סימן רג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רג

סימן רג

על פירות הארץ בפה"א וסימן לידע איזהו פרי עץ או פרי האדמה כל אילן שעושה פירות משנה לשנה נקרא פרי העץ אבל כל דבר שאין שרשיו נשארין בארץ וצריכין לזורעו בכל שנה נקרא פה"א. הילכך היה אומר ה"ר יצחק תותין הגדלין בסנה וכיוצא בהן מברכין עליהן בפה"ע שמין אילן הם. וה"ר יוסף כתב שיש לברך עליהן בפה"א לפי שמצא בתשובת הגאונים כל אילן שיבש בסיתוא וכלו גוזיה וטרפיה לגמרי והדר פארי משרשיו מברכין עליו בפה"א וא”א הרא”ש ז"ל היה נוהג כדברי ר"י.

 

הומלתא דאתא מבי הנדואה בפה"א פירש רש”י ליטואריא"ו בלע"ז. כתב הר"מ מרוטנבורג נראה לי על בשמים שחוקין מעורבין יחד בסוכרא מברכין בפה"א כמו הומלתא. צנון מברך עליו בפה"א על גב דסופו להקשות.