מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיאזהרות

סוג נוסף של ספרי מצוות הוא ספרות האזהרות – רשימות מחורזות של תרי"ג מצוות, הנאמרים בבתי הכנסת בליל שבועות, ובחגים אחרים.
פיוטים רבים נכתבו בסגנון ספרות האזהרות, ולפנינו מבחר מעניין של פיוטים אלה, בהופעתם במהלך הדורות ובתפוצות ישראל לארצותיהם.

רשימת ספרי מצוות במאגר מרכז הרב

בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה הוא מותח ביקורת על האזהרות, בשל השיטה בה אחזו במניין המצוות. וכה דבריו:

וכן כל פעם ששמעתי את ה"אזהרות" רבות המספר שנתחברו אצלנו בארץ ספרד, נהפכו צירי עלי מחמת מה שראיתי מפרסום הדבר והתפשטותו. ואף על פי שאין להאשימם, כי מחבריהם פייטנים, לא רבנים, ואת הראוי להם מצד אומנותם, היינו: מתק הדיבור ויפי החריזה, כבר עשו בשלמות - אבל בתוכן השיר נמשכו אחר בעל "הלכות גדולות" וזולתו מן הרבנים האחרונים.

היה זה הרב יוסף קאפח, בן דורנו, שהיה ראשון לכתוב אזהרה – מניין המצוות בשיטת הרמב"ם בספר המצוות, כפיוט לחג השבועות, והיא כלולה בסוף ספר המצוות של הרמב"ם במהדורתו השלמה.

דוגמאות מספרות האזהרות


רב סעדיה גאון

אזהרות רב סעדיה גאון [המאה ה- 10-9], מונות את תרי"ג המצוות.
כאמור למעלה, רס"ג כתב גם ספר מצוות, שרמב"ם מזכיר אותו, אבל מהספר שרדו קטעים בודדים. הרב חיים סבתו והרב נסים סבתו עמלים על הוצאת מהדורה שלמה של חיבור זה.

ראה כאן.

האזהרה שחיבר רס"ג כלולה בסידור רס"ג. יש בה רשימה של תרי"ג מצוות, לפי שיטת בעל הלכות גדולות, על פי סדר עשרת הדברות. צילום של רשימת מצוות זו בקישור הבא:
תריג מצוות מסידור רס"ג מבואר

לאחר רשימת המצוות כולל סידור רס"ג את ה'אזהרה':
אזהרות רס"ג מתוך סידור רס"ג, הוצאת מקיצי נרדמים.

ב'אזהרה' שני פיוטים. הפיוט הראשון הוא פתיחה, והוא מתחיל במילים
"אצל יום הלזה מימים ימימה
בל יתחרוהו רבי כל יום והאמימה
[עמוד קפה בסידור רס"ג]

הפיוט השני הוא אזהרה, והוא פותח במילים:
"אנכי אש אוכלה ונוהרת מכל הנוהרות
ודברי כאש, וניצוציה הרבה מצוות בכל דיבור זוהרות
בחכמתי כללתי בעשרת דברותי שש מאות ושלוש עשרה מצוות להורות
אמרות ה' אמרות טהורות. [עמוד קצ"א בצילום מסידור רס"ג].

השורה השלישית והרביעית של האזהרה, כפי שהיא כתובה כאן, מגדירה את מטרת ה'אזהרה': לכלול בעשרת הדברות את תרי"ג המצוות: "בחכמתי כללית בעזרת דברותי שש מאות ושלוש עשרה מצוות להורות.

בסוף האזהרה מופיע אקרוסטיקון של שמו של רס"ג: סעיד בן יוסף, ושוב חוזרות בו שורות המסכמות את תוכן האזהרה: חשיפת תרי"ג מצוות בעשרת הדברות:
ספנת בתוך עשרת הדברות שש מאות ושלוש עשרה מצוות חוק מודעיך
ומי יכיל ויבין בחכמתך ומי ימלל בינותיך ומדעיך
הגות חמישים וארבע חרוזות בכלל חימוד ליודעיך
כנגדם שש מאות ושלוש עשרה אותיות מ"אנכי" ועד "אשר לרעך".
[עמודים רטו-רטז בסידור]

סידור רס"ג מבואר בידי ישראל דוידזון, שמחה אסף ויששכר יואל. בעמוד קפ"ד של הסידור מוסבר כי הפתיחה והאזהרה הן יחידה אחת.
הרב פערלא טוען כי האזהרות הן יצירות פיוטיות, ועיקר מלאכתו של רס"ג באזהרות היא מלאכת הפיוט והשיר הנשגב, ולכן לא הרבה אז לדקדק כל כך בפרטי המצות... לאחר זמן חזר וירד לעומק העניין, וחיבר את ה-תרי"ג מצות.

רבי שמעון ממנאש

רבי שמעון בן העיר מנאש, בצפון צרפת, בן דורו של רס"ג [המאה ה- 10-11] כתב אזהרה נפוצה ומפורסמת, הכוללת את תרי"ג מצוות, בשיטתו של בעל הלכות גדולות.
האזהרה מתחילה:
אַתָּה הִנְחַלְתָּ תּוֹרָה לְעַמֶּךָ. וּכְאָב אֶת בֵּן אוֹתָם יִסַּרְתָּ:
בִּימִינְךָ כָּתַבְתָּ דִּבְּרוֹת חַיִּים. וּבְאֶצְבְּעוֹתֶיךָ חָקַקְתָּ תּוֹכְחוֹת מוּסָר:
גֹּדֶל עֳנָשִׁין וְאַזְהָרוֹת הַרְבֵּה. מִצְוֹת עֲשֵׂה וּמִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה:


האזהרה מובאת כאן בשני מופעים:
הדפסה חדשה ומעוצבת
צילום מתוך מחזור פולין, הכולל ביאור האזהרה.

רבי אליהו הזקן

רבי אליהו חי במחצית הראשונה של המאה ה- 11. מוצאו בעיר מנש.
רבי אליהו היה קשור לישיבות בבל, והיה מקורב לרב האי גאון, ויש מסורות שהיה קשור אליו בקשרי חיתון.
המסורת הבבלית התנגדה לשילוב פיוטים בתפילה, ורבי אליהו, שהיה אמון על מסורת זו, חיבר אזהרות, שאינן משתלבות בתפילה אלא נאמרות כיחידה עצמאית.
האזהרות לתרי"ג מצוות, "אמת יהגה חכי" מקיפות את כל ספרות ההלכה שבימיו. מטרתו בחיבור זה להביא לידי לימוד ושינון המצוות בדרך פיוטית המתחבבת על אומרה. וכך כותב רבי אליהו על הפיוט שכתב:
זה סדר לא ועונש, סיימתיו לאופנהו,
רצפתיו תוך עמי, לצור יעבדהנו.

וכן:
אזנך הט כי לצדק בי ימלוך מלך,
דרכי דרכֵי נועם נתיב שלום תלך...
...
אליכם אישים אקרא באו עושו
לדעת חכמה ומוסר החלצו חושו.

רבי אליהו מחלק את המצוות לסוגים, מעין מה שראינו אצל בה"ג: עשין, פרשיות, עונשים ולאוין. הסידור הפנימי בכל קבוצה אינו שיטתי. סדר זה אינו תואם את בה"ג, ואינו מקובל אצל מוני המצוות שקדמו לו.
מבחינת מספר המצוות, הוא שומר על המספר הידוע מספרו של בה"ג: 200 מצוות עשה, 65 פרשיות, 71 עונשים, 277 מצוות לא תעשה. בסוף הוא מסכם: "אז שש מאות ושלש עשרה מצוות".
תיאור ממצה של רבי אליהו הזקן והאזהרות בספרו של יצחק מיזליש, שירת המצוות, אזהרות רבי אליהו הזקן, ירושלים תשס"א.

קטע מן הפיוט:
אמת יהגה חכי משפטי ה' אדוני
כל פקודי כל בסיס טבע אדָני
לבל אכשל נדבות פי להעמידני
רצה נא ה' ומשפטיך למדני

יתרון הכשר חכמה סוד מחשבותיך
גל עיני ואביטה נצור עדותיך
הוד אמרי נעם טורי קבצותיך
הבינני ואלמדה מצותיך

ובערך מילי ממך משגב אבקשה
חוקי חיים בם לא אנקשה
חמדתם רעיתך בשלישי לחופשה
למוד מדבר באוות נפשה

זקוקה שבעתים לגרגרת רבידים
יעלת חן ללוקחה זבודים
קדוש צורי דבריה החמודים
יעיר לי אזן לשמור כלימודים.

טקסט מלא של אזהרות רבי אליהו הזקן, בספר "אזהרות לחג השבועות" מפורשות בידי מרדכי סלוצקי, ורשה 1897

רבי יצחק בן ראובן אלברג'לוני [הברצלוני]

רבי יצחק בן ראובן אלברג'לוני [או: הברצלוני], [המאה ה- 11], כתב אזהרות, הכוללות את תרי"ג מצוות, בשיטתו של בעל הלכות גדולות. האזהרות ניתנות כאן עם פירוש, מתוך הספר מנחת ביכורים 1844
אזהרות רבי יצחק בן ראובן אלברגלוני

רבי שלמה בן גבירול

רבי שלמה בן גבירול, [רשב"ג, המאה ה-11 בספרד] היה מגדולי משוררי ספרד. כתב ספר פילוסופיה, בשם "מקור חיים", שירי הגות רבים ושירים אחרים.
פרטים על חייו ראה בערך רבי שלמה בן גבירול באנציקלופדיה יהודית דעת:

רשב"ג כתב אזהרה לחג השבועות, הכוללת את תרי"ג מצוות, בשיטתו של בעל הלכות גדולות. האזהרה מתחילה בשורות אלה:
שְׁמוֹר לִבִּי מַעֲנֶה. הֱיֵה בִמְאֹד נַעֲנֶה:
יְרָא הָאֵל וּמְנֵה. דְּבָרָיו הַיְשָׁרִים:

אזהרה זו היא מהמפורסמות בין האזהרות, וקהילות הספרדים נוהגות לומר אותה בליל חג השבועות.

האזהרה מובאת בהמשך בשני מופעים:
בהדפסה מעוצבת,
צילום מתוך ספר תפילות, עם ביאור קצר

רבי שבתאי כהן [ש"ך]

רבי שבתאי כהן [המאה ה- 17] קרוי על שם ספרו "שפתי כהן", פירוש לשלחן ערוך חלק יורה דעה וחלק חושן משפט. הוא עסק במניין המצוות, וחיבר את הספר 'פועל צדק' – סקירה על תרי"ג מצוות. הספר מחולק לימי החודש. מטרת החיבור לעודד לקרוא את תרי"ג המצוות מידי יום ולהכירן.
פועל צדק - לרבי שבתאי כהן

רבי אליהו עדני

רבי אליהו עדני [המאה ה- 17], מוצאו מעדן. הגיע לקוצ'ין, והיה אחד הפייטנים הפוריים בקהילה זו.

רבי אליהו כתב 'סדר אזהרות', שנדפסו באמסטרדם בשנת 1688. לעיון בסדר האזהרות, ראה בקישור זה:
אזהרות אליהו העדני כמנהג קוצין
סקירה על פייטני יהודי קוצ'ין:
מאמר על פיוט בקוצ'ין

רבי יהונתן איבשיץ

רבי יהונתן איבשיץ [המאה ה- 17-18] כתב ספרי הלכה וספרי דרש.
פרטים על חייו באנציקלופדיה יהודית דעת

רבי יהונתן כתב את הספר "שירי מצות" הכולל את תרי"ג מצוות לפי הרמב"ם:
הספר "שירי מצות"

רבי אברהם כהן

רבי אברהם כהן [המאה ה-19], היה רב באי ג'רבה בטוניס. נפטר 1873. כתב את הפיוט 'שיר חדש' הכולל את תרי"ג מצוות.
הפיוט "שיר חדש"


הרב יוסף קאפח

אזהרות יוצאות דופן הן האזהרות שחיבר הרב יוסף קאפח. הוא כותב, כי בהיותו כבן 17, סיים את לימוד ספר המצוות של הרמב"ם, והושפע מדברי הביטול של רמב"ם בהם ביטל את מניין המצוות שמנו הראשונים, וכתב על הפייטנים שהם "יעלו שמים ירדו תהומות" בלכתם בעיניים עצומות אחרי קודמיהם. דברים אלה מכוונים גם לאזהרות של רבי שלמה בן גבירול, שבבתי הכנסת בתימן הכניסו אותם לסידור התפילה לפני 300 שנים.
הרב קאפח מתאר את התסכול שהיה לו, כאשר קרא פיוט שאינו תואם את ספר המצוות של הרמב"ם, וכדי לפתור את הקושי, החליט לכתוב אזהרות, מעין אזהרותיו של רשב"ג, לפי סדר המצוות של רמב"ם.אזהרה זו כלולה בנספח לספר המצוות של הרמב"ם, בתרגומו של הרב יוסף קאפח.

להלן השורות הראשונות של מצוות עשה באזהרות של הרב קאפח:
תודתנו נתונה לד"ר עוזיאל פוקס, שהעיר הערות רבות ששוקעו בפורטל.