מהי תלונת מרים כלפי משה? / ניסים מזוז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מהי תלונת מרים כלפי משה?

מחבר: ניסים מזוז

בשדה חמד, גיליון 4, 1997

מהי תלונת מרים כלפי משה?

בספר במדבר פרק י"ב פסוקים א-ג ישנו דו שיח בין מרים לאהרון, המתלוננים על משה אחיהם. לאחר מכן ה' מוכיח את אהרון ואת מרים ומעניש את מרים(1). בתלונת מרים נגד משה נאמר "על אודות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח".
 
על פסוק זה יש לשאול מספר שאלות:
 
א. מה הבעיה עם אישה כושית?
ב. מדוע אשת משה מכונה כושית?
ג. מיהי האישה הכושית - האם זו ציפורה או אישה אחרת?
ד. מדוע יש חזרה במלים "האשה הכושית אשר לקח, כי אשה כושית לקח"?
 
רש"י פתר את העניין כך: האישה הכושית זו ציפורה. היא מכונה כך בגלל שהייתה אישה יפה מאוד, ובלשון סגי נהור נקראת כושית.
 
התלונה של מרים, לפי רש"י, היא: מדוע גרש משה את ציפורה על-אף שהיא יפה ומתאימה לו. והחזרה בפסוק באה להדגיש את מעשה הגירושין שלקח וגירש. לפי פירוש רש"י צריך להוסיף בפסוק את המלים 'ועתה גירשה'. ואם יטען משה, שתפקידו כנביא מחייב אותו לגרש את אשתו, טוענים אהרון ומרים, שגם הם נביאים ובכל זאת הם לא פירשו מדרך ארץ. כך מפרש רש"י בשם חז"ל את כל העניין(2).
 
על פירוש זה ניתן לשאול מספר שאלות:
 
א. הביטוי "אשה כושית" לא מתפרש כפשוטו, ובמקרא התואר כושי הוא בדרך כלל שלילי(3).
ב. לפי פשט הפסוקים עיקר הטענה היא "כי אשה כושית לקח", ואילו לפי רש"י אשה כושית הוא הגורם לטענה. מאחר שהיא יפה ומתאימה מדוע גרשה?
ג. לפי פירוש רש"י, עיקר הטענה היא הגירושין וטענה זו אינה מופיעה בכתוב, ועל כן ניתן לטעון - העיקר חסר מהספר.
ד. סמיכות הפרשיות - לפי רש"י, מניין ידעה מרים שמשה פרש מאשתו? מהפרשה הקודמת שבה מסופר על 70 הזקנים שהוסמכו לנבואה, ומרים שמעה את ציפורה האומרת על אלדד ומידד "אוי לנשותיהן של אלו... כדרך שפרש בעלי ממני"(4). סמיכות פרשיות זו היא נקודתית ואינה מופיעה בפסוק אלא על-ידי דרשת הכתוב.
 
 
לאור הקשיים הנ"ל נראה לי לפרש את העניין בצורה אחרת לגמרי. פירוש המלים אשה כושית - כפשוטו אישה שחורה, והכוונה לציפורה בת יתרו(5). תלונת מרים היא כפשוטו של מקרא: מדוע משה, גדול הנביאים, לוקח אישה כושית שאיננה מבנות ישראל. והרי יש איסור לקחת אישה גויה, וזו כוונת הפסוק "על אודות האשה הכושית אשר לקח. כי אשה כושית לקח". לקיחת האישה היא הבעיה.
 
לפי פירוש זה ניתן לשאול מספר שאלות:
 
א. מדוע רק עכשיו נזכרת מרים בנישואי משה וציפורה, הרי הם נשואים שנים רבות?
ב. מדוע ה' מדגיש את ההבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים, מה שייך עניין זה לתלונת מרים?
ג. מדוע מרים מדגישה שגם היא ואהרון נביאים?
ד. מה הקשר בין פרשה זו לפרשה הקודמת?
 
כדי לענות על שאלות אלה נענה תחילה על שאלה אחרת - היכן אירעה תלונת מרים ואהרון נגד משה:
 
בסוף פרק י"א נאמר שבני ישראל חנו בחצרות, זאת אומרת שתלונת מרים אירעה בחצרות. בפרק י' פס' יא-יב נאמר שבני ישראל נסעו בחודש השני בשנה השנית ממדבר סיני למדבר פארן; ובפס' כט-לב משה מבקש מחובב בן רעואל המדייני חותן משה לנסוע אתם לארץ- ישראל. על-פי הפסוקים, תשובתו של חובב אינה ברורה, ובכל זאת לפי חז"ל(6) חובב הלך אתם לארץ-ישראל ולא חזר לארצו, והוכחתם מהימצאותם של בני הקיני בארץ-ישראל בתקופת השופטים ואחריה(7).
 
לפי זה תלונת מרים אירעה מיד בתחילת המסעות לכיוון ארץ-ישראל. מדוע דווקא עתה מרים מתלוננת נגד משה אחיה על נישואין עם ציפורה שנעשו לפני שנים רבות?
 
שלוש תשובות לשאלה זו:
 
א. מרים אינה מתלוננת על מה שעשה משה בעבר, אלא על מה שהוא אינו עושה בהווה. כאשר משה נשא את ציפורה הוא היה אדם פרטי, ואילו עתה הוא מנהיג של עם ישראל וראוי למנהיג לשאת אישה מקרב עמו. לכן לפי דעתה היה על משה לגרש את ציפורה.
ב. בצאתם ממצרים קיבלו בני ישראל תורה האוסרת נישואין עם גויים, ולכן על משה לגרש את ציפורה ולשאת אישה מבנות ישראל.
ג. מרים לא התלוננה עד עתה משום שמשה לא חי עם ציפורה אשתו מאז ששלחה ממצרים(8) למדיין עד בואו של יתרו אל המדבר יחד עם ציפורה אשת משה. ולכן עתה, כאשר משה מחדש את נישואיו עם ציפורה מרים מתלוננת. מרים קיוותה שביקורו של יתרו יחד עם ציפורה יהיה קצר ושציפורה תחזור יחד עם אביה למדיין. אבל כאשר ראתה שמשה מציע לחובב להישאר אתם ויחד אתו נשארת ציפורה, היא מתלוננת נגד משה ודורשת ממנו לגרשה. לפי פירוש זה תלונת מרים מתקשרת לכל פרשת יתרו העוסקת במסעי בני ישראל. דברי ה', המצביעים על ההבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים, באים לענות על טענת מרים שגם הם יודעים את חוקי התורה אוסרים נשואי גויה(9). על כן אומר ה' שידיעת התורה של משה אינה דומה לידיעת שאר הנביאים, והעובדה שמשה ממשיך לחיות עם ציפורה היא ההוכחה שזה מותר. והחיסרון בידיעה היא שלהם, על אף היותם נביאים.
 
 
יתרונות פירוש זה:
 
א. אישה כושית - כפשוטו, אישה שחורה וזרה.
ב. כי אשה כושית לקח - זוהי הבעיה המרכזית, ואין צורך להוסיף - 'ועתה גרשה'.
ג. הקשר בין תלונת מרים לכל הפרשה מסביר מדוע רק עתה מרים מתלוננת.
ד. דברי מרים, שגם הם נביאים, מחזקים את הטענה, הדרישה לגרש את ציפורה האישה הגויה.
ה. הדגשת ההבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים היא תשובה ישירה לטענת מרים על ידיעת החוקים והמצוות.

הערות:

הערות

 

1. כנראה בגלל שהיא פתחה בתלונה כפי שאומר רש"י, פרק י"ב, פסוק ח'.
 
2. רש"י, פסוקים א-ב.
 
3. ראה למשל: ירמיהו יג, כג: "היהפך כושי עורו" וכו'.
עמוס ט, ז: "הלוא כבני כושיים אתם לי בני ישראל".
 
4. רש"י, פרק י"ב, א
 
5. זוהי דעת ראב"ע פסוק א' באמצע דבריו.
 
6. רש"י י"ח, כז, "וילך לו אל ארצו" לגייר בני משפחתו; וכן רמב"ן במדבר י', כט, סבור שחובב הלך עם בני ישראל לארץ-ישראל.
 
7. שופטים א', טו: "ובני הקיני חותן משה עלו מעיר התמרים" וכו'.
שופטים ד', יא: "וחבר הקיני מדין מבני חובב חותן משה" וכו'.
שמואל א' ט"ו, ו: "ויאמר שאול אל הקיני... ואתה עשיתה חסד עם כל ישראל בעלותם ממצרים".
 
8. לפי רש"י יח, ב. ד"ה "אחר שילוחיה".
 
9. כפי טענת זמרי "בת יתרו מי התירה לך" (במדבר כה, ט).