מאברהם עד מות משה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מאברהם עד מות משה

שלבים בהתהוות העם:

מאברהם עד מות משה

לפני חמש מאות שנה:

העברי אברם בן תרח מאור כשדים מכיר את האל האחד שאין לו דמות. הוא נוטש את תרבות שומר ואכד ויוצא בצו האל לכנען. העברים-החבירו יחד עם ההיקסוסים דוחים אותה שעה את המצרים מכנען ומשתלטים עליה. אברהם מתיישב בחברון. בא בברית עם מלך ירושלים. מגן על הארץ מפני פולשים מבבל (אמרפל-חמורבי). משתמש בכתב האותיות.

 

לפני ארבע מאות שנה:

יצחק בן אברהם מנסה לעבור מחיי רועים לחיי קבע של עובד-אדמה. חופר בארות ותעלות בדרום ובנגב. שני בניו נוטים לשתי הקצוות. עשו לשדה ולציד, יעקב לאוהלי רועים ולאמונה באלוהי אברהם. עשו נוטה להתבולל בקרב בני כנען, יעקב שומר על מוצאו הגזעי ונושא נשים ממשפחת אברהם העברי בחרן, ומעמיד מהן שנים-עשר בנים שהם ראשי שבטי ישראל. אך בדרך נדודיו חולם יעקב על יעוד זרעו לרשת את הארץ מנהר פרת ועד יאור מצרים.

 

לפני שלוש מאות שנה:

בני יעקב ממשיכים במסורת אביהם, והם רועי צאן, אלא שהם נודדים עם צאנם בכל רחבי הארץ. בסכסוך חריף הם מכים את אנשי שכם, אך אין הם נאחזים עדין בשום מקום להתיישבות קבע. שנאת אחים מביאה את יוסף בן יעקב מצריימה. הוא עולה שם לגדולה ומגיע לדרגת משנה לפרעה האדיר, בעיקר הודות לתכנונו הכלכלי ולביטולו את המשטר הפיאודלי. יעקב ובניו יורדים אף הם מצריימה ומתיישבים בארץ גושן.

 

לפני מאה ושבעים שנה:

השפעת העברים כמצרים גברה. עברה מהתחום הכלכלי לתחום התרבותי. במצרים העילית, בעיר בתי העתיקה, מתרכזים הכוחות השמרנים המצריים ומסיתים נגד השפעת העברים מהצפון. בחצר מלכי מצרים רבות הנשים העבריות. אחד המלכים, אחנאתון, עורך מהפכה באמונה ומכריז על אל אחד והוא אתון שאינו אלא "אדון" העברי. השפעת בני יעקב מגיעה לשיאה. עם מות אחנאתון באה ריאקציה חריפה. האמונה הקדומה מתחדשת ועמה גל רדיפות נגד "הזרים".

 

לפני שבעים שנה:

שעבוד העבריים מגיע לשיאו בימי רעמסס השני. רק הצורך בידיים עובדות בשביל מפעלי הבנייה, מונע מרעמסס את ההשמדה של העברים בארץ גושן, אף כי יש ניסיונות והצעות גם להשמדה כזאת. רובם של העברים מבני בניהם של בני יעקב, משועבדים בעבודת פרך. בני שבט לוי שומרים על מסורת האמונה של האבות. כן נשמרת הלשון העברית בפי בני יעקב. זעזוע עובר בקרבם כאשר מתגלה שאחד מבני החצר המכובדים, משה, אינו אלא ילד עברי שניצל בנס. אומץ על ידי בת פרעה, עלה לגדולה ובכל זאת נמשך לאחיו. הוא הרג נוגש מצרי המכה יהודי ונאלץ לברוח ממצרים. בקרב בני יעקב חלוקות הדעות, יש המגנים את מעשהו העלול להכביד את השעבוד.

 

לפני ארבעים שנה:

משה מופיע במצרים לאחר מות רעמסס השני, כמייצג העברים ותובע את שחרורם. השלטון המצרי נחלש מבפנים ומבחוץ. מכות קשות יורדות על הארץ ותוך האנדרלמוסיה הגדולה משה מוציא את בני ישראל ממצרים. תוכניתו הראשונה להצעידם ישר לכנען משתנית, כי העם אינו מוכשר עדין לכך לאחר עבדות של מאות שנים. משה מחליט לחנכם תחילה, בראש וראשונה על ידי מתן תורת חיים המבוססת על אדני האמונה באל אחד ומשטר משפט וצדק. במעמד נשגב בהר סיני ניתנים לעם עיקרי האמונה. יסודות מצריים נאבקים בעם עם האמונה מסיני. יש הרוצים לשוב מצריימה. משה מחליט לחנך דור חדש, והוא עושה זאת בארבעים שנות נדודים במדבר.

 

היום הזה:

היום הזה עומדים רבבות ישראל בדגלי שבטיהם על מעברות הירדן, כשגם עבר הירדן המזרחי בחלקו נכבש על ידם. בידי העם תורה שלמה, חוקים ומצוות על משטר חייהם בארץ.