הכל הבל - במגדל בבל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הכל הבל - במגדל בבל

הכל הבל - במגדל בבל

- העבד!  שמעני.

 

- הנני אדוני, הנני.

 

- אסור כרגע את מרכבתי והביאנה, כי לבי תאב לנסוע הארמונה.

 

- סע, אדוני, סע. המלך יאיר פניו אליך, ינשאך ויגדלך על כל...

 

- לא, העבד. אל הארמון לא אסע.

 

- אל נא, אדוני, אל תיסע אל הארמון. לארץ מרחקים ישלחך המלך, בשבי נכרים תיפול. ביום תפלל ללילה, מעוצם הרעה. ובלילה תתפלל לשחר כי יבוא. והוא לא יעזרך, גם לא ישית לבו לענותך.

***

 

- העבד ! שמעני.

 

- הנני אדוני. הנני.

 

- הבא כרגע מים ואטול ידי; לסעודה חפצתי.

 

- סעד אדוני, סעד. מזון ירחיב לבב אנוש. לארוחה הנאכלת בששון ובידיים טהורות, יאיר פניו שמש אל האור.

 

- לא, העבד. סעוד לא אסעד.

 

- אל נא, אדוני, אל תסעד, כל אדם יאכל עת ירעב, ישתה עת יצמא. אם כה תעשה גם אתה, מה יתרון לך עליהם?

***

 

- העבד ! שמעני.

 

- הנני אדוני, הנני.

 

- אסור כרגע את מרכבתי והביאנה; אל המדבר אברח.

 

- ברח אדוני, ברח. מלאה קיבת הפליט, עצמות-מחים בינות מלתעות הכלב לא תחסרנה. שם קן-מבטחים ומקלט לצפור-כנף, ופרא-המדבר משוטט אנה ואנה - חפשי הנו מכל עול, ואין אדון לראשו.

 

- לא, העבד. אל המדבר לא אמלט.

 

- אל נא, אדוני, אל תנוס אל המדבר. ינוע לבב הפליט מפחד, כאשר ירעדו עצי היער ברוח הצפון הסוערת. תשברנה מלתעות הכלב, ומה יעש בעצם? את קינה תבנה הציפור בקיר-הבית, ומה תעש עת יתמוטט לארץ? בן-חורין הנו הפרא, אך המדבר ביתו והישימון משכנו, ארץ אוכלת יושביה.

***

 

- העבד ! שמעני.

 

-  הנני אדוני, הנני.

 

- כי אשמע לזות שפתיים ודברי שטנה מפי אויבי - אחריש.

 

- אכן, אדוני, אל נא תדבר. חכם ייחשב האדם המחשה עת יכלימו אויבו, שוטה - זה אשר יען לכסיל כאיוולתו.

 

- לא, העבד. בגדף אותי אויבי לא אחשה.

 

- אל נא, אדוני, אל תחשה. אם לא תשיבנו, ישנאך אויבך עשרת מונים. כי זה דרך האדם: הלא תבכר כי יכלימוך ואתה עומד כנגד אויבך פנים אל פנים מאשר כי יבוזו לך, כמו לא ישמעו דבריך.

***

 

- העבד ! שמעני.

 

- הנני, אדוני, הנני.

 

- למרוד אחפוץ, להבעיר ארץ ויושביה בשלהבת מרד!

 

- איכר, אדוני, המרידם. אך אדם הנך, אדם יסודו מעפר וקצר ימים הוא. אם לא תחולל מעשה רב, מה תכלית לחייך? היימצא מי אשר ישביעך לחם עת תרעב?

 

- לא, העבד. לא תתפוש ידי בחרב, ולא אשפוך דם.

 

- אל נא, אדוני, לא תמרוד, הלא התבוננת: כל מורד יומת, או יעונה ענויי שאול, או מום יוטל בגופו, או לבור כלא יושלך.

***

 

- העבד! שמעני.

 

- הנני, אדוני הנני.

 

- אישה אוהב, באהבת אישה חפצתי!

 

- אכן, אדוני, זאת עשה. האישה אשר תאהב תשכיח מזיכרונך כל כאב וצער.

 

- לא, העבד, לא אוהב אישה.

 

- אל נא, אדוני, אל תאהב. בור כרוי לרגליך הנה האישה  - עוד כחוט השערה ונלכדת, ואין מזור עוד. דמיתי את האישה לסכין ברזל ממורטת להב, לפגיון שנון על חלקת צווארך. עוד אך זיע-קל, ונגרו חייך בדם. הנה, כזו היא האישה.

***

 

- העבד! שמעני.

 

- הנני, אדוני, הנני.

 

- הביאה לי מים כרגע, ואקריבה קרבן לאלי.

 

- אכן אדוני, הקרב הקורבן. אשרי האיש המהנה את אלו בזבחים ומנחות - כל רצונו ייעשה.

 

- לא, העבד, לא אקריב לאלי.

 

- אל נא, אדוני, אל תקריב. למד את האלים לחזר אחריך, ככלב כרוך על רגלי אדוניו וברצונם דבר, יתחננו בקול שפר: "אנא, בן-האדם, חג נא את חגי ועצרותי כסדרם", או: "בי אדוני, אל נא תקשה שאול את הנביאים אשר לי", או כל אשר יעלה על לבם.

***

 

- העבד! שמעני.

 

- הנני, אדוני, הנני.

 

- לחם אתן לארצי, אשביע רעבי עמי.

 

- אכן אדוני, כן עשה. כל המעניק לחם לארצו, לא יחסר אסמו בר, גם יגדל אוצרו משפע הכסף אשר ייזל לחיקו.

 

- לא, העבד. לחם לארצי לא אתן.

 

- אל נא, אדוני, אל תיתן. נתינה כמוה כאהבה... כמו הולדת בן. ישמן בנך ויבעט, כל טובך יבלע, ואחרי שבאו - חי אני אם לא על פניך יברכך.

***

 

- העבד! שמעני.

 

- הנני, אדוני, הנני.

 

- אעשה מעשה טוב ומועיל לארצי.

 

- אכן אדוני, כן תעשה. המיטיב לארצו - ייחקק שמו בלוחות - הזיכרון אשר למרודך.

 

- לא, העבד, לא איטיב לארצי.

 

- אל נא, אדוני, אל תיטיב. עלה על תלי-חורבות, מקום שכנו אנשים מקדם. צפה על סביבך, והתבונן בעצמות היבשות; היוכר בין שלדים עושה טוב, אם ייבדל מרשע?

***

 

- העבד! שמעני.

 

- הנני, אדוני, הנני.

 

- הידעת טוב מהו? שסף צווארי, כרות צווארך, צרר שניהם בצרור והמימה השלך - הנה לזאת טוב יקרא.

 

- אכן זה דברי, אדוני: לגדולות אל תתאוו, ונצורות בל תשאף, פן תבאש באחריותך. כי מי הוא אשר יתנהו גבהו להעפיל השמיימה? ומי הוא אדיר זרועות כדי חבוק ארץ ומלואה?

 

- אל תשחית מלותיך, העבד. המת אמיתך ואשלחך מלפני.