האיבנה הרובד
גרבנזיא הדוהי/ארסיסו קרב ,הרובד :ה-ד םיטפוש
רוזיאה תפמ - ארסיסו קרב ,הרובד תמחלמ :ה-ד םיטפוש
תנע ןב רגמש ימיב י"אב םיכרדה תשר :ה םיטפושל הפמ
קורברוא 'ג םאיליו/הרובד תרישב ארסיס םא :ה םיטפוש
םימיה ירבד
רזמ .ב/(ול,י והיעשי-ו בל ב"יהד ,ח"י ב"מל) הדוהי ץראל בירחנס עסמ
גרבנזיא הדוהי/שדקמש הדובעה תורמשמ :דכ ,א םימיה ירבד
גרבנזיא הדוהי/םידליה תצעו םינקזה תצע :בי א"למ ,י ב"יהבד
גרבנזיא הדוהי/שדקמב םייוולה תדובע :הכ-דכ , א םימיה ירבד
גרבנזיא הדוהי/הערה לכב ךיניע הניארת אל :אכ ,אי א"מ ;דל ב"יהבד
גרבנזיא הדוהי/והיקזח חספ :ל ,ב םימיה ירבד
גרבנזיא הדוהי/והיקזח ימיב שדקמה תכונח :טכ ,ב םימיה ירבד
גרבנזיא הדוהי/הדוהי ךלמ זחא :חכ-זכ ב םימיה ירבד
רוצילא הדוהי/ארקמב קשיש תשילפ :אי ב"יהבד ,די א"מ
אירול צ"ב/ךלמה רפוס - ןפש :ד"ל ב"הד ;ב"כ ב"מ
םירבד
מ"דשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ו"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ז"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ח"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ט"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ב"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ג"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ד"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ה"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ו"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
טלקמה ירע תפמ
טוגפלה לאנתנ/ןתועמשמו ךליו תרדיסב תוישרפ תוכימס
ןהכה היבא/םתועמשמו םירבד רפסב םיטסאיכ םינבמ לע
זנג ריאי/(ג"ל םירבד ,ט"מ תישארב) השמ לש ויתוכרבב סויפה תמגמ
ןמנייה ףסוי/ןרודיסו "אצת יכ" תשרפב תולולכה תווצמה תריחב תלאשל
דלפנרב ףסוי והיעשי/הנוהכ תונתמ עבראו םירשע תארוהל :חי םירבד ;חי רבדמב ;גכ,ז ארקיו
קיליב הנקלא/ינימש תשרפבש יחה :די םירבד ,אי ארקיו
קיליב הנקלא/ך"נבו הרותב תורוהט תויח :אי ארקיו ,די םירבד
רזייו רשא/גשומה תועמשמל - "םימיה תירחאב"
לגס ףסוי/?דציכ - לביע רהו םיזירג רה דמעמ :ח עשוהי ,זכ םירבד
סקז ביל הדוהי יכדרמ ברה/( וטק 'הת ,גכ זט 'מרי ,ח-ה 'בד ,כ 'מש) ארקמב םיליבקמ םיקרפ העברא
גרבנזיא הדוהי/?ארקמב בלה לש ודיקפת המ :ד םירבד ,ו"ט ילשמ
רגניזלש ןנח/הרומו ררוס ןב :א"כ םירבד
יאזפשוא הרובד/םיגולוכיספ םיטבהו תורוקמה חותינ - הרומו ררוס ןב :אכ םירבד
קיליב הנקלא/ינימש תשרפב יחה לע רבודמב תוקפס :די םירבד ,אי ארקיו
ט"נשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ
שבד
םוקמל םדא ןיב - ת"ושה תורפס
(לילא) ןוגד
יצרא סחניפ/ןוגד לילאה
ינורטקלא ראוד
טנלס ימע/הביתכה יכילהתב ינורטקלאה ראודה בוליש
(ךלמה) דוד
ןידי לאגי/באחאו דוד תוכרעמב תוכוס קמע
ןידי לאגי/ונינפל וקחשיו םירענה אנ ומוקי :ב ,'ב לאומש
ןמסורג םהרבא/ותאווצו דוד לש ותונקז ימי :א,'א םיכלמ
השמ לחר/דוד תוליפת יפל הבושתה
גרבנזור יח ישי/דוד תיבל לואש תיבמ הכולמה רבעמ :א לאומש
גרבנזור עשוהי/ילע םימק םיבר ,ירצ ובר המ 'ה :ג םילהת
ןיול תיריא/ונבר השמ תובקעב ךלמה דוד :הבושת יכרד :דל-בל תומש ,ז"כ םילהת
ןמסורג םהרבא/דודל האנשה - "ינונטשי יתבהא תחת" :םילהת ,ז"ט א"ש
רגירק ןויצ ןב/העבשהו העובשה דוסב םילשורי שוביכ
הרוד בטסוג/רויצ - דודב עוגפל הסנמ לואש
הרוד בטסוג/רויצ - ןולחה דעב דוד תא הדירומ לכימ
ןוטיב ןועמש/!ארקמ לש וטושפ ףקוע ,תוריהז
גרבנזיא הדוהי/ויתחשמ ישדק ןמשב – ידבע דוד יתאצמ :ט"פ םילהת
וקילראב םייח/הנטק תחא הלאש :ב ,א םיכאלמ
םוחנ ןב ןתנוי/שיק ןבל היה הז המ :א לאומש
ןוה ןלואש/לואש לש "ותלחמ" :א לאומש
ןבואר ןב הרש/לחרב האל קבאמ יארב לואשב דוד קבאמ :ט א"ש ;ט"כ תישארב
לטרב הירא/םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו ויתובא םע ךלמה ינודא בכשכ היהו :א א"מ
לאיסרג השמ/ותמגמו ויפוא - לאומש רפסב עבש תבו דוד לע רופיסה :אי ,ב לאומש
אירול צ"ב/הליהתל לואש הכז אל עודמ :א לאומש
סואלק ןתנ/יתורפס חותינ - ליגיבא םואנ :הכ 'א לאומש
סואלק ןתנ/דודל הערה הרושבה :חי 'ב לאומש
טררא ןסינ/לואש תיב תירחא :המרדל רופיס ןיב :ה-ב ב לאומש

ןוסנזור לארשי/השרדמ לעו השרפ לש הטושפ לע - "ןורבח קמעמ וחלשיו" :דל תישארב
ןייד
םיניידו םימכסה ,רחסמ - ת"ושה תורפס
תומליד
גרבנזיא הדוהי/םודאו לארשי :הל לאקזחי
ןמיונ ילמו ןהכ הנומר/םיבשחמ תרושקתו תורפס
ץומא-ןב ןד/דבל תומא רבכ ינא .הדות אל
שקנ ןועדג ןיינעב צ"גב
ואל ריאמ לארשי ברה/דבלב אפרל
ץיבוביל והיעשי/דסח תתמה
הרשע תחאה תסנכה/האופר לופיט קוח תעצה
ןשוח קחצי/לפטמה אפורה לש תידעלבה ותטילשב אל
ןמרש לאיחי/רגתאמ דומיל ילככ תומלידב שומיש
ץיבוסיז םייח/טפשמהו הכלהה ,האופרה יניעב םירבא תולתשה
םיניד
ב"י-א תותיכל ,ד"ממ םינידב םידומילה תינכות
ו"נשת ץיק ,םיניד ,ד"ממ דומלת תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,הקמעהב םיניד ,ד"ממ דומלת תורגב ןולאש
ח"נשת-ד"נשת םינידב םייצראה םינחבמה ינולאש
.ד"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ה"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ו"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ו"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ח"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
תוכרבו הליפת - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םידעומו תבש - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
שדוח שאר - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םירופו הכונח - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
תומוצו תינעת ימי - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ןינהנה תוכרבו הדועס - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םירוסא תולכאמ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ץראב תויולתה תווצמ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ורבחל םדא ןיב - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
טפשמ / םיקזנ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ןיליפתו תילט - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םיגשומ רואיבו תונוש - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
דנרא השמ/תבש תוכלהב הרזח תולאש
היטרקומד
ילארשי .ש ברה/הרותה יפל ינידמה רטשמה
רמה ןולובז/היטרקומדה ףוס - םיילהנמה םירצעמה
רגייג קחצי/יתדה רפסה תיבב םדא תויוכזל ךוניח
גרבנזור םולש/תודהיו היטרקומד
העבצה תויוכזו םיסמ - ת"ושה תורפס
הנידמו תד
ילארשי .ש ברה/הרותה יפל ינידמה רטשמה
לואש-רב ךלמילא ברה/?ירוטסיה ףויז וא תיתד היפכ