סימן תרעט.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעט.

סימן תרעט.

 כתב בעל הלכות גדולות נר של שבת ושל חנוכה ידליק של חנוכה ברישא דאי מדליק של שבת ברישא איתסר ליה לאדלוקי של חנוכה דהא קבליה לשבת.

והתוספות כתבו שאין הקבלה תלויה בהדלקה ויכול להדליק של שבת תחלה ואח"כ של חנוכה כל זמן שלא קבלו לשבת.