האובנ
גרבנזיא הדוהי/?םיענכשמ רקשה יאיבנ עודמ :ד והימרי
גרבנזיא הדוהי/םייאובנה םישעמה לש םתועמשמ :גי והימרי
גרבנזיא הדוהי/?רקש איבנמ תמא איבנ ןחבוי ךיא :גכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/?האובנה ירבד תא איבנה ןיבמ ךיא :גכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/?רקש איבנ וא תמא איבנ :וכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/רקשה יאיבנ םע קבאמה :טכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/םעה לבס תא לבוס איבנה :ד לאקזחי
גרבנזיא הדוהי/איבנה תוכמס לומ םכחה תוכמס - איה םימשב אל
גרבנזור עשוהי/םודא סוס לע בכור שיא הנהו הלילה יתיאר :א הירכז
גרבנזור עשוהי/ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו םיאיבנה תא םגו :גי הירכז
ראיורב יכדרמ/והיעשי לש הנושארה ותאובנ :א לאקזחי ,ו והיעשי
היבוהא םהרבא/ךיתתנ םייוגל איבנ 'א הימרי
סואלק ןתנ/יתורפס חותינ - איבנל לאומש תשדקה :ג 'א לאומש
רצנדכובנ
גרבנזיא הדוהי/תרפ רהנ לע שימכרכב ברקה :ומ והימרי
(קנרפ) ףוטשדלוג הרימא/ארקמב םשה יוניש
רקש איבנ
גרבנזיא הדוהי/?םיענכשמ רקשה יאיבנ עודמ :ד והימרי
גרבנזיא הדוהי/?'ה םשב רבדמ ימ םעה עדי ךיא :חי והימרי
גרבנזיא הדוהי/?רקש איבנמ תמא איבנ ןחבוי ךיא :גכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/?רקש איבנ וא תמא איבנ :וכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/רקשה יאיבנ םע קבאמה :טכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/?רקשמ איבנה עודמ :די לאקזחי
גרבנזור עשוהי/ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו םיאיבנה תא םגו :גי הירכז
ילמרכה לבנ
סואלק ןתנ/יתורפס חותינ - ליגיבא םואנ :הכ 'א לאומש
אוהיבאו בדנ
רפורט יכדרמ/והיבאו בדנ לש םאטח :י ארקיו
םירדנ
םוקמל םדא ןיב - ת"ושה תורפס
בונ
ליק הדוהי/םינהכה ריע בונ :אכ ,א לאומש
ארקמה חסונ
ראיורב יכדרמ/ארקמה חסונב עדמו הנומא
ריזנ
ןרוא בישילא/ןושמש ירופיס :וט-גי םיטפוש
חנ
םהרבא דע םדאמ - ל"זח תרוסמ יפל יגולונורכ חול
ירוא ןב .מ/הרותב הינב ןושלל אמגוד - חנ תבית :ו תישארב
טרופפר קחצי/הנשויל הרותב לובמה רופיס תרטע תא ריזחהל ןמזה עיגה :ט-ו תישארב
םוחנ
גרבנזיא הדוהי/םוחנ רפסב םינויע
גרבנזיא הדוהי/םקונו אונק לא :א םוחנ
גרבנזיא הדוהי/רשבמה ילגר :ב םוחנ
גרבנזיא הדוהי/רושא ןברוח :ג םוחנ
םיטבשה תולחנ
םיטבשה תולחנ תפמ
ךילרא .ח באז/תולחנתהבו שוביכב ןבוארו דג ירע :ב"ל רבדמב
(רפס) הימחנ
גרבנזיא הדוהי/םילשורי תומוח תיינב :ד הימחנ
גרבנזיא הדוהי/לבב ילוע לש תוטלחהה - הנמאה :י הימחנ
והירבג םייח/הימחנל טלבנס חלשש "החותפ תרגא" :ו הימחנ
אירול צ"ב/ליחו עורזב :ד ארזע
אירול צ"ב/םודא - םורדמ בייואה :ג"ס והיעשי ,הימחנ ,הידבוע ,טמ והימרי
אירול צ"מ/ןויצ תביש ימיב :,ד ארזע ,'ג הימחנ

תרצע ינימש ,םימה ךוסינ - ירשת שדוח - הנשה לגעמ
ןסינ
גרבנזיא הדוהי/ןסינ - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
חספ - ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
חספ - ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
שדח רוסיא ,רמועה תריפס ,חספ - ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
םיאושינ
גרבנזיא הדוהי/ןיאושינו ןישודיק - החפשמו תושיא
גרבנזיא הדוהי/ןיאושינ - החפשמו תושיא
גרבנזיא הדוהי/ןיאושינב תויוכזו תובוח - החפשמו תושיא
גרבנזיא הדוהי/קפס ישודיק - החפשמו תושיא
גרבנזיא הדוהי/ןיאושינ ירוסיא - החפשמו תושיא
גרבניו לאיחי ברה/תבורעת יאושנ - שא ידירש ת"וש - החפשמו תושיא
רלסד א"א ברה/ןימה תבהאב - החפשמו תושיא
גרבנזיא הדוהי/ותשאל שיא ןיב - ידוהי תויהל
החפשמו תושיא - ת"ושה תורפס
םייחרזא םיאושינ
גרבנזיא הדוהי/קפס ישודיק - החפשמו תושיא
זיפשניילק ןורהא/םייחרזא ןיאושינ - החפשמו תושיא
ירכנ
ןהכ לאימרכ/םייוג ןוממ לוזגל וא בונגל רתומ םאה
סנ
גרבנזיא הדוהי/ןדריה רבעמ :ג עשוהי
גרבנזיא הדוהי/וחירי שוביכ :ו עשוהי
גרבנזיא הדוהי/םוד ןועבגב שמש :י עשוהי
גרבנזור עשוהי/"איבנה קוקבחל הליפת" :ג קוקבח
תורצנ
גרבנזיא הדוהי/םירצונו םידוהי ןיב - ,ז ,'א הכימ
המקנ
גרבנזיא הדוהי/םייוגב המקנ תושעל :טמק םילהת
םד תמקנ
טררא ןסינ/לואש תיב תירחא :המרדל רופיס ןיב :ה-ב ב לאומש
קשנ
ץרווש הכלמ/תשקהו ברחה - קשנה ילכ