רנ ןב רנבא
(וניבא) םהרבא
(המוא) םודא
ןושארה םדא
לארשי תבהא
ארג ןב דוהא
תוחרזא
באחא
םימיה תירחא
בויא
(ךלמה לואש ןב) תשוב שיא
(בויא לש וער) אוהילא
םילילא
הנומא
(הליגמ) רתסא
םירפא
סודוסקא
תוישרפ עברא
תירבה ןורא
וטסירא
םרא
לארשי ץרא
רושאעבש ראב
ארתב אבב
אעיצמ אבב
לבב
ןהכ ידגב
םידגב
תורגב תוניחב
תישפוח הריחב
היפרגוילביב
היגולויב
ורבחל םדא ןיב
לא תיב
ןיד תיב
שדקמה תיב
םחל תיב
הרוכב
רבדמב
תומב
(םרא ךלמ) דדה ןב
(לילא) לעב
הווצמ רב
תישארב
(והימרי רפוס) הירנ ןב ךורב
תוצעומה תירב
הלימ תירב
תוכרב
םעוניבא ןב קרב
הארוהו ךוניח יניינעל ןואטיב - דמח הדשבתיארקמ היפרגואג
םד תלואג
עקרק תלואג
העבג
ןועבג
םקיחא ןב והילדג
(טפוש) ןועדג
(ריעה) רזג
םונה ןב איג
תורגבתהה ליג
ךרה ליג
(םוקמ םש) לגלג
תולגהאיבנה הרובד
םימיה ירבד
םירבד
(לילא) ןוגד
דוד
ךלמה דוד
םינידהירגנוה
הארוה
ע"בשות תארוה
ך"נת תארוה
פוקסורוה
עשוה
הירוטסיה
תיארקמ הירוטסיה
הכלה
יעה
הלפעה
תולחנתהארקיוהירכזקוקבח
םיגח
(השדח האובת תליכא רוסיא) שדח
קוח
ןשוח
תושביה תומצעה ןוזח
והיקזח
תודיח
ךוניח
ידוהי ךוניח
תוצופתב ידוהי ךוניח
דחוימ ךוניח
המכח
הכונח
(והימרי לש ודוד ןב) לאמנח
היננח
הרטמה רצח
םרחטבשב ו"ט
היגולונכט(ןענכ ךלמ) ןיבי
הנידמהו םעה עדי
עשוהי
היורצ ןב באוי
(רפס) לאוי
תואמצעה םוי
רופיכ םוי
(רפס) הנוי
לאקזחי
םיארונ םימי
(טפוש) חתפי
(לארשי ךלמ) שאוי ןב םעברי
(רהנ) ןדרי
םילשורי
וחירי
והימרי
והיעשיםדאה דובכ
ןהכ
שוביכ
(ןכשמה ילכמ) רויכ
ינענכ
תרופכ
תורשכ
ע"בשות תביתכהנשה חול
יגולונורכ חול
(טבש) יול
בשחמ תודמול
םינפה םחל
ןושל
ערה ןושלעדימ ירגאמ
םינחבמ
ארמגב םינחבמ
הירוטסיהב םינחבמ
הנידמהו םעה עדיב םינחבמ
לארשי תבשחמב םינחבמ
תורפסב םינחבמ
הרותב םינחבמ
ע"בשותב םינחבמ
הליגמ
ןיידמ
הרומל םיכירדמ
שרדמ
באומ
(לילא) ךלומ
רסומ
חבזמ
הליפת רוזחמ
בשחמ
תיכוניח היגולונכטל ןועבר - ךוניחב לארשי תבשחמ
הכימ
עדמבו ךוניחב ,תודהיב םינויע - תע בתכ - לולכמ
ךאלמ
עשוהי תומחלמ
ךלמ
(עשוהי תפוקתב) םורדה יכלמ
(עשוהי תפוקתב) ןופצה יכלמ
םיכלמ
םיגהנמ
שדקמה תיב תרונמ
זחא תולעמ
תופמ
(םימעט) תווצמ
ץראב תויולתה תווצמ
םירצמ
םילגרמ
השמ
םיקחשמ
ןכשמ
לשמ
הנשמ
החפשמ
ךוניחה דרשמהאובנ
רצנדכובנ
רקש איבנ
חנ
םוחנ
םיטבשה תולחנ
סנ
תורצנ
קשנהריטאס
םודס
תוכוס
(ינענכה אבצ רש) ארסיס
ןירדהנס
בירחנס
רמועה תריפס
ךוניחה רפס
תורפס
םירפסהרז הדובע
(באומ ךלמ) ןולגע
םילוע
רוויע
ןומע
(רפס) סומע
תוכוס קמע
קחצי תדקע
קחצי תדיקע
טלקמ ירע
תבטב הרשעםירופ
היפוסוליפ
חוקיפ
העבגב שגלפ
םיתשלפ
חספ
היגולוכיספ
הכימ לספ
םילספ
ידמו סרפ
הערפ
םימגתפוהיקדצ
האווצ
הילדג םוצ
רוצ
םינויצ
הינפצל"וחב תוליהק
תלהק
(ןהכה קחצי םהרבא ברה) קוק
תונברוק
האירק
ןדריה תעירק
תורוטקירק
(ברק) רקרקהנשה שאר
שדוח שאר
הקשבר
היסור
םיעור
תור
ם"במר
ן"במר
המדא תדיער
(המדא תדיער) שער
האופרךלמה לואש
תולאש
תועובש
תבש
האוש
םינפה םחל ןחלוש
ןורמוש
(רפס) םיטפוש
רפוש
םירישה ריש
קשיש
שנועו רכש
םילגרה תשולש
ךלמה המלש
לאומש
הרות תחמש
ארג ןב יעמש
ןושמשםילהת
םידומיל תוינכות
לארשי םע תודלות
ע"בשות
םירמאמ - ע"בשות
דומלת
ך"נת
םירמאמ - ך"נת
תוינעת
תוצופת
הליפת
ןיליפת
תרושקת
(הבושתב הרזח) הבושת
ירשת