   מצווה קיא

ס
סוטה   מצווה שסה    מצווה שסו    מצווה שסז
סוכה - דיני סוכה   מצווה שכה
סוכות   מצווה שיט    מצווה שכ    מצווה שכא
סוריא   מצווה פד
סידור שמסדרים לבעל חוב   מצווה שנ
סימן באבידה   מצווה תקלח
סימני העוף   מצווה תע
סימני חגבים טהורים   מצווה קנח
סימני טהרה של בהמה וחיה   מצווה קנג
סימני טהרות בעופות   מצווה קנז
סירוס בעלי חיים   מצווה רצא
ספיחים   מצווה שכח
ספירת העומר - סקירה כללית   מצווה שו
ספר תורה   מצווה תריג
סקילה - עונש מיתה   מצווה תקנה
סריס   מצווה תקנט
סרכות   מצווה עג
סתם יינם   מצווה קיא

ע
עבד - איסור להונותו   מצווה תקסט
עבד - עונש הורגו מוות   מצווה נ
עבד - שברח אסור להסגירו   מצווה תקסח
עבד כנעני עובד לעולם   מצווה שמז
עבד עברי   מצווה מב    מצווה שמה    מצווה שמח
עבד עברי - איסור עבודת פרך   מצווה שמו
עבד עברי - אשה אסורה לקנותו   מצווה מב
עבד עברי - בעבודה מבזה   מצווה שמד
עבד עברי - נוהג רק בזמן היובל   מצווה מב
עבודה זרה   מצווה תלו
עבודה זרה - איסור הנאה   מצווה תכח
עבודה זרה - איסור הנאה מתקרובת   מצווה תכט
עבודה זרה - איסור לאכול מתקרובתה   מצווה קיא
עבודה זרה - איסור להשתחוות   מצווה כח
עבודה זרה - איסור לעשותה   מצווה ריד
עבודה זרה - לא לשכן עובדיה בארצנו   מצווה צד
עבודה זרה - משמשיה   מצווה כו
עבודה זרה - נבואה בשמה   מצווה תקיח
עבודה זרה - פניה במחשבה או בדבור   מצווה ריג
עבודה זרה - קישרה לאיסור בשר בחלב   מצווה צב
עבודה זרה - קריאת ספרי ע"ז   מצווה כו
עבודה זרה - שלא לעובדה כדרכה   מצווה כט
עבודה זרה - שלא נשבע בשמה   מצווה פו
עבודה זרה - תלבושת הכהנים   מצווה תקנא
עבודת הארץ בשביעית   מצווה קיב
עגלה ערופה   מצווה תקל    מצווה תקלא
עד - לא ישתתף בדיון   מצווה תיא
עד אחד   מצווה תקכג
עד זומם   מצווה תקכד
עדות - בשטר   מצווה קכב
עדות - חובה להעיד   מצווה קכב
עדות - מי חייב להעיד   מצווה קכב
עדות - ממי מקבלים   מצווה לז
עדות - נשים   מצווה לז
עדות - שקר   מצווה לז
עדות איש חוטא   מצווה עה
עדות שקר   מצווה עד
עדים - חקירתם. סקירה כללית   מצווה תסג
עובד אלילים   מצווה תכו
עובדי עבודה זרה - היחס אליהם   מצווה צג
עולה   מצווה קטו
עולה - איסור אכילתה   מצווה תמז
עוללות   מצווה רכא
עומר התנופה   מצווה שב
עונה   מצווה מו
עוף טמא   מצווה קנז
עושק - סקירה כללית   מצווה רכח
עזרה   מצווה צה
עיבור השנה   מצווה ד
עיר מקלט   מצווה תי
עיר נדחת   מצווה תסד    מצווה תסה    מצווה תסו
עליה לרגל   מצווה תפט    מצווה תצ
עמון ומואב - לא לדרוש שלומם   מצווה תקסב
עמון ומואב - מצרים ושנער בשמיטה   מצווה פד
עמוני ומואבי - לא יבואו בקהל   מצווה תקסא
עמלק - איבוד זכרו   מצווה תרד
עמלק - לא לשכוח   מצווה תרה
עמלק - סקירה כללית   מצווה תרג
ענוניתא דורדא   מצווה עג
עני - לסייעו בהלוואה   מצווה סו
ערות אביו   מצווה קפט
ערות אחות   מצווה קצב
ערות אחות אב   מצווה קצז
ערות אחות אמך   מצווה קצח
ערות אחי אביך   מצווה קצט
ערות אשה ואחותה   מצווה רו
ערות אשה ובת בנה   מצווה רד
ערות אשה ובת בתה   מצווה רה
ערות אשה ובתה   מצווה רג
ערות אשת אב   מצווה קצא
ערות אשת אחי אביך   מצווה ר
ערות אשת אחיך   מצווה רב
ערות בת אשת אביו   מצווה קצו
ערות בת הבן   מצווה קצג
ערות בת הבת   מצווה קצד
ערות האם   מצווה קצ
ערות הבת   מצווה קצה
ערות כלתך   מצווה רא
ערי החצרים   מצווה שמ
ערי לויים   מצווה תח
ערי לוים - מגרשיהם   מצווה שמב
ערי מקלט   מצווה תקכ
ערי פרזות   מצווה שמ
עריות - חיבוק ונישוק   מצווה קפח
ערכי אדם - סקירה כללית   מצווה שנ
ערכי בהמה   מצווה שנג
ערכי בתים   מצווה שנד
ערכי עלי   מצווה שנ
ערכי שדות   מצווה שנה
ערל אסור בתרומה   מצווה רפב
ערלה   מצווה ב    מצווה רמו

פ
פאה - להשאיר בשדה   מצווה ריז
פאה בכרם   מצווה רכ
פאה מן התבואה - סקירה כללית   מצווה רטז
פארות   מצווה רכא
פאת הזקן - הקפתה   מצווה רנב
פאת הכרם   מצווה רכא
פאת הראש   מצווה רנא
פדיון בכור אדם - סקירה כללית   מצווה שצב
פועל אוכל בזמן העבודה   מצווה תקעו
פטר חמור - איסור לאכלו   מצווה קמד
פטר חמור - מחשבת פסול   מצווה קמד
פטר חמור - עריפתו   מצווה כג
פטר חמור - פדיונו   מצווה כב
פטר חמור - פיגול   מצווה קמד
פיקדון - טוען טענת גנב   מצווה נז
פיקדון - שלא נכחיש קבלתו   מצווה רכה
פמליא של מעלה   מצווה סב
פן תקדש   מצווה תקמט
פנויה   מצווה תקע
פסולי המוקדשין   מצווה תסט
פסולי עדות מן התורה   מצווה עה
פסוקה   מצווה עג
פסח - איסור מלאכה בחג – סקירה כללית   מצווה רצח
פסח - לא יראה חמץ   מצווה כ
פסח - סדר ליל פסח   מצווה כא
פסח - קורבן מוסף   מצווה רצט
פסח - שביתה ביום הראשון   מצווה רצז
פסח - שביתה ממלאכה בשביעי   מצווה ש    מצווה שא
פסח שני   מצווה שפ    מצווה שפא    מצווה שפב    מצווה שפג
פסל - איסור לעשותו   מצווה כז
פעור   מצווה כט
פרה אדומה   מצווה שצז    מצווה שצט
פרט הכרם לעניים   מצווה רכב
פרט כרמך לא תלקט   מצווה רכג
פרי עץ הדר   מצווה שכד
פריה ורביה   מצווה א
פריקה - להסיר משא מבהמה שיגעה   מצווה פ
פרסה   מצווה כד
פרשת זכור   מצווה תרג

צ
צדקה   מצווה תעח    מצווה תעט
צדקה - זמן התשלום   מצווה תקעה
צורת אדם - איסור עשייתה   מצווה לט
ציצית - סקירה כללית   מצווה שפו
צלי אש   מצווה ז
צלם אדם - איסור עשייתו   מצווה לט
צלמים   מצווה קיא
צרעת - טהרה ממנה   מצווה קעג
צרעת - לא לקצוץ סימניה   מצווה תקפד
צרעת - סקירה כללית   מצווה קסט

ק
קדושת הכהנים   מצווה רסט
קדשים קלים   מצווה תמח
קודש   מצווה צה
קודש קודשים   מצווה צה
קודשי קודשים - חוץ לעזרה   מצווה תמו
קודשים - אין לשנות מקורבן לקורבן   מצווה שנו
קודשים - איסור המרתם   מצווה שנא
קודשים - אסורים בהנאה   מצווה תפג
קודשים - חוץ לעזרה   מצווה קפו
קודשים - פדיון בעלי מום   מצווה תמא
קודשים - שהומרו   מצווה שנב
קודשים - שיצאו חוץ לעזרה   מצווה עג
קודשים - שנטמאו   מצווה קמו
קודשים - שנקברים   מצווה קמו
קודשים שנטמאו - שריפתם   מצווה קמו
קורבן - ראה קרבן   מצווה
קטורת   מצווה קג
קטורת - אסור לעשות במתכונתה   מצווה קי
קידוש בשבת   מצווה לא
קידוש החודש   מצווה ד
קידוש השם - סקירה כללית   מצווה רצו
קידוש ידים ורגלים   מצווה קו
קידוש על פת   מצווה לא
קידושי אשה - דרכי הקידושין   מצווה תקנב
קידושי כסף   מצווה תקנב
קידושין בשטר   מצווה תקנב
קלבון   מצווה קה
קללה   מצווה סט
קללה - איסורה   מצווה רלא
קן צפור   מצווה תקמד
קנאין פוגעין בו   מצווה ע
קניין ודרכי קניין   מצווה שלו
קנין חליפין   מצווה שלו
קנס - דיני קנסות   מצווה מט
קנס - הגדרה   מצווה מט
קנסות - דיניהם   מצווה נא
קנסות - נדונים רק בסמוכין   מצווה סא
קסמים   מצווה תקי
קעקוע   מצווה רנג
קרבן - אשם   מצווה קמ
קרבן - אשם ודאי   מצווה קכט
קרבן - אשם תלוי   מצווה קכח
קרבן - בית דין שטעה   מצווה קכ
קרבן - במעשה, דיבור ומחשבה   מצווה צה
קרבן - בעל מום   מצווה תצד    מצווה רפז    מצווה רפח    מצווה רפט    מצווה רצ    מצווה רצב
קרבן - חוץ לעזרה   מצווה תלט
קרבן - יוקרב עם מלח   מצווה קיח
קרבן - לעורר מחשבות המקריב   מצווה קיז
קרבן - מבן שמונת ימים   מצווה רצג
קרבן - עולה ויורד – סקירה כללית   מצווה קכג
קרבן - פסח בבמת יחיד   מצווה תפז
קרבן העומר של שעורים   מצווה שב
קרבן חטאת   מצווה קלח
קרבן חטאת ודיניו   מצווה קכא
קרבן יולדת   מצווה קסח
קרבן ללא מום   מצווה רפו
קרבן לעזאזל   מצווה צה
קרבן מוסף בראש חודש   מצווה תג
קרבן מוסף בשבועות   מצווה תד
קרבן מוסף של שבת   מצווה תב
קרבן מנחה   מצווה קטז
קרבן עולה   מצווה קטו
קרבן פסח   מצווה ה
קרבן פסח - איסור אכילתו למומר   מצווה יג
קרבן פסח - איסור להותיר ממנו   מצווה ח
קרבן פסח - אכילתו   מצווה ו
קרבן פסח - אסור לגר ולתושב   מצווה יד
קרבן פסח - אסור להוציאו החוצה   מצווה טו
קרבן פסח - י"ד בניסן   מצווה ה
קרבן פסח - לאכלו צלי   מצווה ז
קרבן פסח - נשחט לאחר השבתת חמץ   מצווה פט
קרבן פסח - ערל לא יאכל בו   מצווה יז
קרבן פסח - שחיטתו   מצווה ה
קרבן פסח - שלא לשבור עצם   מצווה טז
קרבן שלמים וסוגיו   מצווה קמא
קרבן תמיד   מצווה תא
קרבנות - טעמם   מצווה צה
קרבנות - להכשיר מחשבתינו וכונתינו לטוב   מצווה קב
קרבנות - קודשים שנטמאו   מצווה קמה
קרבנות - רק בבית הבחירה   מצווה תמ
קרובים - הגדרתם   מצווה תקפט
קרובים - פסולים לעדות   מצווה תקפט
קרועה   מצווה עג
קריאת שמע   מצווה תכ
קשקשת   מצווה קנה

ר
ראש השנה - לשבות מכל מלאכה   מצווה שי    מצווה שיא
ראש השנה - מצוות שופר   מצווה תה
ראש השנה - סקירה כללית   מצווה שיא
ראש השנה - קרבנות החג   מצווה שיב
רוב - מחייב אם החולקים שווים בחכמה   מצווה עח
רוב בדיני נפשות – יותר מאחד   מצווה עו
רודף - לא לחוס עליו   מצווה תרא
רודף - סקירה כללית   מצווה תר
רוצח - לא לחוס עליו   מצווה תקכא
רוצח בשגגה   מצווה תי
רחיצת ידים ורגלים לכהנים במקדש   מצווה קו
ריבית   מצווה סח
ריבית - אבק ריבית   מצווה שמג
ריבית - איסור נתינה   מצווה תקעב
ריבית - הערמת ריבית   מצווה שמג
ריבית - מוקדמת ומאוחרת   מצווה שמג
ריבית - מנכרי   מצווה תקעג
ריבית - סקירה כללית   מצווה שמג
ריבית דרבנן   מצווה שמג
ריבית קצוצה   מצווה שמג
רירים המטריפים בהמה   מצווה עג
רכילות   מצווה רלו
רצח - עונש הרוצח   מצווה לד
רשע   מצווה עה

ש
שאור ודבש אסורים בהקרבה   מצווה קיז
שאר   מצווה מו
שבועה   מצווה ל
שבועה - החשוד להשבע לשקר   מצווה נח
שבועה בשם ה'   מצווה תלה
שבועה לשקר   מצווה רכז
שבועה על הכחשת ממון   מצווה רכו
שבועה שלא ניתן להתירה   מצווה ל
שבועות - [חג] - הקרבת מנחה מחיטה חדשה   מצווה שז
שבועות - שביתה ממלאכה   מצווה שח    מצווה שט
שבועת ביטוי   מצווה ל    מצווה קכג
שבועת העדות   מצווה קכג
שבועת שוא   מצווה ל
שבועת שקר   מצווה ל
שבורה   מצווה עג
שבותין   מצווה לב
שבט לוי   מצווה שמב
שביעית   מצווה שכז
שביתת הארץ בשמיטה   מצווה קיב
שבע - משמעות המספר   מצווה של
שבעה עממין   מצווה תקכח    מצווה תכה
שבעה עממין - איסור כריתת ברית   מצווה צג
שבת - אין ביצוע דין מיתה   מצווה קיד
שבת - איסור מלאכה   מצווה לב
שבת - חובה לשבות ממלאכה   מצווה פה
שבת - חילולה בשביל חולה   מצווה לב
שבת - מחמר אחר בהמתו   מצווה לב
שבת - קידוש על היין   מצווה לא
שבת - קידוש על רביעית יין חי או מזוג   מצווה לא
שבת - שדה אחוזה   מצווה שלט
שבת - תחום שבת   מצווה כד
שדה חרם   מצווה שנח
שדה חרם - אינו נגאל   מצווה שנט
שדה מקנה   מצווה שלט
שדים   מצווה סב
שואל   מצווה ס
שוחד   מצווה פג
שוחד - גם לא לזכות זכאי   מצווה פג
שוכר - אינו רשאי להשכיר   מצווה נט
שולחן   מצווה צז
שומר חינם   מצווה נז
שומר פיקדון בשכר   מצווה נט
שומר שמסר לשומר   מצווה נט
שופטים ושוטרים - מינוים   מצווה תצא
שופר בראש השנה   מצווה תה
שור - אחד מאבות נזיקין   מצווה נא
שור הנסקל   מצווה נב
שור הנסקל - איסור לאכול את בשרו   מצווה נב
שחיטה - סקירה כללית   מצווה תנא
שטר   מצווה תקעט
שילוח הקן - סקירה כללית   מצווה תקמה
שכבת זרע טמא ומטמא   מצווה קפ
שכחה בשדה - אסור לשוב לקחתה   מצווה תקצג
שכחה בשדה - לעניים   מצווה תקצב
שכינה - שורה במקדש   מצווה צה
שכיר   מצווה יד
שכיר - אוכל בשעת עבודה   מצווה תקעו
שכיר - אוכל רק בשעת מלאכה   מצווה תקעח
שכיר - לא יקח לביתו   מצווה תקעז
שכיר - לשלם לו ביומו   מצווה תקפח
שכר [בירה] מיין נסך   מצווה קיא
שכר שכיר - לא לאחר – סקירה כללית   מצווה רל
שכר שכיר - לשלם ביומו   מצווה תקפח
שלוחו של אדם   מצווה שלו
שלום - פניה בזמן מלחמה   מצווה תקכז
שלוש רגלים   מצווה פח    מצווה תפח
שלוש רגלים - מצות שנצטוו ישראל ברגל   מצווה פח
שלח תשלח את האם   מצווה תקמה
שליל   מצווה קמז
שלמים   מצווה קמא
שם אלהים אחרים לא תזכירו   מצווה פו
שמונה שרצים   מצווה קנט
שמור את חודש האביב   מצווה ד
שמחה ברגלים   מצווה תפח
שמחה בשלוש רגלים   מצווה פח
שמיטה   מצווה שכו    מצווה שכז    מצווה שכח    מצווה שכט    מצווה של
שמיטה - איסור לתבוע חוב   מצווה תעה
שמיטה - אסיף פירות   מצווה שכט
שמיטה - הלוואה ערב שמיטה   מצווה תפ
שמיטה - להפקיר את הפירות   מצווה פד
שמיטה - לקבוע בלבנו חידוש העולם   מצווה פד
שמיטה - עבודות הקרקע האסורות   מצווה פד
שמיטת חובות בשמיטה - סקירה כללית   מצווה תעז
שמיני עצרת   מצווה שכב
שמיני עצרת ודיניו   מצווה שכג
שמן המשחה   מצווה קז
שמן המשחה - אסור לזרים   מצווה קח
שמן המשחה - אסור לעשות כמוהו   מצווה קט
שן ורגל - מאבות נזיקין   מצווה נה
שנאת הלב אחד מישראל   מצווה רלח
שני ימים טובים של חגים   מצווה שא
שנת חמה   מצווה ד
שנת לבנה   מצווה ד
שעטנז   מצווה תקנא
שפחה וישראלי - מעמד בנם   מצווה שמז
שפחה חרופה - סיכום דיניה   מצווה קכט
שקל   מצווה קה
שקר - נמאס ונאלח   מצווה לז
שרותים במחנה הצבא   מצווה תקסו
שריפה - עונש מיתה   מצווה רסא
שרץ הארץ   מצווה קסב
שרץ המים   מצווה קסד
שרץ העוף   מצווה תעא
שרצים דקים הנולדין בזרעים ובפירות   מצווה קסג
שרצים המתהוים מן העיפוש   מצווה קסה
שתוי יין במקדש ובהוראה   מצווה קנב
שתי הלחם בשבועות   מצווה שז

ת
תאווה לרכוש הזולת   מצווה תטז
תבואה חדשה   מצווה שג
תגלחת מצורע   מצווה קעד
תודה - אסור להותיר ממנה   מצווה קמב
תוכחה   מצווה רלט
תושב   מצווה יד
תושב כהן   מצווה רפא
תחום שבת   מצווה כד
תחומין דאורייתא   מצווה כד
תכלת בציצית   מצווה שפו
תלמוד תורה   מצווה תיט
תנור של עכנאי   מצווה תצו
תפילה   מצווה תלג
תפלין - סקירה כללית   מצווה תכא
תפלין - של ראש   מצווה תכב
תרומה - אסורה לערלים שלא נימולו   מצווה רפב
תרומה אסורה לזרים   מצווה רפ
תרומה גדולה   מצווה עב
תרומה גדולה לכהן - סקירה כללית   מצווה תקז
תרומות ומעשרות - סקירה כללית   מצווה רפד
תרומת הדשן   מצווה קלא
תרומת מעשר   מצווה שצו
תשביתו   מצווה ט
תשעה באב   מצווה שיג