אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים בתיאור כיבוש הארץ בספר יהושע / יגאל ידין
חכמות נשים בנתה ביתה - מקומה של האישה בחברה המקראית / יהודה אליצור
שליחת המרגלים / מלכה שוורץ
הכניסה לארץ ישראל - להבנת פרק ה' בספר יהושע / ד"ר ישראל רוזנסון
תכנית כיבוש הארץ בספר יהושע / יהודה אליצור
הנחיות אסטרטגיות בספר יהושע / יהודה אליצור
כיבוש יריחו / מלכה שוורץ
השימוש בשופרות במלחמת יריחו / מלכה שוורץ
החרם / מלכה שוורץ
הרהורים על ההגות ההיסטורית של המקרא / יהודה אליצור
המלחמה על העי / מלכה שוורץ
מעמד הר גריזים והר עיבל כיצד? / יוסף סגל
כניעת ערי הגבעונים / מלכה שוורץ
כריתת הברית בין יהושע ובין הגבעונים / ד"ר דוד אלגביש
המלחמה נגד ברית מלכי הדרום / מלכה שוורץ
ניסיון ההתנגדות של מלך גזר / מלכה שוורץ
המלחמה נגד מלכי ברית הצפון / מלכה שוורץ
לפרשת חצור / יהודה אליצור
מלחמות חצור ביהושע ושופטים / יצחק ספיר
גבולות הארץ במסורת ישראל / יהודה אליצור
המדיינים במזרח הירדן בימי משה / זאב ארליך
גבולות נחלת אפרים / יהודה אליצור
כיבוש הר אפרים וירושתו / יהודה קיל
"ויצא מבית אל לוזה" - למהלכו של גבול בנימין-אפרים / יהודה אליצור
נחלת יששכר ותהליכי הכיבוש וההתנחלות / ישראל רוזנסון
על תהליך התישבותם של שבטי עבר הירדן / יהודה קיל
על האותנטיות של "חלקת השדה" - קבר יוסף / ד"ר יואל אליצור