סימן רכד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכד

סימן רכד

הרואה דמות גילולים של עו"ג אומר בא"י אלהינו מלך העולם שנתן ארך אפים לעובדי רצונו הרואה מקום שנעקרה ממנו דמות גילולים של עו"ג אם הוא בא"י אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעקר דמות גילולים של עו"ג מארצנו ואם בח"ל אומר שעקר דמות גילולים של עו"ג ממקום הזה.

וכתב הרמב”ם ז"ל ואומר בשתיהם כשם שעקרת אותה ממקום הזה כן תעקור אותה בכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך.

ואיני יודע למה פוסק כדברי יחיד דרשב”א הוא דאמר הכי אבל לת"ק אצ"ל כן אלא בא"י שרוב' ישראל אבל לא בח"ל.

ראה גוב אריות וכבשן האש אומר ברוך שעשה נסים לצדיקים במקום הזה ראה מקום שנוטלין ממנו עפר אומר ברוך אומר ועושה ברוך גוזר ומקיים פירש רש”י שיש מקום בבבל שכל בהמה שתעבור עליו אינה יכולה לזוז משם אם לא שיתנו עליה מעפר המקום ההוא והוא סימן קללה לה דכתיב (ישעיה י"ד) וטאטתיה במטאטי השמד

הרואה ס' רבוא ביחד מישראל אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם חכם הרזים ואם רואה אפי' אחד שהוא מופלג בחכמה יברך חכם הרזים דרבי חנינא בריה דרב איקא בריך כד חזי לרב פפא וי"א שאין בזמן הזה מי שראוי לברך עליו כך.

הרואה חכמי ישראל אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו

הרואה חכמי עו"ג אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן מחכמתו לב"ו על מלכי ישראל אומר בא"י (אמ"ה) שחלק מכבודו ליראיו ועל מלכי עו"ג אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן מכבודו לב"ו ומצוה להשתדל לקראת מלכים אפילו מלכי עו"ג

הרואה בתי ישראל בישובן אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם מציב גבול אלמנה בחורבנן אומר ברוך דיין האמת

הרואה בתי עו"ג בישובן אומר (משלי ט"ו) בית גאים יסח ה' בחורבנן אומר אל נקמות ה'

 

הרואה קברי ישראל אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והמית אתכם בדין ועתיד להחיותכם בדין ולהקימכם בדין בא"י מחיה המתים.