תיארקמ היפרגואג
יזנכשא בקעי/רתסא הליגמב ןויע
גרבנזור םחנמ עשוהי/ךלמה דוד ינפלש םילשורי
גרבנזור עשוהי/היתולובגל ןענכ ץרא
ךילרא .ח באז/תולחנתהבו שוביכב ןבוארו דג ירע :ב"ל רבדמב
ןוסנזור לארשי/השרדמ לעו השרפ לש הטושפ לע - "ןורבח קמעמ וחלשיו" :דל תישארב
ובנ טפשוהי ר"ד/הרותה יפל לארשי ץרא תולובג
ליק הדוהי/ותשוריו םירפא רה שוביכ :זט עשוהי
ליק הדוהי/םינהכה ריע בונ :אכ ,א לאומש
ינבוארה הנחו םירפא ר"ד/ףוס םיו ףוס חמצה ,ברוח רה ,יניס רה תומשה :טי א"כלמ ,טי תומש

גרבנזיא הדוהי/התועמשמו םדה תלואג :כ עשוהי
רנורב באז/"המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו"
עקרק תלואג
גרבנזיא הדוהי/לאמנחל הדשה תריכמ :בל והימרי
גרבנזיא הדוהי/בושי אל ורכממ לא רכומה :ז לאקזחי
רפורט .מ/תור תליגמב "הלואג"ו "ןינק" תונושל
העבג
גרבנזיא הדוהי/לארשי תאטח העבגה ימימ :י עשוה
ןועבג
גרבנזיא הדוהי/ןועבג לע המחלמה :ט עשוהי
גרבנזיא הדוהי/םוד ןועבגב שמש :י עשוהי
ץרווש הכלמ/םינועבגה ירע תעינכ
'י עשוהיל הפמ - םוד ןועבגב שמש
ןידי לאגי/ונינפל וקחשיו םירענה אנ ומוקי :ב ,'ב לאומש
(דדח) יאבג הלקד/םינועבגה השעמ
גרבנזיא הדוהי/ןועבגב רשא םיבר םימ :אמ והימרי
(טבש) דג
יבקעי יפר/ודוחייו דג טבש
םקיחא ןב והילדג
גרבנזיא הדוהי/יביאנ גיהנמ לש ותומדל - םקיחא ןב והילדג :מ והימרי
גרבנזור עשוהי/?ישימחה שדוחב הכבאה :'ז הירכז
(טפוש) ןועדג
גרבנזיא הדוהי/ןועדג תומחלמ :ח-ו םיטפוש
טמלמ םהרבא/ןיידמב ןועדג תמחלמ :ז-ו םיטפוש
ןרוא בישילא/ךלמיבא רופיס :ט םיטפוש
ידומצ ףסוי/םתוי לשמ לש הקירוטרהו הנבמה :ט םיטפוש

גרבנזור עשוהי/ביבס םימעה לכל לער ףס םילשורי תא םש יכנא הנה :בי הירכז
גרבנזור עשוהי/ךתדילי םויה ינא ,התא ינב - ילא רמא 'ה :ב םילהת
יוג
ןהכ לאימרכ/םייוג ןוממ לוזגל וא בונגל רתומ םאה
םירגו םייוג - ת"ושה תורפס
לרוג
ןמדירפ הנח/סיפה לעפמ יסיטרכ תשיכר
לזג
ןהכ לאימרכ/םייוג ןוממ לוזגל וא בונגל רתומ םאה
אירול צ"ב/הירכז ןוזח :ב הירכז
(ריעה) רזג
ץרווש הכלמ/רזג ךלמ לש תודגנתהה ןויסינ
טג
גרבנזיא הדוהי/ןישוריג - החפשמו תושיא
החפשמו תושיא - ת"ושה תורפס
םונה ןב איג
גרבנזיא הדוהי/םוניה ןב איגו תפותה :ח והימרי
גרבנזיא הדוהי/םניה ןב איגב ךלומה תדובע :טי והימרי
רויג
גרבנזיא הדוהי/םלועה תומואל םידוהי ןיב - ידוהי תויהל
תורגבתהה ליג
ףלוו תור/תורגבתהה ליגב האירב תוהז תיינבל התובישח - "בלה תדובע"
ךרה ליג
ומאמ ןבואר/השמ ונל הוויצ הרות
ךברעיוא לאומש/ךרה ליגל עובשה תשרפ
ןישוריג
גרבנזיא הדוהי/ןישוריג - החפשמו תושיא
טדימשרפוק תירוא/םישורג םירוהל םידלי
(םוקמ םש) לגלג
גרבנזור עשוהי/"הלגי הלג לגלגה יכ" :ה סומע
תולג
גרבנזיא הדוהי/בורכה לעמ הלענ לארשי יקולא דובכו :ט לאקזחי
גרבנזיא הדוהי/םישנאה תוחצמ לע ות תיותהו :ט לאקזחי
גרבנזיא הדוהי/ןברוח ברע םיאבנתמה םיאיבנ ינש :ב עשוה
גרבנזור עשוהי/"הלגי הלג לגלגה יכ" :ה סומע
םיובנריב ןתנ/םידוהיה לצא תולגב
םידסח תולימג
ןדיבא תור/השאבו תבב תובוט תודימ - הווצמ תב
רקוט ילתפנ ר"ד/תבש תדועסל םיינע חוריא תווצמל רוקמכ םידיסח ירופיס
רג
םירגו םייוג - ת"ושה תורפס
(רה) םיזירג
לגס ףסוי/?דציכ - לביע רהו םיזירג רה דמעמ :ח עשוהי ,זכ םירבד
הינמרג
הינמרגבו דרפסב םירוגמ - ת"ושה תורפס
םשג
גרבנזיא הדוהי/ןוושחרמ - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
םכח חנ/תרוצבה לע :בל,ד-ג והיעשי ,ב-א לאוי ,די הימרי
תרצע ינימש ,םימה ךוסינ - ירשת שדוח - הנשה לגעמ
בוט-יכ והילא/העדותה רפס - ןוושחרמ שדוח - הנשה לגעמ
הליפתב םשג - ושדוחב שדוח
?םימשגה תא םילאוש יתמיאמ - ושדוחב שדוח
םשגל לגעמה ינוח תליפת - ושדוחב שדוח