םייתכלה םיטביה - תורבקה תיבב תונומתו םירויצ

לגיפש 'ש בקעי 'פורפ

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב
(תורעה אלל ספדנ)

ךרואל תורבקה יתבב רויצבו לוסיפב םייגולואיכראה םיאצממה תא רקוס רמאמה :תיצמת
.וז היגוסל םית"ושב תוסחייתהה תאו ,תורודה

;הכלה ;תורבק תיב ;תידוהי תונמא ;תונמא :חתפמ תולימ

םג ןבומכו ,םיגחבו תותבשב דחוימבו ,ימוי םויה וייח חרואב םדאה תא הוולמ תידוהיה תונמאה
םיאצמנה םיטושיקה תא האור ,תסנכה תיבב םוי םוי ללפתהל ךלוהה םדאה .םידחוימ םיעוריאב
.וינפלש "יתיויש"ה תאו רוביצה חילש ינפלש דומעה תא האור אוה .ויתונולחבו תסנכה תיב ילתוכב
יצפח תא ףיסוהל שי םיגחבו תותבשב .דועו דועו .ורתכ תאו וליעמ תאו הרותה רפס תא האור אוה
.דועו ,הלדבהו שודיקל דחוימ עיבגב ,תבשל םידחוימ םיטומפב שמתשמ אוה .םידחוימה הווצמה
הדגהב ןייעמ אוה ,הייונו הכוסה יטושיק תא האור אוה ,גורתאל תדחוימ אספוקב שמתשמ אוה םיגחב
תיוולב הלכו ,ןיאושינו ןיסוריא ךרד ,הלימ תירבב לחה םידחוימ םיעוריא ךכ לע ףסונ .דועו ,תרייוצמ
ללכ ךרדב יכ רמול ןתינ .דחוימ דוגיבבו םידחוימ םיצפחב שומיש השענ םלוכבש ,ותרובקבו תמה
הכלהה םג .םדאה ידי לע םישענה הווצמה ישעמ תא ראפל ןוצרמ עבונ וז תונמאל ךרוצהו דוסיה
,תווצמב וינפל האנתה ,(ב ,וט תומש) והונאו ילא הז" :וניתובר ורמאש יפכו ,רבדה תובישחב הריכה
."האנ הרות רפס ,האנ תיציצ ,האנ הכוס וינפל השע


"םיכלמה ירבק" טילבתמ עטק .םילעו םילבורטצא

השעת אל" :תורבדה תרשעב בותכה ירבד הרואכל םידמוע ,םדאה לש יעבטה ןוצרה דגנכש אלא
"םדבעת אלו םהל הווחתשת אל .ץראל תחתמ םימב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת לכו לספ ךל
ןכא םאו ,הכלהה יפ לע הז קוספב לולכה רוסיאה לש ופקיה המ ןבומכ איה הלאשה .(ה-ד ,כ תומש)
.תורבקה תיבב תונומתהו םירויצה תלאשל הכלהה ןיב דוגינו הריתס שי

דומלתהו הנשמה תפוקתב תורבק יתבב תונמאה
תורבקה תיבב תידוהיה תונמאה לע םילימ רפסמ דחייל ינוצרב ,הכלהה תורפס תא רוקסנש םרט
ןאכ טטצא .ונידיבש םייגולואיכראה םיאצממב יוטיב ידיל האב איהש יפכ דומלתהו הנשמה תפוקתב
:דגיבא 'נ לש וירבדמ
לש רוטיעה תונמאבו הרוטקטיכראבש ,םיארמ ינש תיב תפוקתמ םייגולואיכראה םיאצממה"
תינוקיא-א וז תונמא התייה תאז םע ךא ,הקזח תיטסינלה העפשה התייה םיידוהיה םירבקה
ולגתנש םירטועמה םיגאפוקראסהו תואמקסולגה תואמ לעו םירבקה תותיזח לע .טלחומ ןפואב
תורוצו חמוצה םלועמ םימגד קר אלא ,יחה םלועמ חוקלה דחא ביטומ וליפא אוצמל ןיא הכ דע
,תיביטארוגיפה תונמאב שומישה ןיינעב םירבדה ינפ ונתשנ ינש תיב ןברוח ירחא ...תוירטמואיג
.הז םוחתב תואנקל םינמיס ואצמנ ןיידע אבכוכ רב תמחלמ לש םוריחה ימיב יכ הומתל ןיאו
תורגיאה תרעמב ואצמנש םיימורה הזנורבה ילכ לעש םיפוצרפה ןווכתמב ותחשוה ,לשמל ,ךכ
ןמ הניצס) םילכה דחא לעש תוילילאה תויומדה ותחשוה אל תאז םע .הדוהי רבדמבש
סלקאריה לש ותומד וילעו םתוח שמיש אבכוכ רב לש ויתורגיא תמיתחלו ,(תינוויה היגולותימה
.הירא םע קבאנה


תראותמ הבצמב .1717 רטפנ ,הריסקיט לאומש תבצמ
תומדכ תראותמ 'ה תומדש אילפמ .לאומשל 'ה תולגתה
.קרקרדואב תורבקה תיבב תאצמנ הבצמה .םדא

תודלותב שדח ףד חתפנו ,טלחומ יוניש לח ,נ"הסל 'גה האמב רקיעבו ,'בה האמה יהלשב
וררועש ,אמורבש תוידוהיה תובמוקאטאקב םירויצה יכ ,אופא ררבתמ ...תידוהיה תונמאה
,תפלוחו תדדוב העפות ויה אל ,םהבש םיילילאה םיאשונה עפש לשב לודג הכ סומלופ ותעשב
תייפרהמו ,הזמ ,תירכנה הביבסה תעפשהמ העבנש ,תיללכ תוחתפתה לש הדלות אלא
.הזמ ,הרותה רוסיא לע הרימשה
דומלתה תפוקתבו הנשמה תפוקת ףוסב יכ ,רוריבב אופא תוחיכומ תויגולואיכראה תוילגתה
תויומדב םייטרפה םהיתב תאו םהיתורבק תא ,תסנכה יתב תא רטעל לארשי ץרא ידוהי וגהנ
םירוטיעל ושמישש םיאשונה .ספיספ השעמבו רויצב ,ףוליגב - םייח ילעב לשו םדא ינב לש
יכ ,תודיעמ ףא תובותכה :דועו תאז .םיילילא םג םא יכ ,םייללכ וא םיידוהי קר ויה אל הלא
."םידוהי ויה הדובעה תא ועציבש םינמואהו םימרותה

:בתוכ אוה וירבד ףוסב
םדילו ,םיטושפ תונוראבו םיבוצח םירבקב םהיתוחפשמ ינבו םינבר םירובק תחא הרעמב"
ילעבו םדא תויומדב םירטועמ תונוראב (םיעדוי ונא ןיא םתוהז תאש) םירחא םישנא םינומט
ורבקנ ,ןקויד וב שיש עבטמב טיבהמ וענמנ ילוא םהייחבש ,"םישודק" םינוכמה םינבר .םייח
תוזחמב םירטועמ תונוראב ונמטנש םידוהי דצב והשלכ טושיק אלל םיטושפ תונוראב
הדימב םיעפשומ ויה ולא םיינאגאפ תונוראב םירובקהש חינהל רתומ .םיילילא-םייגולותימ
יפכ ,הלא ויה תאז םע .םינוויתמ ףא ילואו ,"םימדקתמ" םידוהי ןיעמ - הרזה תוברתה ןמ הבר
אקווד רבקיהל ידכ םיקחרממ לטלטיהל םישקבמ ויה אל ןכ אלול ירהש ,םיבוט םידוהי ,הארנה
הרעמב םינוש הכ םיגוח ינב לש אתווצב הרובקה .אישנה הדוהי 'ר רבקנ ובש ןימלעה תיבב
הדיעמ (תורחא הרובק תורעמב רוסחמ היה אל יכ ,יביטקייבוא חרכה וב היה אלש רבד) תחא
."תירוטסיהה תואיצמה חרוכ ויהש ,תונלבוסו הנבה ךותמ אתווצב םייח לע םג


תראותמ .1723 הרטפנ ,ואסרוקב ורטסק הד לחר תבצמ
:קוספה קוקח הילעמו ,היבא ןאצ תא העורה לחר הב
.(ט ,טכ תישארב) "איה העור יכ היבאל רשא ןאצה םע האב לחרו"

ונינפלש רמול וסינש שי .תונוש םיכרדב הריבסהל וסינו ,וז העפותל םתעד ונתנ םירקוח המכו המכ
םמצעל וחתיפ םה ןכלו ,םימכחה תנומאמ הנוש התייה םתנומאש םעב תותכ לש םמויק לע תודע
ולא םילמסל ונתנ םה לבא ,םתוא בבוסה ילילאה םלועהמ התייה החוקל םנמאש ,םילמס תכרעמ
.ןתוא החדו ,תורחא תורבס םג איבה ורפסבש , ףונדוג לש ותעד הרצקב איה וז .תרחא תועמשמ
יסחי לש תירוטסיהה תואיצמה רואל ,תלבוקמה הכלהה םע ולא םיאצממ בשייל וסינש םירקוח ויה
שי .תונוש םיכרדבו תונוש תוביסמ לקהל םוקמ ןאכ ואצמ םימכח ,רומאל .ץראב םירכונהו םידוהיה
המכב ולקהו תצק "םימדקתמ" ויה הארנכש םידוהיל םיכייש םירטועמה הרובקה תונורא יכ םירובסה
םהינויד תא ונאצמ אסיג ךדיאמש ףא ,וז הלאשל םינבר לש תוסחייתה יתאצמ אל םנמא .םיניינע
.ןטרפל םוקמה ןאכ ןיאו ,תורחא תויגולואיכרא תולאש המכו המכ יבגל

תורודה ךשמב תורבק יתבב תונמאה
ונא ןיא ,ןכ לע רתי .תובצמ לע םייח ילעב וא םדא ינב לש תויומד םיאצומ ונא ןיא וז הפוקת רחאל
,רחואמ רתוי.תבותכה איה הבצמה לע דיחיה רבדהו ,תובצמה יבג לע םהש לכ םירוטיע םג םיאצומ
האמב .תובצמה יבג לע תונוש תויומדו םירוטיע עיפוהל םיליחתמ ,הרשע ששה האמה ףוס תארקל
תרחאהו םדרטסמאב תחאה ,תויזגוטרופ תוליהק יתש ברקב דחוימב רבדה טלוב הרשע עבשה
םע רשק ןהל שיש ך"נתה םלועמ תונומת ןהב תולסופמש ולא תורבק יתבב תובצמ שי .ואסרוקב
המכו המכ םהב שיו ,תונמוא השעמ שממ םה ולא םילוסיפ .ומע רחא רשק וא ,רטפנה לש ומש
.םדא ינב לש תויומד


.1716 רטפנ ,ואסרוקב ורטסק הד יכדרמ תבצמ
.סוסה לע בכור ידוהיה יכדרמ לש הנומת הילעו

,רטפנה לש ומשל םימיאתמה םייח ילעב לש תויומד רקיעב ,תויומד םיאצומ ונא םיזנכשאה לצא םג
.אמגודל םהמ המכ ןייצנ .םדא ינב לש תויומד םג ,תוקוחר םיתיעל םנמא ,ונאצמ ןכו

רואל אציש ,גארפ לש ןשיה תורבקה תיבמ תובצמ םיעבשו האמ לש םושיר וב שיש ,דע לג רפסב
לספו ,הש לספ ,הירא לספ ,רוש שאר ,הש ,באז לש תונומת ונאצמ ,ז"טרת ,גארפ ,ןבעיל ןמלק י"ע
רתוי תורומח רוש תומדו הירא תומד .רתויב רוסאה אוה םימואת לספ הכלהה תניחבמ .םימואת
ןהילע שיש תובצמ תואצמנ מ"דפפ לש ןשיה תורבקה תיבב םג .םייח ילעב לש תויומדה ראשמ
.םיפסונ תומוקמב ונאצמ ןכו .םדא ינב לש ףאו תויח לש תויומד

לע םירויצה תלאשש המודו ,םינבר לש תוסחייתה יתאצמ אל ,ולא תופוקתבש תובצמל סחיב םג
קר הבתכנ הז אשונב הנושארה הבושתהש ירה ,יתקדבש המכ דע .קרפה לע התלע אל םירבק
תלאש לש תורידתה םע הז אשונב הלאש לש תורידתה תא הוושנ םא ,רומאל .הרשע עשתה האמב
תורודבו ,ת"ושה תורפסב דאמ ןטק קלח תוספות הז ןודינב תולאש יכ חכווינ ,תסנכה תיבב םירויצה
עשתה האמל דע תובצמ יבג לע םירויצ לש תוחיכשה יכ ונדמלמ רבדהש המוד .דבלב םינורחאה
ךכב ואר םלוכ אלש רמול םג רשפא .בישמהו לאושה לש ומוקמב דחוימב ,הכומנ התייה הרשע
אליממו ,השודק לש םוקמכו תסנכ תיבכ םהיניעב ספתנ אל תורבקה תיבו ליאוה ,תיתכלה הלאש
.תסנכ תיבב םידיפקמש יפכ וב דיפקהל ךרוצ ןיא

תורודה ימכח תובושת - תורבק תיבב םילספ
השמ 'ר אוה וז הלאשל תוסחייתה ולצא יתאצמש ןושארה .םירבק לע םירויצה תלאשל התע רובענ
'ו קלח ,"רפוס םתח" ויתובושתבו (1840 - ר"ת תנשב רטפנ ,הירגנוהבו הינמרגב לעפ) רפוס
רבק תבצמ לע תטלוב םדא תרוצ ודימעהש ןגוהכ אלש רבד תודוא ינעידוה בוש" :ד 'יס ,(םיטוקיל)
רתוי רומח אוה תיתכלה הניחבמש ,לספב וא טילבתב אלא ,רויצב םיקסוע ונא ןיא השעמל ."לארשי
םושמ רבדב שי ,דחאה .השולש םה רפוס מ"ר יפ לע הז השעמ רוסאל םיקומינה .רויצו םושיר רשאמ
.רבדה רעוכמ ,ןכ יפ לע ףא לבא דשח וב ןיא םיברב השענה רבד םנמא .רועיכ


.1737 רטפנ ,ואסרוקב הרדנא בקעי תבצמ
."שמשה אב יכ םש ךליו םוקמב עגפיו" :"בקעי םולח" הילעו

שי תסנכ תיבבש יפכו .תסנכ תיבל המוד אוה ירה ,תורבקה תיבב ללפתהל םיליגרו ליאוה ,ינשה
לע ללפתהל רוסאל שי םעט ותואמ ,םירויצל הווחתשמכ הארנש םושמ ויתונולח לע רייצל םירסוא
אוה רפוס מ"ר הלעהש ישילשה קומינה.וילעש הרוצל הווחתשמכ הארנ אוה ירהש הז רבק
תיבב םיגהונ ונאש יפכ הז םוקמב גוהנל שי ךכיפלו ,הליפת םוקמ תורבקה תיבב תוארל שי ותעדלש
תיב ןכאו .רפוס םתחה לש וז העיבק לע וכמתסהו וריכזה ןכא ןמקל ואבויש םיבישמה בור .תסנכ
.תוכלה המכו המכ םיקסופה וב ועבק וז השודק ףקותמו ,שודק םוקמכ םיקסופה לצא בשחנ תורבקה
.ונלש אשונל תורושק ןהו ליאוה ,תובצמ לע םושירל תורושקה תוכלה יתש קר ןאכ ריכזא

ומכ .הרז הפשב הילע בותכל רוסאו ,שדוקה ןושלב קר הבצמ לע םושרל שיש םירובסה םיקסופ שי
קיש ם"רהמ ירבדמ טטצאו ,ךכב ךיראא אל רומאכ .ירצונה ךיראתה תא הבצמה לע בותכל רוסא ןכ
:ןיינעה תרהבהל (רפוס מ"ר דימלת ,הירגנוה)
ץראמ תמאו םילבה לבהה ןמ הזב אצויכו תואיגו תוינצחש תושעל ןיא יאדו רורבה םלועב"
ארבנש ןושלה אוהש שדוקה ןושלב טורחו בותכ הבצמ דימעהל אקווד גהנמה ןכלו ,ביתכ חמצת
יוארו ןוכנ ןכלו ,ונתוא דחיימה אוהו ...דחא םעל לארשי תיב לכ ףרצמה ןושלה אוהו ...םלועה וב
ךרוצל קר םידעוימ םהש תומוקמ ראש כ"אשמ ,שודק םוקמב רמאנו בותכ תויהל הזה ןושלה
ול ןיאו ז"הוע יניינעב ויתוואת לכ וקספ תמשכ םדאהו ,ןושל לכב םירמאנה ז"הועה ינינעו לוח
תמאה יניינעב לעפש המ ולמע לכמ וקלחו םישודק םירבד ראשבו הרותב קסעש המ אלא
ירה תונושלה ראשב הבצמה לע תמה ןורכיז טרוחהו בתוכהו ,שדוקה ןושלב םירמאנה קדצהו
קר ויה ויניינע לכשו תמאהו שודקה םלועב קלח ול היה אלש וילע דיעמו תמה תא הנגמ אוה
."ארקשד אמלעל ךיישד יאמב

.םיפסונ םיקסופ ובתכ ןכו .ירצונה ךיראתה תביתכ רוסיאל סחיב םג קיש ם"רהמ בתכ ךכל המודב
אל םירחא םיהולא םש םושמ ףסונ רוסיא םג שי ירצונ ךיראת תביתכבש רמאו ףיסוה קיש ם"רהמ
.וניניינעמ הז ןיא לבא ,הזב וילע וקלחש םיקסופ שיו ,וריכזת

:ןצרבד ק"קדבא ,דלפנרב יבצ הנוי 'ר תאמ הבצמב לוסיפ לע לאשנ ,קיש השמ 'ר םג
לע ודימעהל ןבא תבצמ איבהש םישדחהמ דחאב עריאש הדבועב יתעד תווחל ינממ שקיב"
."ףוגה יצחו שארה תטלוב הרוצב רטפנה תנומת ןבאה שאר לע קקחו ונתוח רבק
תיבכ בשחנ תורבקה תיבש עבקש ,ל"נה רפוס םתחה תבושת לע ךמתסהב ןכ תושעל רסא הנוי 'ר
לכב ,םדא ףוג יצח לש תומדב קר ןאכ רבודמש ףאש רמאו ףיסוה הנוי 'ר .םש םיללפתמש ןוויכ תסנכ
,ףוג יצח לש תומדב רבודמש ףאש ףיסוהו ,הנוי 'ר לש ותבושת תא קזיח קיש מ"ר .םייק רוסיאה תאז
אל" לש רוסיאה ןאכ םייקש רורב ןכל ,םדאה ףוגבש יקולאה קלחה אוהו ,םלש שארהש ןוויכ מ"מ
: (ב"ע דכ הנשה שאר) ל"זח י"ע שרדנש ,(כ ,כ תומש) "יתא ןושעת
."יתוא ןושעת אל - יתא ןושעת אל"
לש רצחב .םיפתוש לש רצחכ בשחנ תורבקה תיבש החנהה לע דסוימ קיש מ"ר בתכש ףסונ קומינ
םירובק תורבקה תיבב .ול םיכסמ וניא ופתושש רבד תושעל יאשר םדא ןיאש אוה ןידה םיפתוש
דימעמה םדא דיל רבקיהל םימיכסמ ויה אל יאדווב םהו ,תווצמו הרות ירמוש םהש םיבר םישנא
.תמה ןויזב םושמ ךכב שיש קיש מ"ר רובס ןכל .ורבק לע הנומת

ןכ םג האר תומוקמ ראשבש" הזב ומצעל קודיצ אצמ ןכ השעש םדאהש בתכ קיש מ"ר יכ ןייצל שי
ורבחב האור דחא םדא םא יכו ,תוטש איה היארה ,תמא אוה םא וליפאו" :קיש מ"ר הנע ךכ לע ."הזכ
ויה ןכא םא קפקפמ קיש מ"ר ,ונייה ."רתומ אוהש ונממ היאר ול איבי אתיירואד רוסיא לע רבועש
גהנמ אוה הז גהנמ ותעדל ירה ןכ ושע םא ףאו .םירבק לע תויומד לש תונומתו םירויצ תושעל םיגהונ
ךמתסמ אוה ףא .וז הלאשל אוה ףא קקזנ ,מ"דפפב ד"בא היהש ץיוורוה יולה יכדרמ 'ר .הכלהכ וניאש
:ךישממ אוהו .וז הבצמל םיכומסה םירבקה דיל ללפתהל רסואו רפוס םתחה תבושת לע
הפ יתענמ ןכ םג ינאו קעניללעי ר"דו ןנאמעדוג ר"ד ברה ןעיוו ק"קב ורסא םינש הזיא הזו"
רז רבד אוהש טושפו ...תוטלוב וא תועקוש תורוצ םה םא ןיב הלאה םירז םירבד דימעהלמ
."רוסא רבד םוש היה אל םא וליפא לארשי ירבק לע רעוכמו
אצמנה תא םג עדוי אוהו ליאוהו ,ותליהק לש תורבקה תיבב תובצמה לע דחוימ רפס בתכ אוהש אלא
:בתוכו ךישממ אוה ןכלו ,ךכל סחייתהל וילע ירה ,םש
תוטלוב המודכו הירא תורוצ םע תובצמ המכו המכ שי ןשיה םייחה תיבב הפ יכ תמא ןה"
תורוצב םוקמ לכמ .ל"ז ס"חה איבהש ם"במרה בתכש ההא ללכ ושח אל הפש חכומו תועקושו
רז רבד אוה םדא תורוצש ןויכ הלא לכ דבלמו ,ס"חה בתכש םימעטה לכ םיכייש יאדווב םדא
."ןדגנכ ללפתהל רוסאש ובתכש םימעטה םינוכנ יאדווב לארשי ינבל


לש הבצממ עטק .המימשה הרעסב הלוע איבנה והילא
.1717 תנשמ ותסארק הד סה ימענ

האמב דאדגבב לעפש (יח שיא ןב ויוניכב עודיה) םייח ףסוי 'ר ירבדב ונאצמ הז אשונב הנוש השיג
תטלוב הנב תרוצ הנב רבק לע החינהו התשע תחא השיא :לע יאחנש ריעהמ לאשנ אוה .תמדוקה
."הב תוחמל ךירצ וא ,ךכב הל רתומ םא ,רוחאו םינפ ,לגר דעו שארמ םדא לש המילש הרוצ איהש
ורכזנ ןהבש ליעל תובושתה תא ריכזמ וניאו ,הרוצ תיישע רוסיא דצמ קר רבדב ןד םייח ףסוי 'ר
:הנקסמל עיגמ אוה .תורבקה תיבל תודחוימה תודוקנ
אלב םלש שארב לבא ,יונל 'יפא םישועה דיב תוחמל שי ףוגו שאר המלש הרוצב יאדווב םנמא"
.וכומסיש המ לע םהל שיו ג"הכב םיריתמ אכיאד ןויכ םישועה דיב תוחמל םילוכי ונחנא ןיא ףוג
דע שארה ראשיו ףוגה ץצקתש הל ורמאי התשע רבכש ןויכ הלאשב תרכזנה השיאה תאז ןכ לע
ג"הכב לבא ,הבאת אל לטבלו ירמגל הרוצה דבאל יאדו יכ ,תרכזמל הנב רבק לע וחינהל הזחה
ךומסל ןיא הליחתכל ןכ שדחמ ושעי אל יאדו םירחא לבא התשע רבכש תאז אקוודו .הבאת
."ףוג אלב שאר ושעיש פ"עא ז"ע ץמש אוהש הזכ רומח רוסיאב םיריתמה לע הליחתכל

רטפנה םע םירושקה תובצמ לע םירוטיע
.רטפנה לש ומשב רקיעב םירושק תובצמה יבג לע ושענש תויומדהו םילספה ,ליעל ונרמאש יפכ
ןב ףסוי 'ר לש וירבד תא איבהל יוארה ןמ .רטפנה לש וקוסיע םע םירושקה הלאכ ונאצמ םנמא
:המכחב גהונ ארקנה םיגהנמה לע ורפסב ,ונינפלש רודב וקורמ ימכחמ ,םייאנ
ןמ הזיא תוביצמבש יתיארו םהלש םייחה תיבב יתרקב ,םהיפגאו ןארואו רי'גלא ירעב יתויהב"
םושמ הזב שי אמש יתששחו .דועו דועו ,רמז ילכ תרוצו םיירפסמה תורוצ םיקוקח םירבקה
ואבו ברעמל םיתפרצה אובבו .הז לע וחימ אל םהלש םינברה ךיא יפקונ יבלו ,ירומאה יכרד
ברהל יתיארו ...הזב םהישעמ ינואנה אלו םגהנמכ ושעו ברעמב רודל םשמ תוחפשמ הזיא
חור 'סב ל"ז [1868 ח"כרתב רטפנ .רימזיאב ללוכה בר .י'גאלאפ בקעי ןב םייח ברה=] ף"יבחה
תושעל וגהנ וישכעו :סומלוקו ויד םינתונו ןרמ בתכש המ לע בתכש ןש 'יס העד הרוי קלח םייח
יפל ,אצויכו םייניע יתב וא רפס לש תומד וא ,וילע ןימישמש ןבאב קוקח תבתוכ לש הנק רויצ
הביתכ [ול התיהד =] ל"יהד המישר ןישוע םדאה אוהש המ יפל אלא ,דבל ןתחל אל םדאה
ןישוע הזב אצויכו ,םייניע יתבב סרוג היה ןקז 'יפאו ,אימופמ אסרג קיספ אוה אלד וא ,המת
הזל שח אל ברהד ירה .ל"כע ,ויתויוכז ריכזהלו שפנ תמגע םושמ ,ןבאה ג"ע רויצמ תומישר
."יתעד בשייתנו ירומאה יכרד םושמ

ןופצל םיתפרצה תסינכ תעב רצונ העטומה גהנמהו ,רוסיא ךכב שיש הליחתב בשח ףסוי 'ר ,רומאל
ליאוה ,וב רזח ףסוי 'רש אלא .םתוברתמ ועפשוהש תפרצמ םידוהי םג ואב תעה התואב .הקירפא
.םודק רוקמ ךכל אצמ י'גאלאפ םייח 'רו ,היקרוטב םג ןכ וגהנש אצמו
.הרות דומילב רטפנה לש ויתויוכז תא ריכזהל ידכ תובצמה תא םירטעמש י'גאלאפ ח"ר ירבדמ ונדמל
:וירבד לע ףיסוה רחא םוקמבו ,הזה ןויערה תא ביחרה ףסוי 'ר
,('דכו בגועו רונכ וא םיירפסמ תרוצ תובצמ לע ורייצש רמולכ) רבדה לע תוכז דמלל יל הארנ"
והרשאש ותכאלממו ופכ עיגימ הנהנ היה תמה הזש תורוהל דסייתה השעמה רקיע תליחתמש
היהש תוארהל תוכז תרכזה וז םג םיירפסמ תרוצ היהי םא ףאד יתרמא ינאו ב"הועבו ז"הועב
."ויפכ עיגימ הנהנ


1725 תנשמ יולה לאירבג תבצממ עטק
.םינהכה ידי תא ץחורה יול הבו

םימימ תורבקה יתבב השענה לע ךמתסמ ןכא לאושהשכ ,קסופ ללה 'ר איבמ רומאל המוד הלאש
הז ןיא םא םיששוחו לבנ הניגנה למס הבצמה לע ודימעהו םירוטיזופמוקה ילודגמ דחא רטפנ" :המימי
תוארל ונייה םיליגר יכ ששח םוש הזב ןיאש ינבשוח" :רובס לאושהו ."לארשי יגהנמלו הרוסמל דגנתמ
םילמס ינימ לכו םיקוקח םיחרפו םיציצב תובצמה תא וטשקש םייתד םישנא לש תורבק יתבב ל"וחב
םיולה ירבק לעו ,וללה תויחה תובצמה לע וקקח המודכו יבצ ,באז ,הירא םשב םיארקנ ויהש םדא ינבל
.הנוכנ הניא הירא תרוצמ היארהש בישה קסופ ללה 'ר ..."תושורפ םיידי גוז םינהכה ירבק לעו ,םידכ
לש תורוצב לבא .הבכרמב תואצמנה תויחה עבראמ תחא איהו ליאוה ,תועדה לכל הרוסא הירא תרוצ
.ששח לכ ןיא םיממוד וא םיחמצ

ותבצמ לע רטפנה ימוליצ תדמעה
.ורבק לע רטפנה לש םימוליצ תדמעה תלאש איה רומאל רשקב הררועתהש תפסונ הלאש
תחא הלאכ תושדחה לכ" :םעטמ ,ורסאו הז ןיינע ריכזה ליעל הרכזוהש ותבושתב קיש מ"ר רבכ
אל לבא ,תופסונ תוצרפל םורגי רבדהש ששוח אוה ,רמאל ."הריבע תררוג הריבע ,התרבח האיבמ
ריתהל םג ןמזה ךשמב ואובי ,םימוליצ דימעהל וריתי םאש רובס אוהש הארנכ .ותנווכ תא ריבסה
.םילספ לספל םגו ,תובצמה לע רייצל


סקירנאה ןהכ הדוהי לאפר לש הבצממ עטק
.םינהכ תכרבב ויפכ תא אשונ ןהכ הילעו

הלאש הרזח ,םינבר לש םהימוליצ תצפה םעו ,םוליצה תוחתפתה םע ,רתוי רחואמ הנש םישימחכ
הנודינש הלאש ,םלטצהל רתיה שי םא ,תיללכה הלאשל ןאכ סחייתמ יניא .תאש רתיב הרועינו וז
אופא תאצוי םירבק לע םימוליצ תלאש .וריתהש שיו ורסאש שיו ,םינורחאה תורודב ת"ושה תורפסב
הניחבמ ןכלו תטלוב תומד הניא םוליצב תומדש דוע ףיסוהל שי .םלטצהל רוסיא ןיאש החנה תדוקנמ
.םיטילבתב וקסעש ,התע דע וניארש תולאשהמ תוחפ הרומח וז הלאש תיתכלה

:ןאסלעבא לאוי םהרבא 'ר בתכ ךכ
םהיבורק לעש תובצמהב ןימלע תיבב ועבקש ,הלעמה ימר םידיחי ואצמנש המ לע יתלאשנ"
,לוספ ץמשו רוסיא ששח הזב ןיא םא ...םהל ןורכיזל תמה ינפ תומדמ תויפרגאטאפ תונומת
'ינואג ינפ תונומת המכו עיפרגאטאפה פ"ע רייטצהל םיאריהמ ףא םלוכ וגהנ רבכש ירחא
ריקב היולת הנומתה םא יל המו ,ל"ז 'ירטפנהמ ןהו ויחי םייחהמ ןה אקושב תורכמנ םיקידצ
םש קיזחהל רוסאו נ"כהב תשודק וב שי [תורבקה תיב=] ק"הב אמלד וא ,רבקה ריקב וא תיבה
יפכ ורבק תבצמ לע הנותנ ונקויד תומד היהתש תמהל 'יל אחינ ול רשפא םגו ,םדא תומד רויצ
."'פ רהוזה
תיבש ,רפוס םתחה בתכש םעטה םושמ רקיעב ,תאז ורסא םלוכו םינבר המכ ובישה ותלאש לע
וניאש השעמ אוה םוליצה השעמ םצעש זמר םתבושתב ופיסוהש שיו .הליפת םוקמ אוה תורבקה
םנמא .םימעט םתואמו ןכ תושעל ורסא םה ףאו םירחא םינברל םג הלאשנ וז הלאש .הכלהה יפ לע
:לאשנ ,הירגנוה ינברמ ,קיש יבצ המלש 'ר .ןכ תושעל וריתהש ויה
תחת ןבאה ךותב קוקחלו ןבא תבצמ הל םיקהל ותשאל רכז תושעל הצורש 'ה ארי דחא דיגנ"
םינטק תעכ םהש תונבהו םינבה ואובישכ ןעמל ,עיפארגאטאהפ רעיפאפ לע התרוצ תא תיכוכז
."התנומת םש ואריש הרבק לע

ללפתמה אמש ששחמ קר עבונ םירוזחמב םירויצ תיישע רוסיאש תופסותה ירבדל הנפה ותבושתב
םורגת אל הנומתב תוננובתהה םא יכ קיסה ןאכמ .םירויצב ןנובתמ אוהו ליאוה הליפתב ותעד ןווכי אל
תא םישל םדא ותואל ריתה ןכל .רבדב רוסיא ןיא וביל ןווכיש ול םורגת אברדא אלא ,תעדה חסה ול
,םימשבש םהיבאל םינבה בל תא ררועל איה הנומתה תרטמש םושמ ,הבצמה לע ותשא תנומת
דלוונירג הדוהי לאיתוקי 'ר םג .תסנכה תיבב ףאו םירוזחמב ןכ תושעל רתומ ירה הז ןיעמ הרקמבו
.קיש יבצ המלש 'ר לש וז הבושת לע וכמתסהב ןכ תושעל ריתה

:ומצע לע רפסמה םייאנ ןב ףסוי 'ר תא םג ףרצל שי םיריתמה לא
םהמ התדירפמ םרעצ בורלו ...הינב תא החינהו ירוענ תשא ילע התמשכ ט"פרת תנשב"
לע םינממסב התנומת תושעל דאמל יב וריצפה שיש ינבא לש התרובק לע הבצמ ונישעשכ
רומגל ...ינב ךלה הז ירחאש םג המו ,תוברה םהיתועמד תא יתוארב יחרוכ לעבו ,התרובק
ונייהד ףוגה יצחו שאר ונייהד םינממסב התנומת ןקיתו ןמואל ךלה םשו זיראפ ריעב ודומל
םישוע אפוריא ירעבו היתוביבסו רי'גלאב םגש ילא םהירבד וצילמהו ...יתעידי ילב אקווד הזחה
ורבדש םיקסופה ירפסב יתיארש יתרכזו ,התבצמב התוא ונעבקו ינב ינוחצנ ףוס לכ ףוסו ,ןכ
הזיא יתיאר דועו ,התוא ורסאו תטלוב הרוצ רבקה יבג לע ושעש םישנאה ושע בוט אלש
רבדה רשכ יא תוארל םיקסופה ירפסב שפחל יתרמא יזא ,הז רבדב םיננרמ םימכח ידימלתמ
."ואל וא

אלש םימכח ידימלת ויה יכ םא ,הפוריאבו הקירפא ןופצב רבכ טשפתנ הז גהנמש ונדמל וז הלאשמ
אלא תטלוב הרוצ ןאכ ןיא ,דחאה .םיקומינ המכ ופרצב תאז ריתה ףסוי 'ר םוקמ לכמ .ךכל ומיכסה
:םייסמ אוהו .םיברל השענה רבדב ןאכ רבודמ ,ישילשה .המלש הרוצ וז ןיא ,ינשה .םושיר קר
י"ע םתנומת ושע םלוע ינואג המכש ואר וניניעו ונעמש ונינזאבד ,רבד אמע יאמ יזח קופ דועו"
ףועו םהירחא םהינבל תרכזמל היהתש םתוריטבו םהירצחב התוא םידימעמו םינממסב ןמוא
."הז לע הרומ םוש רערע ארק אלו ףצפצ אל רופצ חווצ אל
.םושיר ןידכ אוה םוליצ ןיד ירהש ,הבצמ לע םוליצ דימעהל רתומ היהי ןכ ומכש ונדמל וירבדמ

יאבצ תורבק תיבב הטרדנא תמקה
ןיב :הטאר םלושמ 'ר בתכ הכ .יאבצ תורבק תיבב הטרדנא תמקה תלאש קרפה לע התלע ונירודב
תטרדנאל העצה לע תורחתה זרכות םיבורקה םימיב יכ" ,םג עצוה "רורחשה יללח תחצנהל תוינכתה"
יתב לכב םקות הטרדנאהמ תנטקומ הרוצ .םילשוריב הלשממה תירקב םקותש ינומלאה לייחה
."ץראב תורבקה


הנח האל השיאה לש הבצמהמ עטק
.1745 ,רוינס דוד הד בקעי תייער

רוסיאו הרז הדובע ץמש םושמ הב שיש ,וז הרזומ תינכת יארקב יתעזעדזנו יתמהדנ" :בתכ ותבושתב
."הכלההו הרותה יקוח יפל רומח
תורוקמו םהירבד דוסי לע .קיש ם"רהמ תבושת תאו ,רפוס םתחה תבושת תא ונוידב איבמ אוה
.וז העצהב שיש םירוסיאה תא הנמ אוה ,םיפסונ
:ןייצש םירוסיאה תמישר תא אופא איבא ,הנה דע רומאל םוכיס ןיעכ םה וירבדו ליאוה
."ףסכ יהולא יתא ןושעת אל"ד ואל רוסיא .א
.היישעה רחאל הרוצה תא תוהשהלו םייקל רוסיאה .ב
.היישעה רחא הטרדנאב הטבהו תולכתסה לש רוסיא לושכמ .ג
."םייוגה תוקוחב וכלת לא" לש רוסיא דוע ףסונ תורבקה יתבב הטרדנא תדמעהב .ד
.וללה םירבקה לע ללפתהל רוסאו תסנכה תיבל המוד תורבקה תיב .ה
.םש םירובקה םיתמל ןויזב םימרוג הטרדנאה תדמעהב .ו

עשוהי רבק לע המח תנומת ודימעהש רמואה שרדמב ןויד
יתאצמ ,אשונל ןירשימב רושק וניא הז ןיינעו ליאוה .י"שר ירבדב אבומה שרדמל ונייצ םיבישמהמ קלח
.דרפנב וריכזהל ןוכנל
רהב רשא חרס תנמתב ותלחנ לובגב ותוא ורבקיו" :עשוהי לש ותרובק תראותמ ,ל ,דכ עשוהי רפסב
(ט ,ב םיטפוש) רחא םוקמבו .המש ךכ ,חרס תנמתב" :י"שר בתכ ךכ לעו ."שעג רהל ןופצמ םיירפא
לכו המחה דימעהש אוה הז רמול ורבק לע המחה תנומת ודימעהש םש לע סרח תנמת התוא ארוק
:ךכל המודב איבמ ושוריפב ק"דרה םג ."תמו הזכ לודג רבד השעש הז לע לבח רמוא הילע רבוע
דימעהש עשוהי םש רבקנש ליבשב סרח הארק המלו המש חרס ורמא םהמ ,וב ושרד וניתוברו"
."חרזי אלו סרחל רמואה (ז ,ט בויא) ומכ סרח ארקת המחהו לארשיל המח
ונינפל םוקמ לכמ .ורבק לע המח תנומת ודימעהש םהב רכזנ אלש אלא ,י"שר ירבדל םימוד וירבד
םלענ י"שר לש ורוקמש קר אל םנמא .י"שר לש ורוקמ עודי אל םגו ,ק"דר איבהש שרדמה אצמנ אל
:רוש בקעי 'ר בתכ ךכ .ההימת וררוע וירבד םצע םג אלא ,ונתיאמ
איה המח תנומת אהד הומתל הבושתב יתבתכ םגו ,ל"זר ישרדמ םושב הז שורד יתאצמ אל"
."קידצה רבק לע הז ודימעה ךיאהו ,ב דכ הנשה שארכ םייקלו תושעל ונל הרוסאה הנומת
.ךשמהב ןייצנש יפכו ,ךכ לע והמת םיפסונ םימכח ףא


.הירא תנומת הילעו .גארפב תורבקה תיבב ל"רהמה תבצמ

ךכ .ףתושמ רוקמ םהל היהש וא ,ןשרדה השמ 'ר ירבד םה י"שר לש ורוקמש הארנש ןאכ ןייצל יאדכ
:100 'מע ,ז"כשת ,םילשורי ,קבלא ח"ר 'דהמ ,יתבר תישארבב םיאצומ ונא
ה"בה רמא ,תמ םימי ירחא ,וחצנו ירא דריש םדאל לשמ ,(א ,א םיטפוש) עשוהי תומ ירחא יהיו"
דימעה עשוהי ךכ .ןאכ לטומ אוהו יראה חצנש הזל יוא םירמוא ויהו הירא תרוצ ותרובק לע ושע
אלו סרחל רמואה א"דכ ,סרח תנמתב ותלחנ לובגב ותוא ורבקיו רמאנש ןאכ לטומ אוהו שמשה
."חרזי
תרוצל סחיב רמאנש יפכו ,י"שרב אבומכ המח תנומת ודימעה עשוהי לע םגש ןאכ טמשנש הארנ
.היראה
.י"שר ירבד לע והמת םימכח המכ רומאכ

:א"ע זכ ףד ,םש עשוהיב ,ד"מקת ,האיציניו ,בקעי תלהק שוריפב ודראפ בקעי 'ר בתכ אמגודל ךכ
םהל וחינה אוהה ארד יפיקת לכו סחניפו רזעלאש רשפא יכו ...י"שר ירבד לע המית םוקמ שיו"
.םיבכוכו הנבלו המח תרוצ ןוגכ תורוצהמ הרוצ םוש תושעל רוסא ל"יק אולהו המח תרוצ תושעל
ידימ ק"ל ק"דרה ירבדל אמלשבו .םיאורה ינפמ שוחל כ"ג אכיאד קידצ רבק לע וחינהל םג המו
המח תרוצ ודימעהש רמאל ךא ,המח דימעהש עשוהי םש רבקנש ש"ע סרח ול וארקש ורמאש
."ןימאהל אוה רז רבד ורבק לע
.ךכ לע ובישה םגש םימכח שי .םיפסונ םימכח ךכ לע והמת ןכו
םיקידצה ויהש עידוהל ,'ה שודיקו םוסרפ םושמ ךכב שיש ורמאש שי .תובושת המכ הרצקב ןאכ איבנ
דומלל רמולכ ,ךרוצל תורוצ תושעל רתומש דומלתה ירבד ןיעמ ךכב שיו ,ההובג הגרדמב וללה
דובעל ואוביש ששח ןיא הז הרקמבש ורמאש שי .קידצה תולדג תא םסרפל ונלש הרקמבו ,תורוהלו
היהש ורמאש שי .הרות ילעב לש םנוצרל תדבעושמ המחהש החיכומ וז הנומת הברדא ירהש ,הרוצל
הבצמה לע ודימעה אלש ורמאש שיו .רקיע לכ הנומת התייה אל לבא ,"המח" הבצמה לע בותכ
:בתכש ,ד ,ב םיטפושב י"שר ירבדמ ןכ וקיידו ,סרח תנומת םש ודימעה אלא ,המח לש הנומת
רפוס םתחה לש ושודיח חורב הבושת .המח תנומת בתכ אלו ,"ורבק לע סרח תנומת ודימעהש"
הילע רבועה לכו" :י"שר לש וירבדמ ןכ וקייד .הליפת םוקמ היה אל עשוהי לש ורבק םוקמש איה
ןיידע לבא .הליפת םוקמ היה אל עשוהי לש ורבק םוקמש ךדמלל ,ללפתמה אלו רבועה ונייה ,"רמוא
.תוהולאכ הקיזחהל הירחא ועטיש ששחה םע רשק ילב ,הרוצ תיישע רוסיא ןאכ ךייש אל םא ןייעל שי


תויח ידי-לע ןעשנה הרות רתכ השארב ןילופב קסל ריעב הבצמ
.םירפס ןורא םיקיזחמ תויראו םייפנכ תולעב

ושמיש אל ,ונירבד תליחתב ונרכזהש ינש תיב ימיב הרובקה תורעמ יכ רמאל ןתינ אמש ,רומאה רואל
םגש רשפא .ולא תומוקמב םדא וא םייח ילעב תרוצ םויקב רוסיא תוירבה ואר אל ןכלו ,הליפת םוקמכ
תומשו םיאצממה דוסי לע ,ועבק םירקוחהש אלא .םיוג ושע המצע הרוצה תיישעב רוסיא היה אל
.לבקתמ וניא הז שורפ ךכיפלו ,דגיבא בתכש יפכ םיידוהי םינמוא ושע תובצמה תא יכ ,םילעופה