סימן תרעג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעג

סימן תרעג

 כל השמנים והפתילות כשרים לה בין בחול בין בשבת אף הפסולים לנר של שבת מפני שאין אורן יפה ושאין השמן נמשך אחר הפתילה כשרים לה דלא חיישינן שמא תכבה ויחזור וידליקנה שאף בחול אם כבתה קודם שעבר זמנה אין צריך לחזור ולהדליקה ולא חיישינן נמי שמא יטה מפני שאין אורן יפה שהרי אסור להשתמש לאורה לא שנא תשמיש של קדושה כגון ללמוד ולא שנא שאר תשמיש ואפילו תשמיש עראי בעלמא כגון לעיין מעות לאורה אסור.

ובעל העיטור כתב דוקא תשמיש של חול אבל תשמיש של קדושה שרי. ולא נהירא לאדוני אבי הרא"ש ז"ל. ומפני שאסור להשתמש לאורה מוסיפין נר אחד שאם ישתמש לאורה שיהא השימוש לאור אותו הנר.

שאלו לאחי ה"ר יחיאל

נרות חנוכה שמדליקין אחד יותר בסתם לשמש ולא פירש איזה מהם יכול אח"כ לברור איזה שירצה להיות שמש אפילו הראשון או האמצעיות או דווקא האחרון והכי מסתברא.

תשובה:

נרות חנוכה אין להפסיק בהן הלכך האחרון יהיה שלא לשם נר חנוכה שאם ישתמש לאורן ישתמש לאור אותו הנר. ואין שם שמש עליו כי השמש הוא המדליק בו הנרות ע"כ.

וה"ר מאיר מרוטנבורג לא היה מדליק בנר של חרס אלא בשל מתכת, וכשלא היה לו אלא של חרס היה לוקח חדשים בכל לילה וכשלא היה לו חדשים היה מסיקן באור דהוו כמו חדשים. דהכי איתא במסכת סופרים אין מדליקין בנר ישן. אין לו רק ישן מלבנו באור יפה. וסתם נר שהוא של חרס. הלכך בשל מתכת אין צריך חדש ושל זכוכית או חרס מצופה דינו כמתכת.