(דוד תשא) ליגיבא
סואלק ןתנ/יתורפס חותינ - ליגיבא םואנ :הכ 'א לאומש
ךלמיבא
ןרוא בישילא/ךלמיבא רופיס :ט םיטפוש
ידומצ ףסוי/םתוי לשמ לש הקירוטרהו הנבמה :ט םיטפוש
רזעה ןבא
רוצילא הדוהי/רזעה ןבא :ז,ד 'א לאומש
רנ ןב רנבא
טררא ןסינ/לואש תיב תירחא :המרדל רופיס ןיב :ה-ב ב לאומש
םהרבא
קינלצ ןמחנ/תישארב רפסב הווחא יסחי
רגירק ןויצ ןב/העבשהו העובשה דוסב םילשורי שוביכ
ילאונמע השמ/םחולה םהרבא :די תישארב
ילאונמע השמ/רגהו הרש לומ םהרבא :א"כ ,ז"ט ,א"י תישארב
ידומצ ףסוי/הדיקעה רופיסב ימינפה קבאמה :בכ תישארב
םולשבא
סואלק ןתנ/דודל הערה הרושבה :חי 'ב לאומש
ל"זח תודגא
ןוסבקעי רכששי ברה/ארקמל המלשהכ הדגאה
ל"זח תודגא - ת"ושה תורפס
(המוא) םודא
גרבנזיא הדוהי/ויחא ברחב ופדר לע :'א סומע
אירול צ"ב/הירכז ןוזח :ב הירכז
אירול צ"ב/םודא - םורדמ בייואה :ג"ס והיעשי ,הימחנ ,הידבוע ,טמ והימרי
והינודא
וקילראב םייח/הנטק תחא הלאש :ב ,א םיכאלמ
לטרב הירא/םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו ויתובא םע ךלמה ינודא בכשכ היהו :א א"מ
ןושארה םדא
קינלצ ןמחנ/תישארב רפסב הווחא יסחי
רדא
גרבנזיא הדוהי/רדא - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
בוט-יכ והילא ,רהה ןמ המלש ברה/רדא שדוח - הנשה לגעמ
הבהא
רלסד א"א ברה/ןימה תבהאב - החפשמו תושיא
גרבנזור םולש/הבהאהו תודהיה - החפשמו תושיא
לואש רב ךלמילא ברה/הוואתו הבהא
לארשי תבהא
םואד םייח ברה/קוק ה"יארה ןרמ לש ותנשמ יפ לע לארשי תבהאל ךוניח
ארג ןב דוהא
גרבנזיא הדוהי/ארג ןב דוהא :ג םיטפוש
באומ ךלמ ןולגע ידי לע םירמתה ריע שוביכ :ג םיטפושל הפמ
לאיסרג השמ/םיטפוש רפסב ארג ןב דוהאה לע רופיסה :ג םיטפוש
םאר םייח/ארג ןב דוהא לע רופיסה לש ועמשמכ וטושפ :ג םיטפוש
ןהכה ןרהא
היבוהא םהרבא/אוה ערב יכ :בל תומש
ןהכה םייח לאפר ןב דוד/אוה ערב יכ םעה תא תעדי התא :ב"ל תומש
(בואה תלעב) בוא
ןומיס לאירוא/רוד ןיעב לואש :חכ ,א לאומש
תידוהי תונמוא
גרבנזיא הדוהי/תישילשה המחלמב ןושארה ןוחצינה
ץיבונמ הקבר/יתייעב ףוריצ - תודהיו ןורטאת
סלב ןהכ הליג/תורודה תונמאב קחצי תדקע
אמח ןב רנבא/תיוושכעה תידוהיה תונמאה תפישחל תעה העיגה
יתיחה הירוא
לאיסרג השמ/ותמגמו ויפוא - לאומש רפסב עבש תבו דוד לע רופיסה :אי ,ב לאומש
תוחרזא
ו"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ת"מסמ ד"ממ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
ה"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ת"מסמ ד"ממ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
ו"נשת ץיק ,רמג ת"מסמ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
(137311 ןולאש) ה"נשת ץיק ,רמג ת"מסמ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
(137311 ןולאש) ד"נשת ץיק ,רמג ת"מסמ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
גרבנזור םולש/תודהיו היטרקומד
באחא
ןידי לאגי/באחאו דוד תוכרעמב תוכוס קמע
ןמסורג םהרבא/באחא ימיב לעבה ןחלופב המחלמה :זט,'א םיכלמ
ןמסורג םהרבא/םראו באחא תומחלמ :בכ-כ,'א םיכלמ
םימיה תירחא
גרבנזיא הדוהי/ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ :ד הכימ
ליק הדוהי/ותפוקתו חישמה ךלמה ןוזח לע :א"י והיעשי
רזייו רשא/גשומה תועמשמל - "םימיה תירחאב"
גרבנזור עשוהי/ביבס םימעה לכל לער ףס םילשורי תא םש יכנא הנה :בי הירכז
גרבנזור עשוהי/איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה :ג יכאלמ
גרבנזור עשוהי/ךתדילי םויה ינא ,התא ינב - ילא רמא 'ה :ב םילהת
יול האל/לאוי תאובנב "לודגה 'ה םוי"

גרבנזיא הדוהי/ם"במרה תסיפתב בויא רפס
גרבנזיא הדוהי/ן"במרה תסיפתב בויא רפס
ןתיאה ינוי/?אוהילא והימ :בל בויא
גרבנזיא הדוהי/אוהילא לש ותעפוה :דל-גל בויא
גרבנזור םחנמ עשוהי ר"ד/בויא רפסב יתורפס ןויע :טכ ,א בויא
רכב המלש/בויאל 'ה הנעמ :חל ,ג בויא
רוד םחנמ/יוצמ ינורפע - םיננר ףנכ :טל בויא
ןורימ םחנמ/.'ה הנעמב בויא תונעטל הבושת שי םאה :אמ-חל בויא
ידומצ ףסוי/בויא רפסב ינשה תוחישה רוזחמב ןויע :זט-וט בויא
רייא
גרבנזיא הדוהי/רייא - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
תואמצעה םוי ,ינש חספ - רייא שדוח - הנשה לגעמ
םילשורי םוי ,תואמצעה םויב ללה תבוח - רייא שדוח - הנשה לגעמ
(הליגמ) הכיא
גרבנזיא הדוהי/באב העשתו הכיא תליגמ
גרבנזיא הדוהי/הכיא תליגמ לש הנושארה העפוהה :ול והימרי ,הכיא
גרבנזיא הדוהי/ומע ןוסאל ןנוקמה תבוגת :ג הכיא
טנרטניא
ןיטור עשוהי ר"ד/הארוהה תכרעמל שדח רגתא ,םינווקמ עדימ ירגאמ
בגר ףסוי/טנרטניאהו סטרקוס
םיוברברול םהרבא/טנרטניא ומשו לדגמו םלוע
גרבנזיא הדוהי/תודהי דומילב עדימ ירגאמ
םתור םורבא ר"ד/םהניב (ןיא)ש המו ,עדימה תוברת ,הארוה
גרבנזיא הדוהי/תיזזת תזוחא היגולונכט לש ןדיעב ךוניח
ןרוא ליגיבא/הדימל יכילהתב ינורכניס חיש יצורע לש םמוקמ - (-: )-: ?םירוביד לכה
גומלא רמת ר"ד/הארוהה םלועב ילטיגידה טסקטה
(ךלמה לואש ןב) תשוב שיא
ןידי לאגי/ונינפל וקחשיו םירענה אנ ומוקי :ב ,'ב לאומש
טררא ןסינ/לואש תיב תירחא :המרדל רופיס ןיב :ה-ב ב לאומש
החפשמו תושיא
ו"נשת ץיק ,החפשמו תושיא ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
גרבנזיא הדוהי/(םיקרפ 34) הרומל ךירדמו דימלתל תרבוח - החפשמו תושיא
םיכובנ הרומ ,ם"במר - החפשמו תושיא
תווצמה רפס ,ם"במר - החפשמו תושיא
רלסד א"א ברה/ןימה תבהאב - החפשמו תושיא
גרבנזור םולש/הבהאהו תודהיה - החפשמו תושיא
תורגב ןחבמ - החפשמו תושיא
לואש רב ךלמילא ברה/השיאה לש הדובכ
גרבנזיא הדוהי/ותשאל שיא ןיב - ידוהי תויהל
החפשמו תושיא - ת"ושה תורפס
לולא
לולא שדוח - הנשה לגעמ
איבנה והילא
יבקעי יפר/ודוחייו דג טבש
גרבנזור עשוהי/איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה :ג יכאלמ
ןהכ יזוע/א םיכלמ רפסב תוירוטסיה תולבקה :טי ,בי-אי ,א םיכלמ
(בויא לש וער) אוהילא
ןתיאה ינוי/?אוהילא והימ :בל בויא
גרבנזיא הדוהי/אוהילא לש ותעפוה :דל-גל בויא
םילילא
גרבנזיא הדוהי/םיטפוש רפס םויס :אכ-זי םיטפוש
יצרא סחניפ/ןוגד לילאה
ןמסורג םהרבא/באחא ימיב לעבה ןחלופב המחלמה :זט,'א םיכלמ
רזעילא
דעלג םייח/ראבה דיל תושיגפ :ב תומש ,טכ ,ד"כ תישארב
היובא ןב עשילא
גרבנזיא הדוהי/חרסש םכח דימלת - היובא ןב עשילא
תיאקדנופ םא
טרופפר יאתבש/Whose Child, What Faith?
הנומא
גרבנזיא הדוהי/ארוב םויקל תודעכ םלועה םויק :ה והימרי
ןיילק סכלאו קזיא קחצי/המדקה - ם"במרל תועד תוכלה
לייו הנר/הנומאהו בערה
םיובנריב ןתנ/ןימאמל רפוכמ
םיובנריב ןתנ/חישמ
גרבנזור עשוהי/ילע םימק םיבר ,ירצ ובר המ 'ה :ג םילהת
גרבנזור עשוהי/ץראה לכב ךמש רידא המ ונינודא 'ה :ח םילהת
גרבנזור עשוהי/יתיסח 'הב :אי םילהת
גרבנזור עשוהי/ילרוג ךימות התא ,יסוכו יקלח תנמ 'ה :ז"ט םילהת
גרבנזור עשוהי/רסחא אל יעור 'ה :ג"כ םילהת
גרבנזיא הדוהי/דריו םימש הלע ימ :'ל ילשמ
ןיילק סכלאו קזיא קחצי/םימכחה ירבדב הנומאו תמא
גרבנזיא הדוהי/ויקוחלו לארשי תנומאל אובמ יקרפ - ידוהי תויהל

רוצילא הדוהי 'פורפ/תומגמו םימוחת תונורקע - ארקמה תונשרפב עדמו הנומא
ןויצע ולה לאפר קחצי/(תדהו עדמה תייעבל) תיתד תמאו תיעדמ תמא
ןירטיצ קחצי/(הבוגת בתכמ) הנומאו עדמ לע
רמתו ןונמא
טררא ןסינ/יארקמה רופיסה לומ ינרדומה ארוקה :גי ב"מש ,ג-א א"מש ,זט-גי םיטפוש
העינמ יעצמא
ןוארב ןנחלא ,ןטק הנח ,ןטק לאוי/העינמ יעצמא - החפשמו תושיא
רקשו תמא
ירמת ריאמ/םייתא אל םיקסעל ךוניח
גרבנזור עשוהי/והער תא שיא ורבדי אוש :ב"י םילהת
םיסונא
םיסונאו םירמומ - ת"ושה תורפס
תוימשיטנא
גרבנזיא הדוהי/םלועה תומואל םידוהי ןיב - ידוהי תויהל
(הליגמ) רתסא
יזנכשא בקעי/רתסא הליגמב ןויע
שיפ לארה 'א/רתסא תליגמב הסוכמהו יולגה
ןאנש רודגיבא/"חבושמ הז ירה הברמה לכו" :רתסא תליגמ
ותבס יכדרמ/סוסה השעמ לע - "םדבאיו - םייוגל איגשמ" :רתסא תליגמ
גרבנזיא הדוהי/רדא - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
רתסא תליגמ - ושדוחב שדוח
תוילגרמ 'מ/ןמה ןיבל לארשי יהלא ןיב יומסה קבאמה :רתסא תליגמ
םירפא
גרבנזיא הדוהי/ריקיה ןבה - םירפא :אי עשוה
תרפא
ינבוארה הגנ/לחר תרובק תבצמ :אל והימרי ,י א"ש ,הל תישארב
רוצילא לאוי/לחר תרובק תלאשו ,עמשנ המרב לוק :אל והימרי ,י א"ש ,הל תישארב
רוצילא לאוי/?תינופצה הטישל ל"זח תורוקמב רכז שיה :לחר רבק
יטופיש םזיביטקא
רעיינ לליה/קרב ןרהא לש הכפהמה תרות
ןודרוג ןילווא/וננאש ןוידהו יטופיש םזיביטקא
טיבש ירא/ןוזיבג תור 'פורפ םע ןויאר - היציזופואה שאר רבד
סודוסקא
ץרווש ריאמ ר"ד/סודוסקאל הנש םישימח - גרובמה דע קוב הד טרופמ
תויוכלמ עברא
גרבנזור עשוהי/םירהה ינש ןיבמ תואצוי תובכרמ עברא הנהו :'ו הירכז
תוישרפ עברא
תוישרפ עבראו םירופ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
בוט-יכ והילא ,רהה ןמ המלש ברה/רדא שדוח - הנשה לגעמ
תירבה ןורא
(טוטרש) ןוראה
(טוטרש) תרופכה
(טוטרש) ןוראה הנבמ
זרא
גרבנזור עשוהי/ךזראב שא לכאתו ,ךיתלד ןונבל וחתפ :אי הירכז
ןמלהאוו ןמרה/…ףילחנ םיזראו ועדג םימקש הנבנ תיזגו ולפנ םינבל
וטסירא
גרבנזיא הדוהי/וטסירא יהלאו םהרבא יהלא
היגולואיכרא
ןידי לאגי/הדצמב הווקמה - החפשמו תושיא
דגיבא ןמחנ/"סמה לע רשא" :ד 'א םיכלמ ;כ 'ב לאומש
םרא
ןמסורג םהרבא/םראו באחא תומחלמ :בכ-כ,'א םיכלמ
תימרא
יניס רוט .ה.נ/והימרי תאובנב תימרא
לארשי ץרא
גרבנזור עשוהי/היתולובגל ןענכ ץרא
ם"במרה ת"וש - לארשי ץראל הילע - החפשמו תושיא
גרבנזיא הדוהי/לארשי ץרא - ידוהי תויהל
רושא
טמלמ םהרבא/רושאו לארשי תומחלמ
גרבנזיא הדוהי/רושא ןברוח :ג םוחנ
רזמ .ב/(ול,י והיעשי-ו בל ב"יהד ,ח"י ב"מל) הדוהי ץראל בירחנס עסמ
אירול צ"ב/בירחנס לש ותלפמ תא והיקזח ןנכת דציכ :זל והיעשי ;טי ב"מ
יקסנילפק ךורב/הנוילעה הכירבה תלעתב הקשבר לש ומואנ :זל-ול והיעשי ;חי ב"מ