הריטאס
ץרווש ריאמ 'פורפ/?הרומ יתייהנ ךיא
תורוטקירק
ךברוא ירוא/"םירומל דעונ לוצלצה"
ךברוא ירוא/"תוירכוס וקרזי תבשב ילוא"
גרבנזיא הדוהי/להנימו םיבשחמ יקוח - "ורצוי לע םק םלוגה"
הרדנלק .א/רטמורבה רופיס
שדח בשחמ תונקל
רפסהו בשחמה
תור/םירקי תור/םירומ
לוריבג ןבא המלש יברל םינינפה רחבמ - םימגתפ
יולה הדוהי יבר - תודיח
הידכא ןולמ
םיוברברול םהרבא/ספאה תנש גאב
םודס
ראיוב הניר/םודס אטח :ט"י-ח"י תישארב
ילאונמע השמ/םחולה םהרבא :די תישארב
ידומצ ףסוי/הנוי לש ןויקיקה :חי תישארב ,ד הנוי
תוכוס
ןהד ןב דוד/"הכוס - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
הרות תחמשו תוכוס - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
רגירק הנוי/םילגרב בלה תבוח
גרבנזיא הדוהי/ןודנ םלועה םיקרפ העבראב - ל"וחבידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/תוכוסה גח - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
העדותה רפס - תוכס - ירשת שדוח - הנשה לגעמ
תרצע ינימש ,םימה ךוסינ - ירשת שדוח - הנשה לגעמ
גרבנזיא הדוהי/תוכוס גח - רמתו השאס
גרבנזיא הדוהי/םינימה תעברא - רמתו השאס
דלישטור בקעי/"!אנ העישוה והו ינא" תוכוסב תונעשוהה רדסל
סוס
ותבס יכדרמ/סוסה השעמ לע - "םדבאיו - םייוגל איגשמ" :רתסא תליגמ
(םי) ףוס
ינבוארה הנחו םירפא ר"ד/ףוס םיו ףוס חמצה ,ברוח רה ,יניס רה תומשה :טי א"כלמ ,טי תומש
ןוויס
גרבנזיא הדוהי/ןוויס - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
ןוויס שדוח - הנשה לגעמ
יניס
ינבוארה הנחו םירפא ר"ד/ףוס םיו ףוס חמצה ,ברוח רה ,יניס רה תומשה :טי א"כלמ ,טי תומש
(ינענכה אבצ רש) ארסיס
גרבנזיא הדוהי/ארסיסו קרב ,הרובד :ה-ד םיטפוש
רוזיאה תפמ - ארסיסו קרב ,הרובד תמחלמ :ה-ד םיטפוש
קורברוא 'ג םאיליו/הרובד תרישב ארסיס םא :ה םיטפוש
(טנלסמ לארשי יבר) רטנלס
טמס יגח/רטנלס לארשי יבר לש רסומה תעונת
תוישרפ תוכימס
טוגפלה לאנתנ/ןתועמשמו ךליו תרדיסב תוישרפ תוכימס
לארשי תנידמ למס
גרבנזור עשוהי/הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר :ד הירכז
טלבנס
והירבג םייח/הימחנל טלבנס חלשש "החותפ תרגא" :ו הימחנ
אירול צ"מ/ןויצ תביש ימיב :,ד ארזע ,'ג הימחנ
הנס
רופ-ינאוזר םייח/הנסה רופיס לומ הדקעה ןויסנ :ד-ב תומש ,בכ תישארב
ןירדהנס
גרבנזיא הדוהי/"ןירדהנס - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
בירחנס
גרבנזיא הדוהי/םילשורי לע הלוע בירחנס
רזמ .ב/(ול,י והיעשי-ו בל ב"יהד ,ח"י ב"מל) הדוהי ץראל בירחנס עסמ
אירול צ"ב/בירחנס לש ותלפמ תא והיקזח ןנכת דציכ :זל והיעשי ;טי ב"מ
הנח שנס
שנס הנח לש הבידה טפשמ
טרופס
ןיטור עשוהי ר"ד/הארוהה תכרעמל שדח רגתא ,םינווקמ עדימ ירגאמ
רמועה תריפס
תועובשו רמועה תריפס - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
שדח רוסיא ,רמועה תריפס ,חספ - ןסינ שדוח - הנשה לגעמ
רמועה תריפס - ושדוחב שדוח
רמועה תחנמ - ושדוחב שדוח

דדח תור/תווצמה ימעטב ךוניחה רפס לש וכרד
תורפס
ו"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ד"ממ ,תיללכו תירבע תורפסב תורגב
ו"נשת ץיק ,ל"חי 1 ,ד"ממ ,תיללכו תירבע תורפסב תורגב
ו"נשת ץיק ,5-ל םימילשמל ל"חי 1 ,ד"ממ ,תורפסב תורגב
ןמיונ ילמו ןהכ הנומר/םיבשחמ תרושקתו תורפס
1119 ןולאש ,ז"נשת ץיק ,תיסיסב דומיל תדיחי ,ד"ממ תורפסב תורגב ןחבמ
1119 ןולאש ,ח"נשת ץיק ,תיסיסב דומיל תדיחי ,ד"ממ תורפסב תורגב
111409 ןולאש ,ח"נשת ץיק ,ל"חי 5-ל םימילשמל ,ד"ממ תורפסב תורגב
2119 ,ח"נשת ץיק ,ל"חי 2-ל המילשמ הדיחי ,ד"ממ תורפסב תורגב
קקח רופלבו לצרה/יתורפס טבמ - ץראל היילעה רבשמ חכונל םינבו תובא
ד"ממ ידוסי ס"יבל האירקל םיצלמומ םירפס - ארוקל ארוקמ
םירפס
םייניבה תביטחל בשחמ תודמולו דומיל ירפס - ע"בשות
הרומל רזע רמוח - בשחמ תודמולו דומיל ירפס - ע"בשות
ידוסיה רפסה תיבל בשחמ תודמולו דומיל ירפס - ע"בשות
הנוילעה הביטחל דומיל ירפס - ע"בשות
הנוילעה הביטחל בשחמ תודמולו דומיל ירפס - ע"בשות
ד"ממ ידוסי ס"יבל האירקל םיצלמומ םירפס - ארוקל ארוקמ