סימן תרעה.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעה.

סימן תרעה.

 הלכתא הדלקה עושה מצוה ולא הנחה. שאם היתה מונחת במקומה שלא לשם מצות חנוכה מדליקה שם ואין צריך להסירה ולהניחה לשם מצות חנוכה.

הילכך עששית שהיתה דולקת כל היום לערב מכבה ומדליקה לשם מצוה ומכל מקום צריך שידליקנה במקום הנחתה שאם הדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא, שהרואה אומר לצרכו הוא מדליקה. וכן אם מדליקה ואוחזה בידו במקומה לא יצא, שהרואה אומר לצורכו הוא אוחזה.

וכיון שעיקר המצוה בשעת ההדלקה, צריך שיהא בנר שיעור שמן קודם שידליק אבל לא ידליק ויתן שמן אח"כ, ולא ידליקנה חרש שוטה וקטן. אבל אשה מדלקת שאף היא היתה בנס וחייבת בה.