םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב

'א םילהתב קידצה תומד
קוחרב דומעת 'ה המל :י םילהת
?'ה רהב ןוכשי ימ :וט םיליהת
הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב :וט םיליהת
העורהו ךלמה :גכ םיליהת
םיהלא לומ דדובה םדאה :זכ םיליהת
הבושת-לעב לש ותומד :בל םיליהת
הטרחה תוהמ :אנ םיליהת
יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ :הנ םיליהת
ארקא ךילא ץראה הצקמ :אס םיליהת
יתעמש וז םיתש - םיהולא רביד תחא :בס םילהת
הליהת הימוד ךל :הס םיליהת
ויתחשמ ישדק ןמשב - ידבע דוד יתאצמ :טפ םילהת
הארת םיעשר תמולישו טיבת ךיניעב קר :אצ םיליהת
םיליהת ירומזמב תישארב ישעמ רואית :דק םיליהת
רקש תפשמ ישפנ הליצה :כק םיליהת
םילשורי בוטב הארו ,ןויצמ 'ה ךכרבי :חכק םיליהת
דחי םג םיחא תבש :גלק םיליהת
ברע תחנמ יפכ תאשמ :אמק םילהת
םיוגב המקנ תושעל :טמק םילהת

םילהת ןכותל הרזח