םייובש ןוידפ
זיפשניילק ןרהא/םילבחמ רורחש תרומת םייובש ןוידפ
אירול צ"ב/ליחו עורזב :ד ארזע
םירופ
תוישרפ עבראו םירופ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
יזנכשא בקעי/רתסא הליגמב ןויע
שיפ לארה 'א/רתסא תליגמב הסוכמהו יולגה
םירופ אשונב םירתאל םירושיק
ןאנש רודגיבא/"חבושמ הז ירה הברמה לכו" :רתסא תליגמ
ותבס יכדרמ/סוסה השעמ לע - "םדבאיו - םייוגל איגשמ" :רתסא תליגמ
גרבנזיא הדוהי/רדא - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
בוט-יכ והילא ,רהה ןמ המלש ברה/רדא שדוח - הנשה לגעמ
םירופ - ושדוחב שדוח
רתסא תליגמ - ושדוחב שדוח
םירופה גח תווצמ - ושדוחב שדוח
םירופו הכונח - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
(השמ 'ר) ןייטשנייפ
דלפנניב השמ/ןייטשנייפ השמ יבר לש תיכוניחה ותנשמ
היפוסוליפ
גרבנזיא הדוהי/ארוב םויקל תודעכ םלועה םויק :ה והימרי
גרבנזיא הדוהי/ךתוא רבדא םיטפשמ ךא ,'ה התא קידצ :בי והימרי
גרבנזיא הדוהי/וטסירא יהלאו םהרבא יהלא
ןייטשברפ רתסא/?האירבה רזנ םנמאה "שונא המ" :דמק ,ח םילהת
חוקיפ
ןגד והיתתמ/יתדה ךוניחב ללוכה חקפמה
העבגב שגלפ
גרבנזיא הדוהי/םיטפוש רפס םויס :אכ-זי םיטפוש
גרבנזיא הדוהי/לארשי תאטח העבגה ימימ :י עשוה
ךייר לחר/יתורפס יעצמאכ תוימינונא :אכ-טי םיטפוש
םיתשלפ
גרבנזיא הדוהי/?רוביג וא טפוש - ןושמש
ןמסורג םרהבא/םיתשלפה תיילעו ךלמה תשקב :ח ,'א לאומש
גרבנזיא הדוהי/?םיתשלפה ויה ימ :זמ והימרי
ןרוא בישילא/ןושמש ירופיס :וט-גי םיטפוש
אירול צ"ב/הירכז ןוזח :ב הירכז
חספ
גרבנזיא הדוהי/חספה גחו הלימ תירב :ה עשוהי
טכורפ ךלמילא/"םיחספ - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
חספ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
רגירק הנוי/םילגרב בלה תבוח
גרבנזיא הדוהי/והיקזח חספ :ל ,ב םימיה ירבד
גרבנזיא הדוהי/ןסינ - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
חספ - ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
חספ - ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
שדח רוסיא ,רמועה תריפס ,חספ - ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
ןורוא .י ,ןומרכ .א/זוכיר הנחמב רדסה לילו תוצמ תייפא
ץיבומוד ןימינב/חספ - ושדוחב שדוח הנשמ יקרפ
רדסה ליל - ושדוחב שדוח
רמועה תחנמ - ושדוחב שדוח
ץשולס 'א יבצ ברה/חספ דעומה לוח תבש תרטפה
גרבנזיא הדוהי/הנשה ךרוא ןיבל ידוהיה חולה ןיב הייטסה לע - ביבאה שדוח דעומל
ףלוו הידידי/עדימ ירגאמב שומיש ךות דומיל - ושורפו יוטיב - חספה תרחממ
טכורפ ךלמילא/םיחספ - הנשמ יקרפ
גרבנזיא הדוהי/חספל תוצמ - רמתו השאס
ינש חספ
תואמצעה םוי ,ינש חספ - רייא שדוח - הנשה לגעמ
היגולוכיספ
גרבלוס לואש/החפשמ ייחל ךוניחה לע יגולוכיספ טבמ
ןייטשניוו בד ,יקסלוולו לאוי/םילאוסקסומוה םיפחד לעב רענל ינחור ץועיי
יאזפשוא הרובד/םיגולוכיספ םיטבהו תורוקמה חותינ - הרומו ררוס ןב :אכ םירבד
לאינק המלש/דיתעל טבמ - יתדה ינויצה
םיובננט הכלמ/םידלי לצא תוומה אשונ - בכוכ ןיאב
ץיבוביל הליגו הילא/המלש טפשמ :א ,ב םיכלמ
טדימשרפוק תירוא/םישורג םירוהל םידלי
הכימ לספ
גרבנזיא הדוהי/םיטפוש רפס םויס :אכ-זי םיטפוש
םילספ
םילילא האר
רגניזלש ןנח/"הנלוכ ויה ילע" :חמ ,הל ,אל תישארב
היברו היירפ
,גרבנזיא הדוהי ,רהה ןמ הלש ברה/ותשאל לעב ןיב - החפשמו תושיא
הערפ
טמלמ םהרבא/הערפ תבו המלש
עובש תשרפ
ךברעיוא לאומש/ךרה ליגל עובשה תשרפ
ארקמ לש וטושפ
ראיורב יכדרמ ברה/םייוכיסו תונכס - ארקמ לש וטושפ דומיל
ןוסנזור לארשי/השרדמ לעו השרפ לש הטושפ לע - "ןורבח קמעמ וחלשיו" :דל תישארב
םימגתפ
לוריבג ןבא המלש יברל םינינפה רחבמ - םימגתפ


ןאצ
גרבנזור עשוהי/דוקפא םידותעה לעו יפא הרח םיעורה לע :אי,י הירכז
גרבנזור עשוהי/רסחא אל יעור 'ה :ג"כ םילהת
רקוט ילתפנ ר"ד/יראב ןב עשוה לצא ןאצו םיעור ילשמ :עשוה
גרבנזיא הדוהי/ךלמהו העורה :ג"כ םילהת
הקדצ
רקוט ילתפנ ר"ד/תבש תדועסל םיינע חוריא תווצמל רוקמכ םידיסח ירופיס
והיקדצ
גרבנזיא הדוהי/יפוא רסח ךלמ לש ותומדל םיוק :והיקדצ :זל והימרי
(קנרפ) ףוטשדלוג הרימא/ארקמב םשה יוניש
האווצ
ןמסורג םהרבא/ותאווצו דוד לש ותונקז ימי :א,'א םיכלמ
הילדג םוצ
גרבנזיא הדוהי/יביאנ גיהנמ לש ותומדל - םקיחא ןב והילדג :מ והימרי
גרבנזור עשוהי/?ישימחה שדוחב הכבאה :'ז הירכז
ירשת שדוח - הנשה לגעמ
תומוצ
גרבנזור עשוהי/?ישימחה שדוחב הכבאה :'ז הירכז
גרבנזור עשוהי/םיתושה םתאו םילכואה םתא אלה ,ותשת יכו ולכאת יכו :'ז הירכז
תומוצו תינעת ימי - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
רוצ
גרבנזיא הדוהי/םילשוריו רוצ :חכ-וכ לאקזחי
תונויצ
םיובנריב ןתנ/ם"וכע יעשפ
םיובנריב ןתנ/םידוהיה לצא תולגב
תיתד-תונויצ
לאינק המלש/דיתעל טבמ - יתדה ינויצה
םינויצ
רהוז ןבא לאומש ר"ד/םינויצ לש היצמרופסנרט
ך"נת ירויצ
הרוד בטסוג/רויצ - ףסוי תריכמ
הרוד בטסוג/רויצ - ויחא לא עדוותמ ףסוי
הרוד בטסוג/רויצ - הערפ תבו השמ
הרוד בטסוג/רויצ - יראה תא עסשמ ןושמש
הרוד בטסוג/רויצ - דודב עוגפל הסנמ לואש
הרוד בטסוג/רויצ - ןולחה דעב דוד תא הדירומ לכימ
הרוד בטסוג/רויצ - תורו זעב
רופיצ
קיליב הנקלא/רימזהו רותה :א ארקיו ,וט תישארב ,ב םירישה ריש
רוד םחנמ/יוצמ ינורפע - םיננר ףנכ :טל בויא
תיציצ
גרבנזיא הדוהי/ןורכזה תווצמ - ידוהי תויהל
םינחנצ
שנס הנח לש הבידה טפשמ
הינפצ
גרבנזור עשוהי/םייוגה ייא לכ ,ומוקממ שיא ול ווחתשיו :ב הינפצ
גרבנזור עשוהי/הינפצ לא היה רשא 'ה רבד :הינפצל אובמ
גרבנזור עשוהי/דאמ רהמו בורק ,לודגה 'ה םוי בורק :'א הינפצ
גרבנזור עשוהי/םירחא םיאיבנ לצאו הינפצ לצא תיראשה ןויער :ג הינפצ