שביעית

שביעית

ביעור

היתר המכירה ואוצר בי"ד וצרכנות בשמיטה

מלאכות בשביעית ומלאכות שאינן חקלאיות

ספיחין ונעבד

קדושת שביעית

שונות