הרובק
לארשי ץראב הרובק - ת"ושה תורפס
לחר רבק
ינבוארה הגנ/לחר תרובק תבצמ :אל והימרי ,י א"ש ,הל תישארב
רוצילא לאוי/לחר תרובק תלאשו ,עמשנ המרב לוק :אל והימרי ,י א"ש ,הל תישארב
רוצילא לאוי/לחר תרובק תיעבו לואש תותוא רשפ :אל והימרי ,י א"ש ,הל תישארב
רוצילא לאוי/?תינופצה הטישל ל"זח תורוקמב רכז שיה :לחר רבק

גרבנזיא הדוהי/דחא שיא לש הליהק - בייק
לקניפרוג המירפ/רבעשל תוצעומה תירבב ידוהיה ךוניחה
ץיבוקשומ צ"י/הירגנוהב ידוהיה ךוניחה

גרבנזור עשוהי/דוד ןב תלהק
גרבנזור עשוהי/ןבושייל םיכרדו תלהק תליגמב תוריתס
גרבנזור עשוהי/תלהק רפסב םימכחו המכח
גרבנזור עשוהי/לבה לכה םילבה לבה ,תלהק רמא םילבה לבה
גרבנזיא הדוהי/תלהק רפסב הנקיזה :ב"י תלהק

םואד םייח ברה/קוק ה"יארה ןרמ לש ותנשמ יפ לע לארשי תבהאל ךוניח
תונברוק
גרבנזיא הדוהי/תוחבזמהו תונברוקה תדובע :טי והימרי
גרבנזיא הדוהי/תולועמ םיהול-א תעדו ,חבז אלו יתצפח דסח יכ :ו עשוה
גרבנזור עשוהי/"?רבדמב יל םתשגה החנמו םיחבזה" :ה סומע
דנרא השמו גרבנזיא הדוהי/תונברוקל איבנה סחי :סומע רפסב םינויע
גרבניו יבצ ר"ד/םירופיכה םוי תדובע תארוה :זט ארקיו
גרבנזור עשוהי/תונברקלו שדקמל יכאלמ לש וסחי :א יכאלמ
גרבנזיא הדוהי/תונברוק תוכלהב ילאוטריו רועיש - תונברקה יכרד

טסייפ דוד ברה/תרוטקה םוטיפ :ל תומש
קטנויפ הימחנ/הינממסו תרוטקה תשרפב םינויע ל :תומש
םשה שודיק
בהלש בקעי/האושה תפוקתב ידוהיה םדאה ייח שודיק
ןייטשברפ רתסא/האושב םשה שודיק - "…ונגרוה ךילע יכ"
ןייטשברפ רתסא/ןילופב הדובע הנחמב הינמרגמ ידוהי לייח אפור
ןישודיק
גרבנזיא הדוהי/ןיאושינו ןישודיק - החפשמו תושיא
גרבנזיא הדוהי/קפס ישודיק - החפשמו תושיא
ןייטשנייפ השמ ברה/קחשמ ישודיק - השמ תורגא ת"וש - החפשמו תושיא
רנטסק
שנס הנח לש הבידה טפשמ
ביתכו ירק
ראיורב יכדרמ/ארקמה חסונב עדמו הנומא
האירק
גיווצבנזור דוד/תשבושמ הליפתו הטוהר האירק
עמש תאירק
גרבנזור עשוהי/יתליפת עמשו יננוח ,יל תבחרה רצב :דםילהת
רמייהנפוא לחר/היתוכרבו עמש תאירק - יתליפת ינאו
ןדריה תעירק
גרבנזיא הדוהי/ןדריה רבעמ :ג עשוהי
תורוטקירק
תורוטקירק
(ברק) רקרק
טמלמ םהרבא/רושאו לארשי תומחלמ