האקולוגיה ואיכות הסביבה במקורות / ד"ר אברהם מרקוביץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

האקולוגיה ואיכות הסביבה במקורות

מחבר: ד"ר אברהם מרקוביץ

שנה בשנה, 1979

האקולוגיה ואיכות הסביבה במקורות

בקהלת רבה (ז', כ"ח) אנו לומדים: "בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך".
 
הבעיות של שמירת איכות הסביבה התקיימו תמיד מאז אדם הראשון והן אקטואליות בימינו כמו שהיו בתקופות הקדומות, למרות שאז היתה האוכלוסיה מצומצמת והאנשים לא היו מרוכזים בערים הגדולות. אנו לומדים בתלמוד וברמב"ם שאסור להזיק לסביבה ולהשחיתה ע"י רעש ועשן, ע"י אבק וזעזועים שונים. ישנן הרבה הלכות על מפעלים שריחם לא טוב כמו בתי חרושת לעיבוד עורות, משחטות, בתי קברות וכדומה, שמוכרחים להיות מרוחקים מריכוזי אוכלוסיה (ראה למשל: בבא בתרא כה.).
 
יתר על כן, בזמן תיכנון מקומות אלה צריכים להתחשב בכיוון הרוחות בכדי להגן על איכות החיים והסביבה, כי תמיד היתה חשובה אצל חכמינו ז"ל טובת הכלל. נאמר במקורות שאחד מגדולי האמוראים בבבל היה מטייל ברחובות ודאג לנקיון הסביבה, בתלמוד אנו נפגשים במושגים של נוף יפה, אוויר צח המשפיעים על איכות החיים.
 
אנו מוצאים בתורה חוקים ראשונים בנוגע לתכנון ערים, כן מחייבת התורה שמסביב לערים צריכים להשאיר מקום פנוי של אלף אמות ומגרש של אלפיים אמות לעיבוד חקלאי, רש"י מפרש שהמקום הפנוי נועד לנופש ולנוי ומכאן אנו לומדים איך שאצלנו ראו תמיד באיזור ירוק דבר חיוני לבריאות. נאמר גם במקורות שלפעמים אספקת מים לכביסה חשובה יותר ממים לשתייה גם בגדים מזוהמים יכולים להביא למחלות שונות. אפילו האיסורים בתורה של כלאים, שעטנז וסירוס, אף שהם חוקים בלי טעם, בכל זאת יש להם שייכות גדולה לשמירת הטבע, והאיסורים האלו נתקבלו בהבנה רבה שמוסיפים על איכות הסביבה והמוסר הטוב.
 
היום אנו עדים להרס נורא של הסביבה, איזורים נרחבים נהפכים למסוכנים מאוד. כידוע, התפתחה הטכניקה והתעשיה במאה האחרונה מאוד מאוד בלי תקדים, שגרמו גם לריכוז האוכלוסיה בערים הגדולות. וכל זה מביא לשינויים מרחיקי לכת באיכות החיים והסביבה. והגורם העיקרי להרס הסביבה הוא האדם שהעלה למעלה את הצרכים הגשמיים, את המנגנונים הצבאיים והתעשייתיים, ואילו את הצרכים האנושיים והרוחניים הזניח לגמרי והם נדחקים לשוליים. ועל כן חשוב לנו ענין האקולוגיה שמשמעותו תרבות החיים לקיים מה שנאמר: ואהבת לרעך כמוך.
 
בתולדות העם היהודי ובמקורותינו הנצחיים, הושם תמיד הדגש על שיפור החיים הן מבחינה פיזית והן מבחינה רוחנית ומוסרית, שתיהן הלכו תמיד ביחד שלובות זרוע. מכלול החיים של תורה ומצוות יצר אווירה של שליטת הערכים על היצרים. הילד משחר ילדותו הורגל אצלנו להבדיל בין קודש לחול, בין איסור והיתר ובמילא היה בזה עיקר גדול של שיפור איכות החיים והסביבה.
 
בימינו אלה שאנו רואים מכל צד התדרדרות מוסרית ורוחנית, הותרה הרצועה ושוררת גם ירידה נוראה באיכות החיים והסביבה. אנו עדים לאלימות ולוונדליזם שמקורם בירידה מוסרית המביאה להרס החיים. סרטי המתח, המתירנות ופריקת כל עול, מביאים לזיהום מוסרי נורא ובהמשך לכך באה גם ההתדרדרות והמשברים הגדולים שאדם עובר עליהם בימינו אלה. פסיכולוגים קבעו שחוסר שביעת רצון רוחנית הוא גורם עיקרי לסטיות נפשיות. אם אישיותו של אדם נהרסת, הוא מסכן לא רק את עצמו אלא גם את סביבתו.
 
אנו משלמים מחיר יקר עבור העיוותים של הטכנולוגיה והתעשייה המודרנית שהורסים את סביבתנו הטבעית ע"י זיהום המים והאויר וכדומה, ותפקידנו הוא להחדיר לקהל הרחב את התודעה העמוקה של שיפור איכות החיים והסביבה. וכאמור, אנו יכולים לעשות זאת ע"י השתדלות נאמנה לשפר את מעשינו והיחס לסביבתנו, הן מבחינה פיזית והן מבחינה רוחנית.
 
החלוצים הראשונים שבאו לארץ היו חדורים אידיאלים מוסריים והיו מוכנים למסירות נפש בעד מולדתם ועל כן עלה בידם להפרות את הארץ ולהפריח את השממה. על אף המכשולים הרבים ביישוב הארץ והעמל הרב של ייבוש ביצות והמאבק הקשה נגד המלריה ומחלות אחרות, זכו וראו בימיהם איך שנהפכה הארץ ממדבר שממה לגן עדן פורח.
 
במקורות אנו מוצאים שבתקופת שלמה המלך, ארצנו מתוארת כארץ דשנה ופוריה עם אקלים מצויין ומגוון המאפשר גידולים שונים, היו בה יערות עד ותעלות ניקוז והשקייה מפותחת שהביאו את הארץ לשגשוג ופריחה, והעם ישב בשלווה ובמנוחה, אך אחרי שחרבה הארץ והעם הלך לגולה, איבדה גם הארץ את כל מעלותיה ונהפכה לשממה.
 
אנו עדים לכך שבמשך אלפי שנים שלטו בארץ זו עמים וממלכות אבל לא הצליחו להתערות בה ולהפריח את שממותיה, וע"ז אמרו חכמינו ז"ל שזוהי מדה טובה לישראל שהארץ נשארה בשממותה ולא נתנה את פירותיה לעמים אחרים, עד שבחסדי ד' יתברך חזר עמנו בימינו לארצו ולמולדתו, והארץ נתנה לו את יבולה במידה טובה.
 
אשר על כן חשוב מאוד בשבילנו עניין האקולוגיה ואיכות הסביבה, למען רווחתו וטובתו הפיסית והרוחנית של עמנו. אנו מצווים לשמור כבבת עינינו על המערכת האקולוגית הגדולה שברא אלוקינו בעולם הזה. וכדאי לגמור את הדברים במה שהתחלנו וציטטנו מה שאמר הקב"ה לאדם הראשון שהעולם הגדול שברא האלקים בשבילנו הוא נאה ומשובח וזה תולה בנו שלא לקלקל את העולם בעיוותים שלנו ונזכה ע"י זה לחיים טובים ומתוקנים.