םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םילהתל אובמ
םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ :א םילהת
ךיתדלי םויה ינא ,התא ינב :ילא רמא 'ה :ב םילהת
ילע םימק םיבר ,ירצ ובר המ 'ה :ג םילהת
יתליפת עמשו יננוח ,יל תבחרה רצב :ד םילהת
הפצאו ךל ךורעא רקב ,ילוק עמשת רקב 'ה :ה םילהת
ינא ללמוא יכ ,'ה יננח :ו םילהת
ילע ימותכו יקדצכ 'ה ינטפש :ז םילהת
ץראה לכב ךמש רידא המ ונינודא 'ה :ח םילהת
'ה ,ךישרוד תבזע אל יכ ,ךמש יעדוי ךב וחטביו :ט םילהת
עשר עורז רובש :י םילהת
יתיסח 'ה ךב :אי םילהת
והער תא שיא ורבדי אוש :בי םילהת
ויתלוכי - יביוא רמאי ןפ :גי קרפ
דחא םג ןיא ,בוט השוע ןיא :די םילהת
םלועל טומי אל הלא השוע :וט םילהת
ילרוג ךימות התא ,יסוכו יקלח תנמ 'ה :זט םילהת
טומי-לב ןוילע דסחבו ,'הב חטוב ךלמה יכ :אכ םילהת
?ינתבזע המל ילא ילא :בכ םילהת
רסחא אל יעור 'ה :גכ םילהת
ושדק םוקמב םוקי-ימו 'ה רהב הלעי ימ :דכ םילהת
תישע המכחב םלכ 'ה ךישעמ ובר המ :דק םילהת

םילהת ןכותל הרזח